GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

MS v ledním hokeji

Účel zpracování:
Virtuální účast na MS v ledním hokeji.

Popis účelu zpracování:
V případě, že se chcete virtuálně zúčastnit Mistrovství světa v ledním hokeji, v hledišti arény vytvoříme na základě Vámi poskytnutých informací Vaši maketu / podobu a umístíme ji na vybraném utkání na IIHF MS v ledním hokeji na základě Vaší preference.

Oprávnění ke zpracování:
Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem k vytvoření Vaší makety / podoby.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Kontaktní údaje
Audiovizuální záznamy
Popisné údaje

Doba zpracování a archivace:
Po dobu konání MS v ledním hokeji a jeden měsíc po jeho ukončení.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Agentury zajišťující chod soutěže.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Účel zpracování:
Pořádání soutěže během MS v ledním hokeji.

Popis účelu zpracování:
Pokud se rozhodnete zúčastnit soutěže během MS v ledním hokeji, použijeme Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho potomka, pokud jste zákonným zástupcem účastníka soutěže tak, abychom Vás mohli zařadit mezi účastníky soutěže, vyhodnotit soutěž a zaslat nebo předat výhru. Tyto činnosti provádíme sami nebo prostřednictvím třetích osob, agentur.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, protože je to nezbytné k tomu, abychom mohli splnit své závazky z vyhlášené soutěže. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že nebudete zařazeni do soutěže.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:
1 rok od ukončení soutěže.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Agentury zajišťující chod soutěže.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů. Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů. Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce. Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné. Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?
Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:
http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
Telefonicky na tel. čísle:
+420 800 600 000 Písemně na adrese:
ŠKODA AUTO a.s.
Data Protection Office
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO. http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu. Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
https://www.uoou.cz/