• cz

Kvasiny-Newsletter-02-2018

Kvasiny-Newsletter-02-2018

Kvasiny
před třemi měsíci zahájila společnost ŠKODA AUTO provoz cyklostezky
ve směru z Rychnova nad Kněžnou ke kvasinskému závodu. Jsem rád,
že se nám tento projekt podařilo dokončit ještě před létem a řada z nás
se může vydat do práce na kole. Díky cyklostezce se nyní vyhneme
provozu na silnici a cesta je příjemnější, plynulejší a také bezpečnější.
Opravdu vítám, že stále více škodováků volí při cestě do Kvasin alter-
nativní způsoby dopravy. Ať už jezdí na kole, vlakem nebo autobusem,
prospívají tím nejen životnímu prostředí, ale také dopravní situaci
v okolí našeho závodu. To vše si zaslouží uznání. Proto jsme se také
rozhodli podpořit tyto zaměstnance projektem Kafe čtvrtky, tedy
nabídnout občerstvení za symbolickou cenu pro všechny, kteří při
cestě do zaměstnání zvolí alternativní způsob dopravy. Kávu či chla-
zený nápoj pro ně připraví Pferda z.ú., společnost dlouhodobě
pomáhající lidem s mentálním postižením v začlenění do společnosti.
Během celozávodní dovolené se v závodě Kvasiny realizovalo přes
40 projektů zaměřených na optimalizaci výroby a dále na zklidnění
dopravní situace v okolí závodu. Především byl dostavěn třetí pruh
na výjezdu ze závodu a dále byla vybudována spojovací větev u kru-
hového objezdu ve směru na obec Solnici. Tyto stavby významně
ulehčily dopravní situaci v okolí závodu zejména v době střídání směn.
Spolu s tím naše automobilka naplnila své závazky vyplývající
z Memoranda o spolupráci s obcí Kvasiny z 8. 6. 2017. Kromě moder-
nizace výrobních procesů průběžně investujeme také do sociální
infrastruktury a rozvoje okolí závodu.
I v tomto čísle newsletteru dále najdete novinky ze závodu
ŠKODA AUTO Kvasiny a jeho okolí.
Příjemné čtení Vám přeje
Jiří Černý
vedoucí výroby vozů závodu Kvasiny
Věděli jste, že v závodě Kvasiny…
… beton ze staré haly byl z ekologických důvodů použit
do základů nové haly?
… nové vozy se ve vodní komoře musejí podrobit i zkoušce
vodotěsnosti? V rámci tohoto procesu lze simulovat jemné
mrholení i tropický liják s intenzitou více než 50 litrů vody
na metr čtvereční při teplotě vyšší než 30 stupňů Celsia.
… bude vybudována mimo jiné nová elektrorozvodná síť
a nabíjecí stanice pro elektromobily?
Milí čtenáři, MODERNIZACE ZÁVODU ŠKODA AUTO
KVASINY
Společnost ŠKODA AUTO nedávno v závodě Kvasiny uvedla do
provozu nové multifunkční kompetenční centrum. Nejmodernější
zkušebny umožňují mnohem náročnější testování. Rozšířením závodu
se česká automobilka připravuje na výrobu modelu ŠKODA SUPERB
s plug-in hybridním pohonem. První hybridní vůz značky se zde bude
vyrábět již od roku 2019. V současnosti společnost ŠKODA AUTO
v Kvasinách vyrábí modely SUPERB, KODIAQ a KAROQ. Kapacita
závodu se v následujících letech zvýší na více než 300 000 vozů ročně.
Současnou podobu výrobního závodu ŠKODA AUTO Kvasiny si
můžete prohlédnout níže.
KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
NA LÉTO/PODZIM 2018
Datum
Rodinný den se ŠKODA AUTO/
Solnické loučení s létem 2. 9. Akce ŠA
Kafe čtvrtek se ŠKODA AUTO 6. 9. Akce ŠA
Kafe čtvrtek se ŠKODA AUTO 4. 10. Akce ŠA
AKTIVITA
2018
NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY
1 MONTÁŽ
2
4
3
LOGISTIKA
SVAŘOVNA A SVAŘOVNA B
LAKOVNA
1 ZÁVOD PRO PLUG-IN HYBRIDNÍ VOZY: V roce 2019 zde bude
zahájena sériová výroba modelu SUPERB s plug-in hybridním
pohonem.
2 AUTOMATICKÝ SKLAD MENŠÍCH DÍLŮ: Z tohoto skladu jsou díly
zcela automatizovaně vychystávány přímo na montážní linku. Zasklad-
nění i vyskladnění dílů probíhá v plném rozsahu autonomně. Díly jsou
dodávány just-in-sequence, tedy v takovém pořadí, jaké je potřebné
na montážní lince.
3 NOVÉ MULTIFUNKČNÍ KOMPETENČNÍ CENTRUM: V novém
kompetenčním centru se v jednom objektu nachází zkušební centrum,
centrum kvality, logistické centrum, odstavné plochy pro předsériové
vozy a prezentační hala. V novém centru kvality jsou pod jednou
střechou umístěna všechna pracoviště, která se zabývají testováním
a analýzami vozů, jako například akustická laboratoř, pachová laboratoř
nebo vibrační zkušební stavy.
4 ROZŠÍŘENÍ SVAŘOVNY: Kapacita svařovny A činí 740 karoserií
za den, svařovna B je dimenzována na 680 karoserií za den.
2
RODINNÝ DEN SE ŠKODA AUTO
Solnické loučení s létem
ADAM MIŠÍK, RICHARD NEDVĚD, MIG 21 A DALŠÍ
BOHATÝ PROGRAM PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
2. 9.
ŠKODA AUTO REALIZUJE V ZÁVODĚ
KVASINY CELOU ŘADU PROJEKTŮ NA
PODPORU SOCIÁLNÍ A DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
Během uplynulého roku realizovala společnost ŠKODA AUTO
v závodě Kvasiny celou řadu projektů na zlepšení pracovních a sociál-
ních podmínek svých zaměstnanců. Nově nastupujícím zaměstnancům
je věnována aktivní péče a podpora, dále jsou pro ně připravená zaško-
lení v adaptačních a tréninkových centrech. Významnou dynamiku
zaznamenal také koncept sociálních témat, ať už se jedná o posílení
svozových linek nebo o nové ubytovací zařízení ve stylu ŠKODA
Standard v nedalekém Opočně. V současné době pracuje v závodě
Kvasiny více než 8 500 zaměstnanců.
Ačkoli automobilka aktivně podporuje alternativní dopravu zaměst-
nanců do závodu, automobilová doprava stále převládá. Velkým
problémem byl hromadný odjezd stovek aut po skončení směn.
„Dopravní situace v okolí závodu se podařila zefektivnit dostavěním
třetího jízdního pruhu ve směru výjezdu ze závodu a spojovací větví
na kruhovém objezdu ve směru na obec Solnici. Tyto stavby na podpo-
ru dopravní infrastruktury zaměstnancům ušetří několik desítek
minut denně,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti
ŠKODA AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů.
Pro zaměstnance byla letos slavnostně otevřena nová část cyklostez-
ky vedoucí ze směru od Rychnova nad Kněžnou k závodu Kvasiny, dále
došlo k rozšíření kolárny a vznikla nová nabíjecí místa pro elektrokola.
Netradičním zaměstnaneckým benefitem je nový projekt Kafe čtvrt-
ky, tedy pravidelné dotované občerstvení pro všechny, kteří zvolí
alternativní cestu do práce v podobě svozové linky nebo právě kola.
Nejen zaměstnanci závodu Kvasiny mají pravidelně možnost zúčastnit
se řady volnočasových aktivit. Automobilka pro ně připravuje například
letní kino v Rychnově nad Kněžnou, autokino v Prorubkách nebo v zim-
ních měsících kluziště v nedaleké Solnici. Další aktivity pořádá auto-
mobilka ve spolupráci se sociálním partnerem, odborovou organizací
KOVO, který podporuje nejen tyto projekty, ale též pořádá další akce
s velkou účastí, jako byl například Rodinný den v Rychnově nad Kněžnou
v červnu 2018 nebo Den pro dámy uspořádaný na podzim 2017.
Pozitivní trend stabilizace personálu ukazuje také klesající míra
fluktuace, která se v měsíci červenci dostala na úroveň 0,6 %. „My však
v naší snaze nepolevujeme a dále se snažíme vytvářet co nejlepší pod-
mínky pro práci i život jak zaměstnancům kvasinské Škodovky, tak
i obyvatelům jejího okolí,“ dodáva Bohdan Wojnar.
Za tímto účelem se i nadále plánují další činnosti, nezbytné pro stabi-
lizaci a spokojenost zaměstnanců. Tato opatření se mimo jiné týkají
sociální infrastruktury, dostupnosti zdravotní péče a rozšíření škály
volnočasových aktivit, např. plánovaná rekonstrukce náborového
centra, mzdové účtárny, týmových prostor a další projekty.
V celém regionu klade společnost ŠKODA AUTO důraz na realizaci
řady CSR projektů, jako například podpora vzdělávání, lokálního sportu
nebo kultury.
NEWSLETTER ŠKODA KVASINY 2/2018 | NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY
www.skoda-storyboard.com/r/kvasiny | ŠÉFREDAKTOR: Tomáš Kotera | NA OBSAHU SPOLUPRACUJÍ: Martina Gillichová, Iveta Chuchlová | Autorem
neoznačených materiálů je redakce | VYDAVATEL: ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 839/1, 293 01 Mladá Boleslav | tel.: 326 817 338 | IČ: 00177041 |
e-mail: martina.gillichova@skoda-auto.cz | VÝROBA A PRODUKCE: LHMS spol. s r.o. | FOTO: ČTK a archiv | POČET VÝTISKŮ: 3 500 ks | PERIODICITA:
6x ročně | VYDÁNO: 31. 8. 2018 v Kvasinách | Evidenční číslo periodického tisku přidělené MK ČR E 23277 | NEPRODEJNÉ
KOLEJE ODLEHČÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ:
KAMIONY NA TRASE MLADÁ BOLESLAV
A KVASINY ČÁSTEČNĚ NAHRADÍ
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
První vagony s lakovanými karoseriemi vyjely na začátku června
z Mladé Boleslavi do Kvasin po železnici. V místě u haly M6, kde
probíhá nakládka karoserií do VW Osnabrück, se zahájil pilotní pro-
jekt, který pomůže odlehčit dopravě mezi Kvasinami a Mladou
Boleslaví, což sníží dopady na životní prostředí. „Kvůli zajištění
dostatečné kapacity lakovaných karoserií pro Kvasiny se surové
karoserie vozí lakovat do Mladé Boleslavi a zpět putují nalakované.
Dosud zajišťovaly tuto přepravu jen kamiony, na trase však docházelo
k přetížení dopravní infrastruktury,“ vysvětluje Miroslava Ulmanová
z oddělení Plánování transportu materiálu – Inbound.
ZKUŠEBNÍ PROVOZ
V průběhu června začali z Mladé Boleslavi vypravovat vagony se su-
rovými karoseriemi, které připojili za vlak s hotovými automobily.
Tento zkušební provoz sloužil k odstranění možných problémů na na-
kládce, vykládce a k odzkoušení celého procesu i průjezdnosti tratí.
„Vypravení celého vlaku bude možné, až v Kvasinách vznikne nové
místo vykládky přímo u závodu. Po ukončení pilotu a jeho vyhodno-
cení rozhodneme o dalším rozšíření projektu vlakem,“ doplňuje
Ulmanová.
KAFE ČTVRTKY SE ŠKODA AUTO
Ve čtvrtek 2. 8. měli zaměstnanci závodu ŠKODA AUTO Kvasiny po-
prvé možnost využít netradičního benefitu. Automobilka pro všechny,
kdo ten den do práce přijeli na kole, autobusem nebo vlakem, zajistila
občerstvení za symbolickou cenu. Kávu a chlazené nápoje pro ně
připravila nezisková organizace Pferda, její zaměstnanci vydali během
ranního a odpoledního střídání směn téměř 400 nápojů. Zaměstnance
přišel podpořit také vedoucí závodu Kvasiny Jiří Černý.
Dalšího Kafe čtvrtku se můžete zúčastnit i Vy! Udělejte něco
pro své zdraví a pomozte nám snížit dopravní zatížení v okolí
závodu Kvasiny. Stánky s občerstvením pro Vás opět připravíme
6. 9. a 4. 10. před branou č. 1 i 2.
OČIMA PATRIOTŮ:
JIŘÍ KUBEC
VE ŠKODA AUTO PRACUJE
OD ROKU 2005
Celý život žiji v sousedství kvasin-
ské Škodovky a jako mnoho rodin
z okolí, i ta moje je s místním závo-
dem spjatá. Pracoval zde můj strýc
a dědeček vozil díly pro výrobu
legendárních „kupátek“. Se zájmem
jsem potom na začátku 21. století sledoval velkou modernizaci
podniku. V roce 2005, coby čerstvý maturant, jsem nastoupil
do údržby svařovny a podílel se na zavedení tehdy zcela nového
modelu ŠKODA ROOMSTER v automatizovaném provozu s více
než stovkou robotů. Práce s oranžovými stroji mě doslova pohltila
a já se pro značku nadchnul. Postupně jsem vystřídal různé pra-
covní pozice, poznával nové oblasti a lidi. A když přišla v roce 2016
nabídka na rok odjet pracovat do výrobního závodu v Indii, neza-
váhal jsem ani na okamžik. Načerpanou pozitivní energii využívám
v každodenním životě dodnes a věřím, že ještě dlouho budu.
Společnost ŠKODA AUTO mi ve své novodobé historii nabídla
spoustu příležitostí a já jsem rád, že mohu být této velmi úspěšné
společnosti součástí.
ŠKODA LETNÍ KINO A AUTOKINO
Červencové a srpnové čtvrtky, pátky i soboty mohli zaměstnanci
i obyvatelé rychnovského regionu zdarma navštívit letní kino a autokino,
které pro ně připravila společnost ŠKODA AUTO. Celkem 13 projekcí
domácích i zahraničních filmů přilákalo na fotbalového hřiště v Prorubkách
a také do Zámeckého parku v Rychnově nad Kněžnou řadu diváků. Každý
ze škodováckých návštěvníků pro příjemnější zážitek obdržel zdarma
popcorn a vodu. V letním kině návštěvníci využili půjčovny lehátek a dek
zdarma. Děkujeme všem účastníkům za návštěvu a těšíme se na ně
i při dalším filmovém létě.

Typ souboru: PDF
Velikost souboru: 4 MB
Publikováno: 31. 8. 2018

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.