• cz

2014 – Rok znacky SKODA – magazinova cast vyrocni zpravy

2014 - Rok znacky SKODA - magazinova cast vyrocni zpravy

Simply
Emotions
2014
Vysoká úroveň odbornosti a osobního nasazení.
Schopnost improvizace a energie k inovacím.
Nadšení a motivace.
Soustředění na podstatu věci a smysl pro detail:
Již téměř 120 let budují úspěch naší
firmy její zaměstnanci.
ŠKODA – Simply Emotions
Úvod
„ Produktová ofenziva, interna­
cionalizace a rychle rostoucí
poptávka na mnoha trzích, to
vše zvyšuje komplexnost ná­
kupních procesů. Naším cílem
je nakupovat pro společnost
špičkovou kvalitu za co možná
nejlepší dostupnou cenu.
Toho lze dosáhnout jen za
předpokladu těsných vztahů
s dodavateli. Neumím si
představit úkol, který by mě
více fascinoval.“
Zdeněk Chudoba, koordinátor nákupu kabelových svazků,
klimatizace a panoramatických střešních systémů, Nákup
Nákup
Nákup
6 2014 – Rok značky ŠKODA
72014 – Rok značky ŠKODA
„ V našem novém zkušebním
centru motorů v Mladé Bole­
slavi máme k dispozici nejmo­
dernější testovací technologie.
Vysoká odbornost ve vývoji
agregátů má ve společnosti
ŠKODA AUTO dlouhou tradi­
ci. Nové systémy nám dovolí
stát se silným partnerem
ve vývoji a testování motorů
v rámci celého koncernu
Volks wagen Group. Tomuto zá­
měru se věnuji zcela naplno.“
Ing. Ondřej Dostál, MBA, koordinátor zkušebny agregátů,
Technický vývoj
TechNický vývoj
8 2014 – Rok značky ŠKODA
„ Díky celosvětovému úspěchu
značky ŠKODA se každý den
dostávám do kontaktu se
zajímavými lidmi z různých
zemí. Je to fascinující a inspi­
rující zkušenost. Společnost,
pro kterou pracuji, má u mé
rodiny i přátel velmi dobrou
pověst, což je pro mě také
důležité. Srdcem i duší jsem
součástí týmu ŠKODA.“
Jana Umáčená, sekretářka předsedy představenstva
SekreTariáT předSedy předSTaveNSTa
92014 – Rok značky ŠKODA
10 2014 – Rok značky ŠKODA
112014 – Rok značky ŠKODA
„ Vyrobit a prodat více než
jeden milion vozů, to pro za­
městnance ŠKODA AUTO
představuje již nemalou zátěž
navíc. V krátkodobém hori­
zontu je možné najít pomoc
u agenturních pracovníků,
z nichž může být celé řadě
nabídnuto stálé zaměstnání.
Mít možnost zprostředkovat
solidní pracovní budoucnost
tolika lidem je něco, co mě
naplňuje velkou hrdostí.“
Peter Podprocký, MSc., odborný koordinátor – agenturní
personál, Řízení lidských zdrojů
řízeNí lidSkých zdrojů
12 2014 – Rok značky ŠKODA
„ Část našich povinností
v plánování logistiky spočívá
v tom, že musíme konstruk­
tivním způsobem zkombinovat
různé osobnosti a jejich pra­
covní úkoly, a to jak hlavou,
tak i srdcem. Každý den je
plný překvapení. Někdy je
změna otázkou pouhých pěti
minut. V takových případech
musíme jednat rychle a také
efektivně, což však může
být dost náročné. Miluju
tuhle práci!“
Lucie Heczková, koordinátorka plánování logistiky výroby vozů,
Výroba
výroba
132014 – Rok značky ŠKODA
14 2014 – Rok značky ŠKODA
152014 – Rok značky ŠKODA
„ Ve společnosti ŠKODA AUTO
pracuji již více než 20 let
a musím říct, že jde bezesporu
o nejlepšího zaměstnavatele
v České republice. V době, kdy
jsem do firmy nastoupila,
vyráběla ŠKODA 200 000
vozů ročně ve třech mode­
lových řadách. V roce 2014
však tato čísla narostla na
jeden milion vozů a sedm mo­
delových řad. Ve společnosti
ŠKODA AUTO se počítá
každý zaměstnanec a jsem
hrdá na to, že mohu být sou­
částí úspěchu celé firmy.“
Květa Bartoníčková Moličová, projektová koordinátorka
účetnictví, Ekonomie
ekoNomie
16 2014 – Rok značky ŠKODA
„ ŠKODA zařadila vyšší rych­
lost a celá značka zažívá vel­
mi dynamický vývoj. Přesným
řízením jednotlivých trhů
a stálou aktivitou mezinárod­
ního marketingu poskytujeme
tomuto vývoji podporu. Tím
umožňujeme lidem po celém
světě, aby s námi prožívali
to, co všechno ŠKODA
znamená. Budoucnost patří
naší značce a jsem nad šený
z toho, že svým dílem přispí­
vám k jejímu rozvoji.“
Thanh Vu Tran, vedoucí mezinárodního marketingu,
Prodej a marketing
prodej a markeTiNg
172014 – Rok značky ŠKODA
18 2014 – Rok značky ŠKODA18 2014 – A ŠKODA year in review
Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland
předseda představenstva
192014 – Rok značky ŠKODA
ÚvodNí Slovo
rok 2014 byl pro společnost ŠKODA AUTO velmi úspěšný
a společnost v něm dosáhla nových rekordních výsledků. Pokra-
čovali jsme v naší modelové ofenzivě a poprvé v téměř 120leté
historii jsme během jediného roku vyrobili a dodali více než jeden
milion vozů zákazníkům po celém světě, čímž jsme docílili nové-
ho milníku ve vývoji naší značky. Po 23 letech od svého vstupu
do koncernu Volkswagen si ŠKODA tímto úspěchem zajistila
stálou pozici v objemových segmentech celosvětového trhu
s automobily. Podařilo se také docílit nových rekordních hodnot
obratu a provozního zisku.
Výsledky dosažené v roce 2014 dokládají významnou sílu značky
ŠKODA a vysokou míru oblíbenosti našich vozů. Výsledky nejroz-
sáhlejší modelové ofenzivy v historii naší společnosti jsou stále
hmatatelnější. V průběhu uplynulých čtyř let jsme omladili pro-
duktové portfolio a rozšířili jej do nových segmentů. Se sedmi
modelovými řadami a více než 40 variantami modelů tak v sou-
časnosti nabízíme nejatraktivnější nabídku vozů v historii značky
ŠKODA, která zahrnuje vše od městského vozu ŠKODA Citigo až
po vlajkovou loď, model ŠKODA Superb.
Po vytyčené cestě budeme i nadále pokračovat stejně rych-
lým tempem. Pro rok 2014 jsme nastavili jasný kurz. Designo-
vá studie ŠKODA VisionC byla v minulém roce jednou z hvězd
ženevského autosalonu a předznamenala nový, moderní
a emocionálnější designový jazyk značky. Prvním sériovým vo-
zem, který využívá prvky nového designového jazyka, je nová
generace modelu ŠKODA Fabia, našeho svěžího a stylového
malého vozu, který slaví úspěchy u zákazníků po celém světě.
Trvalý úspěch společnosti ŠKODA AUTO by nebyl možný bez
vysoké odbornosti a nepolevujícího nasazení našich zaměst-
nanců, kterých je takřka 25 000. Bezprecedentní rychlost, se
kterou jsme v posledních letech stíhali konkurenci, je společným
úspěchem celého týmu ŠKODA. Ve všech oblastech společnos-
ti, ať už jde o vývoj či prodej, výrobu a administrativu či design
a motorsport, sdílejí lidé, kteří pro společnost pracují, zapálení
pro značku ŠKODA a jsou odhodlaní udělat vše pro její úspěch.
Tito lidé pevně věří ve společnou věc, jsou jí oddaní, profesně
velmi zdatní, mají silně vyvinutý smysl pro týmovou spolupráci
a jsou plni emocí a nadšení pro vše, co se týká našich vozů. Jsou
to, jak my říkáme, praví škodováci, kterým „v žilách proudí zele-
ná krev“. Těžko bychom hledali jinou společnost, ve které jsou
zaměstnanci tak citově spjati s vlastní firmou a značkou. Právě
proto se tento magazín zaměřuje na naše zaměstnance. Emoce,
které vkládají do své práce, znamenají ve výsledku opravdu hod-
ně – „Simply Emotions.”
Firemní růst vyžaduje nové modely. Bezkonkurenčně nejdůleži-
tější novinka tohoto roku – nová generace modelu ŠKODA Su-
perb, nejlepší vůz ŠKODA všech dob – bude na trh uvedena již
velmi brzy. Naše nová vlajková loď je začátkem nové éry značky
ŠKODA.
Tento vrcholný model se předvede ve zcela nové podobě
s designem, který je pro značku ŠKODA revolucí. Ve svém
segmentu nabídne nejprostornější interiér, postavený na
základě inovativní techniky MQB koncernu Volkswagen.
Značku ŠKODA představí novým skupinám zákazníků, navý-
ší její tržní podíl a upevní její pozici na globálních trzích. Oče-
káváme, že nový model ŠKODA Superb zaznamená úspěch
jak u dynamicky orientovaných soukromých zákazníků, tak
i u firemních a fleetových zákazníků. Bude tak ztělesněním naší
ambice k růstu, ale i celkového směřování celé značky do bu-
doucnosti.
Je patrné, že společnost ŠKODA AUTO si klade stále vyšší cíle
a má v plánu umístit modely špičkových kvalit na vrcho-
ly příslušných segmentů. Všeobecně známé hodnoty značky
ŠKODA, ke kterým patří funkčnost, prostornost a výjimečný po-
měr mezi cenou a užitnou hodnotou, jsou navíc podpořeny ještě
lepšími technickými vlastnostmi nových vozů. Záměrem společ-
nosti ŠKODA AUTO je nabízet nejlepší vozy v dané třídě, vozy,
které vynikají vysokou užitnou hodnotou i odkazem na bohatou
historii značky, ale které zároveň představují její zacílení na bu-
doucnost a které se zaslouží o zvýšení její popularity.
Společnost ŠKODA AUTO se vyvíjí správným směrem. Musíme se
vypořádat s nelehkou situací na trzích a zmírňovat následky růz-
ných krizí. Naše sebedůvěra však staví na solidních základech.
V těsné spolupráci s koncernem Volkswagen, vedoucím výrob-
cem automobilů v Evropě, s novými modely a špičkovým týmem,
budeme i v budoucnosti dále pracovat na úspěchu naší značky.
Váš
Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland
předseda představenstva
20 2014 – Rok značky ŠKODA
Představenstvo společnosti ŠKODA AUTO
Dr. Ing. Frank Welsch
člen představenstva
za technický vývoj
Dieter Seemann
člen představenstva
za oblast nákupu
Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland
předseda představenstva
212014 – Rok značky ŠKODA
Ing. Bohdan Wojnar
člen představenstva za
oblast řízení lidských zdrojů
Dipl.-Ing. Michael Oeljeklaus
člen představenstva
za výrobu a logistiku
Dipl. Kfm. Winfried Krause
člen představenstva
za oblast ekonomie
Werner Eichhorn
člen představenstva za
oblast prodeje a marketingu
Představenstvo společnosti ŠKODA AUTO
22 2014 – Rok značky ŠKODA
16 Jedinečnost na přání
Řada zákazníků touží po voze, který je v něčem
jedinečný. ŠKODA je plně připravena jim toto přání
splnit.
22 Šaty dělají člověka, design úspěšná auta
ŠKODA Fabia je prvním sériovým vozem, který přebírá
nový designový jazyk značky, jenž je založen na tva-
rech skvěle přijaté designové studie ŠKODA VisionC.
28 Pouliční umění na kolech
Portugalský grafitti umělec Armando Gomes stvořil
první ‚art car‘ v historii značky ŠKODA, který je jeho
interpretací unikátního barevného konceptu nového
modelu.
30 Brána do světa značky ŠKODA
Zavádění nové podoby CI/CD architektury prodejních
míst probíhá podle plánu. Dokládá to i návštěva
u jednoho z nejmodernějších obchodníků v Německu.
22
28
16
Obsah
232014 – Rok značky ŠKODA
46
60
38
38 Heavy metal
Slévárna, kovárna a výroba nářadí patří ke klíčovým oblastem
ve výrobě automobilů. Ve společnosti ŠKODA AUTO mají
dlouholetou tradici, založenou na jedinečném zápalu pro
přesnou práci.
46 Vítězit za značku
Rok 2014 byl pro tým ŠKODA Motorsport opět rekordní. V roce
2015 však dojde k velké změně. Úspěšná ŠKODA Fabia Super
2000 bude nahrazena novým modelem ŠKODA Fabia R 5.
54 Klíčové události
Rok 2014 se do historie značky ŠKODA zapíše uvedením
převratných modelů do výroby, dosažením nových úspěchů
v oblasti motorsportu a ziskem řady cen.
60 Návrat v čase
Tisíce čínských příznivců podél trati soutěže ‚Top City Classic
Rally China‘ si nenechaly ujít možnost vidět poprvé v Číně
historické vozy značky ŠKODA.
30
54
24 2014 – Rok značky ŠKODA
Řada zákazníků touží vlastnit vůz, který je v něčem unikátní.
ŠKODA jim chce toto přání bezezbytku splnit a proto nabízí
u svých nových modelů široké možnosti individualizace.
V tomto ohledu je však nutné optimálně vyvážit i nároky na
standardizaci. Nejde vůbec o lehký úkol, ale výsledky mluví
za vše. Nikdy v minulosti nedosahovaly vozy ŠKODA takové
míry individualizace na přání jako nyní.
252014 – Rok značky ŠKODA
Jedinečnost
na přání
Optimální výběr konkrét-
ních prvků individualizace
představuje náročný,
avšak inspirující úkol,
který vyžaduje dokonalou
znalost DNA značky a výji-
mečný smysl pro materiály
a barevné kombinace.
26 2014 – Rok značky ŠKODA
Program individualizace značky ŠKODA je koncipován
tak, aby splnil očekávání všech zákazníků, i přes růz-
né preference každého z nich. Zákazníkům dává na výběr
z široké nabídky doplňků a umožňuje jim vytvořit jedi-
nečný vůz, ve kterém se odráží jejich vkus a ambice.
Jedinečnost
na přání
272014 – Rok značky ŠKODA
„ Individualizace není
jednoduchý úkol a jeho
plnění lze zvládnout
pouze tehdy, pokud
všichni táhneme za
jeden provaz.“
Věra Vasická odsouvá barevné vzorky na druhý konec stolu, dva
z nich drží proti světlu a porovnává je se vzorkem látky. Kombina-
ce tmavě rudého laku karoserie a černých látkových sedadel s bílým
obšitím by v tomto případě vytvořila sportovní a přitom nenápadně
atraktivní efekt. Zákazníkům značky ŠKODA by se to mohlo líbit.
Práce zkušené designérky exteriéru a její kolegyně Kateřiny Vránové,
specialistky na design interiéru, může vypadat hravě a jednoduše, ale
není to tak úplně pravda. Vyrovnat se s rychlým tempem vzniku nových
designových směrů představuje náročný úkol, na který navazují další in-
tenzivní debaty. „S naším konceptem designu nejprve oslovíme kolegy
z vlastního útvaru a celou věc koordinujeme z vedoucím designu Joze-
fem Kabaněm. Poté se obracíme i na další kolegy a kolegyně v oblas-
tech marketingu a prodeje s žádostí o jejich názor. Poslední slovo má
vždy představenstvo firmy. Pokud však máme připravené správné ar-
gumenty, naše návrhy nám většinou schválí,“ vysvětluje Věra Vasická.
Individualizace vozů však není jen otázkou designu, barvy, kvality či
všeobecného charakteru a vzhledu, nýbrž i samotného výběru nej-
modernějších technologií, použitých k přizpůsobení vozu konkrétním
přáním a požadavkům zákazníka. Emoce mohou vzbuzovat i tech-
nologie vozu, které poskytují řidičům maximální podporu. Zadání je
jasné – nabídnout potenciálním zákazníkům nejširší možnou škálu
technologických a designových doplňků tak, aby se podařilo optimál-
ně reagovat na jejich osobní preference a jednotlivé požadavky.
Vedle kreativní práce je souběžně nutné zohlednit i další základní
aspekty v tomto oboru, včetně předvídání zákaznických preferencí
a sestavování vhodné specifikace jednotlivých stupňů výbavy s op-
timálním poměrem mezi užitnou hodnotou a cenou. Individualizace
je pro značku ŠKODA jednou z hlavních priorit, ale zároveň je i nároč-
ným úkolem v rámci celého výrobního procesu. Od vzniku samotné-
ho konceptu až do jeho realizace je nutné intenzivně koordinovat
řadu kroků ve výrobě a přesně naplánovat a uvolňovat potřebné ka-
pacity. „Individualizace není jednoduchý úkol a jeho plnění lze zvlád-
nout pouze tehdy, pokud všichni táhneme za jeden provaz,“ dodává
Kateřina Vránová.
Více než jen značka

Nové modely pro nové trhy a nové cílové skupiny s novými požadavky,
to vše představuje změnu, kterou ŠKODA v posledních pěti letech za-
znamenala, říká Kateřina Vránová. „Přidali jsme na dynamice, jsme sty-
lovější a také se více zaměřujeme na mladé lidi,“ vysvětluje tato mladá
žena, která do firmy nastoupila před deseti lety v rámci trainee progra-
mu a postupně se přes práci v nákupu dostala až do oblasti designu,
ve které pracuje posledních šest let. Současný důraz na individualizaci
chápe jako jeden z dalších způsobů, kterým ŠKODA projevuje svou sil-
nou dynamiku. Tam, kde bylo dříve na výběr z osmi odstínu karoserie,
nyní značka nabízí mnohem širší škálu. Původní nabídka dvou stupňů
výbavy interiéru se rozrostla na pět či sedm výbav, podle toho, zda do
výčtu zahrneme i vrcholnou výbavu Laurin & Klement.
28 2014 – Rok značky ŠKODA
Obě designérky často nacházejí inspiraci mimo automobilový sektor.
Dobrým zdrojem inspirace jsou pro ně módní přehlídky v Paříži či me-
zinárodní výstavy umění. Řadu podnětů jim však poskytuje i všední
život. „Vhodné podněty můžeme nalézt v podstatě kdekoli. Naši práci
vášnivě prožíváme a inspiraci můžeme získat na všemožných místech,
třeba i při nákupech módy či potravin,“ vysvětluje Kateřina Vránová.
Některé dny jsou ‚odvážnější‘
Vývoj barevných kombinací často závisí na konkrétní náladě desig-
nérek. „V některých dnech jsme ‚odvážnější‘ a máme více chuť ex-
perimentovat,“ říká Věra Vasická. Individualizace v podání značky
ŠKODA znamená i větší kreativní a emocionální volnost pro tým, kte-
rý se podílí na její tvorbě.
Přesto všechno je však nutné, aby kreativci měli stále na paměti ná-
klady a proveditelnost svých záměrů. Jakýkoli barevný koncept, který
vznikne na rýsovacím prkně, musí hlavně dobře vypadat na reálném
voze. „Provádíme řadu zkoušek a ověřujeme si, co funguje, co už je
trochu na hraně a co je decentní ale zároveň efektivní.“ Mezi vznikem
prvních koncepčních návrhů a jejich realizací se rozkládá tříleté ob-
dobí. Nápady je nejprve nutné vyhodnotit z hlediska proveditelnos-
ti v těsné spolupráci s dodavateli a specialisty na látky, kůži, plasty
a barvy. Jde o to, aby vzhled, na kterém se všichni shodnou dnes, do-
kázal potěšit i za řadu dalších let. Nová ŠKODA Fabia přichází s celkem
125 možnými barevnými kombinacemi odstínu karoserie a interiéru,
širokou nabídkou kol, se 17 ‚Simply Clever‘ prvky, z nichž některé jsou
zcela nové, a s technologickými novinkami MirrorLinkTM a Smart Ga-
te, umožňujícími dodatečnou individualizaci. Při vývoji Fabie měly obě
designérky dostatek prostoru na seberealizaci. Ještě nikdy předtím
neměly tak volné pole působnosti jak v koncepční, tak i realizační fázi.
Budování značky barevnými odstíny
Designérky jsou si vědomy skutečnosti, že většina zákazníků značky
ŠKODA bude i nadále preferovat tradiční odstíny barev, ke kterým
patří bílá, modrá, stříbrná či černá. Všeobecně ale také platí, že širší
nabídka barevných odstínů pro karoserii i interiér zvyšuje atraktivi-
tu u nových cílových skupin, generuje emoce a tím pádem i touhu.
Postupem doby dochází i k tomu, že se z některých odstínů stane
pro značku ŠKODA poznávací barva, čímž se posouvá jejich význam
a stává se z nich prvek, který přímo buduje samotnou značku. Barvy
zelená metalíza Rallye či žlutá Sprint hrají důležitou roli i mimo vlast-
ní prodej vozu.
Zadání je jasné, ale velmi komplexní. Je třeba být moderní, ale nepod-
léhat úplně všem trendům. Je nutné být nadčasový, ale nikoli usedlý.
Je důležité nabídnout možnost individualizace, ale nepřijít tím o ty-
pické hodnoty značky. Jestliže se v minulosti rozhodovali zákazníci
pro koupi vozů ŠKODA hlavně hlavou, v současnosti si již můžeme
být jistí, že volba probíhá i srdcem.
Barevný svět značky ŠKODA: Odstíny
jako je žlutá Sprint dokládají potenciál
značky v oblasti odvážného a prů-
kopnického vývoje konceptu barev.
Jedinečnost
na přání
292014 – Rok značky ŠKODA
Individualizace v podání značky
ŠKODA znamená i větší kreativní
a emocionální volnost pro tým.
ŠKODA vlastnoručně určuje trendy. V této nestálé a složité době se řada
lidí poohlíží po záchytném bodě. Chtějí se soustředit na hodnoty, které
mají opravdový význam. Pozlátko a nepotřebné cetky už nikdo nechce.
To, co se dobře prodává, jsou brandy a produkty, které dávají lidem smysl.
Mnoho potenciálních zákazníků už má dost toho celého mediálního tlaku
kolem vozů a nechtějí žít svůj život výhradně pro samotné auto, nýbrž se
svým autem. Pro takové zákazníky je ŠKODA dokonalým partnerem.
ŠKODA podtrhuje důraz na samotnou podstatu, nikoli zdání, a do velké
míry umožňuje individualizaci svých vozů. Uživatelům nabízí velký pro-
stor, a to nejen ten doslovný uvnitř samotných vozů, ale v přeneseném
smyslu také v rámci prožitků s vlastní značkou. Své vozy mohou dle libosti
obsazovat do různých rolí, ať už jde o rozumné rodinné auto, živý městský
dopravní prostředek, či decentní, avšak výkonný sporťák. ŠKODA vytváří
dostatečný prostor pro vlastní osobnost svého řidiče, což jde přesně ruku
v ruce s duchem naší doby.
Žádný jiný produkt se nás nedotýká tak silně a nemá na nás takový vliv
jako automobil. Pokud však mají zákazníci akceptovat vozy a kupovat je,
musí v nich spatřovat něco víc než jen součet celku. Musí v nich vidět
holistický symbol, který prezentuje svébytný řidičský styl, životní styl
i osobnost majitele. Jsem přesvědčený o tom, že za volantem vstupují
řidiči do svého příslovečného alter ega. Možnosti individualizace zacílené
na konkrétní skupiny umožňují automobilkám vytvářet nejlepší možnou
kombinaci řidiče a vozu neboli najít dokonale vyvážený stav mezi výko-
ny, společenským statusem, integrací, funkčností a individualitou. Proto
považuji individualizaci za jednu z nejlepších metod, jak získávat nové zá-
kazníky a posilovat jejich věrnost.
Svou širokou nabídkou v oblasti individualizace vychází ŠKODA tím nej-
lepším způsobem vstříc deklarovaným požadavkům zákazníků na osobní
prostor. Zákazník značky preferuje mírné odlišení od ostatních. Konkrétní
požadavky na individualizaci vycházejí převážně z integrujících tendencí,
nikoli z touhy vyčnívat z davu. Sportovní nádech a emocionální přitaž-
livost nejsou samy o sobě to hlavní. Důležité jsou hlavně proto, že se
objevují v kombinaci s funkčností, kvalitou a vnímanou hodnotou.
To u zákazníků značky ŠKODA znamená, že zatímco se snaží o integra-
ci navenek, ztvárněním interiéru podle svého vkusu chtějí vyjádřit svou
vlastní osobnost. Zadání bych shrnul takto: Pracovat bez zbytečností
s emocionální přitažlivostí vnějších tvarů vozu, zdůraznit minimalistické
a nadčasové prvky v designovém jazyku ŠKODA a vtisknout silnější výraz
interiéru v rovině vizuálního zpracování i funkčnosti. Povinností je použi-
tí nejvyspělejších bezpečnostních a asistenčních systémů, vysoce hod-
notných materiálů, inteligentních detailů pro usnadnění každodenního
života a vyspělých komunikačních technologií. Majitelé vozů ŠKODA chtějí
vědět, že se vozy přizpůsobí jejich vlastním potřebám, nikoli naopak.
Vytvořit
prostor pro
osobnost
Sebastian Buggert, odborník v oblasti tvorby brandu
Vedoucí Business Group společnosti Rheingold GmbH, Kolín
nad Rýnem, na téma ‚Individualizace v pojetí značky ŠKODA‘
30 2014 – Rok značky ŠKODA
Šaty dělají člověka,
design úspěšná auta
Šéfdesignér Jozef Kabaň stojí za novým designovým jazykem značky ŠKODA. Je mo­
derní, avšak nikoli zbytečně okázalý, a vyznačuje se čistými liniemi, hladkými povrchy
a také silnou emocionalitou. Jozef Kabaň je jako zkušený designér velmi náročný,
pokud jde o předkládané návrhy, které se dnes mimo jiné odvolávají i na tradici
české řemeslné zručnosti. Je si velmi dobře vědom blízkého vztahu značky ke svému
původu v srdci Evropy a pocitu hrdosti, který ŠKODA v České republice vzbuzuje.
„Pro Čechy znamená pojem ŠKODA mnohem více než jen výrobce automobilů.“
312014 – Rok značky ŠKODA
ŠKODA Fabia je prvním vozem značky, který do sériové výroby uvádí nový
designový jazyk. Bude určovat tvary všech budoucích modelů a je tak dalším
významným milníkem ve vývoji automobilky. Fabia je jedním z pilířů mode-
lové palety značky a je proto velmi důležité, aby byla kladně přijata. Vedoucí
designu značky ŠKODA Jozef Kabaň nemá v tomto směru žádné pochyby.
Tento zkušený designér zná značku ŠKODA jako nikdo jiný. Ví, jak vytvořit
nový model, který bude na trhu stejně atraktivní pro stálé zákazníky i nové
cílové skupiny a který si bude umět zajistit prodejní úspěch.
32 2014 – Rok značky ŠKODA
Tvary nové generace modelu ŠKODA Fabia jsou založeny na studii
ŠKODA VisionC, která při svém představení na ženevském autosalo-
nu v březnu 2014 odhalila klíčové prvky nového designového jazyka
značky, zejména silnou expresivitu, čisté linie a dokonalé proporce.
Reakce médií i veřejnosti byly jednoznačně pozitivní. „Cílem je zkom-
binovat vysokou míru funkčnosti, kterou je naše značka známá, s tva-
ry a prvky, jež vzbuzují pozitivní emoce hned na první pohled,“ shrnuje
šéfdesignér značky ŠKODA Jozef Kabaň hlavní designovou strategii.
Jde o komplexní výzvu, při jejímž řešení se musí počítat i s tím, že
v tomto případě není možné usilovat o emocionální přitažlivost na
úkor vysoké praktičnosti vozu, jedné z klíčových charakteristik celé
modelové palety značky ŠKODA.
Inspirace historickou tradicí značky
Nový směr, kterým se dnes design značky ubírá, chápe Jozef Kabaň
také jako připomínku jejích historických vozů, známých díky své silné
Silně expresivní, s čistými liniemi a dokonalými
proporcemi – ŠKODA VisionC uvádí na scénu
nový designový jazyk značky. Při svém předsta­
vení v březnu 2014 se studie dočkala velké
pozornosti a pozitivních reakcí ze strany me-
zinárodních médií i veřejnosti. ŠKODA Fabia je
prvním modelem v sériové výrobě, který využívá
designové vlastnosti studie ŠKODA VisionC.
Šaty dělají člověka,
design úspěšná auta
2014 – A ŠKODA year in review
Tým ještě jednou prochází jednotlivé detaily. Se
svými trojrozměrně vymodelovanými zadními svítil­
nami a charakteristicky tvarovanou kapotou
a přední částí vozu je ŠKODA Fabia působivou kom-
binací krystalických tvarů a čistých linií s vysoce
precizními, vyváženými a vycizelovanými proporcemi.
emocionální přitažlivosti, například prvního modelu ŠKODA Superb,
který se vyráběl od roku 1934, či dalšího modelu z třicátých let, ŠKODA
Popular Monte Carlo.
V souvislosti s tvary nejnovějších modelů značky ŠKODA však do hry
vstupuje i další prvek, a to unikátní charakter země jejich původu
a také historická tradice české řemeslné zručnosti. Úspěch vozů
ŠKODA je totiž v neposlední řadě daný tím, že je zákazníci vnímají
jako produkty s typickými českými přednostmi, vysvětluje Jozef Kabaň.
„Na toto zákazníci velice dobře reagují, a to nejen v Evropě, ale
i v Číně či Indii.“
Ve své historii se ŠKODA nemusela nikdy odklonit od směru, který si
sama vytyčila. Díky tomu může dnes značka napřímo čerpat ze svého
bohatého odkazu. Platí to i pro design, což Jozef Kabaň vyzdvihuje
jako výraznou výhodu.
I když je ŠKODA svými kořeny jasně ukotvená v srdci Evropy, na me-
zinárodní scéně jde o tradičně etablovanou značku, které se da-
ří upoutat pozornost automobilových příznivců po celém světě.
Přenesení charakteristických znaků designové studie ŠKODA VisionC na model
ŠKODA Fabia: „S těmito ostrými hranami a čistými liniemi jsme vytvořili silnější kontrast
a výraznou hru světla a stínů,“ vysvětluje šéfdesignér značky ŠKODA Jozef Kabaň
některé základní paralely mezi studií ŠKODA VisionC a sériovým modelem ŠKODA Fabia.
33
34 2014 – Rok značky ŠKODA
„Na vzniku nového vozu se podílejí stov-
ky lidí.“ Hlavní tým, který měl na starost
design nové generace modelu ŠKODA Fa-
bia, čítal až 70 členů. K nim se v průběhu
projektu přidávaly ostatní útvary v rámci
firmy i externí dodavatelé. Působivá
různorodost hlavního týmu, ve kterém
bylo zastoupeno celkem dvacet různých
národností, opět dokládá jasný důraz
značky ŠKODA na internacionalizaci.
Studie ŠKODA VisionC inspirovala
také čelní světlomety a zadní sví-
tilny nové generace modelu ŠKODA
Fabia. Tvar světlometů připomíná
broušený křišťál a je poctou řeme-
slné zručnosti českých sklářů.
Šaty dělají
člověka,
design
úspěšná
auta
2014 – A ŠKODA year in review
Tato skutečnost se odrazila i ve složení týmu designerů, který
se podílel na vzniku modelu ŠKODA Fabia a do kterého patří lidé
z různých zemí, například z Alžírska, Austrálie, Finska, Švédska, Vel-
ké Británie či Rakouska.
Čtyři roky příprav na velkou událost
Celý proces designu nové generace ŠKODA Fabia trval takřka čtyři
roky. V průběhu projektu se značně měnil počet lidí, kteří na něm
pracovali, a jednou z hlavních priorit bylo zachování těsné týmové
spolupráce. V různých fázích byly do projektu dle potřeby zapojeny
jak jednotlivé útvary v rámci firmy, tak i externí dodavatelé. „Na vzni-
ku nového vozu se podílejí stovky lidí,“ dodává Jozef Kabaň.
Proces vzniku nového modelu není koneckonců otázkou pouze
atraktivního designu vnějších tvarů. Pozadu nesmí zůstat ani in-
teriér. Odborníci z řady dalších oblastí, včetně nákupu, výroby nářa-
dí a výroby vozů musejí potvrdit proveditelnost řešení navržených
designéry. Neméně důležité je i vyhodnocení všech těchto prvků
z hlediska bezpečnosti.
Celá tato snaha se však nakonec bohatě vyplatí. Od Tornádo linie
přes křivky blatníků až po trojrozměrně vypracované zadní svítilny
splňuje každý detail tvarů nového modelu vysoká očekávání.
Velkou událostí roku 2015 bude světová premiéra vlajkové lodi
značky, nové generace modelu ŠKODA Superb. S příchodem této
verze se naplno rozvine designový jazyk. Všichni se shodují, že
nová ŠKODA Superb je doposud nejlepším a také pravděpodobně
nejatraktivnějším vozem ŠKODA všech dob.
„Jde pokaždé o velmi uspokojující pocit, když veřejnosti předsta-
vujeme naše nejnovější modely a vidíme, že jim rozumí a že se
jí líbí to, co se nám podařilo vytvořit,“ říká Jozef Kabaň. Při těchto
akcích je šéfdesignér značky velmi žádanou osobou a odbor-
níci i novináři z celého světa velmi stojí o individuální rozhovor
s ním. Každému z těchto partnerů během diskuse zaníceně vy-
světluje i ten nejmenší detail a sdílí s nimi své nadšení. Zároveň
je však patrná i vděčnost za to, že má možnost nést velký podíl
na posunu vysoce dynamické značky ŠKODA na ještě vyšší úro-
veň. Vděčný je však i za příležitost pracovat se skvělým týmem,
který je vždy základním předpokladem vynikajících úspěchů.
„V lidských silách prostě není možné vlastnoručně navrhnout celý
vůz.“
Nová ŠKODA Superb
Nová generace modelu
ŠKODA Fabia je prvním vozem
v běžném provozu s novým
designovým jazykem značky
ŠKODA. Nové tvary a celkový
dojem se také představí
v tom nejlepším světle
v podobě vlajkové lodi ŠKODA
Superb. Užité tvarosloví
v sobě snoubí nebývalou ele-
ganci a vypracované detaily,
např. unikátní vzhled zadních
svítilen, které optimalizují
obtékání vzduchu a vylepšují
aerodynamiku vozu. Elegant-
ní boční profil je vizuálně zvý-
razněn posunem postranních
spár přední kapoty na horní
úroveň V­linie. Jedinečná
kombinace harmonie a dyna-
miky, to je design nové gene-
race modelu ŠKODA Superb.
35
Všichni se shodují, že nová ŠKODA
Superb je doposud nejlepším a také
pravděpodobně nejatraktivnějším
vozem ŠKODA všech dob.
36 2014 – Rok značky ŠKODA
Respektovaný portugalský grafitti
umělec Armando Gomes vytvořil pro
značku ŠKODA její historicky první
‚art car‘. Umělecké ztvárnění vozu
ŠKODA Fabia ‚Street Art‘ je cha-
rakteristické svou pestrobarevnou
interpretací unikátního vizuálního
konceptu nového modelu, který
umožňuje docílit celkem 125 barev-
ných kombinací střechy, předních
sloupků, krytů vnějších zrcátek a kol.
Projekt pomalovaného vozu ‚art car‘ byl součástí mezinárodní
tiskové prezentace nové generace modelu ŠKODA Fabia, která
se odehrála v Lisabonu v říjnu 2014. ŠKODA Fabia ‚Street Art‘
vznikala v několika jednotlivých fázích. Armando Gomes nanesl
na karoserii vozu nejdříve základní linky a geometrické tvary,
které poté byly vyplněny různými barvami ve spreji. V této fázi
podali umělci pomocnou ruku přítomní novináři z lifestylových
médií, kteří se zúčastnili prezentace nové Fabie a naplno si uží-
vali možnost být součástí tohoto unikátního uměleckého hap­
peningu.
Armando Jorge Aires da Costa Gomes je považován za jedno-
ho z předních světových grafitti umělců. Tento jednatřicetiletý
tvůrce žije a působí v Lisabonu a pracuje také jako designér,
ilustrátor a filmový producent.
Pouliční umění
na kolech
Unikátní ‚art car‘ s jasným
poselstvím, to je ŠKODA
Fabia ‚Street Art‘, dokona-
lý představitel mladist­
vého charakteru a emo-
cionálního náboje všech
aktuálně uváděných
modelů značky ŠKODA.
372014 – Rok značky ŠKODA
Sdílená kreativita – Před-
stavitelé médií z celého
světa se spolu s portugal-
ským umělcem Armandem
Gomesem zapojili do
tvorby unikátního vozu
ŠKODA Fabia ‚Street Art‘.
ŠKODA Fabia ‚Street Art‘ je výrazem dokonalé harmonie mezi umělec-
kým vyjádřením svých tvůrců a moderním automobilovým designem.
Do historie značky ŠKODA se zapíše jako její vůbec první ‚art car‘.
38 2014 – Rok značky ŠKODA
392014 – Rok značky ŠKODA
„ Jsme bránou
do světa značky
ŠKODA“
V řadě metropolí po celém světě jsou vozy
značky ŠKODA běžnou součástí silničního
provozu a městského života. ŠKODA však
rozšiřuje svou přítomnost na trhu a daří se jí
získávat nové zákazníky i mimo městské
prostředí. Návštěva v jednom z nejmoderněj-
ších prodejních zastoupení značky ŠKODA
v Německu je názornou ukázkou.
Pokud jde o základy úspěchu značky ŠKODA v mimoměstských oblastech, Dominik
Kuhlmann má na věc jednoznačný názor. Za úspěchem stojí atraktivní a čím dál více
emocionálnější modelová paleta, vysoce výkonná prodejní a servisní síť a také velká
míra důvěryhodnosti značky. Tento mladý muž ví, o čem mluví. Stojí v čele pobočky
Autohaus Friedrich Hoffmann v Burgwaldu, což je plnohodnotné prodejní a servisní
zastoupení značky ŠKODA. V posledních 18 měsících byl hybnou silou při výstavbě to-
hoto obchodního zastoupení, které zde vzniklo na zelené louce.
Nacházíme se v obci Burgwald a její části Bottendorf. Tato oblast je typická svými hlu-
bokými lesy a kopcovitým terénem a produkuje vyhlášené masné speciality. Většina
zdejších obyvatel pracuje v zemědělství.
Jedno z nejnovějších a nejmodernějších dealerství značky ŠKODA v zemi se nachází
právě zde ve spolkové zemi Hesensko, takřka ve středu Německa, které je po Číně dru-
hým největším samostatným trhem automobilky. Samotná budova je položena na ma-
lém kopci a je viditelná již zdaleka. Při příjezdu se světle zelené logo ŠKODA a jasné
Nová podoba
showroomů ŠKODA
je pozvánkou pro
každého návštěvníka
k tomu, aby zde strá-
vil tolik času, kolik
je třeba pro plné
vstřebání fenoménu
značky ŠKODA
a jejích nejnověj-
ších modelů.
40 2014 – Rok značky ŠKODA
Základní myšlenkou architek-
tonického konceptu nového
firemního designu značky
ŠKODA je posílení orientace na
zákazníka a zvětšení plochy
showroomů tak, aby se zajistil
dostatečný prostor pro prezen-
taci rostoucí modelové palety.
„Mohu vám pomoci
při výběru?“ Jde hlav-
ně o to, aby se zde
zákazník cítil dobře.
412014 – Rok značky ŠKODA
„ Nejdůležitější je vyjít
zákazníkům vstříc,
přilákat je k nám
a představit jim
naše produkty.“
a teplé vnitřní osvětlení showroomu odráží na deštěm smáčeném asfaltu přilehlého
parkoviště. Na první dojem jde o přitažlivé, moderní a lákavé místo.
Vítá nás Dominik Kuhlmann. Ve svých 29 letech jde pravděpodobně o nejmladšího
vedoucího pobočky v automobilovém sektoru napříč celým Německem. I přes svůj
relativně nízký věk má však za sebou již bohaté zkušenosti v tomto oboru. Je před-
stavitelem čtvrté generace rodinného podniku Autohaus Friedrich Hoffmann a ve
vedení pobočky stojí spolu se svým strýcem. „Asi by se dalo říct, že auta jsou součástí
mé DNA,“ směje se.
Tradice rodinné firmy, jejíž vlastníci stále stojí v jejím čele, sahá až do roku 1923. Ve
svých čtyřech pobočkách zastupuje Autohaus Friedrich Hoffmann vybrané značky
koncernu Volkswagen. Značka ŠKODA k nim přibyla před dvěma lety. Otevřením nové
pobočky si Dominik Kuhlmann splnil svůj vlastní sen. „Hodně jsem se zasazoval o to,
abychom zde vybudovali showroom ŠKODA. Jsem velkým fanouškem značky a jsem
také absolutně přesvědčený o jejím silném potenciálu. Pomohl nám v tom i zájem ze
strany zákazníků. Proto jsem udělal vše, co bylo v mých silách, abych přesvědčil spo-
lečnost ŠKODA AUTO ke vzájemné spolupráci,“ vysvětluje s hrdostí v hlase. Součástí
globální prodejní sítě značky je více než 5 000 zákaznických kontaktních míst ve
zhruba 100 zemích, z nichž okolo 600 se nachází přímo v Německu. Náročné tempo
růstové strategie společnosti představuje pro prodejní síť řadu náročných úkolů. No-
vý a moderní firemní design poskytuje celé této oblasti jednotný rámec, ve kterém
musí každý prodejce zvládnout řadu věcí, od rozšíření showroomů k zajištění vhodné
prezentace rostoucí modelové řady a navýšení servisních kapacit přes optimalizaci
orientace na zákazníka až po zajištění požadavků nového firemního designu do těch
nejmenších detailů.
Budování emočního rámce
Zastoupení ŠKODA v lokalitě Burgwald­Bottendorf slavnostně zahájilo svůj provoz
po dvanáctiměsíčním období výstavby 22. září 2013. Nová pobočka zcela splňuje po-
žadavky značky na funkčnost a vybavenost prodejních míst. „Naší velkou výhodou
bylo, že jsme mohli stavět na zelené louce a že jsme k tomu měli dostatek pro-
storu. Nemuseli jsme se zde ohlížet na jakékoli stávající budovy,“ vysvětluje Dominik
Kuhlmann v průběhu naší prohlídky v prostorách technického zázemí, servisní zóny
a showroomu. Objekt má zastavěnou plochu 1 600 m² a celkovou plochu 3 600 m²,
včetně kanceláří prodeje, servisu, servisního příjmu a proskleného showroomu. Díky
světlým dlaždicím na podlaze, modernímu a minimalistickému nábytku a střeše s od-
krytou konstrukcí, u níž máte dojem, že se vznáší nad budovou, je celkový dojem z
celé stavby velmi vzdušný a přátelský a je zde patrná jasná orientace na zákazníka.
Cílem je, aby se zde zákazník okamžitě cítil dobře, což Dominik Kuhlmann považuje
za to nejpodstatnější. V návaznosti na to by si přál, aby jeho dealerství dalo vynik-
nout silnějšímu emocionálnímu náboji nové produktové strategie značky a dále ho
rozvíjelo. Věří totiž, že emocionálně přitažlivé produkty je nutné předvádět v emocio­
nálně přitažlivém prostředí, pokud mají naplno vyniknout. A navíc, „nejdůležitější je
vyjít zákazníkům vstříc, přilákat je k nám a představit jim naše produkty. Jsme bránou
zákazníků do světa značky ŠKODA a jsme si plně vědomi naší odpovědnosti, kterou
tímto na sebe bereme,“ zdůrazňuje Dominik Kuhlmann. Svá slova může doložit pat-
řičnými úspěchy. Za posledních 18 měsíců se jeho pobočce povedlo vybudovat solidní
postavení v regionu a průběžně navyšovat objem diagnostických a servisních služeb
i prodejů nových vozů.
42 2014 – Rok značky ŠKODA
„ Design vozů ŠKODA
je čím dál atraktiv­
nější a jeho silnější
emoční náboj nám
pomůže oslovit nové
cílové skupiny.“

Překonávání očekávání zákazníků
Je pátek odpoledne a v showroomu panuje živá, avšak uvolněná atmosféra. Čtyř-
členná rodina si právě prohlíží model ŠKODA Octavia Combi. Děti si zkoušejí zadní
sedačky, zatímco rodiče se střídají za volantem a pak přecházejí k zavazadelníku.
Mladá žena přichází se svým batolícím se synem. Projevuje zájem o nový model ŠKODA
Fabia, který na prodejní ploše zaujímá hlavní místo. Nese barvu Race Blue a svým
atraktivním designem se mu daří vysílat i citové signály. „Má styl,“ uznává, svěřuje své
dítě do péče jedné ze zaměstnankyň a blíže se seznamuje s celým vozem. „Nejlépe
jsme na tom právě tehdy, pokud se nám daří alespoň trochu překonávat očekávání
zákazníků,“ poznamenává Dominik Kuhlmann a dodává, že „lidé se tu v okolí dobře
znají, scházejí se ve spolcích a na akcích a vzájemně spolu diskutují. Dobrá pověst
v našem kraji znamená opravdu hodně.“
Diagnostické a servisní centrum má také dost napilno. Na diagnostiku právě čeká bílá
ŠKODA Yeti ‚Monte Carlo’. Pracuje se také na dalších dvou zvedácích, na kterých se
právě provádí zkouška brzd a výměna pneumatiky.
V současnosti zaměstnává pobočka 23 osob a všechny pocházejí z tohoto regionu.
Žádný ze zaměstnanců nedojíždí do práce déle než 20 minut. Jde o jeden z dalších
prvků v konceptu stálé orientace na zákazníka. „Naši zaměstnanci musejí být místní
a musejí umět nacházet se zákazníky společnou řeč. Jen tak lze zaručit, že je zákazníci
budou akceptovat a že budou naši zaměstnanci úspěš-
ní ve své práci,“ shrnuje Dominik Kuhlmann.
Namířeno na budoucí růst
Mladý vedoucí má do budoucnosti ambiciózní plány.
„Koncepce naší společnosti je namířena na budoucí růst
a věříme, že s aktivní podporou ze strany ŠKODA AUTO
se nám podaří dosáhnout našich cílů.“ Projevuje také
velké nadšení z podpůrných aktivit, které ŠKODA nabízí.
„PR a marketing mají špičkovou úroveň,“ říká a podtr-
huje důležitost blízké spolupráce mezi značkou a jejími
prodejci. Velký optimismus s ohledem na dlouhodobý
úspěch v něm vzbuzuje i dynamický vývoj a důvěryhod-
nost značky. „Design vozů ŠKODA je čím dál atraktivněj-
ší a jeho silnější emoční náboj nám pomůže oslovit nové
cílové skupiny.“ K tomu si můžeme přidat i další charak-
teristiky značky ŠKODA v podobě poctivosti a spolehli-
vosti, tedy znaků, které se přesně kryjí s hodnotovým
systémem zákazníků tohoto prodejce a kterými by se popsali i oni sami. „Podle mého
názoru je to právě tato kombinace dynamiky a spolehlivosti, která ze všeho nejlépe
vystihuje kvality značky ŠKODA. To je jeden z hlavních důvodů, proč spatřuji pro naši
firmu takový potenciál k růstu,“ říká Dominik Kuhlmann velmi pozitivním tónem na
závěr našeho rozhovoru a loučí se s námi.
Venku se již mezitím setmělo. Světla pobočky Autohaus Friedrich Hoffmann svítí jas-
ně do noci. Dnes se modrá ŠKODA Fabia sice neprodala, ale je takřka jisté, že zítra či
nejpozději příští týden už svého majitele najde. Ta mladá žena se chce vrátit se svým
manželem, ještě než udělá definitivní rozhodnutí. Budoucnost značky ŠKODA se na-
chází právě tady, v místech jako je Burgwald­Bottendorf, přímo v srdci Německa.
432014 – Rok značky ŠKODA
Architekonické ztvár-
nění založené na novém
firemním designu
stanovuje pro značku
ŠKODA celosvětově
nové standardy.
V tomto rámci tak
vzniká prostor pro
stále rostoucí mode-
lovou paletu značky,
který umožňuje vozům
naplno vyniknout.
Stejný přístup na
všech kontaktních
místech po celém
světě: prodejci značky
ŠKODA jsou připraveni
pomáhat svým zákaz-
níkům od prvního dne.
44 2014 – Rok značky ŠKODA
Ve společnosti ŠKODA AUTO se snažíme ze všech sil modernizovat vzhled našich part-
nerů v celosvětové prodejní a servisní síti. Tato snaha je nedílně spojena s globální
růstovou strategií naší firmy, či přesněji, je součástí distribuční strategie ŠKODA Dis-
tribution Strategy (SDS), která se snaží o optimalizaci všech klíčových procesů v místě
prodeje a zákaznické podpory ze strany prodejního a servisního personálu v rámci kaž­
dého dealerství. Dynamika značky vyniká moderním a (co je ještě důležitější) emocio-
nálně nabitým designem našich nových modelů, ale zároveň se musí stejnou měrou
odrážet i na podobě samotných prodejních míst.
Nově zaváděné architektonické zpracování prodejních zastoupení je založené na fi-
remní identitě a designu (CI/CD) značky ŠKODA a slouží dvěma účelům. Zaprvé nám
umožňuje naplnit očekávání zákazníků směrem ke značce, neboť tato očekávání jsou
dnes s ohledem na nové tvary a pojetí našich vozů mnohem vyšší. A zadruhé nám
umožňuje předvést a vystavit naše nové a vysoce atraktivní vozy tím správným způ-
sobem. Oba aspekty jsou nadmíru důležité, a to nejen z pohledu současnosti, ale také
s ohledem na kontinuitu budoucího pozitivního vývoje značky ŠKODA. Právě teď poklá-
dáme základní kámen našeho vývoje na dlouhá léta dopředu.
V mnoha případech jde celkový rebranding a zavedení nové architektury dle současné-
ho CI/CD tak daleko, že vznikne celá nová stavba. Opravdu nejde o žádné malé zásahy,
ale často o výrazné rozšíření showroomu a servisních kapacit, založené na zcela no-
vém designovém konceptu, který vychází z naší ambiciózní modelové ofenzivy.
Celosvětové zavádění nové podoby CI/CD realizujeme s maximální péčí dle přesného
harmonogramu, ve kterém má hlavní prioritu 36 klíčových trhů. Soustřeďujeme se pře-
devším na Evropu, ale také na Čínu. Jsme však také velmi aktivní i na ostatních důleži-
tých trzích, například v Rusku.
Přechod prodejních míst na novou podobu probíhá dle plánu. Dosud přešlo na nové
CI/CD zhruba 500 obchodníků po celém světě a vývoj jde kupředu rychlým tempem.
V létě 2015 uvedeme na trh novou generaci modelu ŠKODA Superb. V mnoha ohle-
dech se jedná o milník ve vývoji značky ŠKODA a od této události očekáváme, že
z dlouhodobého hlediska pozvedne vnímání značky na výrazně vyšší úroveň. V případě
prodejních míst musí být reakce na tyto ambice adekvátní ve všech směrech, obzvláště
formou aktivní podpory tohoto záměru celkovým dojmem a atmosférou. Chceme, aby
naši zákazníci cítili a chápali naše zapálení pro vozy ŠKODA a aby ho sdíleli s námi. Právě
proto jsme vyvinuli nové CI/CD architektury staveb v naší síti, právě proto se v tomto
bodě snažíme ze všech sil. Velmi silná a pozitivní zpětná vazba, kterou jsme v tomto
směru zaznamenali od prodejců i zákazníků, nás žene stále dopředu a dokazuje nám,
že jsme se vydali správným směrem. Budeme v tom pokračovat tak dlouho, dokud
každý zákazník i v tom nejzazším koutu světa při vstupu do budovy prodejce okamžitě
neucítí toto: „Simply ŠKODA. Jsem zde správně, přesně sem patřím.“
„ Celosvětové zavádění nové
podoby CI/CD realizujeme
s maximální péčí dle přesného
harmonogramu.“
Lars-Cassio Wesner,
vedoucí Business Development,
ŠKODA AUTO
452014 – Rok značky ŠKODA
Zcela nový firemní
design (CI/CD)
značky ŠKODA je
koncipován tak, aby
se v něm dokonale
odrazila síla značky
a její potenciál, aby
podtrhl svůdnost
nových modelů
u prodejců
a aby garanto-
val jednotnou
tvář značky po
celém světě.
46 2014 – Rok značky ŠKODA
Slévárna, kovárna, výro-
ba nářadí – to jsou páteř-
ní provozy automobilové
výroby. Ve společnosti
ŠKODA AUTO mají dlou-
holetou tradici. Jsou to
ale především zdejší
zaměstnanci, kteří tvoří
výjimečné hodnoty, do
nichž vkládají emoce,
odbornost a jedinečný
zápal pro přesnost
a kvalitu.
Do ruda rozpá-
lené srdce
značky ŠKODA
Heavy
metal
Plně automatizovaná výroba klikové
hřídele – během několika výrobních kroků
se do ruda rozžhavený kus oceli přetvoří
v samotné srdce agregátu.
472014 – Rok značky ŠKODA
48 2014 – Rok značky ŠKODA
V hale H2 mladoboleslavského závodu ŠKODA AUTO vám všech-
ny smysly okamžitě hlásí stejnou věc – s výrobou automobilů je
spojeno opravdu intenzivní tváření kovu. Cítíte zde žár z rozpá-
lených obrobků a jste obklopeni závanem horkých maziv strojů
i celkovým hlukem provozu. V obřích lisech se ková do ruda
rozžhavená ocel. Vysokozdvižný vozík projíždí kolem s licí pánví
plnou tekutého hliníku a vypouští její obsah do velké nálevky nad
licí formou, jako kdyby to byla voda. Nacházíme se v provozech
kovárny a slévárny ŠKODA AUTO, kde v různých podobách všemu
vládne kov.
Původní provoz zde vznikl v roce 1963, krátce před začátkem výro-
by tehdejší novinky ŠKODA 1000 MB. Dnes jde o jeden z nejmoder-
nějších provozů v tomto oboru a součást tzv. „Center of Excellence“
koncernu Volkswagen. „Na tento úspěch jsme velice hrdí, protože
jsme museli o svou pozici bojovat v rámci koncernu se silnou kon-
kurencí,“ říká vedoucí slévárny a kovárny Jaroslav Müller.
Zdejších 300 zaměstnanců vyrobí ročně okolo 1,7 milionu ku-
sů surových výrobků s celkovou hmotností přibližně 21 000 tun.
Hliníkové odlitky a ocelové výkovky z mladoboleslavské slévárny
a kovárny se dále zpracovávají nejen v závodech ŠKODA AUTO
v České republice, ale expedují se i do ostatních mezinárodních
závodů koncernu Volkswagen. Vedle samotné výroby ŠKODA
AUTO patří k zákazníkům slévárny a kovárny také závody VW
v německém Chemnitzu a Audi v maďarském Györu.
ŠKODA AUTO má dlouhou tradici ve výrobě forem a výkovků pro
motory a převodovky. Již v roce 1962 například firma v souvislosti
s výrobou typu ŠKODA 1000 MB stanovila nový standard v oblas-
ti inovativních technologií výroby motorů a převodovek. Vladimír
Barci, jeden z koordinátorů ve slévárně, objasňuje: “ŠKODA byla
vůbec první evropskou automobilkou, která kdy použila tlakové
lití hliníku ve vývoji motorů a výrobě bloků. Stejný výrobní proces
použila i při výrobě čtyřstupňové převodovky. Značka se vrátila
k originálnímu konceptu, který v roce 1922 vyvinul český konstruk-
tér Josef Polák. Výsledkem bylo výrazné zkrácení výrobních cyklů.“
Jaroslav Müller je spolu se svým týmem obzvláště hrdý na plně
automatizovanou výrobu klikových hřídelí. Automatizovaná výroba
běží rychleji a přesněji, než by bylo v lidských silách možné. Výrobní
lince stačí jen několik operací k tomu, aby přetvořila do ruda rozpá-
lený kus oceli v srdce pohonných jednotek, které se používá nejen
ve vozech ŠKODA, ale i v modelech značek Volkswagen, Audi a Seat.
Takové investice znamenají pro slévárnu a kovárnu ŠKODA AUTO
záruku další budoucnosti. Navíc vysílají i jasný signál personálu, což
je v souvislosti s aktuálními diskusemi v automobilovém průmyslu
na téma hloubky vlastní výroby a nakupování dílů ze třetích stran
také velmi důležité. „ŠKODA do našich provozů nepřetržitě inves-
tuje již řadu let. Výsledkem je naše vysoká konkurenceschopnost
v rámci celého koncernu, ale i mimo něj. Dalším klíčovým aspektem
je naše padesátiletá tradice, díky níž zde máme vysoce zkušené
odborníky, kteří jsou opravdovými mistry v oboru, což do budoucna
ještě více posiluje naši dobrou pozici v koncernu a umožňuje nám
hrát důležitou roli v řadě různých budoucích projektů,“ dodává Ja-
roslav Müller k vyhlídkám provozů, za které odpovídá.
Heavy
metal
Rychlejší a preciznější, než je to v lidských silách
možné. Určujícím požadavkem na vše, co zde vzniká,
je absolutní důraz na přesnost, což lze zajistit pou-
ze využitím nejmodernější strojní výbavy.
492014 – Rok značky ŠKODA
„ŠKODA AUTO do našich pro­
vozů nepřetržitě investuje.
Výsledkem je naše vysoká kon­
kurenceschopnost v rámci celého
kon cernu, ale i mimo něj.“
Zde to všechno začíná. Máme tendenci
zapomínat, že i automobily plné těch
nejvyspělejších technologií vděčí za
svůj vznik práci, kterou odvádí slévár-
na, kovárna a výroba nářadí. Specia-
listé v těchto provozech jsou stejně
jako předchozí generace zaměstnanců
hrdí na značku ŠKODA a ve výsled-
cích jejich práce je to opravdu vidět.
Jaroslav Müller, vedoucí slévárny a kovárny
50 2014 – Rok značky ŠKODA
Heavy
metal
„ Výroba nářadí stojí na po­
mezí mezi oblastí vývoje
a oblastí výroby. Pomáháme
měnit vize v realitu.“
Jako v Gulliverových
cestách. Pracovníci
musejí zajistit, že na
povrchu dílu není před
dopadem mnohatu-
nové formy ani špetka
prachu, jinak nebude
výsledek dokonalý.
Ing. Filip Koliáš, vedoucí konstrukce licích forem
512014 – Rok značky ŠKODA
V této oblasti jsou již naplánované další investice. V blízké bu-
doucnosti bude provoz rozšířen o další dvě stanice tlakového lití
a čtyři CNC stroje, které budou spuštěny v prvním čtvrtletí roku
2016. Tým Jaroslava Müllera navíc začal pracovat na výrobě kon-
strukčních dílů z hliníkových tlakových odlitků. Hmotnost kompo-
nentů je dnes čím dál důležitějším faktorem při plnění ambicióz-
ních hodnot emisí vozů ŠKODA. Pouze třetinová měrná hmotnost
hliníku ve srovnání s ocelí hraje v tomto směru velmi důležitou roli.
Nejdůležitější je lidský faktor
Jak je napříč společností ŠKODA AUTO typické, hybným faktorem
v úspěchu slévárny a kovárny jsou opět konkrétní lidé, kteří zde
pracují. „Všichni naši zaměstnanci jsou opravdoví škodováci se
srdcem na pravém místě. Opravdu výjimečnou kvalitu docílíte jen
tehdy, pokud necháte promluvit tyto emoce,“ říká Müller. Vzhle-
dem k povaze samotných materiálů to však není jednoduché.
ŠKODA investuje do nejmodernějších prostředků bezpečnosti
práce a ochrany zdraví. Teploty materiálů v řádech stovek stupňů
Celsia, všudypřítomný hluk a vibrace od dopadů vysoce výkon-
ných kovacích lisů zde však vytvářejí opravdu náročné pracovní
prostředí. Přesto zdejší personál do své práce vkládá opravdové
nadšení a někteří ze zaměstnanců patří k rodinám, které zde pra-
cují i několik generací. Jedním z nich je i Miroslav Vik, jehož otec
pracoval také ve slévárně. Sám pracuje v závodě již přes 20 let.
Odlišné kariérní plány má až teprve třetí generace v rodině, dcera
pana Vika, což její otec komentuje s mírnou lítostí. Není pochyb
o tom, že když někde vznikají tradice, jdou vždy ruku v ruce s vášní.
S tím souhlasí i Filip Koliáš z výroby nářadí, kde odpovídá za kon-
strukci licích forem. Jeho pracoviště se sice nachází jen pár kroků
od slévárny a kovárny, ale panuje zde naprosto odlišná atmosfé-
ra. Je zde takřka absolutní ticho a vznáší se zde téměř hmatatelná
soustředěnost a důraz na precizní práci. „Výroba nářadí stojí na
rozhraní mezi oblastí vývoje a oblastí výroby. Pomáháme měnit
vize v realitu,“ vysvětluje Koliáš.
Tato okolnost má dopad na všechny oblasti ve firmě, od vývoje
motorů až po design. První krok k novému výrobku je však společ-
ný pro každou z nich – zajistit technickou proveditelnost. „Existuje
dobrý důvod pro to, že jsme do celého procesu zapojeni hned od
začátku,“ říká Koliáš. Je nutné zajistit, aby návrhy technického vývo-
je motorů mohly být realizovány bez zbytečných potíží ve slévár-
ně či kovárně při sériové výrobě. Zkoumá se zde řada komplexních
otázek, např. vhodnost možných metod odlévání, potřebná kvalita
povrchové úpravy, povinně dodržované hodnoty v průběhu výro-
by a také výsledná konstrukce licích a lisovacích forem. Vzhledem
k tomu, že všechny licí formy, které slévárna používá, pocházejí
přímo z mladoboleslavské nářaďovny, panuje mezi Filipem Koliá­
šem a Jaroslavem Müllerem těsná spolupráce. Při výrobě nářadí
se vždy hledí na maximální přesnost všech hodnot, ať už jde o
formy na výrobu bloků motorů, ozubených kol či převodovek. Ne-
přesná forma se projeví výrobou zmetků, které lze v nejlepším
případě použít pouze jako surovinu pro výrobu další šarže.
Pro zajištění stálé úrovně kvality i v bu-
doucnosti zavedla společnost ŠKODA
AUTO ambiciózní vzdělávací program pro
mladé lidi, kteří mají zájem o uchování
tradice a odbornosti ve výrobě nářadí.
52 2014 – Rok značky ŠKODA
Společné nadšení pro precizní výrobu

Tým vedoucího designu značky ŠKODA Jozefa Kabaně udržuje
s kolegy z výroby nářadí také blízké pracovní vztahy. „Na obou
stranách nám jde o společný cíl,“ říká Kabaň. „Tím cílem je špičko-
vý design a špičková kvalita vozů značky ŠKODA. Sdílíme nadše-
ní pro precizní výrobu a chceme, aby bylo vše dokonalé. Když pak
zákazníci spatří vozy ŠKODA, poznají to na nich. Naše vozy mají
svůj vlastní charakter a emoce a jsou vyráběny opravdovými mi-
stry svých oborů, kteří hledí na to, aby bylo vše vypracované do
nejmenších detailů.“
Od počáteční fáze úvodních konceptů koordinují designéři své ná-
pady s kolegy z nářaďovny, aby bylo jisté, že lze navržené tvary
realizovat i v praxi. Přístup zaměstnanců ve výrobě nářadí se od-
ráží ve všem, co dělá vozy ŠKODA krásné a emocionální a čím se
jim daří inspirovat zákazníky. K těmto prvkům patří jasně řezané
linie, ostré hrany a přesně slícované díly. Odbornost v nářaďov-
ně má silný vliv na řadu věcí, od nejmenšího speciálního příprav-
ku pro montáž až po mnohatunové lisovací formy, ve kterých se
s tolerancí desetiny milimetru vyrábí několik tisíc karosářských dílů
denně. Mladoboleslavští specialisté se zabývají i konstrukcí celých
výrobních linek. Když se poprvé probudí k životu robotické stani-
ce na vysoce automatizované výrobní lince ve svařovně a začnou
provádět své komplexní pohyby, za každým z nich je několikadenní
programátorská práce, prováděná specialisty z výroby nářadí. Jde
o další výsledek založený na 110leté tradici automobilky ŠKODA
v klíčových kompetencích automobilové výroby.
Výroba nářadí je v mnoha ohledech odlišná od ostatních provozů
a výjimeční jsou i lidé, kteří v této oblasti pracují. Filip Koliáš vysvět-
luje: „Lidé v nářaďovně se v mnohém odlišují. Milujeme precizní práci
a detaily a naprosto tím žijeme. Lidé, kteří se spokojí s výkonem na
99%, sem nepatří. Většinu našeho personálu si školíme my sami
a jeho velká část zde zůstává po dlouhá léta. Někteří zaměstnanci
zde stráví celý svůj profesní život a mnohým z nich se podaří pře-
dat své nadšení další nastupující generaci. Na několika stanicích
máme i dvojice tvořené otcem a synem a řada našich zaměstnan-
ců zde pracuje již ve třetí generaci.“ Sám Koliáš nastoupil k útvaru
již před lety. Stejně jako jeho další kolegové se i on sám cítí být
skrz naskrz škodovákem: „Celosvětový úspěch značky a modelová
ofenziva s velkým počtem nových vozů v příštích několika letech
představují pro výrobu nářadí velkou výzvu. Co by mohlo být více
motivující, než se tomuto úkolu postavit čelem a uspět v něm?“
Heavy
metal
Předpokladem pro práci v tomto prostředí je dobrý zrak
a pevná ruka. Preciznost při práci je zde velmi
důležitá a pro nedbalost zde jednoduše není místo.
532014 – Rok značky ŠKODA
54 2014 – Rok značky ŠKODA
552014 – Rok značky ŠKODA
Tým ŠKODA Motorsport slaví již řadu let
jeden úspěch za druhým. V roce 2014 se
mu opět podařilo přepsat historii motoris-
tického sportu. Rok 2015 však bude rokem
změn. Úspěšná ŠKODA Fabia Super 2000
jde do výslužby a na její místo nastupuje
ŠKODA Fabia R 5. Je to konec jedné éry
a začátek nové. Z motorsportu se stává klí-
čový nástroj k posílení emocionality značky
ŠKODA a jejího přiblížení novým trhům
a cílovým skupinám, obzvláště v asijsko
-pacifickém regionu. Je čas na provedení
celkové bilance.
Vítězit za
značku
Tak vypadají vítězové.
Posádky s vozy ŠKODA
slaví vítězství v prestiž-
ním mistrovství APRC, díky
kterému se značka výrazně
zviditelnila napříč důležitým
asijsko­pacifickým regionem.
56 2014 – Rok značky ŠKODA
Vítězit za
značku
Rok 2015 se
odehraje ve
znamení nové­
ho kurzu a cel­
kových změn.
Úspěchy ověnčená
ŠKODA Fabia Super 2000
v akci. Po pěti výjimeč-
ných letech ji v roce 2015
nahradí ŠKODA Fabia R 5.
572014 – Rok značky ŠKODA
Další rekordní sezóna pro tým ŠKODA Motorsport
Rok 2014 se opět vyvíjel ve znamení rekordních úspěchů týmu
ŠKODA Motorsport i soukromých týmů soutěžících s vozem
ŠKODA Fabia Super 2000 v Evropě i v asijsko-pacifickém regionu.
V Asijsko-pacifickém mistrovství FIA (APRC) se mladoboleslav-
ským vozům podařilo ve třech po sobě jdoucích ročnících získat
vítězný titul v hodnocení značek i jezdců a perfektní skóre šesti
prvních míst v šesti podnicích.
Jezdec Jan Kopecký a spolujezdec Pavel Dresler se stali první
posádkou v historii, které se podařilo vyhrát dvakrát po sobě
hodnocení jezdců Mistrovství Evropy FIA (ERC) a zároveň
i APRC.
Esapekka Lappi a Janne Ferm také slavili velký úspěch a stali
se třetí posádkou týmu ŠKODA Motorsport (po Janu Kopeckém
a Juho Hänninenovi), která zvítězila v hodnocení ERC ve třech
ročnících po sobě.
Týmy soutěžící s vozem ŠKODA Fabia Super 2000 získaly titul
v pěti národních šampionátech rally (Belgie, Portugalsko, Ra-
kousko, Slovensko, Jordánsko).
S Janem Kopeckým a jeho spolujezdcem Pavlem Dreslerem se
setkáváme v hale týmu ŠKODA Motorsport, kde se připravují na
další perný den. Středobod celosvětových soutěžních aktivit
týmu ŠKODA Motorsport se nachází právě zde v areálu závo-
du v Mladé Boleslavi. Zde položil tým základy svého výrazného
úspěchu v uplynulých sezónách, ve kterých se mu dařilo po-
stupně stoupat výsledným pořadím, stanovovat nové rekordy
a nakonec prožívat ohromné úspěchy na soutěžních tratích
v asijsko­pacifickém regionu.
Kdyby bylo vše při starém, chystala by se dvojice závodníků
touto dobou v lednu na účast v Rallye Monte Carlo, které tra-
dičně otevírá soutěžní sezónu. Spolu s celým týmem však mají
před sebou podle slov vedoucího ŠKODA Motorsport Michala
Hrabánka rok ve znamení celkových změn, ve kterém si tým
vytyčí nový kurz a soustředí se na přechod na nový soutěžní
model ŠKODA Fabia R 5. Pro Jana Kopeckého a Pavla Dreslera to
znamená, že se na soutěžní tratě hned tak nepodívají, alespoň
ne do poloviny roku 2015, kdy začnou startovat na vybraných
soutěžích a budou se snažit navázat se svým novým vozem na
předchozí úspěchy.
Očekávání jsou vysoká. Mladé české dvojici se totiž jako prv-
ní v historii automobilových soutěží podařilo v letech 2013
a 2014 získat mistrovský titul jak v Mistrovství Evropy FIA (ERC),
tak i v Asijsko­pacifickém mistrovství FIA (APRC). Mezinárodní
automobilová federace FIA hostila nedávno slavnostní udílení
cen v katarském hlavním městě Dauhá, při kterém byla posád-
ka oceněna za své úspěchy. Nablýskané nové trofeje jsou nyní
vystaveny v prosklené vitríně hned vpravo od kuchyňky a zaují-
mají místo vedle desítek ostatních trofejí získaných v minulých
letech. Samozřejmě že dvojice plánuje tuto sbírku opět patřičně
rozšířit.
58 2014 – Rok značky ŠKODA
Vítězit za
značku
Neporazitelná ŠKODA
Fabia Super 2000. Tisíce
čínských fanoušků rally
využilo příležitost vidět
naposledy legendární
soutěžní speciál v akci.
Stejně jako v předchozích
letech se postaral vůz
Super 2000 o další rekord-
ní sezónu pro značku
ŠKODA, ať už v asijsko­
pacifickém regionu,
či v ostatních čás-
tech světa.
592014 – Rok značky ŠKODA
Posílení značky jako strategický cíl v asijsko-pacifickém
regionu
V roce 2014 určil Michal Hrabánek aktivity v asijsko­pacifickém regionu
jako jednu z hlavních priorit. „Úspěch v APRC v minulém roce je pro nás
velmi důležitý, a to nejen ze sportovního hlediska,“ vysvětluje. „Má totiž
velký význam i při pronikání na nové trhy.“ Značka ŠKODA je již dobře
zavedená v Číně a dalších asijských zemích. Zájem o automobilové sou-
těže však v zemích, jako je Čína, Indie, Nový Zéland či Austrálie stále
ještě zaostává za řadou evropských zemí i Českou republikou, kde se
kolem tratě Barum Rally každoročně sejde až 250 000 fanoušků. Přesto
je úspěšná účast v těchto soutěžích nezbytná, pokud se má v regionu
zvýšit povědomí o značce ŠKODA. Podle Michala Hrabánka je zde patrná
vzestupná tendence: „Obecenstvo kolem tratí fandí jednotlivým týmům
a díky našim marketingovým aktivitám se daří u Číňanů postupně zvy-
šovat nejen nadšení, ale také zájem o setkání s našimi jezdci v rámci
početných marketingových akcí, které na soutěžích pořádáme.“
V Číně platí speciální technická pravidla, která mají chránit místní týmy
a udržet náklady na přijatelných úrovních. Díky strategické spolupráci
s automobilkou Shanghai Volkswagen může ŠKODA přizpůsobit jednot-
livé díly konkrétním potřebám přímo na místě v Číně, což jí dává význam-
nou strategickou výhodu oproti konkurenčním týmům.
Úspěch projektu Fabia Super 2000 lze chápat jako faktický symbol pře-
sunu těžiště dění ve světě motorsportu. Vše začalo v roce 2009 v Monte
Carlu, v posvátném místě rally v Monackém knížectví, a skončilo v listo-
padu 2014 v Longyou v Číně. „Je jasné, že zůstáváme i nadále aktivní na
evropském soutěžním poli, ale význam asijsko­pacifického regionu bude
v budoucnosti růst a vyžadovat stále více pozornosti,“ vysvětluje Hrabánek.
Na sentimentalitu není prostor
Jan Kopecký a Pavel Dresler se již plně soustřeďují na nové cíle a nechtě-
jí se zbytečně poddávat sentimentálním náladám. Projekt Fabia Super
2000 skončil a úspěšná posádka se již zabývá testováním nového mo-
delu ŠKODA Fabia R 5.
Vysoce výkonný soutěžní speciál bude podle plánu představován důle-
žitým klientům na vybraných tratích po celém světě od května tohoto
roku. „Trénujeme skoro každý den po dobu několika hodin, abychom si
zachovali formu,“ říkají jezdci a těší se, že se již brzy vrátí do soutěžní-
ho klání s ostatními posádkami. Nejdříve se však musí jezdecké duo sžít
s novým vozem. Nejnápadnější změnou je z jejich pohledu přechod
z dobře známé dvoulitrové pohonné jednotky na 1,6litrový přeplňovaný
motor se zcela odlišným průběhem výkonu a také na dříve nepoznanou
pětistupňovou převodovku. „Oproti S2000 je to sice změna, ale na dru-
hou stranu se auto vyznačuje velmi přátelským chováním,“ dodává Jan
Kopecký, který věří, že se jim v průběhu několika prvních soutěží podaří
dosáhnout dobrých výsledků.
Focení před impozantní kulisou mrakodrapů Šanghaje.
Úspěšné posádky značky ŠKODA vystavují na konci
další výjimečně kvalitní sezony na odiv své trofeje.
60 2014 – Rok značky ŠKODA
Vítězit za
značku
Důraz na posílení emocionality značky a orientace
na zákazníka
Pro vedoucího týmu ŠKODA Motorsport Michala Hrabánka je soutěžní
speciál R 5 důležitý ještě z jednoho dalšího důvodu. Stejně jako Jan Kopec-
ký a Pavel Dresler žije i on sám naplno motorsportem. Jeho otec i dědeček
byli zaměstnanci firmy a také jeho samotného doprovází ŠKODA v pod-
statě již od dospívání. Ve společnosti působil ještě za studií jako stážista
a na téma související s automobilkou psal dokonce i svou diplomovou práci.
V současnosti spatřuje v modelu R 5 příležitost pro sebe i celé oddělení
ŠKODA Motorsport, jak podstatným způsobem přispět k proniknutí na no-
vé trhy a k získání cílových skupin. Své cíle vyjmenovává Michal Hrabánek
se silným odhodláním. Zaprvé to je využití soutěžních aktivit nového vozu
a posílení emocí spojených se značkou ŠKODA u širokých cílových skupin,
obzvláště na klíčových trzích. Zadruhé je to získání alespoň 20 až 30 sou-
kromých zákazníků pro Fabii R 5 v průběhu samotného roku 2015. Jak říká,
jde o reálný cíl, neboť úspěšný projekt S 2000 jasně dokázal vynikající od-
bornou úroveň firmy a její schopnost vyrobit spolehlivé a vysoce výkonné
soutěžní vozy.
Kdykoli je to možné, snaží se jeho tým o vytvoření paralel mezi světem
motorsportu a silničními modely, například konáním novinářských či dea-
lerských akcí, které slouží k tomu, aby vyzdvihly příbuznost soutěžních
a sériových vozů. V rámci jednotlivých soutěžních podniků navíc probíhají
autogramiády s jezdci, což je vždy spolehlivá metoda, jak do dění zapojit
veřejnost a vzbudit u ní zájem o značku.
Motorsport – srdce značky ŠKODA
Nacházíme se ve velké hale v prostorách týmu ŠKODA Motorsport v Mladé
Boleslavi a stojíme přímo u starého modelu ŠKODA Fabia Super 2000.
Vedle něj parkuje nový model R 5. „Jak vidíte, Super 2000 je auto, kte-
ré jsme od počátku stavěli tak, aby vypadalo jako čistokrevný soutěžní
speciál,“ upozorňuje nás Michal Hrabánek. „Na druhou stranu, R 5 má vro-
zené harmoničtější tvary a charakter. Podobně dynamickým designem
se vyznačuje také sériová ŠKODA Fabia, takže jsme ani nemuseli měnit
po vizuální stránce tolik věcí.“ Na řadu přichází samotné focení. Hrabánek
si sundavá kravatu a obléká si zeleno­černou bundu soutěžního týmu.
Z manažera se stává týmový fanoušek, strategické uvažování se mění na
čistý zápal pro věc. Právě taková kombinace profesionality a vášně stojí
v samých základech všech úspěchů týmu ŠKODA Motorsport, samotného
srdce značky ŠKODA.

„ Super 2000 jsme od po­
čátku stavěli tak, aby
vypadal jako čistokrevný
soutěžní speciál. R 5 má
vrozené harmoničtější
tvary a charakter.“
Úspěch stojí a padá s kvalita-
mi celého týmu. Mechanici
při práci v sídle ŠKODA Motor­
sport v Mladé Boleslavi.
612014 – Rok značky ŠKODA
Minulost a budoucnost. Michal Hrabánek mezi
starým modelem Super 2000 (vpravo) a nastu-
pující soutěžní generací, modelem R 5 (vlevo).
62 2014 – Rok značky ŠKODA
ŠKODA
Klíčové události
2014 Rok 2014 byl opět v mnoha ohledech výjimečný. Do
historie značky ŠKODA se zapíše uvedením stěžejních
modelů do výroby, novými rekordy v oblasti motor-
sportu a také řadou udělených ocenění, která zvyšují
povědomí o značce na klíčových i růstových trzích,
obzvláště v asijsko-pacifickém regionu.
LEDEN 2014
ŠKODA Octavia a ŠKODA
Superb zvoleny ‚Nejlepšími
vozy roku 2014‘ ve čtenářské
anketě časopisu ‚Auto Motor
und Sport‘
Vrcholné ocenění pro modely
ŠKODA Octavia a ŠKODA Superb:
Více než 115 000 čtenářů reno-
movaného německého časopisu
`Auto Motor und Sport´ zvolilo
modely ŠKODA Octavia a ŠKODA
Superb nejlepšími vozy roku 2014
v daných kategoriích.
632014 – Rok značky ŠKODA
ÚNOR 2014
Premiéra nové generace modelu
ŠKODA Octavia Scout
Oficiální světovou premiéru modelu
ŠKODA Octavia Scout ohlásila auto-
mobilka na autosalonu v Ženevě. Se-
bevědomý vzhled s terénními prvky
a inovativní technologie pohonu
všech kol, v kombinaci se výbornou
trakcí, schopností zdolávat náročný
terén a rozjet se na jakémkoli povr-
chu, dělají z modelu ŠKODA Octavia
Scout zajímavou alternativu v seg-
mentu vozů, které se nebojí vyrazit
mimo zpevněné cesty.
BŘEZEN 2014
Premiéra studie ŠKODA VisionC na ženevském
autosalonu
Studie ŠKODA VisionC sklidila na autosalonu v Ženevě
velký úspěch. Stanovila budoucí směr designu vozů znač-
ky ŠKODA s větším důrazem na emoce a dynamiku, ale
také na odlehčenou konstrukci vozu, optimalizovanou
aero dynamiku a použití nejvyspělejších technologií.
DUBEN 2014
Čínská premiéra tří nových modelů
ŠKODA
Pekingský autosalon ‚Auto China
2014’ byl dějištěm čínské premié-
ry modelů ŠKODA Octavia, ŠKODA
Rapid Spaceback Xindong a také
městské verze ŠKODA Yeti. Se sou-
časnými šesti modely se podařilo
značce ŠKODA zdvojnásobit počet
typů vyráběných přímo v Číně.
64 2014 – Rok značky ŠKODA
ŠKODA
Klíčové události
2014
KVĚTEN 2014
Návštěva dvou prezidentů ve
společnosti ŠKODA AUTO
7. května přivítal Prof. Dr. h.c. Winfried
Vahland v sídle společnosti ŠKODA
AUTO německého prezidenta Joa-
chima Gaucka a českého prezidenta
Miloše Zemana. Jejich program za-
hrnoval prohlídku různých provozů,
setkání se studenty a učni a také
diskusi na téma možností na poli čes-
ko­německé spolupráce.
ČERVEN 2014
Představení dosud nejširší nabídky
jízdních kol ŠKODA
Návrat do budoucnosti: Uvedením nové
řady jízdních kol ŠKODA se firma vrátila
zpět ke svým kořenům do doby před 120
lety, kdy začínala jako inovativní výrobce
bicyklů. Nová řada jízdních kol ŠKODA za-
hrnuje 14 vysoce kvalitních modelů, které
podtrhují silnou vazbu značky na cyklisti-
ku a její postavení jako hlavního sponzora
Tour de France.
652014 – Rok značky ŠKODA
ČERVENEC 2014
ŠKODA Rapid Spaceback získala
ocenění Red Dot
Porota celosvětově renomované ceny Red
Dot za design ocenila moderní a zároveň
nadčasový design modelu ŠKODA Rapid Spa-
ceback. Toto uznání je dalším milníkem ve vý-
voji designu značky ŠKODA. Společnost tímto
navýšila svou bilanci v udělování ocenění Red
Dot na celkem sedm cen.
SRPEN 2014
Návštěva čínského vicepremiéra Čang Kao-lia a početné
delegace v Mladé Boleslavi
Čínský vicepremiér Čang Kao­li a čínský ministr dopravy Jang
Čchuan­tchang zavítali spolu s dalšími 65 členy doprovodné dele-
gace do Mladé Boleslavi. Získali zde poznatky o současném vývoji
značky a diskutovali o jejích vyhlídkách v Číně. ŠKODA na čínský trh
vstoupila v roce 2007 a od té doby v tomto teritoriu, které pro ni
představuje největší jednotlivý trh, zaznamenává nepřetržitý růst.
Za posledních sedm let dodala automobilka čínským zákazníkům
více než 1,2 milionu vozů.
66 2014 – Rok značky ŠKODA
ŠKODA
Klíčové události
2014
ZÁŘÍ 2014
Zlatá medaile za
logistický systém
Evropská logistická asociace (ELA)
udělila systému logistiky společnosti
ŠKODA AUTO zlatou medaili za vy-
sokou kvalitu a vynikající efektivitu.
V kombinaci s vyspělým Parts Cent-
rem tvoří moderní logistické centrum
nosný prvek Růstové strategie znač-
ky ŠKODA. Nejmodernější technické
prostředky umožňují expedici více než
25 000 objednávek denně na všech-
ny důležité trhy po celém světě, a to
nejen pro vozy ŠKODA, ale také pro
ostatní značky koncernu Volkswagen.
ŘÍJEN 2014
Světová premiéra modelu ŠKODA Fabia v Paříži
Na autosalonu v Paříži oslavila svou napjatě očekávanou celosvětovou
premiéru nová generace modelů ŠKODA Fabia a ŠKODA Fabia Combi.
Obě verze modelu ŠKODA Fabia jsou zcela nové a přicházejí se spor-
tovnějším a inovativnějším stylem. Jejich atraktivitu mohou zákazníci
ještě více zvýraznit mnoha volitelnými prvky a různými odstíny laku.
672014 – Rok značky ŠKODA
PROSINEC 2014
Výroba miliontého vozu ŠKODA za rok 2014
Dne 12. prosince sjel z linky v Mladé Boleslavi mi­
liontý vyrobený vůz ŠKODA v roce 2014. Jubilejním
vozem se stala ŠKODA Fabia 1,2 TSI/81 kW v me-
talické barvě bílá Moon. Tento milník představuje
šestinásobné navýšení počtu dodávek ve srovnání
s rokem 1991. „Značka ŠKODA bude i nadále pokračo-
vat v růstu,“ poznamenal k této události Prof. Dr. h.c.
Winfried Vahland. Za tímto účelem neustále prou-
dí investice do výrobních závodů v České republice
i na ostatních místech světa. Záměrem společnosti
je navýšit objem zákaznických dodávek na 1,5 milio-
nu vozů ročně.
LISTOPAD 2014
Další rekordní sezóna týmu ŠKODA Motorsport
Vítězstvím v soutěži ‚China Rally Longyou’ se povedlo týmu ŠKODA Motorsport zakončit Asijsko-
­pacifické mistrovství FIA (APRC) perfektním skóre šesti prvních míst v šesti soutěžích. Posádka
Kopecký/Dresler se stala první dvojicí v historii, které se podařilo ve dvou po sobě jdoucích letech
získat jezdecký titul jak v Mistrovství Evropy FIA (ERC), tak i v APRC. Jezdecké duo Lappi/Ferm také
slavilo vítězství v ERC. K tomu všemu se podařilo vyhrávat i privátním týmům, které získaly titul v
pěti národních šampionátech v Belgii, Portugalsku, Rakousku, Slovensku a Jordánsku.
68 2014 – Rok značky ŠKODA
Návrat
v čase
Je září 2014 a historicky první
ročník soutěže ‚Top City Classic
Rally China´ v Pekingu a Šanghaji
právě začíná. Na ulicích se shro-
mažďují tisíce místních nadše-
ných automobilových fanoušků,
kteří si nechtějí nechat ujít tuto
jedinečnou premiéru a příležitost
vidět poprvé ukázku historických
vozů ŠKODA v Číně.
Nezapomenutelné setkání –
Evropská automobilová tradice se
poprvé v historii prezentuje
v čínském provozu, zde v podobě
legendárního L&K 300 z roku 1923.
692014 – Rok značky ŠKODA
70 2014 – Rok značky ŠKODA
ŠKODA vstoupila na čínský trh v roce 2007 a již řadu let se řadí
k nejúspěšnějším výrobcům na tomto důležitém růstovém trhu.
Jen v roce 2014 se jí podařilo dodat čínským zákazníkům přes
281 400 vozů, což je vynikající příležitost ukázat místním přízniv-
cům něco ze své bohaté historie.
Soutěž historických vozů ‚Top City Classic Rally China´, která se
konala poprvé v minulém roce, k tomu vytvořila ty nejlepší pod-
mínky. V září 2014 oslavily během dvou po sobě jdoucích víkendů
čínské megapole Peking a Šanghaj výjimečnou premiéru tohoto
podniku. Tisíce čínských automobilových fanoušků si tak mohly
vychutnat první setkání se dvěma klasickými vozy, z nichž kaž-
dý pochází ze zcela jiného období historie automobilky ŠKODA.
Laurin & Klement 300 byla nejstarším vozem soutěže a pochází
z roku 1923. Po jeho boku se objevila ŠKODA Felicia z roku 1961.
Na návštěvníky udělala tato dvojice historických vozů ŠKODA
velký dojem, a to nejen svou krásou, ale také svou spolehlivostí
a jízdními výkony. Oba vozy zdárně dojely do konce obou sou-
těžních tratí, z nichž každá měřila 500 kilometrů. ŠKODA Felicia
dokonce finišovala na druhém místě celkového pořadí.
Tým ŠKODA Motorsport je velmi aktivní v rallyovém sportu v Čí-
ně, což podtrhl svým největším dosavadním úspěchem na tamní
scéně, vítězstvím v Asijsko­pacifickém mistrovství FIA (APRC)
v roce 2014. Účast značky ŠKODA na akcích typu ‚Top City Classic
Rally China´ je však důležitou součástí rozvinutých marketingo-
vých aktivit, kterými ŠKODA podporuje svůj růst na čínském trhu.
„Pro ŠKODA Classic to byla v Číně ta nejlepší premiéra, ale zá-
roveň to byla i vynikající reklama pro celou značku,“ potvrzuje
Andreas Hafemann, prezident společnosti ŠKODA China. „Nad-
šené ohlasy fanoušků na naše klasické vozy dokládají silný zájem
místních lidí o historii naší značky a jejich fascinaci při pohledu na
krásu našich vozů.“
ŠKODA neustále pracuje na realizaci svých růstových ambicí
v Číně. Poté, co se jí podařilo vydobýt si na čínském trhu solidní
postavení, je dnes značka připravena posunout svou pozici na
ještě vyšší úroveň. Chce k tomu použít aktivity, které čínským
zákazníkům zprostředkují silnou emocionální přitažlivost značky
a opět dále zvýší její atraktivitu.
Pro čínské fanoušky značky ŠKODA je to další vynikající zpráva
– soutěž ‚Top City Classic Rally China´ je jen začátek. Historický
odkaz jedné z nejstarších automobilových značek na světě a její
rozsáhlá sbírka automobilových pokladů toho mohou ještě hod-
ně nabídnout.
Roli vyslanců úspěšné
české značky a její
bohaté motoristické
tradice působivě plnila
daleko od domova
dvojice historických
vozů ŠKODA.
Návrat
v čase
Useful links
for further
information
Information for media
https://media.skoda­auto.com
Annual Report Archive
www.skoda­auto.com/en/company/investors/
annual­reports
Highlights of ŠKODA Motorsport
News
www.skoda­auto.com/en/motorsport/news
ŠKODA Muzeum in Mladá Boleslav
Impressions of the new ŠKODA Muzeum
http://museum.skoda­auto.com
ŠKODA AUTO University Na Karmeli
http://en.savs.cz
ŠKODA AUTO Career website
Your career at ŠKODA AUTO
www.employerforlife.com
Published by:
© ŠKODA AUTO a.s. 2015
Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
Czech Republic
https://media.skoda­auto.com
ŠKODA Media Services
– the app for
smartphones and tablets

Typ souboru: PDF
Publikováno: 16. 5. 2016

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.