• cz

CZ Projev Krause Vyrocni tiskova konference SKODA AUTO 2015

CZ Projev Krause Vyrocni tiskova konference SKODA AUTO 2015

1

Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2015
Mladá Boleslav, 16. března 2015

Winfried Krause
Oblast ekonomie ŠKODA AUTO

2

– Platí mluvené slovo –

Rukopis projevu pro Winfrieda Krauseho
ŠKODA AUTO a.s., Výroční tisková konference 2015
16. března 2015

Vážené dámy a pánové,

i já Vás za sebe srdečně vítám na Výroční tiskové konferenci. V příštích minutách
Vás budu informovat o hlavních finančních ukazatelích uplynulého roku.

Snímek: „Finanční milníky roku 2014“

Profesor Vahland to již úvodem zmínil: V roce 2014 prodala ŠKODA zákazníkům
poprvé více než 1 mil. vozů během jednoho roku. Vynikající výkon našich
zaměstnanců a partnerů v obchodní síti a jasný důkaz toho, že naší modelovou
ofenzívou, iniciovanou před čtyřmi lety, jsme se vydali správnou cestou.
Spolu s prodejním rekordem v dodávkách zákazníkům se podařilo zvýšit také
tržby na 11,76 mld. € a tím dosáhnout nové rekordní hodnoty.
U provozního výsledku se také podařilo dosáhnout vynikající výsledné hodnoty:
Značka ŠKODA v posledním roce docílila výsledku ve výši 817 mil. €, což je
zlepšení oproti předchozímu roku o 295 mil. € a historický rekord. Ukázalo se
přitom, že nová rodina modelů Octavia s téměř 390 tis. vozy je pro značku
ŠKODA nejen „srdcem značky“, ale také modelem s výrazným vlivem na
výsledek. Přitom je třeba zdůraznit velmi pozitivní vývoj počtu prodaných vozů u
emocionálních derivátů jako Octavia RS a Octavia Scout, které výrazně překonaly
naše očekávání.

3

V minulém roce jsme s důrazem akcelerovali největší modelovou ofenzívu
v historii firmy. Jak věcnými investicemi, tak i náklady na vývoj jsme opět vložili
velké prostředky do našich nových produktů. V centru pozornosti byly zejména
nová Fabia a Superb.
V uplynulém obchodním roce se nám podařilo nejen dosáhnout velmi dobrého
hospodářského výsledku, nýbrž také dále zvýšit naší finanční sílu: U důležitých
finančních ukazatelů jako čistého peněžního toku a čisté likvidity se podařilo ke
konci roku docílit rovněž rekordních hodnot.
Snímek: „Dodávky vozů ŠKODA zákazníkům vs. automobilové trhy“

Než se dostaneme k detailům hlavních ukazatelů za rok 2014, dovolil bych si
ještě stručně objasnit pozitivní vývoj dodávek vozů ŠKODA ve srovnání
s vývojem příslušného celkového trhu:
Je potěšitelné, že se společnosti ŠKODA AUTO opět podařilo růst v západní
Evropě rychleji, než rostly trhy a dále tak zvýšit své tržní podíly. Stejně pozitivní
vývoj zaznamenala ŠKODA ve střední Evropě. Přestože jsme se nemohli zcela
vyhnout napjaté politické a ekonomické situaci ve východní Evropě, snížil se
odbyt vozů s -5 % výrazně méně než celkový trh, takže i zde se podařilo získat
tržní podíly.
Vedle všeobecně velmi pozitivního vývoje v západní a střední Evropě je třeba
zvlášť zmínit oba jednotlivé trhy s intenzivním konkurenčním prostředím,
„Německo“ a „Českou republiku“: Na českém trhu se podařilo výrazně zvýšit
prodej vozů ŠKODA a obhájit tak vynikající tržní podíl. Na německém trhu se
společnosti ŠKODA AUTO podařilo růst téměř o +10 % a dále upevnit svou pozici
nejsilnější importované značky.
Čínský automobilový trh byl s růstem téměř 12 % opět důležitým zdrojem
impulzů pro celý asijský prostor: Navzdory dvoucifernému růstu došlo
ve srovnání s předchozím rokem k mírnému poklesu tempa růstu. Společnosti
ŠKODA AUTO se podařilo na tomto trhu se stále intenzivnější konkurencí velmi
úspěšně zvýšit dodávky meziročně o +24 %. Čínský trh je a nadále zůstává pro
společnost ŠKODA AUTO nejdůležitějším odbytovým trhem.

4

Vážené dámy a pánové, dovolte mi nyní stručně shrnout důležitá čísla
obchodního roku 2014:

Snímek: „Vybrané ukazatele“

Nejen v celosvětových dodávkách zákazníkům, nýbrž také u dodávek bez regionu
Číny s celkem 756 tisíci vozy, resp. +8,9 %, jsou výsledky výrazně nad údaji za
předchozí rok. Znamená to zvýšení objemů na čínském trhu v meziročním
srovnání o zhruba +24 % na celkem 281 000 vozů dodaných zákazníkům.
Také v tržbách dosáhla značka ŠKODA s celkem 11,76 mld. € novou rekordní
hodnotu. V meziročním srovnání to znamená zvýšení o +13,9 %. Tržby se tak
podařilo zvýšit nadproporcionálně oproti objemu na základě lepšího mixu vozů a
výbav.
Je třeba mít na paměti, že dodávky v Číně se nezapočítávají do tržeb značky
ŠKODA. Společnost Shanghai Volkswagen není součástí značky ŠKODA –
konsolidace zde probíhá ekvivalenční metodou „at equity“ ve v hospodářském
výsledku koncernu Volkswagen.
Provozní výsledek ve výši 817 mil. € výrazně překonal úroveň roku 2013.
Výsledek před zdaněním dosáhl 775 mil. € a byl přitom negativně ovlivněn
vývojem finančního výsledku. Návratnost investic dosáhla 18,3 % – opět výrazně
nad loňskou hodnotou a nad požadovaným minimálním zhodnocením ve
výši 9 %.

Lze tedy konstatovat, že společnosti ŠKODA AUTO se – i přes nesnadné tržní
prostředí zvláště ve východní Evropě – podařilo dosáhnout nových rekordních
hodnot v dodávkách vozů zákazníkům a v provozním výsledku.

5

Dámy a pánové,

a nyní k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztráty a odvození provozního
výsledku v meziročním srovnání.

Snímek: „Provozní výsledek (odvození)“

Po solidních výsledcích roku 2013 se nám podařilo zvýšit provozní výsledek
výrazně o +57 %. Pozitivní vliv na výsledek měly v meziročním srovnání zejména
zvýšené prodeje našich vozů, zlepšené mixy – neseny hlavně novou Octavii – a
optimalizované produktové náklady. Přitom je třeba zdůraznit, že důsledné řízení
nákladů a efektivity má ve společnosti ŠKODA AUTO nadále vysokou prioritu.

Negativní vliv na výsledek měly vysoké odpisy z investic realizovaných
v posledních letech, jakož i negativní vlivy směnných kurzů, speciálně výrazné
znehodnocení ruského rublu.

Snímek: „Obratová rentabilita“

Vysoká ziskovost společnosti ŠKODA AUTO se odráží také v dosažené rentabilitě:
V roce 2014 dosáhla provozní rentabilita tržeb 7,0 %, zlepšení o
+1,9 procentního bodu. ŠKODA AUTO se tak nachází v horní části
automobilového konkurenčního prostředí v Evropě a dokazuje tak opět svou
vysokou ziskovost.

Snímek: „Výkaz zisku a ztráty“

Značka ŠKODA dosáhla v roce 2014 výsledku před zdaněním ve výši 775 mil. €,
o +44,6 % nad hodnotou předchozího roku. Finanční výsledek přitom
činil -42 mil. € a byl způsoben zejména negativními efekty z finančních derivátů.
Po odečtení daní to představuje výsledek ve výši 665 mil. €, který je tak výrazně
nad hodnotou předchozího roku.

6

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych se v krátkosti zmínil o věcných investicích, o vývoji čistého
peněžního toku, o čisté likviditě a o rentabilitě kapitálu.

Snímek: „Věcné investice“

ŠKODA v minulém roce pokračovala v důsledné realizaci své modelové ofenzívy a
přitom opět realizovala důležité investice do budoucích produktů, do motorů a
převodovek. Po rekordních objemech investic v letech 2012/2013 jsme i v
minulém roce investovali téměř 700 mil. €. Znamená to sice snížení o -6 % ve
srovnání s rokem 2013, ukazuje to však výrazně, že beze změny stojíme pevně
za obnovou a rozšířením naší modelové palety a s akcentem v ní pokračujeme.

Snímek: „Čistý peněžní tok“

Stejně jako v předešlém roce se společnosti ŠKODA AUTO podařilo veškerou
investiční činnost v roce 2014 financovat z prostředků získaných z vlastní
hospodářské činnosti. Působivě to dokládá čistý peněžní tok: Oproti roku 2013 se
podařilo zlepšit čistý peněžní tok o více než +500 mil. € a tím jej více než
zdvojnásobit. Výrazné zvýšení oproti roku 2013 je přitom výsledkem zejména
vysokého provozního výsledku, zlepšeného pracovního kapitálu a vyšších odpisů.
Nejenže byla ŠKODA AUTO schopna financovat veškeré investice do nových
produktů z běžné provozní činnosti, nýbrž dosáhla přitom ještě výrazného
přebytku ve výši 840 mil. €.

Snímek: „Čistá likvidita“

Odráží se to také v pozitivním vývoji čisté likvidity:
S více než 2 mld. € jsme ke konci roku 2014 dosáhli nejen rekordní hodnoty, ale
také disponujeme velmi solidním finančním základem, abychom mohli modelovou
ofenzívu financovat dále z vlastních zdrojů.

7

V souhrnu: ŠKODA AUTO je nadále absolutně zdravým a ziskově hospodařícím
podnikem.

Snímek: „Rentabilita investovaného kapitálu po zdanění“

Rentabilita kapitálu je pro nás další důležitá finanční veličina pro řízení:
ŠKODA AUTO dosáhla v uplynulém roce rentability kapitálu po zdanění ve výši
18,3 % – výrazně nad úrovní předchozího roku a opět nad interně požadovaným
minimálním zhodnocením ve výši 9 %. Meziroční zvýšení lze přitom primárně
připsat výrazně vyššímu provoznímu výsledku.

Snímek: „Vývoj produktové palety“

Dámy a pánové,

od zahájení modelové ofenzívy značky ŠKODA se produktové portfolio zásadně
přepracovalo a rozšířilo o další modelové řady. Od roku 2010 se modelová paleta
nejen rozšířila o tři modelové řady Rapid, Rapid Spaceback a Citigo, nýbrž se
obnovila i většina již existujících modelových řad.
Realizace modelové ofenzívy se ukazuje také ve vysokých hmotných investicích
realizovaných od roku 2010: Ve špičkovém roce 2012 investovala ŠKODA AUTO
832 mil. € primárně do obnovení a rozšíření modelové palety. Rozsáhlé investice
přitom směřovaly také do výroby převodovek a nového Motorového centra. Za
sledované období vykazuje ŠKODA AUTO průměrnou míru investic lehce
přes 6 %.
Nově získaná atraktivita modelové palety se odráží také v pozitivním vývoji
financí.

8

Snímek: „Vývoj provozního výsledku a čistého peněžního toku“
Od roku 2010 se nejenže podařilo dosáhnout provozního výsledku v průměru ve
výši 648 mil. €, ale i solidního zlepšení celkového hospodářského výsledku. Je to
pozoruhodný výkon na pozadí částečně nepříznivých podmínek na trhu v Evropě
v posledních pěti letech.

Chtěl bych také zdůraznit, že čistý peněžní tok – tedy peněžní tok po zohlednění
investic a zaplacení daně a před výplatou dividend – vykázal v pěti letech
výrazný přebytek. Ukazuje se tím, že produktovou ofenzívou zahájenou v roce
2010, se nejen podařilo přesvědčit výrazně více zákazníků o našich produktech,
nýbrž také dále zlepšit kvalitu výsledku a finanční sílu společnosti ŠKODA AUTO.

Dámy a pánové,

dovolte mi nyní provést stručné shrnutí obchodního roku 2014 a nastínit Vám
výhled na rok 2015:

Snímek: „Shrnutí“

I přes konkurenční prostředí plné výzev se můžeme ohlédnout na nejúspěšnější
obchodní rok v historii našeho podniku.
Jak v dodávkách zákazníkům, tak i v tržbách dosáhla značka ŠKODA pokaždé
historických rekordů.
Provozní výsledek se podařilo zvýšit na 817 mil. €, absolutně nejvyšší hodnotu
pro značku ŠKODA. Kromě toho se ŠKODA AUTO nachází s provozní rentabilitou
tržeb ve výši 7,0 % – i v evropském odvětvovém srovnání – na velmi dobré
úrovni.
Navzdory opět vysokým investicím dosáhl čistý peněžní tok 840 mil. € a překonal
tak výrazně hodnotu předchozího roku. V důsledku toho se podařilo zvýšit také
čistou likviditu ke konci roku na více než 2 mld. €, na novou nejvyšší úroveň.

9

Rok 2014 se nesl ve znamení vcelku pozitivního vývoje automobilových trhů
relevantních pro značku ŠKODA, na kterém se nám podařilo participovat
v nadproporcionálně velké míře. Naše rozšířená a přepracovaná modelová paleta
je výborně přijímána našimi zákazníky a posiluje nás v dalším důsledném
urychlování naší podnikové strategie. Přes početné náběhy produktů a částečně
těžké rámcové podmínky ve východní Evropě byl rok 2014 díky silnému, vysoce
motivovanému personálu a atraktivní paletě produktů dosud nejlepším
obchodním rokem společnosti ŠKODA AUTO.
V roce 2015 budeme dále důsledně realizovat naší růstovou strategii – limuzína
Superb byla světové veřejnosti představena v Praze a v Ženevě jako první
vrchol, verze Combi bude poprvé k vidění na automobilovém veletrhu ve
Frankfurtu.
Dále budeme intenzivně pracovat nejen na našich produktech, nýbrž také na
našich interních procesech a strukturách, abychom společnost ŠKODA AUTO
optimálně připravili na budoucí výzvy.
Navzdory nejistým rámcovým podmínkám ve východní Evropě a volatilitě
směnných kurzů očekáváme také v roce 2015 dobrý hospodářský výsledek.
Nyní bych předal slovo mému kolegovi v představenstvu, Bohdanu Wojnarovi.

Typ souboru: PDF
Publikováno: 16. 5. 2016

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.