• cz

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017

ŠKODA AUTO a. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2017
VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2017
ŠKODA
AUTO a.s.
Obsah
Úvodní slovo 04
Zpráva dozorčí rady 06
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Zpráva představenstva
Profil společnosti ŠKODA AUTO 10
Správa a řízení 12
Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12
Prohlášení o souladu s Kodexem správy a řízení společností 14
Podnikatelská činnost 16
Strategie 17
Produktové portfolio 20
Finanční situace 24
Ostatní informace 26
Technický vývoj 27
Nákup 32
Výroba a logistika 34
Prodej a marketing 40
Řízení lidských zdrojů 48
Udržitelnost 52
Zpráva o rizicích a příležitostech 58
Výhled 62
Krátkodobý a dlouhodobý výhled 62
Finanční část
Zpráva auditora 68
Samostatná účetní závěrka za rok 2017 70
Příloha k samostatné účetní závěrce 2017 74
Zpráva o vztazích 128
Přehled vybraných pojmů a zkratek 138
Osoby odpovědné za výroční zprávu a události po rozvahovém dni 140
Klíčová data a finanční výsledky v přehledu 141
Úvodní slovo
ÚVODNÍ SLOVO
04
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Vážené dámy a pánové,
digitalizace, elektromobilita, autonomní řízení a  umělá inteligence zásadně
proměňují nejenom současnou podobu mobility, ale i podniků samotných. Au-
tomobilový průmysl investuje miliardy, aby dále zvyšoval bezpečnost, komfort
a ekologickou šetrnost automobilové dopravy.
Ve společnosti ŠKODA AUTO jsme se prostřednictvím Strategie 2025 vydali
cestou, na které budeme pro naše zákazníky tuto strhující budoucnost utvářet.
Náš cíl, který jsme si stanovili, to přesně vystihuje: ŠKODA AUTO chce být „Sim-
ply Clever“ společností pro nejlepší řešení mobility. A právě na tom jsme i v mi-
nulém roce intenzivně pracovali ve všech oblastech našeho podnikání.
Jak bude vypadat tato budoucnost, ukazuje plně elektrifikovaná studie ŠKODA
VISION E, která zároveň umožňuje částečně autonomní jízdu. V roce 2017 jsme
ji za velkého zájmu mezinárodních médií představili na autosalónech v Šanghaji
a ve Frankfurtu. V roce 2020 vstoupí ŠKODA VISION E na trh jako první čistě
elektrický vůz značky ŠKODA. Do roku 2025 pak budeme mít v portfoliu celkem
deset elektrifikovaných modelů. Naši zákazníci se mohou těšit na finančně do-
stupnou a zároveň úchvatnou elektromobilitu.
Jak dobrý ohlas mají naše aktuální produkty, ukázal i rok 2017. Byl to nejlepší
rok ve  122leté historii našeho podniku z  pohledu prodejních i  finančních vý-
sledků. Rád bych poděkoval všem zaměstnankyním a zaměstnancům za  jejich
vynikající nasazení a našim zákazníkům za projevenou důvěru. Pro nás je tento
úspěch velkou motivací, abychom i v dalších letech důsledně pokračovali v reali-
zaci naší růstové strategie. A to mimo jiné i tím, že do konce roku 2020 uvedeme
na trh celkem 19 nových či modernizovaných modelů. Důležitou součástí je naše
SUV ofenzíva, v níž jsme v roce 2017 úspěšně pokračovali zcela nově vyvinu-
tým kompaktním SUV ŠKODA KAROQ. To ale není vše. Pokračujeme dále na-
ším městským crossoverem ŠKODA VISION X, který jsme nedávno představili
na ženevském autosalónu, a který už napřesrok uvedeme na trh. V nadcházejí-
cích letech se ještě více zaměříme na růstové trhy v Číně, Rusku a Indii.
Rok 2017 byl pro značku ŠKODA také rokem zásadních strategických rozhod-
nutí. Obzvláště bych chtěl vyzdvihnout tři z nich. Budoucí elektrifikované mo-
dely ŠKODA budeme vyrábět v srdci značky, v České republice. Je to významný
krok k zajištění budoucnosti podniku a České republiky jako centra automobi-
lové výroby. Vyvinutím platformy MQB A0 IN zajistíme pro koncern VOLKS-
WAGEN globální architekturu pro malé a kompaktní vozy – nejprve se zaměří-
me na Indii. Pobočku naší společnosti ŠKODA AUTO DigiLab jsme prostřednic-
tvím nově založeného společného podniku v Izraeli pozvedli na novou úroveň.
ŠKODA v uplynulém roce dosáhla významných milníků v realizaci své strate-
gie. A nepolevíme ani v budoucnu. Naopak. Dále zvýšíme tempo a novými pro-
dukty a službami mobility i získáváním nových trhů se budeme ještě intenzivněji
připravovat na výzvy budoucnosti. ŠKODA zůstane při realizaci Strategie 2025
i nadále na vytyčené cestě.
Se srdečným pozdravem
Bernhard Maier
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO a.s.
ÚVODNÍ SLOVO
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
Dozorčí rada byla v uplynulém hospodářském roce pravidelně a obsáhle infor-
mována představenstvem o situaci společnosti ŠKODA AUTO a.s., o jejím hospo-
daření, jakož i o podnikatelské politice.
Obchodní záměry či aktivity, které z důvodu zákonných předpisů nebo stanov
vyžadovaly informování či souhlas dozorčí rady nebo které byly mimořádně zá-
važné, dozorčí rada na svých zasedáních podrobně prodiskutovala. Na základě
písemných a ústních zpráv představenstva mohla dozorčí rada průběžně dohlí-
žet na činnost vedení společnosti ŠKODA AUTO a.s. a plnit tak řádně svou funk-
ci, která jí ze zákona náleží.
VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. jako jediný akcionář společ-
nosti ŠKODA AUTO a.s. svým usnesením ze dne 21. března 2017 schválil návrh
pověřit společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. provedením auditu řád-
né účetní závěrky pro účetní období roku 2017.
Řádná samostatná účetní závěrka společnosti ŠKODA AUTO a.s. k  31. pro-
sinci 2017 dle IFRS, ve znění přijatém EU, byla auditorem ověřena bez výhrad.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě za rok 2017 mimo účetní závěrku
a zprávu nezávislého auditora jsou dle auditora ve všech významných ohledech
v souladu s účetní závěrkou společnosti ŠKODA AUTO a.s.
Zpráva
dozorčí
rady
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
06
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
Předseda dozorčí rady byl auditorem řádně informován o rozsahu, průběhu
a výsledcích auditu.
Dne 20. prosince 2017 dozorčí rada posoudila návrh představenstva, aby je-
diný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o vyplacení divi-
dendy z nerozdělených zisků minulých účetních období ve výši 38,52 mld. Kč,
a zaujala k tomuto návrhu souhlasné stanovisko.
Dozorčí rada na svém zasedání dne 28. února 2018 prodiskutovala výsledky
hospodaření a s pozitivním výsledkem posoudila návrh představenstva na roz-
dělení dosaženého zisku řádné účetní závěrky společnosti ŠKODA AUTO  a.s.
k 31. prosinci 2017 dle IFRS, ve znění přijatém EU.
Dozorčí rada dále s pozitivním výsledkem a bez výhrad přezkoumala zprá-
vu o  vztazích mezi propojenými osobami za  rok 2017 a  souhlasila, aby před-
stavenstvo předložilo řádnou účetní závěrku roku 2017 a  návrh na  rozdělení
zisku ke schválení jedinému akcionáři, společnosti VOLKSWAGEN FINANCE
LUXEMBURG S.A.
Frank Witter
předseda dozorčí rady
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Zpráva
představenstva
Profil společnosti ŠKODA AUTO 10
Správa a řízení 12
Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12
Prohlášení o souladu s Kodexem správy a řízení společností 14
Podnikatelská činnost 16
Strategie 17
Produktové portfolio 20
Finanční situace 24
Ostatní informace 26
Technický vývoj 27
Nákup 32
Výroba a logistika 34
Prodej a marketing 40
Řízení lidských zdrojů 48
Udržitelnost 52
Zpráva o rizicích a příležitostech 58
Výhled 62
Krátkodobý a dlouhodobý výhled 62
06
Profil
společnosti
ŠKODA AUTO
10
PROFIL SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
Společnost ŠKODA AUTO a.s. (dále „Společnost“ nebo „ŠKODA AUTO“) se síd-
lem v  Mladé Boleslavi patří mezi nejvýznamnější průmyslové podniky České
republiky. Společnost je jednou z nejstarších automobilek na světě. Její počátky
sahají do roku 1895, kdy Václav Laurin a Václav Klement vytvořili podnik, který
položil základy více než stoleté tradice výroby českých automobilů. V současné
době ŠKODA AUTO zaměstnává v České republice více než 31 600 osob.
Značka ŠKODA je více než 25 let součástí koncernu VOLKSWAGEN. Během
této doby se objemy dodávek společnosti ŠKODA AUTO podstatně zvětšily a její
produktové portfolio se výrazně rozšířilo.
Předmětem podnikatelské činnosti Společnosti je zejména vývoj, výroba a pro-
dej automobilů, komponentů, originálních dílů a  příslušenství značky ŠKODA
a poskytování servisních služeb.
Jediným akcionářem společnosti ŠKODA AUTO a.s. je společnost VOLKS-
WAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. se sídlem ve Strassenu ve Velkovévod-
ství lucemburském. Společnost VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A.
je dceřinou společností společnosti VOLKSWAGEN AG.
Společnost ŠKODA AUTO má výrobní závody v České republice. Vozy značky
ŠKODA se vyrábějí také v Číně, Rusku, Indii, na Slovensku, Ukrajině a v Alžírsku.
Tato mezinárodní základna vytvořila předpoklady pro plánovaný růst ŠKODA
AUTO v příštích několika letech. Podmínky k tomu již existují, totiž skvělé vozy,
silná značka, motivovaný a schopný tým a schopnost přeměnit inovace v takový
přínos pro zákazníky, který odpovídá heslu „Simply Clever“.
Předmětem podnikatelské činnosti Společnosti je zejména vývoj,
výroba a prodej automobilů, komponentů, originálních dílů
a příslušenství značky ŠKODA a poskytování servisních služeb.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PROFIL SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
SPRÁVA A ŘÍZENÍ
Správa
a řízení
ORGÁNY SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY
Frank Witter (*1959)
předseda dozorčí rady od 12. 11. 2015 (člen dozorčí rady od 9. 11. 2015)
člen představenstva VOLKSWAGEN AG za oblast financí a controllingu
Prof. Dr. Jochem Heizmann (*1952)
člen dozorčí rady od 1. 1. 2017
člen představenstva VOLKSWAGEN AG za oblast Čína
Miloš Kovář (*1964)
člen dozorčí rady od 1. 5. 2015
koordinátor pro výrobní oblast Odborů KOVO ŠKODA AUTO a.s.
Matthias Müller (*1953)
člen dozorčí rady od 1. 11. 2015
předseda představenstva VOLKSWAGEN AG
Bernd Osterloh (*1956)
člen dozorčí rady od 1. 1. 2015
předseda celopodnikové a koncernové podnikové rady VOLKSWAGEN AG
Florina Louise Piëch (*1987)
členka dozorčí rady od 1. 1. 2015
designérka
Daniell Peter Porsche (*1973)
člen dozorčí rady od 1. 1. 2015
pedagog a hudební terapeut
Jaroslav Povšík (*1955)
člen dozorčí rady od 16. 4. 1993
předseda Podnikové rady Odborů KOVO ŠKODA AUTO a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
SPRÁVA A ŘÍZENÍ
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
Bernhard Maier (*1959)
předseda představenstva od 1. 11. 2015, oblast centrálního řízení
předchozí pozice:
– člen představenstva, prodej a marketing, Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG (2010-2015)
– generální ředitel Porsche Deutschland GmbH (2001–2010)
Alain Favey (*1967)
člen představenstva od 1. 9. 2017, oblast prodeje a marketingu
předchozí pozice:
– ředitel společnosti PORSCHE HOLDING SALZBURG
(2012–2017)
Dipl.-Ing. Michael Oeljeklaus (*1963)
člen představenstva od 1. 8. 2010, oblast výroby a logistiky
předchozí pozice:
– člen představenstva odpovědný za výrobu a technický vývoj,
Shanghai-Volkswagen Automotive Co., Ltd. (2005–2010)
Dipl.-Kfm. Klaus-Dieter Schürmann (*1963)
člen představenstva od 1. 8. 2016, oblast finance a IT
předchozí pozice:
– člen představenstva pro finance a IT, VOLKSWAGEN
NUTZFAHRZEUGE (2008–2016)
Dipl.-Wirt.-Ing. Dieter Seemann (*1957)
člen představenstva od 1. 10. 2014, oblast nákupu
předchozí pozice:
– člen představenstva pro nákup SEAT, S.A. (2010–2014)
Dipl.-Ing. Christian Strube (*1963)
člen představenstva od 1. 12. 2015, oblast technického vývoje
předchozí pozice:
– vedoucí vývoje exteriéru, interiéru a bezpečnosti vozu,
VOLKSWAGEN PASSENGER CAR (2012–2015)
Ing. Bohdan Wojnar (*1960)
člen představenstva od 1. 1. 2011, oblast řízení lidských zdrojů
předchozí pozice:
– člen představenstva pro personální oblast, VOLKSWAGEN
SLOVAKIA, a.s. (2009–2010)
ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ A PŘEDSTAVENSTVU
Z dozorčí rady odstoupil:
Ing. Martin Jahn – člen dozorčí rady od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2016
Do dozorčí rady byl jmenován:
Prof. Dr. Jochem Heizmann – člen dozorčí rady od 1. 1. 2017
Z představenstva odstoupil:
Werner Eichhorn – člen představenstva od 1. 9. 2012
do 31. 08. 2017
Do představenstva byl jmenován:
Alain Favey – člen představenstva od 1. 9. 2017
ŠKODA AUTO
se od roku 2007
hlásí k relevantním
doporučením
a pravidlům
Kodexu správy
a řízení společností
založeného
na principech
OECD.
14
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
SPRÁVA A ŘÍZENÍ
PROHLÁŠENÍ O SOULADU
S KODEXEM SPRÁVY A ŘÍZENÍ
SPOLEČNOSTÍ
Společnost ŠKODA AUTO si uvědomuje své mimořádné postavení v rámci čes-
kého podnikatelského prostředí a rovněž stále rostoucí respekt v rámci koncer-
nu VOLKSWAGEN i u ostatních konkurenčních automobilových výrobců. Při-
kládá proto zásadní význam tomu, aby byla ze strany zaměstnanců, obchodních
partnerů, všech svých zákazníků a veřejnosti vůbec vnímána jako úspěšná, a při-
tom transparentní a informačně otevřená společnost. Je si vědoma své dlouhole-
té tradice a dlouhodobě budovaného dobrého jména, které vnímá jako klíčovou
hodnotu pro další úspěšný rozvoj svých podnikatelských aktivit.
S ohledem na tyto skutečnosti se společnost ŠKODA AUTO od roku 2007 hlá-
sí k relevantním doporučením a pravidlům Kodexu správy a řízení společností
založeného na principech OECD (dále jen Kodex) v podobě, v jaké byl pod pa-
tronací Komise pro cenné papíry aktualizován v roce 2004. Cílem Společnosti je
neustálým zlepšováním interních procesů a pravidel v souladu s Kodexem dále
podporovat transparentnost a dodržování právních předpisů a etického chování
v podnikatelské praxi České republiky.
MÍRA SOULADU S DOPORUČENÍMI KODEXU
SPRÁVY A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ
V návaznosti na nejlepší praxi užívanou v koncernu VOLKSWAGEN je převáž-
ná část interních procesů správy a  řízení Společnosti dlouhodobě nastavena
v souladu s relevantními pravidly Kodexu. S ohledem na akcionářskou strukturu
Společnosti ( jediný akcionář – společnost VOLKSWAGEN FINANCE LUXEM-
BURG S.A.), organizační strukturu společnosti VOLKSWAGEN AG (viz interne-
tové stránky VOLKSWAGEN AG: www.volkswagenag.com) a skutečnost, že akcie
Společnosti nejsou předmětem obchodování na veřejném trhu, nejsou některá
doporučení Kodexu relevantní, popřípadě jsou v rámci efektivity a synergií v od-
povídající míře přenesena na celokoncernovou úroveň.
Současně se politika Společnosti opírá o  Etický kodex skupiny ŠKODA AUTO
(dále jen Etický kodex), který byl v aktuální podobě distribuován mezi zaměst-
nance v závěru roku 2017. Etický kodex zaměstnancům zdůrazňuje pravidla ply-
noucí z právních předpisů s největším možným dopadem na Společnost a pod-
poruje zaměstnance v dodržování všeobecně uznávaných společenských hodnot.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
SPRÁVA A ŘÍZENÍ
Etický kodex tak srozumitelně formuluje obecné požadavky Společnosti
na  chování zaměstnanců, připomíná úlohu zaměstnance na  zachování dobré
pověsti Společnosti a  podrobně rozvádí pravidla pro zamezení střetu zájmů,
zamezení korupce, nakládání s  informacemi a  majetkem Společnosti. Etický
kodex také stanovuje základní pravidla chování vůči obchodním partnerům
a dalším osobám a jasně formuluje zájem Společnosti na ochraně poctivé hos-
podářské soutěže.
Společnost není plně v souladu s doporučením Kodexu podle kapitoly VI-E-2
(v návaznosti na bod 18 komentáře ke Kodexu), podle něhož by měla ustavit výbo-
ry odpovědné za odměňování a jmenování. S ohledem na akcionářskou strukturu
Společnosti jsou činnosti spojené s výbory v synergii a v efektivní míře přeneseny
na koncernovou úroveň. Činnosti výboru pro odměňování a  jmenování včetně
relevantních zveřejnění jsou vykonávány výborem představenstva VOLKS-
WAGEN AG pro personální otázky. Společnost není také plně v souladu s doporu-
čeními Kodexu podle kapitoly VI-E-1 (v návaznosti na bod 5 komentáře ke Kode-
xu), podle něhož by mělo mít představenstvo nebo dozorčí rada dostatečný počet
členů, které Společnost nezaměstnává, a kteří nejsou vůči Společnosti nebo její-
mu managementu v úzkém vztahu prostřednictvím významných ekonomických,
rodinných či jiných vazeb.
Výše uvedené nenaplnění příslušných doporučení Kodexu ovšem nepředsta-
vuje nesplnění mandatorních požadavků právního řádu České republiky a práv-
ní riziko pro Společnost.
Od roku 2011 ve Společnosti působí útvar Governance, Risk & Compliance.
Úloha tohoto útvaru spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje poradenství v otáz-
kách governance a compliance a zavádí program prevence ve Společnosti a v je-
jích dceřiných společnostech. Dále podporuje útvar Interního auditu v prosazo-
vání interních standardů a legislativních požadavků.
ANNUAL REPORT 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Podnikatelská
činnost
16
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
V budoucnu by značka ŠKODA chtěla nejen nabízet automobily,
nýbrž dále rozšířit své portfolio a doplnit jej službami týkajícími se
mobility.
STRATEGIE
Žijeme v  době razantních technologických změn. Každý den s  sebou přináší
nové vědecké a technologické objevy. Tyto inovace a s nimi spojený technický
pokrok mají dopad nejen na každodenní život všech lidí, ale také na mnohé ob-
lasti průmyslu. Megatrendy jako digitalizace, elektromobilita nebo urbanizace
tak vyvolávají otázku, jak bude v budoucnosti ŠKODA AUTO definovat mobilitu.
Naším cílem je: nebudeme pouze reagovat na měnící se požadavky zákazníků
a zvětšující se konkurenci, částečně i na konkurenci hráčů z jiných oblastí, nýbrž
budeme trendy sami určovat.
Aby společnost ŠKODA AUTO i v budoucnu patřila k úspěšným firmám v au-
tomobilovém průmyslu, vypracovali jsme a zároveň v minulém roce napříč ce-
lou Společností komunikovali Strategii 2025. V budoucnu již nebude společnost
ŠKODA AUTO nabízet pouze automobily. Nově nasměřujeme portfolio značky
ŠKODA a doplníme ho především o služby mobility a další zdroje příjmů z digi-
tální oblasti. Tato transformace vystihuje i vizi značky ŠKODA: „Simply Clever
společnost pro nejlepší řešení mobility“. Vynalézavost, kterou se společnost
ŠKODA AUTO vyznačovala po celou svoji 120letou historii, bude úspěšně pohá-
nět i tento rozvoj Společnosti.
Strategie 2025 definuje zaměření a  cíle značky ŠKODA až do  roku 2025.
Mnohé ze zásadních prvků již Společnost v uplynulém roce rozpracovala a re-
alizovala. Mezi důležité pilíře Strategie 2025 patří elektromobilita, digitalizace
produktů a služeb, vstup na nové trhy a rozšiřování tradiční výroby automobilů
o mnoho dalších služeb souvisejících s mobilitou.
BUDOUCNOST ZNAČKY ŠKODA BUDE TAKÉ ELEKTRICKÁ
V rámci tématu elektromobilita ŠKODA AUTO představila na autosalonu v Šang-
haji první studii automobilu s  čistě elektrickým pohonem v  historii značky,
ŠKODA VISION E. Dále zajistila výrobu nejen elektromotorů a elektrických
komponentů, ale také čistě elektrických vozů v  závodech v Mladé Boleslavi
a Kvasinách, a to nejen pro krytí vlastních potřeb, ale i potřeb Koncernu. Vlastní
výroba elektromotorů a elektrických komponentů v blízké budoucnosti umožní
uvedení dalších pěti čistě elektrických modelů do roku 2025 a přispět tak mimo
jiné i ke zlepšení životního prostředí. Předtím, než první sériový automobil s čis-
tě elektrickým pohonem v roce 2020 opustí brány závodu, budou moci zákazníci
značky ŠKODA již od roku 2019 jezdit hybridními vozy. Prvním takovým vozem
se stane vlajková loď značky ŠKODA, ŠKODA SUPERB ve verzi plug-in-hybrid.
Oddělení
digitalizace
zastřešuje vývoj
a testování služeb
souvisejících
s konektivitou
vozů a koncepty
mobility.
18
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
V únoru 2017 automobilka pozvala do svého sídla v Mladé Boleslavi řadu vy-
soce postavených představitelů politického a  hospodářského života i  odborů,
aby při kolokviu pořádaném Sdružením automobilového průmyslu AutoSAP dis-
kutovali o důležitých otázkách a šancích pro budoucnost tuzemského automo-
bilového průmyslu. Výsledkem těchto diskusí je Memorandum o  budoucnosti
automobilového průmyslu v ČR, které bylo podepsané v říjnu 2017. Nyní začíná
fáze konkrétní realizace Memoranda. Dohoda zahrnuje Akční plán obsahující
celkem 25 opatření, týkajících se stěžejních témat, jakými jsou elektromobilita,
autonomní řízení a digitalizace a zahrnuje také průřezová témata jako podpora
vzdělávání nebo výzkumu a  vývoje. Tato témata jsou definována jako klíčová
i ve Strategii 2025.
Jak ukazuje i Memorandum, je nutné se aktivně věnovat i nejmodernějším
trendům. V  případě digitalizace se ukazuje, že sami zákazníci ŠKODA AUTO
jsou čím dál digitálnější a očekávají to i od produktů, které Společnost nabízí.
Velký pokrok v  oblasti umělé inteligence umožní zákazníkům ŠKODA AUTO
lépe poznat a nabízet jim nové produkty a služby, které budou přesně odpovídat
jejich přáním a představám v ten správný okamžik.
Další kapitolu budoucnosti automobilového průmyslu představuje autonomní
řízení. Díky umělé inteligenci otevře zákazníkům a automobilkám nové mož-
nosti a posune je na vyšší úroveň. ŠKODA AUTO podnikla i zde důležité kroky
a těmito tématy se intenzivně zabývá.
Kromě témat budoucnosti se Společnost nadále rozvíjí i v  tradičních oblas-
tech. V současnosti pracuje ŠKODA AUTO na vstupu na další trhy a segmenty
a na získání nových zákazníků. Samozřejmostí je i další posílení pozice Společ-
nosti na současných trzích.
DIGITALIZACE JE HNACÍM MOTOREM SPOLEČNOSTI
Pro vývoj nových digitálních oblastí podnikání společnost ŠKODA AUTO již
v roce 2016 uvedla v život oddělení Digitalizace. V roce 2017 zodpovídalo toto
oddělení spolu s odbornými útvary z celého podniku za testování a vyvíjení slu-
žeb souvisejících s konektivitou vozů a konceptů mobility. A s ohledem na digi-
talizaci podniku a jeho procesů byly s postupující orientací výroby dle principů
Průmyslu 4.0, využitím virtuální reality v technickém vývoji a nástrojů pro lepší
rozpoznání trendů i přání zákazníků v oblasti prodeje vytvořeny důležité pod-
mínky pro budoucnost podniku. Digitalizace také představuje změnu kultury
v celém podniku.
V novém
kompaktním
SUV ŠKODA
KAROQ se snoubí
design a moderní
technologie
v souladu s vizí
„Simply Clever“.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
ŠKODA AUTO DigiLab – místo, kde se rodí inovace
Mimořádnou roli hraje v  této souvislosti ŠKODA AUTO DigiLab, otevřený
na počátku roku 2017 v Praze. Tato kreativní dílna cíleně hledá nápady a tes-
tuje nové obchodní modely se zřetelem na měnící se potřeby zákazníků, např.
na  spolujízdu, sdílení vozů nebo chytré parkování. Cílem je rozšířit obchodní
model právě o takováto řešení.
Důležitou roli přitom hraje nejen ŠKODA AUTO DigiLab samotný, ale i roz-
sáhlá partnerská síť startupů, hi-tech podniků, vysokých škol a veřejného sek-
toru. Nejen pro budování této sítě, ale i za účelem objevení nových nápadů a ta-
lentů, podpořil ŠKODA AUTO DigiLab řadu akcí v České republice a v Evropě,
jako například Smart Mobility Hackathon v Praze. V rámci této akce 20 týmů
13 národností po dobu 4 dní vyvíjelo kreativní koncepty v souvislosti se „Smart
Cities“, zelenou mobilitou a konektivitou.
Inovační partnerství v Izraeli
Spolupráce se však neomezuje jen na Českou republiku nebo Evropu. Meziná-
rodní aspekt při hledání nových inovativních nápadů se projevil v srpnu 2017
při uzavření inovačního partnerství s firmou Champion Motors Ltd., izraelským
importérem vozů značky ŠKODA. Izrael je považován za jedno z center scény
digitálních startupů ve  světě a  prostřednictvím kooperace s  partnerem, který
má v této oblasti dobré kontakty, získá společnost ŠKODA AUTO přímý přístup
k inovativním projektům, hi-tech startupům a talentům v oblasti IT. Dokumenty
o založení společného podniku ŠKODA AUTO DigiLab a společnosti Champion
Motors v Tel Avivu byly podepsány 14. prosince 2017 v Praze.
ŠKODA KAROQ JE POHLEDEM DO BUDOUCNOSTI
Na  přelomu let 2016 a  2017 započala výroba prvního velkého SUV ŠKODA
KODIAQ. Brzy po začátku výroby byly v březnu na autosalonu v Ženevě předsta-
veny další dvě nové varianty ŠKODA KODIAQ SPORTLINE a ŠKODA KODIAQ
SCOUT. V květnu pak ŠKODA AUTO představila zcela nové kompaktní SUV
ŠKODA KAROQ. Svědkem působivé premiéry tohoto modelu ve švédském mu-
zeu Artipelag u Stockholmu byly díky přítomným kamerám a online vysílání
tisíce lidí po celém světě. Na konci července pak sjel z výrobní linky v českém
závodě ŠKODA AUTO v Kvasinách první vyrobený vůz.
Společnost ŠKODA AUTO do modelu ŠKODA KAROQ implementovala nej-
modernější technologie, automobil tak má v  nabídce na  přání mj. i  digitální
přístrojový panel, jenž vůbec poprvé nahrazuje ve  vozech ŠKODA analogo-
vé ukazatele. Řidič může individuálně nastavovat digitální zobrazení v něko-
lika odlišných uspořádáních a  vidět tak vždy pouze to, co právě chce a  uzná
za  vhodné. Funkce ŠKODA CONNECT na  druhé straně umožňuje vzdálený
přístup k vozidlu, pomocí chytrých telefonů lze monitorovat stav paliva, porov-
návat jízdní data z předešlých jízd či najít na mapě zaparkované vozidlo. Další
nezbytnou vlastností je i možnost předem naplánovat budoucí cestu, přičemž
chytrý telefon se poté postará o to, aby řidič v závislosti na aktuální dopravní
situaci včas vyjel.
Vybrané modely
ŠKODA AUTO
prošly v roce 2017
modernizací
tak, aby plně
odpovídaly
trendům
ve Společnosti.
20
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
ŠKODA CITIGO
V  polovině roku 2017 se na  trh dostala ŠKODA CITIGO v  inovovaném provedení.
Celá příď má novou podobu, k níž přispěly změny na masce chladiče, kapotě motoru,
hlavních světlometech a předním nárazníku. Nový design má i interiér vozu. Pro bez-
pečnější jízdu zejména v přeplněných městských ulicích je v nabídce systém City Safe
Drive s funkcí samočinného nouzového brzdění.
ŠKODA CITIGO je v nabídce ve tří a pětidveřové variantě, s LED světlomety pro
denní svícení a  klimatizací Climatronic dodávanou na  přání. Městský vůz značky
ŠKODA je k dispozici v několika úsporných benzinových motorizacích, ale v nabídce je
také ŠKODA CITIGO G-TEC, tedy vůz poháněný stlačeným zemním plynem, který je
obzvláště šetrný k životnímu prostředí. Zákazníci mohou vybírat mezi manuální a au-
tomatizovanou pětistupňovou převodovkou.
ŠKODA FABIA
Nové dynamické tříválce 1,0 TSI, které se dostaly do modelů řady ŠKODA FABIA v prů-
běhu roku 2017, spotřebují ve srovnání s dosavadními agregáty až o šest procent méně
paliva. Na  přání je k  dispozici služba ŠKODA CONNECT a  cestující tak mohou být
ve  voze ŠKODA FABIA vždy online. Funkce SmartLink+ přináší na  středový displej
vozu ŠKODA FABIA aplikace z chytrého telefonu, hudbu nebo navigační data. Řada
modelů ŠKODA FABIA má široké možnosti individualizace, včetně dvoubarevné ka-
roserie, pestrou nabídku motorizace a  nabízí se též v  provedeních ŠKODA FABIA
MONTE CARLO a ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE.
ŠKODA RAPID
ŠKODA v  roce 2017 dále opticky a  technicky vylepšila také svůj kompaktní model
ŠKODA RAPID. Modernizovaná příď, bi-xenonové světlomety, online služby ŠKODA
CONNECT, nové motory 1,0 TSI – to je jen několik příkladů ze seznamu novinek
ve  druhé nejžádanější modelové řadě značky ŠKODA. Stále však v modelu ŠKODA
RAPID zůstává štědrá nabídka prostoru pro cestující i zavazadla a vůz si ponechává
vskutku mezinárodní charakter. Vždyť pro klíčové trhy v Číně, Indii a Rusku jsou v na-
bídce speciální verze tohoto modelu, které se v těchto zemích také vyrábějí.
ŠKODA OCTAVIA
ŠKODA OCTAVIA, bestseller a pomyslné srdce značky ŠKODA, prošlo v roce 2017 vel-
kou modernizací. Má nově designovanou masku, otvory pro přívod vzduchu i světlo-
mety. Ty vnější slouží jako potkávací světla, vnitřní, které navazují na masku chladiče,
slouží k dálkovému svícení. Od výbavového stupně Ambition lze objednávat i Full LED
světlomety. ŠKODA OCTAVIA má i nově tvarovaný zadní nárazník a koncové světlo
ve tvaru písmene C svítí homogenně po celé ploše díky využití LED technologie v zad-
ních skupinových svítilnách. K dispozici jsou i služby ŠKODA CONNECT, dále zcela
nová nabídka mobilních online služeb a další prvky řešení „Simply Clever“. Modelová
řada ŠKODA OCTAVIA je velice pestrá. Vedle liftbacku a kombi zahrnuje i dobrodruž-
nou verzi ŠKODA OCTAVIA SCOUT, extrémně hospodárný model ŠKODA OCTAVIA
G-TEC s  pohonem na  zemní plyn i  modely RS, nově s  výkonem 230 k, respektive
245 k, které stejně jako varianty s vyšší výbavou stále více vystupují do popředí zájmu
zákazníků.
K přednostem
ŠKODA KAROQ
patří mimo jiné
zavazadlový
prostor s objemem
až 1 630 litrů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
ŠKODA KAROQ
ŠKODA KAROQ rozšířil v roce 2017 nabídku modelů SUV o zcela nově vyvi-
nutý model kompaktního SUV s délkou 4,38 m. Jeho krystalický design je zcela
ve znamení nového designového jazyka vozů SUV. K jeho četným přednostem
patří mimo jiné zavazadlový prostor s objemem až 1 630 litrů, Full-LED světlo-
mety i nabídka libovolně programovatelného digitálního přístrojového panelu.
Ten je ve vozech ŠKODA k dispozici vůbec poprvé. Na výběr je pro zákazníky
pět variant motorů s výkonem od 85 kW až do 140 kW. Kromě toho nový vůz
ŠKODA KAROQ nabízí chytrou výbavu, jako například zadní sedadla se systé-
mem VarioFlex nebo virtuální pedál pro bezdotykové otevírání pátých dveří.
K dispozici je kapacitní dotykový displej ve skleněném designu a sada služeb
ŠKODA CONNECT, tedy Infotainment Online pro zjišťování mnoha důležitých
informací o dopravě či počasí, nebo Care Connect pro asistenci, včetně služby
nouzového volání. Vůz navíc dokáže vytvořit lokální wi-fi síť a připojit tak k in-
ternetu všechny cestující.
ŠKODA KODIAQ
První velké SUV s délkou 4,70 m, až sedmi sedadly v interiéru a největším zava-
zadlovým prostorem ve své třídě nabízí výjimečný vnitřní prostor a kompletní
sadu služeb ŠKODA CONNECT. Dále se může pyšnit také celou řadou nových
funkčních a „Simply Clever“ detailů a inovativních technologií, které jsou běžné
jen u vozů vyšších tříd. ŠKODA KODIAQ zahájil v únoru uvedením na trh velkou
SUV ofenzívu značky ŠKODA. V březnu pak byly na autosalonu v Ženevě před-
staveny také dvě odvozené varianty: ŠKODA KODIAQ SPORTLINE se čtyřmi
variantami benzínových i naftových motorů o výkonu až 140 kW, černě lakova-
nými prvky karoserie, devatenáctipalcovými i dvacetipalcovými koly z lehkých
slitin ve  speciálním designu a  další specifickou výbavou a  ŠKODA KODIAQ
SCOUT, také se čtyřmi variantami benzínových i naftových motorů o výkonu až
140 kW, jenž se díky propracovaným detailům a specificky laděné výbavě hodí
i pro jízdu v terénu.
ŠKODA SUPERB
Model ŠKODA SUPERB byl vždy průkopníkem ve své třídě. Představení třetí
generace tohoto modelu v roce 2015 bylo počátkem nové éry značky ŠKODA.
Se dvěma verzemi karoserie a  využitím pokročilé technologie MQB skupiny
VOLKSWAGEN model ŠKODA SUPERB zcela předefinoval designový jazyk
značky ŠKODA a  dosáhl nové úrovně v  oblasti komfortu a  techniky. ŠKODA
SUPERB v  sobě působivým způsobem snoubí prostor, funkčnost, konektivitu
a emoce.
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
22
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
V roce 2017
dosáhla ŠKODA
AUTO rekordního
odbytu, obratu,
provozního
výsledku
a provozního
cash flow.
24
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
FINANČNÍ SITUACE
Finanční výsledky společnosti ŠKODA AUTO jsou vykazovány podle metodiky
IFRS.
Rok 2017 byl v řadě oblastí dosud nejúspěšnějším finančním rokem v historii
ŠKODA AUTO. Společnost dosáhla mimo jiné rekordního odbytu, obratu, pro-
vozního výsledku a  provozního cash flow. Díky rostoucímu odbytu a  úspěšně
realizovaným opatřením na zvýšení efektivity dokázala Společnost v roce 2017
dále zvýšit svoji finanční výkonnost.
OBCHODNÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
V roce 2017 bylo zákazníkům na celém světě dodáno celkem 1 201 tis. vozů znač-
ky ŠKODA (včetně dodávek v Číně) a podařilo se tak již počtvrté v řadě překo-
nat hranici milionu dodaných vozů během jednoho roku. To odpovídá meziroč-
nímu nárůstu o 6,6 %. Odbyt Společnosti meziročně vzrostl o 13,7 % na 910 tis.
vozů. Tržby Společnosti se meziročně zvýšily o 17,1 % na 407,4 mld. Kč. Podíl
odbytu vozů na celkovém obratu Společnosti činil ve sledovaném roce 84,3 %
(2016: 84,0 %).
Nejprodávanější byly modelové řady ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA FABIA
a ŠKODA SUPERB; vysoké prodeje zaznamenal také model ŠKODA KODIAQ.
Obchod s  originálními díly a  příslušenstvím se na  celkových tržbách podílel
5,2 % (2016: 5,6 %). Zbylých 10,5 % (2016: 10,4 %) představovaly tržby za dodávky
komponentů a sad rozložených vozů do společností koncernu VOLKSWAGEN
a ostatní výnosy.
Náklady na prodané výrobky, zboží a služby se v absolutní výši meziročně zvý-
šily o 17,7 % na hodnotu 347,5 mld. Kč. Největší část nárůstu tvořily materiálové
náklady (náklady na suroviny, spotřebovaný materiál a nakupované zboží). Hru-
bý zisk oproti minulému roku vzrostl o 13,5 % na hodnotu 59,9 mld. Kč.
Odbytové náklady činily 15,0 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst
o 11,4 %. Správní náklady činily v roce 2017 9,7 mld. Kč, což odpovídá meziroč-
nímu nárůstu o 23,8 %. Za nárůstem správních nákladů stojí zejména nákupy IT
služeb souvisejících s digitalizací Společnosti a jejích procesů.
Provozní výsledek Společnosti ve sledovaném období dosáhl výše 40,5 mld. Kč,
což odpovídá meziročnímu zvýšení o 31,2 %. Zisk před zdaněním dosáhl hodno-
ty 39,1 mld. Kč (2016: 30,8 mld. Kč). Zisk po zdanění činil 31,8 mld. Kč (2016:
25,2 mld. Kč). Rentabilita tržeb před zdaněním dosáhla 9,6 % (2016: 8,9 %).
PENĚŽNÍ TOKY SPOLEČNOSTI
V  roce 2017 činila hodnota peněžního toku z  provozní činnosti 60,8 mld. Kč,
což představuje meziroční nárůst o  20,6 %. Čistá likvidita meziročně vzrostla
o 34,1 % a k 31. prosinci 2017 činila 95,1 mld. Kč.
Na výzkum a vývoj
nových produktů
Společnost v roce
2017 vydala
15,4 mld. Kč.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
K 31. prosinci 2017 činila bilanční suma Společnosti 250,9 mld. Kč, což ve srov-
nání s bilančním stavem k závěru předchozího roku odpovídá nárůstu ve výši
22,7 mld. Kč, resp. 9,9 %. Hodnota dlouhodobých aktiv oproti úrovni srovnatel-
ného období vzrostla jen mírně (+1,8 %) na 106,7 mld. Kč. K růstu bilanční sumy
na straně aktiv došlo především v důsledku navýšení krátkodobých aktiv. Do to-
hoto navýšení se promítl zejména pozitivní vývoj čisté likvidity. K rozhodnému
dni činila krátkodobá aktiva 144,2 mld. Kč, a  o  16,9 % tak překročila hodnotu
k 31. prosinci 2016.
Vlastní kapitál v  průběhu roku 2017 poklesl o  20,1 mld. Kč na  celkových
117,5 mld. Kč. Pokles vlastního kapitálu plyne z rozhodnutí jediného akcionáře
o vyplacení dividendy z nerozdělených zisků minulých účetních období ve výši
38,5 mld. Kč.
Rozhodnutí o  vyplacení této dividendy je i  důvodem zvýšení krátkodobých
závazků k 31. 12. 2017 na 116,6 mld. Kč (k 31. 12. 2016: 72,1 mld. Kč), protože divi-
denda nebyla ke konci roku vyplacena. Dlouhodobé závazky naopak ve srovnání
s minulým rokem mírně poklesly na 16,8 mld. Kč (-9,1 %).
INVESTIČNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI
Investice (bez vývojových nákladů) činily v roce 2017 celkem 18,9 mld. Kč. Je-
jich největší část směřovala do produktových investic v souvislosti s náběhem
nových modelů a agregátů.
Na výzkum a vývoj nových produktů Společnost v roce 2017 vydala 15,4 mld. Kč
(2016: 10,0 mld. Kč).
Společnost s  účinností ke  dni 30. března 2017 založila společnost ŠKODA
AUTO DigiLab s.r.o. se sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7
a stala se jejím jediným společníkem.
26
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
OSTATNÍ INFORMACE
Do některých vozů značky ŠKODA byly v minulosti montovány dieselové moto-
ry řady EA 189 se zdvihovými objemy 1,2 l, 1,6 l a 2,0 l. Příslušné úřady vyjádřily
pochybnosti o chování softwaru, který rozpozná, kdy jsou tato vozidla v testo-
vacím režimu. Tento software se nachází v přibližně 1,2 milionu vozidel značky
ŠKODA.
Společnost ŠKODA AUTO se rozhodla přistoupit k servisní akci a příslušná
vozidla upravit.
Potřebná technická opatření byla vyvinuta a připravena pro úpravu vozidel
tak, že servisní akce mohla začít již v roce 2016. Technická opatření pro veškerá
dotčená vozidla značky ŠKODA byla vyvinuta a představena příslušným homo-
logačním úřadům. Servisní akce bude pokračovat i v roce 2018.
Náklady na servisní akci byly zohledněny v účetních závěrkách za roky 2016
a 2017.
Rychlost
až 180 km/h
a 500 km
na jedno dobití.
To je studie
ŠKODA VISION E.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
TECHNICKÝ VÝVOJ
ŠKODA AUTO v roce 2017 vynaložila na technický vývoj celkem 15,4 mld. Kč.
V roce 2017 činil objem tržeb z externích zakázek 1,3 mld. Kč. Na vývoji nových
modelů se v roce 2017 podílelo 1 928 zaměstnanců v sídle Společnosti. ŠKODA
AUTO také pokračovala v rozšiřování Technického vývoje, což znamenalo vy-
tvoření dvou set čtyřiceti nových pracovních míst.
Pro podporu a  rozvoj zákaznických a  technických inovací proběhl v  roce
2017 interní Inovační veletrh (IVET). Za účasti členů představenstva a vedení
Technického vývoje, v čele s panem Bernhardem Mairem a panem Christianem
Strubem, byly představeny inovace a inovační koncepty napříč Technickým vý-
vojem ŠKODA AUTO. Na prostorech o rozloze více než 1 000m2 automobilka
prezentovala témata Strategie 2025 s  důrazem na  elektrifikaci a  redukci CO2,
jízdní asistenční systémy, mobilní služby a „Simply Clever“ řešení. Většinu témat
si návštěvníci mohli vyzkoušet nejen na statických expozicích, ale i na demonst-
rátorech či v prototypových vozech.
SHANGHAI POPRVÉ SPATŘILA STUDII ŠKODA VISION E
Dubnový autosalon Auto Shanghai 2017 byl pro ŠKODA AUTO velkou událostí.
Vůbec poprvé v historii na něm Společnost představila studii ŠKODA VISION E
s čistě elektrickým pohonem a autonomním řízením. Studie plně zapadá do kon-
ceptu elektromobility Strategie 2025 a ukazuje nejen výhled na technologii po-
honu, design či způsob automobilové přepravy v  blízké budoucnosti, ale také
definuje pojetí digitalizace a používání virtuální reality.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
28
Studie ŠKODA VISION E, která vychází z modulární Koncernové stavebnice
pro elektromobily MEB, disponuje systémovým výkonem 225 kW. Vůz díky dvě-
ma výkonným elektromotorům dosahuje maximální rychlosti 180 km/h. Použí-
vá úsporné a výkonné lithium-iontové akumulátory a chytrou rekuperaci, což
v praxi znamená dojezd až 500 km na jedno nabití. Studie též počítá s možnos-
tí indukčního nabíjení akumulátorů, rychlonabíjecím režimem pro 80% nabití
za 30 minut a s autonomním řízením.
Studie ŠKODA VISION E má úctyhodné rozměry, na délku měří 4,65 metru,
na šířku 1,9 metru a na výšku 1,6 metru. Podobné rozměry má například ŠKODA
KODIAQ, což značí, že interiér ŠKODA VISION E je mimořádně velký a kom-
fortní. Elektromobil díky svým parametrům umožňuje jiné konstrukční řešení
karoserie a  uspořádání vnitřního prostoru. Stejně jako ostatní elektromobily
nemá ani ŠKODA VISION E klasickou masku chladiče. Namísto ní je kapota
protažená až pod široký světelný pruh dolů k úrovni nárazníku. Studie má pro-
tisměrně otevírané dveře, zcela chybí B-sloupek a sedačky se při otevření dveří
vyklopí o 20 stupňů směrem ven. V konceptu ŠKODA VISION E také úplně chy-
bí vnější zpětná zrcátka, která jsou nahrazena kamerami a dění kolem vozu se
promítá na displeje v interiéru. S celou řadou dalších senzorů a kamer je ŠKODA
VISION E koncipována pro automatizované řízení třetího stupně. Může se tedy
samočinně pohybovat v  kolonách, pomocí autopilota projíždět úseky dálnic,
držet se v jízdním pruhu nebo předjíždět, samostatně vyhledávat volná parkova-
cí místa a automaticky do nich zajíždět a vyjíždět.
Studie ŠKODA VISION E má také k dispozici veškeré běžně používané asis-
tenční technologie ŠKODA a navíc také funkce, vyvinuté přímo pro autonomní
řízení elektromobilu. Například parkovací pilot se umí učit, a  to prostřednic-
tvím systému Educated Parking, který si zapamatuje a poté vyhledá parkovací
pozici, kterou řidič upřednostňuje. Nechybí ani infotainment systémy, řada slu-
žeb ŠKODA CONNECT a „Simply Clever“ řešení.
ŠKODA VISION E je koncept, který si mohli prohlédnout jak návštěvníci
jarního autosalonu v Shanghai, tak i podzimního IAA autosalonu v německém
Frankfurtu. Studie vytyčila směr vývoje, v němž bude ŠKODA AUTO v příštích
letech intenzivně pokračovat. Do  roku 2025 uvede automobilka na  trh vedle
plug-in-hybridních modelů také pět automobilů s elektrickým pohonem.
VIRTUÁLNÍ REALITA POMÁHÁ NEJEN PŘI VÝVOJI
Virtuální realita je technologie, která se již úspěšně používá v mnoha různých
oborech, herním průmyslem počínaje a  tím automobilovým konče. ŠKODA
AUTO tuto technologii využívá již téměř 20 let a počítá s ní i do budoucna v rám-
ci oblasti digitalizace Strategie 2025, a to jak pro technický vývoj, tak i pro ostat-
ní oblasti firmy. Praktickou ukázkou možného využití virtuální reality mimo seg-
ment vývoje bylo představení studie ŠKODA VISION E v Shanghai, u nějž mohl
být v  podstatě celý svět. Díky novým technologiím a  aplikaci ŠKODA Virtual
Reality-App mohli zájemci prozkoumat studii z domova a odtud také zažít, jak
bude vypadat mobilita budoucnosti. Automobilka jednak současně s prezentací
studie ŠKODA VISION E na autosalonu Auto Shanghai pozvala hosty k tema-
tickým akcím ve vybraných městech na celém světě. Na nich mohli návštěvníci
prezentaci sledovat prostřednictvím nejmodernějších brýlí pro virtuální reali-
tu VIVE od  HTC a  příslušných sluchátek. Zájemci se tímto způsobem mohli
seznámit s inovativním elektrickým pohonem, prozkoumat futuristický design
emocionálně řešeného coupé a také mohli vyrazit i na digitální zkušební jízdu.
Soutěž o prestižní
cenu „Autonis“
rozhodují čtenáři
německého
odborného
magazínu Auto
Motor und Sport.
ŠKODA KAROQ
se dokázal prosadit
mezi sedmnácti
konkurenty.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Využívání virtuální reality při vývoji nových dílů a  modelů vozů funguje
ve ŠKODA AUTO také na principu prohlídky za pomoci projektorů, počítačů,
brýlí a  tracking systému, který zjišťuje polohu pozorovatele vůči pozorované-
mu. Nejčastěji se její pomocí posuzuje zejména vzhled, koncepce a konstrukce
včetně aerodynamiky či pevnosti karoserie. Pokud je třeba simulovat interiér,
používá se takzvaná jeskyně – cave, čili vícestranná projekce za pomoci 3D brýlí.
OCENĚNÁ A TECHNOLOGIEMI NABITÁ ŠKODA KAROQ
Rok 2017, zejména podzim, byl pro oblast technického vývoje završením prá-
ce na kompaktním SUV ŠKODA KAROQ. V říjnu tento model získal prestižní
ocenění Autonis za nejlepší designovou novinku mezi kompaktními SUV a ne-
závislá organizace European New Car Assessment Programme (Euro NCAP)
hodnotila bezpečnost modelu ŠKODA KAROQ. Toto kompaktní SUV je dalším
modelem české automobilky, který získal pět hvězd. Tím se ŠKODA KAROQ řadí
mezi nejbezpečnější kompaktní SUV současnosti. Automobilový časopis „Auto-
bild“ a nedělník „Bild am Sonntag“ vyznamenaly model ŠKODA KAROQ cenou
Golden Steering Wheel. Čtenáři z více než 20 evropských zemí vynesli ŠKODA
KAROQ svými hlasy do finále kategorie „malá SUV“. Po náročných testovacích
jízdách nakonec odborná porota zvolila nové kompaktní SUV ŠKODA KAROQ
vítězem ve své kategorii. ŠKODA KAROQ si dobře vedl nejen v oblasti komfortu
a nabídky prostoru, což jsou známé přednosti značky ŠKODA, nýbrž zabodoval
také v konektivitě: disponuje nejnovějším infotainment systémem s kapacitním
dotykovým displejem i individuálně programovatelným digitálním přístrojovým
panelem. Kromě toho vůz nadchl zkušební jezdce svou silnou pohonnou jed-
notkou a dobře odladěným podvozkem. Dalšími novinkami, které ještě zvyšují
komfort pasažérů, jsou u modelu ŠKODA KAROQ „Simply Clever“ řešení jako
například třetí generace virtuálního pedálu k otevření pátých dveří. Stačí jemný
pohyb nohou pod blatníkem a zavazadlový prostor se automaticky otevře i za-
vře. Samozřejmostí jsou i veškeré mobilní online služby ŠKODA CONNECT či
SmartLink+, díky kterým mohou cestující využívat své smartfony a zároveň i pa-
lubní dotykové infotainment systémy s navigací.
VÝVOJ MÁ NOVÉ EMISNÍ CENTRUM JIH
Jednu z  největších současných investic Společnosti ŠKODA AUTO do  vývoje
představuje nové Emisní centrum Jih, jehož stavba trvala více než rok a  půl
a  otevření proběhlo na  jaře roku 2017. Celkové náklady na  stavbu představu-
jí 15 milionů eur, tedy více než 400 milionů Kč, a  to včetně tří nových boxů
pro měření emisí. Emisní centrum Jih bude sloužit nejen vývoji, ale také útvaru
kvality při předepsaných kontrolách vozů ze sériové výroby. Svou kapacitou po-
kryje rozšiřující se vývojové a kontrolní činnosti související s nárůstem objemu
vyrobených vozů. Otevření tohoto centra také znamená vznik dvaceti nových
pracovních míst.
Moderní Emisní centrum Jih bylo navrženo a  postaveno tak, aby dokázalo
maximálně vyhovět stále se zpřísňujícím legislativním požadavkům na měření
škodlivých látek ve výfukových plynech. Automobilka se tím současně připravu-
je jak na očekávané změny pohonů, paliv a technologie měření tak i na nové trhy
s odlišnou emisní legislativou.
ŠKODA AUTO
přebírá kompletní
zodpovědnost
za vývoj platformy
MQB A0 IN
pro koncern
VOLKSWAGEN.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
30
Měření emisí v novém Emisním centru Jih probíhá za různých teplot. Kromě
„obvyklé“ teploty +23 °C se měří i při teplotách +14 °C a -7 °C. Dva ze tří měřících
boxů umožňují provádět speciální měření v širokém teplotním rozsahu -40 °C
až +65 °C. Všechny tři měřící boxy jsou vybaveny válcovými dynamometry pro
měření vozů s pohonem 4×4, které slouží na simulaci valivých odporů pneuma-
tik a aerodynamických odporů vozu podobně jako při skutečné jízdě na silnici.
Simulaci brždění zajišťují elektromotory, každý o výkonu 220 kW, příkon jedno-
ho zařízení je 650 kW. Vůz je chlazen vzduchem, jehož proudění lze simulovat
proporcionálně až do rychlosti 135 km/h. Válcový dynamometr pak umožňuje
simulovat jízdu až do rychlosti 250 km/h. Během měření se odebírají výfukové
plyny do analytického systému, kde se měří celkový objem a koncentrace jed-
notlivých škodlivých látek.
Vybudování Emisního centra Jih je výrazem důvěry, kterou koncern VOLKS-
WAGEN společnosti ŠKODA AUTO vyjadřuje, a nároků, které na ni klade. Stav-
ba významně posiluje kompetence firmy v této oblasti a stává se zárukou růstu
know-how a naší přední pozice v mezinárodním kontextu.
VÝVOJ NOVÉ PLATFORMY MQB A0 IN
PRO INDICKÝ TRH V KOMPETENCI ŠKODA AUTO
Již na konci roku 2016 bylo rozhodnuto, že ŠKODA AUTO převezme kompletní
vývoj platformy pro koncern VOLKSWAGEN MQB A0 IN určené pro rozvojo-
vé země. Zodpovědnost za tento projekt nese v technickém vývoji nově vzniklé
oddělení. Novou platformu je třeba přizpůsobit klimatickým podmínkám, míst-
ním požadavkům a standardům, které byly specifikovány na základě analýzy in-
dického trhu. Jedná se zejména o požadavky na teplotní rozsah klimatizace či
konstrukce interiéru. Pro vývoj nové platformy a vozů jsou preferovány lokální
zdroje a výroba bude lokalizována. Během roku 2017 proběhlo několik worksho-
pů s  místními dodavateli s  cílem získat silné partnery pro kvalitní spolupráci
na vývojových aktivitách. Přípravné aktivity spojené s platformou a  indickým
trhem probíhají nejen v rámci Technického vývoje, ale napříč všemi oblastmi
Společnosti. Převzetí vývojové zodpovědnosti nové platformy značí, že ŠKODA
AUTO je silným partnerem v rámci koncernu VOLKSWAGEN.
Unikátního
rally modelu
ŠKODA FABIA R5
se prodalo již více
než 170 kusů.
ANNUAL REPORT 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
TÝM ŠKODA MOTORSPORT ZAŽIL DALŠÍ ÚSPĚŠNOU SEZONU
ŠKODA má za  sebou další výbornou sezonu v  oblasti motorsportu. S  vozem
ŠKODA FABIA R5 získala titul mistra České republiky 2017 v  rally tovární
závodní posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler. V asijsko-pacifickém šampionátu
(APRC) vyhrála ŠKODA FABIA R5 s  posádkou Gaurav Gill/Stéphane Prévot
a  společnost ŠKODA AUTO získala titul mistra 2017 APRC v kategorii výrob-
ců. V kategorii WRC2 získala titul mistra světa 2017 posádka Pontus Tidemand/
Jonas Andersson a  tým ŠKODA Motorsport zvítězil v  soutěži WRC2, která je
nejdůležitějším doprovodným šampionátem v rámci mistrovství světa v rally.
Vozy ŠKODA FABIA R5 vítězily nejenom v  barvách továrního týmu
ŠKODA Motorsport, ale také zaznamenaly velký úspěch u zákazníků, kteří si
model ŠKODA FABIA R5 zakoupili. Od  jara 2015 se již prodalo více než 170
kusů těchto unikátních vozů. Závodní model si zakoupilo již 76 týmů z 27 zemí
světa a  v  50  zemích se vůz ŠKODA FABIA R5 pravidelně účastní rallyových
šampionátů.
Dne 12. prosince 2017 proběhla za účastí více než 70 významných novinářů
a VIP hostů také tisková konference, kde byli představení tovární jezdci pro nad-
cházející sezónu 2018. Výherci soutěže měli také jedinečnou příležitost se svést
ve voze ŠKODA FABIA R5 v prostorách výrobního závodu v Mladé Boleslavi.
V roce 2017
vynaložila
společnost
ŠKODA AUTO
na nákup výrobního
materiálu celkem
217 mld. Kč.
To odpovídá
meziročnímu
nárůstu
o 39 mld. Kč.
32
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
NÁKUP
Oblast nákupu ve ŠKODA AUTO zaopatřuje veškeré potřeby denní práce ve výrobní
i nevýrobní sféře a stará se o optimalizaci nákladů. Nákupní strategie se proto odvíjela
od loni přijaté Strategie 2025.
NÁBĚHY NOVÝCH MODELŮ
Jednou z nejdůležitějších událostí v roce 2017 bylo zahájení výroby nového kompaktní-
ho SUV ŠKODA KAROQ v Kvasinách. Oblast nákupu pro něj zajišťovala 2 100 nových,
ryze specifických dílů, kdy výrobu těchto nakupovaných dílů mělo na starosti přes 600
dodavatelských firem. Kvůli zvýšené poptávce po modelech ŠKODA KAROQ a ŠKODA
KODIAQ i  jejich konkrétních výbavách bylo také třeba navýšit kapacity a  zajistit,
spolu s  dalšími oblastmi, bezproblémový náběh vozu. Stejně tak oddělení zajišťova-
lo nakupované díly pro modernizované modely značky ŠKODA, kterými byly ŠKODA
CITIGO, ŠKODA RAPID a ŠKODA RAPID SPACEBACK a s nejrozsáhlejší modernizací
také ŠKODA OCTAVIA.
Náběhem modelu ŠKODA KAROQ završil nákup několikaletý projekt, ve kterém byl
zahrnut i sesterský model SEAT ATECA. Společnost ŠKODA AUTO tím dokázala, že
v rámci koncernu VOLKSWAGEN spolu jednotlivé značky dovedou dobře spolupraco-
vat. Oba modely se současně vyrábějí v závodě v Kvasinách.
Hlavní poptávkou všeobecného nákupu byla stavba nového bloku lakovny v závodě
Mladá Boleslav s kapacitou 300 vozů včetně možnosti rozšíření až na 600 nalakova-
ných vozů za den. Jedná se o největší investici roku 2017, která bude uvedena do provo-
zu v roce 2019. Dalšími investicemi byly například modernizace a rozšíření svařovacích
linek, rozšíření výrobních hal a  výstavba nového centra logistiky a  kvality v  závodu
v Kvasinách. Podstatnou investicí do infrastruktury bylo také otevření nového parko-
vacího domu v bezprostřední blízkosti brány č. 6. Parkovací dům s investiční hodnotou
vyšší než 6 milionů eur nabízí na pěti podlažích 1 150 parkovacích míst. V okolí vý-
robního závodu v Mladé Boleslavi je tak nyní zaměstnancům k dispozici celkem 5 444
parkovacích míst.
Oddělení nákupu služeb zajišťovalo poptávky v  oblasti marketingu. Vzhledem
k tomu, že rok 2017 byl pro ŠKODA AUTO rokem kompaktního SUV ŠKODA KAROQ,
významnou roli hrály nákupy spojené se zajištěním jeho květnové světové premiéry
v muzeu Artipelag u Stockholmu.
Strategie 2025 a její důraz na digitalizaci a elektromobilitu se v oblasti nákupu pro-
mítly zejména v zajištění všech potřebných dílů pro bezproblémové rozšíření služeb
ŠKODA CONNECT. S výjimkou modelu ŠKODA CITIGO jsou totiž od roku 2017 již
všechny modely vozů ŠKODA vybaveny online službami. Přípravy na  zpřístupnění
těchto služeb i nižším třídám modelů se odehrály již o rok dříve, a to například náku-
pem softwarových řešení s takovými parametry, aby bezproblémově zvládly připoje-
ní milionů uživatelů ke všem online službám. V současnosti v oddělení nákupu běží
potřebné přípravy k tomu, aby mohla automobilka v roce 2020 představit svůj první
elektromobil.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
OBJEM NÁKUPU ROSTL, ZVYŠOVALA SE
TRŽNÍ CENA KLÍČOVÝCH SUROVIN
V roce 2017 vynaložila společnost ŠKODA AUTO na nákup výrobního materi-
álu celkem 217 mld. Kč. To odpovídá meziročnímu nárůstu o 39 mld. Kč. Velká
část tohoto objemu připadá i nadále na Českou republiku (48,8 %), následova-
nou Německem, kde se pořizuje přibližně čtvrtina (24,8 %) objemu výrobních
materiálů. Celkový objem všeobecného nákupu dosáhl hodnoty 41 mld. Kč, což
znamená meziroční nárůst o 5 mld. Kč.
ŠKODA AUTO a koncern VOLKSWAGEN se v roce 2017 potýkaly s nárůstem
tržních cen surovin. Například u rhodia vzrostla cena na 1 500 dolarů za trojskou
unci, což znamená meziročně téměř stoprocentní nárůst. Cena palladia mezi-
ročně poskočila nejméně o 40 % a překonala hranici 1 000 dolarů za  trojskou
unci. Z drahých kovů se příznivěji vyvíjela pouze cena platiny, která meziročně
oscilovala v rozmezí 900 až 1 000 dolarů za trojskou unci. Výrazný, i když ne
tak prudký, meziroční nárůst cen se týkal také mědi, hliníku a olova. I přes tyto
vlivy bylo dosaženo významné optimalizace nákladů, která podstatnou měrou
přispěla k dobrému celkovému výsledku značky.
V září oslavila
značka ŠKODA
celosvětovou výrobu
20 milionů vozů
od roku 1905.
Jubilejním
modelem byl
ŠKODA KAROQ.
34
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
VÝROBA A LOGISTIKA
Rok 2017 se ve Společnosti nesl v duchu pokračování Strategie 2025, jejíž nedíl-
nou součástí je i SUV ofenzíva. Významnou událostí bylo zahájení výroby nové-
ho kompaktního SUV ŠKODA KAROQ. Kromě toho ŠKODA AUTO pokračovala
ve výrobě modelu ŠKODA KODIAQ a v mnoha ohledech inovovala modelové
řady ŠKODA RAPID, ŠKODA CITIGO a  ŠKODA OCTAVIA. Aby Společnost
uspokojila vyšší poptávku zákazníků, pokračovala i v roce 2017 v navyšování vý-
robních kapacit.
Kromě toho automobilka ve svých závodech rozšiřovala a modernizovala vý-
robní a servisní technologie. Tato modernizace se nesla v duchu robotizace, au-
tomatizace a digitalizace výrobních procesů v souladu s konceptem Průmysl 4.0.
VÝROBNÍ STRATEGIE ŠKODA V ZAHRANIČÍ
Zahraniční závody po celém světě se připravovaly na zahájení výroby nových
nebo inovovaných modelů, které v roce 2017 nabíhaly na výrobních linkách.
Hned v únoru proběhlo v Číně zahájení výroby modelu ŠKODA KODIAQ,
v  květnu pak omlazeného modelu ŠKODA OCTAVIA a  ŠKODA OCTAVIA
SCOUT a v srpnu modernizovaného modelu ŠKODA RAPID a ŠKODA RAPID
SPACEBACK. V  listopadu naběhla v  Číně výroba nového kompaktního SUV
ŠKODA KAROQ.
Indický závod Aurangabad zahájil v květnu výrobu modernizovaného modelu
ŠKODA OCTAVIA. V srpnu poté v tomto závodě proběhlo zahájení výroby mo-
delu ŠKODA KODIAQ.
V Rusku byly uvedeny do výroby také dva modely – v březnu nejprve omla-
zená ŠKODA OCTAVIA v závodě Nižnij Novgorod a v červnu inovovaný ŠKODA
RAPID v závodě Kaluga.
O  měsíc dříve byla zahájena výroba omlazeného modelu ŠKODA CITIGO
na Slovensku.
VÝROBA NOVÝCH MODELŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Tuzemské závody Společnosti navýšily v roce 2017 svou kapacitu. K výraznému
rozšíření výroby došlo zejména v Kvasinách, kde byla v červenci zahájena výro-
ba nového modelu ŠKODA KAROQ.
V mateřském závodě v Mladé Boleslavi byla v únoru zahájena výroba výraz-
ně inovovaného modelu řady ŠKODA OCTAVIA. V květnu pak následoval ná-
běh inovovaného modelu řady ŠKODA RAPID. V rámci efektivnějšího využití
kapacit došlo v červenci k přesunu výroby modelu ŠKODA RAPID ze závodu
MB I do závodu MB II.
MLADÁ BOLESLAV – MATEŘSKÝ ZÁVOD S PERSPEKTIVOU
V roce 2017 se celosvětově vyrobilo 1 232 042 vozů značky ŠKODA, což znamená
o 79 734 vozů více než v roce 2016. V září oslavila značka ŠKODA celosvětovou
výrobu 20 milionů vozů od roku 1905. Jubilejním modelem byl ŠKODA KAROQ.

Jeden z nejoblíbenějších vozů značky, ŠKODA OCTAVIA, vyráběný v závodě
MB I, také zaznamenal v roce 2017 hned několik významných milníků. V úno-
ru byla zahájena výroba výrazně modernizovaného modelu ŠKODA OCTAVIA.
V květnu zaměstnanci vyrobili již jedenapůlmiliontý vůz třetí generace. V červ-
nu navíc sjel z linky celkově již šestimiliontý vůz tohoto modelu od roku 1959.
Výroba vozů ŠKODA OCTAVIA dosáhla své průměrné denní produkce 1  121
vozů, což představuje navýšení o 3 % oproti loňskému roku.
Závod v Kvasinách
vyrobil od roku
1947 již dva
miliony vozů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Své stálé místo na automobilovém trhu má i ŠKODA FABIA, vyráběná v zá-
vodě MB II, což dokazuje i roční produkce ve výši 196 022 vozů při průměrné
denní produkci 813 vozů. V červnu sjel z linky půlmiliontý vůz ŠKODA FABIA
třetí generace. V rámci efektivnějšího využití kapacit byla v červenci ze závodu
MB I do závodu MB II přesunuta výroba modelu ŠKODA RAPID.
S rostoucím objemem výroby rostou i požadavky na rozšiřování a moderni-
zaci výrobních kapacit závodu v Mladé Boleslavi. ŠKODA AUTO proto v květ-
nu 2017 uvedla do plného provozu vysoce moderní servo-lisovací linku PXL II.
Přednostmi této lisovací linky jsou především možnost lisování hliníkových dílů
a krátké časy na výměnu nářadí. Denně tady vzniká až 20 tisíc výlisků pro různé
modely. PXL II umožňuje výrazně pružnější výrobní proces a  oproti běžným
systémům také snižuje spotřebu energie o 15 procent. Představuje tak důležitou
součást environmentální strategie GreenFuture. V  souvislosti s novou lisovací
linkou vytvořila automobilka v  Mladé Boleslavi 140 nových pracovních míst.
Slavnostní zahájení provozu linky PXL II proběhlo v lednu 2017.
Důležitou investicí do budoucnosti Společnosti je i  investice do nové lakov-
ny. V prosinci 2017 byl položen základní stavební kámen nové lakovny v závo-
dě Mladá Boleslav s plánovanou denní kapacitou 600 nalakovaných karoserií.
Lakovna zahájí provoz v červnu 2019 a bude jednou z nejmodernějších a ne-
jekologičtějších lakoven v celé Evropě. Četné pracovní operace převezmou nebo
budou podpořeny roboty. Díky vysokému stupni automatizace bude možné jed-
notlivá pracoviště zaměstnanců uspořádat mimořádně ergonomicky.
DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ ZÁVOD V KVASINÁCH
Závod Kvasiny má ve  svém portfoliu aktuálně modely ŠKODA SUPERB,
ŠKODA SUPERB COMBI a  ŠKODA KODIAQ, ke  kterým v  červenci přibylo
kompaktní SUV ŠKODA KAROQ. Vzhledem k navýšení výrobní kapacity přijal
závod v Kvasinách další zaměstnance a přešel na 18směnný provoz. V červenci
také závod uvedl do provozu nový automatický sklad menších dílů AKL (z ně-
meckého Automatisches Kleinteilelager – automatizovaný sklad malých dílů).
Pro Společnost je výstavba AKL jedním z největších logistických projektů novo-
dobé historie. Automatický sklad menších dílů umožní efektivnější manipulaci
s narůstající komplexitou druhů materiálu a  logistické procesy v závodě učiní
ještě flexibilnějšími.
Závod Kvasiny také zaznamenal dvě významná jubilea. Hned na začátku roku
2017 v něm byl vyroben dvoumiliontý vůz. Byl jím ŠKODA KODIAQ v barvě bílá
Moon. Kromě toho závod oslavil výročí 70 let od zahájení výroby. Vozy ŠKODA
opouštějí výrobní linku v Kvasinách již od roku 1947. 8 500 zaměstnanců dnes
vyrábí průměrně 1 052 vozů denně.
VÝROBA KOMPONENTŮ
V roce 2017 bylo ve společnosti ŠKODA AUTO vyrobeno celkem 1 168 306 pře-
vodovek, z toho 366 287 převodovek MQ 200, 272 019 převodovek MQ/SQ 100
a 530 000 převodovek DQ 200. Do konce roku 2017 dosáhla výroba ve vrchlab-
ském závodě plné kapacity 2 200 kusů denně.
Celkem bylo v  roce 2017 ve  Společnosti vyrobeno také 577  346 motorů.
ŠKODA AUTO vyrábí komponenty nejen pro svou potřebu, ale i pro potřeby dal-
ších Koncernových značek. Celkem bylo pro jiné Koncernové značky vyrobeno
248 123 motorů a 757 611 převodovek (65 % z celkového množství vyrobených
převodovek).
36
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
V roce 2017 oslavila ŠKODA AUTO tři významná jubilea ve výrobě komponen-
tů. V únoru bylo v Mladé Boleslavi od roku 1899 vyrobeno 13 milionů motorů.
Ve stejném měsíci vyrobil závod ve Vrchlabí 1,5 miliontou převodovku DQ 200.
V říjnu poté Společnost vyrobila v závodech v Mladé Boleslavi a Vrchlabí celko-
vě 10 milionů převodovek od roku 2001.
Nedílnou součástí výroby komponentů je i  výroba náprav. Těch v  současné
chvíli vyrábí ŠKODA AUTO 6  950 denně. Celkem bylo v  roce 2017 vyrobeno
1,721 milionu náprav pro montážní závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Indii.
VÝROBA VOZŮ ZNAČKY ŠKODA V ZAHRANIČÍ ROSTLA
Indický Koncernový závod Pune vyrobil 11 800 vozů, což oproti loňskému roku
znamená nárůst o 22,8 %. V partnerském závodě v Nižním Novgorodu se za rok
2017 vyrobilo 44 042 vozů, tedy o 50,5 % více než v roce 2016. Závod v Kaluze
pak vyrobil 32 956 vozů, což představuje nárůst o  14,7 %. V čínských partner-
ských závodech se v roce 2017 vyrobilo celkem 332 275 vozů modelů ŠKODA
FABIA, ŠKODA RAPID, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA YETI, ŠKODA KAROQ,
ŠKODA KODIAQ a ŠKODA SUPERB. V porovnání s předchozím rokem se zvý-
šila výroba vozů v Číně o 1,3 %.
VÝROBA PODLE MODELOVÝCH ŘAD
ŠKODA CITIGO
Výroba vozu ŠKODA CITIGO zaznamenala 6,1% pokles. V  závodě VOLKS-
WAGEN v Bratislavě se vyrobilo 38 749 vozů ŠKODA CITIGO (2016: 41 247 vozů).
ŠKODA FABIA
Modelu ŠKODA FABIA bylo v roce 2017 celosvětově vyrobeno 209 471 vozů, což
představuje meziroční nárůst o 3,0 % (2016: 203 308 vozů).
ŠKODA RAPID
Modelu ŠKODA RAPID se v roce 2017 celosvětově vyrobilo 209 836 vozů. Výro-
ba tedy poklesla o 3,2 % (2016: 216 773).
ŠKODA OCTAVIA
Nejvýznamnějším modelem ŠKODA byla i v roce 2017 ŠKODA OCTAVIA. Celo-
světově se vyrobilo 420 811 vozů této modelové řady, což znamená pokles výroby
o 5,5 % (2016: 445 415). Na tento model také připadl největší podíl z celosvětové
roční výroby vozů značky ŠKODA, a to 34 %.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
ŠKODA YETI
V roce 2017 bylo celosvětově vyrobeno 66 625 vozů ŠKODA YETI a byla ukonče-
na výroba tohoto modelu v České republice a Číně (2016: 95 426 vozů).
ŠKODA KAROQ
Nové kompaktní SUV ŠKODA KAROQ zahájilo výrobu v červenci 2017 v Čes-
ké republice a v  listopadu v čínských závodech. Celkový objem výroby činil
15 445 vozů.
ŠKODA KODIAQ
První velké SUV společnosti ŠKODA AUTO zahájilo svou výrobu v říjnu roku
2016. Za rok 2017 se celosvětově vyrobilo 124 002 vozů (2016: 1 259 vozů).
ŠKODA SUPERB
Za rok 2017 bylo celosvětově vyrobeno 147 103 vozů modelu ŠKODA SUPERB,
což odpovídá mírnému poklesu o 1,2 % (2016: 148 880 vozů).
VÝROBA VOZŮ VE SPOLEČNOSTI
ŠKODA AUTO
VOZY VOZY ZMĚNA V %
2017 2016 2017/2016
Výroba vozů značky ŠKODA
ŠKODA FABIA 119 730 117 397 2,0 %
ŠKODA FABIA COMBI 76 292 75 479 1,1 %
ŠKODA FABIA celkem 196 022 192 876 1,6 %
ŠKODA RAPID 31 561 31 715 -0,5 %
ŠKODA RAPID SPACEBACK 49 553 52 975 -6,5 %
ŠKODA RAPID celkem 81 114 84 690 -4,2%
ŠKODA OCTAVIA 89 667 90 130 -0,5 %
ŠKODA OCTAVIA COMBI 180 102 176 093 2,3 %
ŠKODA OCTAVIA celkem 269 769 266 223 1,3 %
ŠKODA YETI 24 555 61 038 -59,8 %
ŠKODA SUPERB 47 697 46 775 2,0%
ŠKODA SUPERB COMBI 57 211 58 540 -2,3 %
ŠKODA SUPERB celkem 104 908 105 315 -0,4 %
ŠKODA KODIAQ 76 108 1 167 –
ŠKODA KAROQ 14 998 – –
Celkem značka ŠKODA 767 474 711 309 7,9 %
Výroba vozů značky SEAT
SEAT TOLEDO 13 146 18 029 -27,1 %
SEAT ATECA 77 483 35 833 116,2 %
Celkem značka SEAT 90 629 53 862 68,3 %
Celkem výroba ve společnosti ŠKODA AUTO 858 103 765 171 12,1 %
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
38
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
VÝROBA VOZŮ ZNAČKY ŠKODA VE SVĚTĚ*
VOZY VOZY ZMĚNA V %
2017 2016 2017/2016
Výroba vozů ŠKODA v Indii
ŠKODA RAPID 11 800 9 608 22,8 %
ŠKODA OCTAVIA 2 406 2 356 2,1 %
ŠKODA SUPERB 1 502 1 825 -17,7 %
ŠKODA KODIAQ 838 – –
Celkem ŠKODA v Indii 16 546 13 789 20,0 %
Výroba vozů ŠKODA na Slovensku
ŠKODA CITIGO 38 749 41 247 -6,1 %
Celkem ŠKODA na Slovensku 38 749 41 247 -6,1 %
Výroba vozů ŠKODA v Rusku
ŠKODA RAPID 32 956 28 743 14,7 %
ŠKODA OCTAVIA 21 479 22 356 -3,9 %
ŠKODA YETI 22 543 6 914 226,0 %
ŠKODA KODIAQ 20 – –
Celkem ŠKODA v Rusku 76 998 58 013 32,7 %
Výroba vozů ŠKODA v Číně
ŠKODA FABIA 13 449 10 432 28,9 %
ŠKODA RAPID 83 966 93 732 -10,4 %
ŠKODA OCTAVIA 127 157 154 480 -17,7 %
ŠKODA YETI 19 527 27 474 -28,9 %
ŠKODA SUPERB 40 693 41 740 -2,5 %
ŠKODA KODIAQ 47 036 92 –
ŠKODA KAROQ 447 – –
Celkem ŠKODA v Číně 332 275 327 950 1,3 %
Celkem celosvětově značka ŠKODA** 1 232 042 1 152 308 6,9 %
Výroba ostatních Koncernových značek v Indii***
VW 1 134 519 118,5 %
AUDI 6 513 5 667 14,9 %
Celkem ostatní Koncernové značky v Indii 7 647 6 186 23,6 %
Celkem celosvětově ŠKODA vč. ostatních Koncernových značek 1 330 318 1 212 356 9,7 %
* Včetně ostatních Koncernových značek
** Zahrnuje výrobu vozů značky ŠKODA ve společnosti ŠKODA AUTO (uvedeno na straně 38) i v zahraničních závodech ve zbytku světa.
*** Výroba v dceřiné společnosti Skoda Auto India Private Ltd.
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
Rekord
zaznamenala
ŠKODA AUTO
i na poli odbytu.
Zákazníkům dodala
1 200 535 vozů.
Rok 2017 byl tedy
nejúspěšnějším
v historii značky.
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
DODÁVKY ZÁKAZNÍKŮM – NEJVĚTŠÍ TRHY
VOZY VOZY ZMĚNA V %
2017 2016 2017/2016
Celkem značka ŠKODA 1 200 535 1 126 477 6,6 %
Čína 325 009 317 088 2,5 %
Německo 173 302 165 196 4,9 %
Česká republika 95 017 88 016 8,0 %
Velká Británie 80 056 80 325 -0,3 %
Polsko 66 582 56 180 18,5 %
Rusko 62 302 55 386 12,5 %
Francie 27 272 23 013 18,5 %
Turecko 24 996 28 893 -13,5 %
Itálie 24 700 20 530 20,3 %
Rakousko 24 254 20 563 17,9 %
Španělsko* 24 230 23 241 4,3 %
Izrael 23 351 20 402 14,5 %
Slovensko 21 017 18 860 11,4 %
Belgie 19 240 18 925 1,7 %
Švýcarsko 18 853 18 579 1,5 %
* bez Kanárských ostrovů
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
40
PRODEJ A MARKETING
Rok 2017 pro ŠKODA AUTO skončil novým odbytovým rekordem a  je tedy
nejúspěšnějším rokem v historii značky. Celosvětově bylo zákazníkům dodáno
rekordních 1 200 535 vozů značky ŠKODA, což je meziroční zvýšení dodávek
o  6,6 %. Počtvrté za  sebou tak Společnost překročila 1 milion dodaných vozů
v jednom kalendářním roce. Oblast Evropy zaznamenala díky rostoucímu auto-
mobilovému trhu a zároveň díky úspěšně pokračující modelové ofenzivě nárůst
v celkovém počtu vozů dodaných zákazníkům. Celý evropský region meziročně
zvýšil svůj odbyt o 8,3 %.
STŘEDNÍ EVROPA
Ve střední Evropě udržuje značka ŠKODA rostoucí kurz. Podařilo se zde zvýšit
celkový odbyt a zároveň získat vyšší podíl na trhu. Celkové dodávky zákazníkům
činily 207 143 vozů, což odpovídá nárůstu ve výši 12,7 %. V České republice po-
tvrdila ŠKODA AUTO svoje vedoucí postavení na trhu a s počtem 95 017 vozů
dodaných zákazníkům dosáhla meziročního nárůstu o 8,0 %. Mimo Českou re-
publiku bylo pozitivního odbytového výsledku dosaženo i na všech ostatních
středoevropských trzích. V Polsku dosáhla značka ŠKODA s rekordním počtem
66 582 dodaných vozů dvouciferného nárůstu o 18,5 % oproti roku 2016. Znač-
ka ŠKODA tak v Polsku potvrdila pozici jedničky na trhu a Polsko tak obhájilo
pátou pozici mezi největšími odbytovými trhy Společnosti. Také na Slovensku
se značka ŠKODA umístila s 21 017 dodanými vozy na prvním místě na trhu. Ve
Slovinsku dosáhla Společnost s celkovým počtem 7 121 vozů rovněž rekordní-
ho počtu dodávek zákazníkům (+12,7 %). Pozitivního výsledku dosáhla ŠKODA
AUTO také na maďarském trhu s počtem 12 658 dodaných vozů (+16,2 %).
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
VÝCHODNÍ EVROPA
I díky zotavujícímu se trhu s osobními automobily v Rusku, zaznamenaly do-
dávky zákazníkům značky ŠKODA ve  východní Evropě vzestup. Dodáno bylo
celkem 103 634 vozů, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 14,6 %. Na ruském
trhu se dodávky značky ŠKODA ve srovnání s předešlým roky nejen stabilizo-
valy, ale dokonce začaly stoupat. Celkem zde bylo zákazníkům dodáno 62 302
vozů, což představuje meziroční nárůst o 12,5 %. Na Ukrajině pokračovalo v roce
2017 oživení trhu s osobními automobily, což se pozitivně odrazilo i v nárůstu
dodávek značky ŠKODA, která zde s  celkovým počtem 6  113 prodaných vozů
zaznamenala nárůst 69,4 % oproti předchozímu roku.
I v ostatních východoevropských zemích došlo v roce 2017 k pozitivnímu vý-
voji. Dvouciferným tempem rostla značka ŠKODA například v Rumunsku. S po-
čtem 11 632 dodaných vozů a meziročním nárůstem o 13,1 %. Také v pobaltských
zemích zaznamenala značka ŠKODA pozitivní vývoj dodávek zákazníkům. Me-
ziroční nárůst s celkovým počtem 7 417 dodaných vozů zde činil 13,3 %. V pří-
padě Estonska, kde prodeje dosáhly rekordního počtu 3 754 vozů, pak značka
ŠKODA obhájila druhou příčku mezi značkami osobních vozů.
ZÁPADNÍ EVROPA
V roce 2017 pokračoval růstový trend západoevropského automobilového trhu.
Z rostoucí poptávky těžila rovněž značka ŠKODA a do západní Evropy dodala
477 735 vozů, což znamenalo nárůst o 5,2 % oproti minulému roku.
Na  největším evropském trhu, v  Německu, dosáhla značka ŠKODA rekord-
ního tržního podílu 5,0 %. S  počtem 173  302 dodaných vozů (+4,9 %) dosáhlo
Německo nejlepšího výsledku v dosavadní historii a ŠKODA zde i nadále zůstává
nejprodávanější dováženou značkou na trhu.
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
DODÁVKY ZÁKAZNÍKŮM PODLE REGIONŮ
VOZY VOZY ZMĚNA V % % PODÍL NA TRHU
OSOBNÍCH VOZIDEL**
2017 2016 2017/2016 2017 2016
Střední Evropa* 207 143 183 770 12,7 % 19,0 % 18,9 %
Východní Evropa 103 634 90 446 14,6 % 5,3 % 5,3 %
Západní Evropa 477 735 454 001 5,2 % 3,3 % 3,3 %
Zámoří / Asie 412 023 398 260 3,5 % 0,6 % 0,6 %
Celkem značka ŠKODA 1 200 535 1 126 477 6,6 % 1,4 % 1,4 %
* včetně České republiky
** celkové trhy
42
Ve Velké Británii dosáhla značka ŠKODA v roce 2017 rekordního tržního podí-
lu 3,2 %. Rekordní tržní podíl byl dosažen také v Irsku, a to 6,9 %. Pozitivní vývoj
zaznamenala také Belgie s 19 240 vozy (+1,7 %) a Švédska. Značka ŠKODA tam
dodala 17 408 vozů (+8,4 %).
Na  trzích Francie, Finska a  Norska ŠKODA AUTO zaznamenala nejen his-
toricky nejvyšší prodeje s 27 272 (+18,5 %), 11 519 vozy (+4,0 %) a 8 606 vozy
(11,7 %), ale zároveň i nejvyšší tržní podíly (1,3 %, 9,7 % a 5,4 %).
Také na dalších důležitých západoevropských trzích docílila Společnost dob-
rých výsledků. Úspěšný prodejní rok slavila značka ŠKODA v Itálii, kde dosáhla
s počtem 24 700 dodaných vozů dvouciferného růstu (+20,3 %). Na dalším ji-
hoevropském trhu, ve Španělsku, se značce ŠKODA také dařilo a zákazníkům
zde dodala 24 230 vozů, což znamenalo meziroční nárůst o 4,3 %. Rovněž v Ra-
kousku navýšila ŠKODA AUTO v roce 2017 svůj odbyt na 24 254 vozů a dosáhla
rekordního tržního podílu 6,9 %. Ve Švýcarsku byl s celkovým výsledkem 18 853
dodaných vozů zaznamenán meziroční mírný nárůst dodávek o  1,5 % a  tržní
podíl dosáhl historického maxima (6,0 %).
ZÁMOŘÍ / ASIE
Region Zámoří / Asie a především rostoucí trh v Číně hrají v růstové i produk-
tové ofenzivě ŠKODA klíčovou roli. Celkem se zde podařilo dodat zákazníkům
412 023 vozů značky ŠKODA, což odpovídá meziročnímu zvýšení o 3,5 %.
Hnací silou tohoto pozitivního vývoje byla především Čína, pro značku
ŠKODA celosvětově největší trh, kde se v roce 2017 podařilo dodat rekordních
325 009 vozů (+2,5 %). Největší poptávce se zde těší ŠKODA OCTAVIA, úspěšná
je zde i nová vlajková loď ŠKODA SUPERB, představená na sklonku roku 2015.
V Izraeli slavila značka ŠKODA rekordní prodejní výsledek, celkem zde zá-
kazníkům dodala 23 351 vozů (+14,5 %). Dalších pozitivních prodejních výsledků
v regionu Zámoří / Asie bylo v roce 2017 dosaženo například v Austrálii (5 350)
a na Tchaj-wanu (5 117). V Indii byl s celkovým počtem 17 113 prodaných vozů
zaznamenán oproti roku 2016 nárůst o 31,4 %.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
DODÁVKY PODLE MODELOVÝCH ŘAD
ŠKODA CITIGO
ŠKODA CITIGO je nejmenším modelem značky, který se zatím jako jediný
z modelů nabízí v třídveřovém i pětidveřovém provedení. V roce 2017 prošel
model modernizací přídě i interiéru. Kompaktní minivůz si v roce 2017 pořídilo
37 115 zákazníků, což však znamená meziroční pokles o 8,8 %.
ŠKODA FABIA
Od svého uvedení na trh na podzim roku 2014 se třetí generace modelu ŠKODA
FABIA drží stále na vrcholu a svou konkurenci poráží díky kvalitě zpracování,
velikosti vnitřního i zavazadlového prostoru, bohaté výbavě a velmi dobrému
řízení. V  roce 2017 též došlo k  inovaci motorového portfolia. Na  trzích sklízí
velmi pozitivní ohlasy a s celkovým počtem 206 499 dodaných vozů v roce 2017
dosáhla nárůstu o 2,1 % oproti předchozímu roku. Úspěchy slavila tato modelová
řada i s emocionálně laděným a bohatě vybaveným modelem ŠKODA FABIA
MONTE CARLO.
ŠKODA RAPID
ŠKODA RAPID i ŠKODA RAPID SPACEBACK představují spojení praktických
vlastností vozů značky ŠKODA se svěžím a  atraktivním designem. ŠKODA
RAPID ve  verzi liftback byla na  světové trhy uvedena v  roce 2012, ŠKODA
RAPID SPACEBACK o  rok později. I  tento model prošel v  roce 2017 moder-
nizací. Celkově bylo zákazníkům dodáno 211 480 vozů modelové řady ŠKODA
RAPID a ŠKODA RAPID SPACEBACK, což znamenalo, že dodávky spíše stagno-
valy, meziročně poklesly o 0,6 %. Modelová řada ŠKODA RAPID zůstala i v roce
2017 druhou nejprodávanější řadou, hned po modelu ŠKODA OCTAVIA.
44
DODÁVKY ZÁKAZNÍKŮM PODLE MODELŮ
VOZY VOZY ZMĚNA V %
2017 2016 2017/2016
ŠKODA CITIGO 37 115 40 674 -8,8 %
ŠKODA FABIA 130 186 127 325 2,2 %
ŠKODA FABIA COMBI 76 313 74 978 1,8 %
ŠKODA FABIA celkem 206 499 202 303 2,1 %
ŠKODA RAPID 136 729 133 583 2,4 %
ŠKODA RAPID SPACEBACK 74 751 79 073 -5,5 %
ŠKODA RAPID celkem 211 480 212 656 -0,6 %
ŠKODA ROOMSTER 1 20 –
ŠKODA ROOMSTER PRAKTIK 0 9 –
ŠKODA ROOMSTER celkem 1 29 –
ŠKODA OCTAVIA 236 309 262 863 -10,1 %
ŠKODA OCTAVIA COMBI 182 458 173 111 5,4 %
ŠKODA OCTAVIA celkem 418 767 435 974 -3,9 %
ŠKODA YETI 69 467 95 540 -27,3 %
ŠKODA KAROQ 6 335 0 –
ŠKODA KODIAQ 99 961 447 –
ŠKODA SUPERB 94 522 81 288 16,3 %
ŠKODA SUPERB COMBI 56 388 57 566 -2,0 %
ŠKODA SUPERB celkem 150 910 138 854 8,7 %
Celkem značka ŠKODA 1 200 535 1 126 477 6,6 %
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
ŠKODA OCTAVIA
S  celkovým počtem 418  767 dodaných vozů (-3,9 %) zaznamenala ŠKODA
OCTAVIA v roce 2017 mírný pokles z hlediska počtu dodaných vozů v jednom
roce. Třetí generace dlouhodobě nejprodávanějšího modelu ŠKODA, která je
na trhu nabízena od roku 2013, se v roce 2017 dočkala razantní produktové i de-
signové inovace. Úspěchy slaví ŠKODA OCTAVIA i se sportovně laděnou verzí
ŠKODA OCTAVIA RS či outdoorově laděnou verzí ŠKODA OCTAVIA SCOUT.
ŠKODA YETI / ŠKODA KAROQ
Doprodávaného modelu ŠKODA YETI první generace se celkem dodalo zákaz-
níkům 69 467 kusů, což znamená meziroční pokles o 27,3 %. V roce 2017 však
spatřilo světlo světa nové kompaktní SUV ŠKODA KAROQ, kterého se zákazní-
kům dodalo 6 335 vozů. Oficiálně byl prodej tohoto modelu zahájen v říjnu 2017.
ŠKODA KODIAQ
První velké SUV ŠKODA KODIAQ, které mělo premiéru v roce 2016, za sebou
má velmi úspěšný první rok. Celkově bylo zákazníkům dodáno 99  961 vozů
a v roce 2018 se očekává další nárůst.
ŠKODA SUPERB
S třetí generací modelu ŠKODA SUPERB, představenou v roce 2015, vstoupila
značka ŠKODA do nové éry. Jak v roce 2016, tak i v roce 2017 dodávky zákaz-
níkům stoupaly. Celosvětově bylo loni dodáno 150 910 vozů ŠKODA SUPERB,
což představuje meziroční nárůst o 8,7 % a zároveň historický rekord této mo-
delové řady.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
DODÁVKY ZÁKAZNÍKŮM PODLE MODELŮ
MARKETINGOVÁ STRATEGIE ZNAČKY STAVÍ NA VYNALÉZAVOSTI
Proměnou v rámci Strategie 2025 prošla i globální komunikační strategie znač-
ky ŠKODA. Její pojetí vychází z mise a vize Společnosti. Výsledkem je identi-
ta značky, definovaná touhou vynalézat a nabízet produkty, které jsou o lidech
a pro lidi, ale zároveň jsou také plné temperamentu.
ŠKODA AUTO lidem ulehčuje život
Značka se zaměřuje na „Simply Clever“ řešení, tedy drobnosti, které zákazní-
kům zjednodušují užívání vozů ŠKODA. Ať už jde o virtuální pedál pro bezdo-
tykové otevírání pátých dveří, magnetickou svítilnu umístěnou v zavazadlovém
prostoru, prostory na umístění plastových lahví s nápoji, a to včetně speciálních
drážek, které pomáhají lahev držet při otevírání jednou rukou, síťového systé-
mu do zavazadlového prostoru, který zabraňují pohybu předmětů či intuitivnost
ovládání přístrojové desky.
ŠKODA AUTO je překvapující
Společnost nabízí kvalitní automobily s emocionálním designem a také mnoha
nápaditými funkcemi, které zákazníky překvapí. Nejde pouze o „Simply Clever“
řešení, ale například o  služby ŠKODA CONNECT, vždy prostorná auta, která
mají jedny z největších zavazadlových prostorů na trhu, nebo možnost výběru
z vozů s pohonem 4×4. Přesto však produkty ŠKODA zůstávají cenově dostupné.
ŠKODA AUTO je lidská
Společnost ŠKODA AUTO si uvědomuje, že zákazníci jsou jednotlivci. Nabízí
proto takové produkty, v nichž se odráží jejich přání a potřeby. Tuto lidskost vidí
Společnost též v péči o pohodlí zákazníků ve všech vozech ŠKODA a v tom, že
dokáže zabavit cestující na krátkých i dlouhých cestách. Strategie značky ŠKODA
se zaměřuje též na otázky týkající se elektromobility. Cílem je tato automobilová
témata vnímat z pohledu zákazníka a tomu přizpůsobovat produkty i služby.
SUV JAKO DŮKAZ VYNALÉZAVOSTI,
A TO I V NEČEKANÝCH OHLEDECH
Jedněmi z  nejdůležitějších událostí za  rok 2017 byly pro společnost ŠKODA
AUTO bezesporu uvedení prvního velkého SUV ŠKODA KODIAQ do prodeje
a  květnové představení ŠKODA KAROQ jako kompaktního a  zároveň i  velmi
emocionálního vozu SUV.
Obě SUV společnosti ŠKODA AUTO zaujaly zákazníky nejen technickými vy-
moženostmi a jízdními vlastnostmi, ale také svými názvy, ve kterých se skrývá
důmyslná symbolika. Jméno ŠKODA KODIAQ se odvolává na medvěda kodiaka,
žijícího na stejnojmenném ostrově u jižního pobřeží Aljašky. Psaná podoba to-
hoto jména je odvozena z jazyka původních obyvatel z kmene Aleuťanů a plně
vyjadřuje charakter medvěda i vozu, tedy jeho velikost, sílu a mimořádné outdo-
orové schopnosti. Medvědem kodiakem se inspirovali i designéři, kteří tomuto
novému SUV vdechli výrazné svalnaté linie. Potvrzením toho, že šla Společnost
při tvorbě designu ŠKODA KODIAQ správným směrem, bylo získání prestižní
Red Dot Award, tedy ceny, která je celosvětově považována za etalon kvalitního
produktového designu. Ocenění se tak řadí k těm nejznámějším v oblasti desig-
nu na světě.
Ačkoliv byl ŠKODA KODIAQ představen již v roce 2016, probíhaly i v  loň-
ském roce akce, ve kterých hrál tento vůz hlavní roli. Za všechny je dobré zmínit
například World Dealer Conference ve španělském Bilbau. Na této konferenci
se s  vozem mohli osobně seznámit partneři značky ŠKODA. Na  březnovém
mezinárodním autosalonu v Ženevě a zářijovém autosalonu IAA ve Frankfurtu
pak ŠKODA představila dvě nové varianty velkého SUV ŠKODA KODIAQ, a to
ŠKODA KODIAQ SPORTLINE a ŠKODA KODIAQ SCOUT.
46
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Automobil a šíp.
To je základ jména
KAROQ.
I druhé – a  tentokrát kompaktní – SUV ŠKODA, nazvané KAROQ, vychází
z konceptu síly a outdoorových schopností. Proto i jemu byli pro jméno inspi-
rací obyvatelé ostrova Kodiak. Popis nového SUV modelu jim připomněl slovo
„uyowoq“, což v  jejich tradičním jazyce znamená „malý bratr“. Slovo „qarruk“
odkazuje na šíp, který tvoří ústřední prvek loga značky ŠKODA. A finální podnět
pochází z hlavy jednoho dvanáctiletého chlapce, jenž přišel s termínem kaaraq
– ten v jazyce ostrovanů znamená „automobil“. Takto tedy slova „kaaraq“ (auto-
mobil) a „qarruk“ (šíp) dala základ názvu ŠKODA KAROQ.
Toto kompaktní SUV se poprvé ukázalo světu v květnu ve švédském Stockhol-
mu. V září pak zažil svou výstavní premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Spo-
lu se ŠKODA KAROQ se na výstavišti představilo dalších patnáct modelů, a to
včetně již zmiňovaných nových variant SUV ŠKODA KODIAQ či studie ŠKODA
VISION E. Expozice se rozkládala na více než 2 350 metrech čtverečních a její
výstavba zabrala 27 dní. Použilo se při ní 70 tun oceli, pět a půl kilometru elekt-
roinstalace a dokonce 12,5 kilometru LAN kabelu. Toto vše přivezlo do Německa
29 kamionů a díly kompletovalo celkem 98 pracovníků.
ŠKODA AUTO OTEVŘELA SVŮJ PRVNÍ DIGITÁLNÍ SHOWROOM
Digitalizace se prolíná všemi oblastmi ve společnosti ŠKODA AUTO a ani od-
dělení marketingu není výjimkou. Aby si mohli zákazníci prohlédnout všech-
ny modely značky ŠKODA, spustila firma v lednu 2017 svůj digitální showroom
jako pilotní projekt ve Španělsku. Prostřednictvím španělských webových strá-
nek značky ŠKODA mají nyní zájemci možnost vést s expertem značky ŠKODA
online rozhovor a seznámit se s nejnovějšími modely značky v přímém přeno-
su na obrazovce počítače, tabletu nebo smartphonu. Pomocí jednoduché ikony
na  úvodní stránce mohou na  uvedené telefonní číslo zavolat buď sami, vyžá-
dat si, aby jim poradce ihned zavolal zpět, nebo si vybrat požadovaný termín.
Prostřednictvím videohovoru odborník vezme volajícího v  přímém přenosu
do expozice a dvanáct stacionárních kamer a čtyři mobilní kamery ukazují vozy
z několika perspektiv. Poradce může představit exteriér i interiér vozu, ukázat
„Simply Clever“ řešení, vysvětlit detaily, jako logiku menu systémů infotainmen-
tu – a zodpovědět individuální dotazy. Pokud se potenciální zákazník zajímá na-
příklad o zavazadlový prostor, může jej poradce pomocí mobilní kamery dovést
k zádi vozu a předvést zavazadlový prostor v přímém přenosu.
ŠKODA AUTO v roce 2017 využívala k propagaci internet nejen v rámci digi-
tálního showroomu, ale také jako komunikační kanál, kterým může oslovit širo-
kou veřejnost. Kromě toho, že proběhl re-design internetových stránek a Spo-
lečnost je hodně aktivní na  sociálních sítích, má vlastní YouTube kanál, kam
umisťuje zajímavá „story“ videa a  seriály. Nejnovější fotografie a příběhy zase
Společnost zveřejňuje na Instagramu, novinky i pohledy do zákulisí na Twitteru
a mnoho dalších zajímavostí či kampaní na Facebooku.
Finišuje celosvětová modernizace showroomů
Souběžně s  budováním virtuálního showroomu se Společnost rozhodla také
v roce 2016 a následně též v roce 2017 modernizovat své klasické showroomy.
V novém konceptu se do popředí dostala zejména osobní, přímá a otevřená ko-
munikace se zákazníky. Tomu byl uzpůsoben i celkový vzhled provozoven, který
je transparentně uspořádaný, a svým interiérem i exteriérem vybízí k návštěvě.
Design vychází z jednoduchých tvarů, pro značku ŠKODA typických barev, tedy
zelené a bílé i moderního světelného konceptu. V zájmu optimalizované péče
o zákazníky se prodej a servis novým uspořádáním autosalonu těsně propojily,
zároveň došlo k optimalizaci provozních struktur a prodejních procesů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
ŠKODA AUTO
staví na emocích.
Proto podporuje
sportovce i umělce
z mnoha oblastí.
ŠKODA AUTO SE ANGAŽUJE V MNOHA PROJEKTECH
Součástí marketingové strategie je i vyhledávání a podpora aktivit, které kore-
spondují se srdcem a duší ŠKODA AUTO. Vzhledem k tomu, že Společnost staví
na emocionalitě, vynalézavosti, touze vítězit, ale též na fair-play, spojila v rám-
ci marketingových kampaní svoje jméno zejména se sporty jako je hokej, rally
a motorsport obecně či cyklistika a nově se též pustila i na pole akrobacie. Hlav-
ním konceptem je podpora sportovců i umělců a snaha je motivovat k tomu, aby
se stále překonávali.
ŠKODA KAROQ v Himalájích
Proto ŠKODA AUTO, coby dlouholetý sponzor cyklistiky, podpořila mimořádně
odvážný pokus čtyř extrémních sportovců o neobvyklý rekord. Jejich cílem bylo
projet na  jízdních kolech v rekordním čase nejvýše položenou horskou silnici
v  Himalájích. Cyklisty provázel vůz ŠKODA KAROQ, který udržoval přesnou
rychlost držitele dosavadního rekordu. Kompaktní SUV doprovodilo cyklisty až
do cíle horské etapy dlouhé 40 kilometrů. S průměrným stoupáním 5 procent
patří tato trasa k nejtěžším na celém světě.
ŠKODA KAROQ doprovázela cyklisty na Tour de France i La Vuelta
V  rámci těch nejprestižnějších cyklistických závodů se v  červenci představila
ŠKODA KAROQ na  Tour de France 2017. V  roli servisního vozu doprovodila
na startu cyklisty tří stájí: Team Dimension Data z Jihoafrické republiky, Team
Lotto NL – Jumbo z Nizozemska a Lotto Soudal z Belgie. Tato první etapa Tour
– 14kilometrová časovka – vedla od düsseldorfského výstaviště po známé Krá-
lovské aleji a podél Rýna zase zpět k výstavišti.
Září patřilo v cyklistice závodu La Vuelta. ŠKODA KAROQ jako servisní vo-
zidlo při individuální časovce doprovodilo cyklistickou hvězdu Alberta Conta-
dora. Kompaktní SUV sloužilo pro přepravu technického týmu cyklisty a vezlo
také náhradní díly pro Contadorovo závodní kolo. Pro tento debut si ŠKODA
zvolila nejprestižnější 16. etapu závodu. Trasa mezi okruhem Circuito de Nava-
rra a městem Logroño byla tedy nejen místem premiéry vozu ŠKODA KAROQ
na Vueltě, ale také okamžik, kdy se vůbec poprvé tento model objevil na španěl-
ských silnicích.
Společnost navázala dlouhodobé partnerství s Cirque du Soleil
V  roce 2017 rozšířila ŠKODA AUTO propagaci značky o  rozsáhlé partnerství
s celosvětově známým Cirque du Soleil. Kanadská zábavní společnost je prosla-
vená díky svým fascinujícím živým představením a velice talentovaným artis-
tům. Důvodem k tomuto partnerství je fakt, že ŠKODA i Cirque du Soleil vyzná-
vají stejné hodnoty, kdy každá z nich je lidská a překvapující. Dalším průsečíkem
je inovativnost či kombinace takových lidských vlastností, jakými je touha ne-
chat se inspirovat, kreativita a vůle vytvářet něco nového. Pro oba partnery jsou
navíc typické novátorské myšlenky a přístupy, kterými činí náš svět lepším pro
život. Podstatným pojícím prvkem je i vášeň, jakožto základní ingredience, kte-
rou nalezneme jak v automobilovém průmyslu, tak v umění. Nové partnerství
mezi ŠKODA AUTO a Cirque du Soleil tak může sloužit jako skvělý příklad toho,
jak úspěšně propagovat a prosazovat novátorské myšlenky například i v elekt-
romobilitě.
48
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
ŠKODA AUTO
podporuje
zájem studentů
o technické obory.
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
V návaznosti na ŠKODA Strategii 2025, která stanovuje cíle a směřování celé
Společnosti v následujících letech, byla upravena a aktualizována také strategie
oblasti řízení lidských zdrojů (HR). Proto se oblast HR v  roce 2017 věnovala
jak četným aktivitám uvnitř Společnosti, tak i klíčovým tématům spojenými se
zajištěním budoucnosti automobilového průmyslu.
Společnost ŠKODA AUTO také vedla intenzivní dialog se zástupci politické
sféry. V  únoru iniciovala a  zahájila ve  spolupráci se Svazem automobilového
průmyslu diskuzi na téma automobilová budoucnost a podpisem říjnového vlád-
ního memoranda vyslala jasný signál, že již řeší formy mobility budoucnosti.
Velkou roli hrála témata společenské odpovědnosti, která cílila zejména
na dlouhodobou strategii udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Kromě toho se
také oblast lidských zdrojů podílela svými četnými inovačními aktivitami na po-
silování digitalizace a postupné proměně celé Společnosti. Oblast HR byla také
hybatelem změn v kultuře vedení. V oblasti personálního marketingu předsta-
vila Společnost netradiční moderní náborové kampaně, které byly zaměřené
na získání nových zaměstnanců do technického vývoje či IT.
ZÁKLADEM JE ZÁJEM STUDENTŮ O TECHNICKÉ OBORY
V oblasti personálního marketingu se Společnost zaměřila na široké spektrum
uchazečů – od  expertů do  technického vývoje až po  naplnění personálních
potřeb do  oblasti výroby. K  tomu, aby ŠKODA AUTO nové zaměstnance jak
v přímých tak i nepřímých oblastech získala, využívala v roce 2017 cílených ná-
borových kampaní a mnoha netradičních a alternativních kanálů. Od využití kla-
sických forem personálního marketingu až po netradiční kampaně na sociálních
sítích cílených na uchazeče pro oblast technického vývoje, nazvaného Ozvěny
budoucnosti či oblasti IT, kdy se postupně odhalovaly sci-fi příběhy s prvky pro-
středí ŠKODA IT.
Aby měla ŠKODA AUTO dostatek kvalitních zaměstnanců s  technickým
vzděláním i  v  budoucnu, je třeba už nyní rozvíjet intenzivní spolupráci se
středními školami. Kromě náborových roadshow po středních školách a uči-
lištích ŠKODA AUTO s mnoha středními školami dlouhodobě spolupracuje
například i v rámci duálního vzdělávání.
Modernizace SOUs jako příprava na budoucnost
Vzdělání a připravenost ke změnám jsou klíčem k budoucímu úspěchu. I proto
ŠKODA AUTO v únoru dokončila tříletou modernizaci svého Středního stro-
jírenského učiliště v Mladé Boleslavi. Celkově na modernizaci Společnost vy-
naložila 260 milionů korun. Modernizace zahrnovala například vybudování
centra robotiky, multifunkčního sálu a jazykového centra. S ohledem na výrobu
elektromobilů, která odstartuje v roce 2020, bude odborné vzdělávání postupně
procházet dalšími změnami. Jsou rozvíjeny i formy samostatného učení, velký
důraz klademe na nové trendy v digitalizaci výuky, včetně využití nejnovějších
technologických pomůcek.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
7,2 %
45,4 %
33,2 %
14,2 %
Vysokoškolské vzdělání
Střední vzdělání s maturitou
Střední vzdělání bez maturity
Základní vzdělání
KVALIFIKAČNÍ
STRUKTURA
KMENOVÝCH
ZAMĚSTNANCŮ
SPOLEČNOSTI
Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO také v roce 2017 oslavilo devadesáté
výročí nepřetržitého odborného vzdělávání. Za tuto dobu na něm absolvovalo
téměř 23 tisíc studentů. V současné době má firemní SOUs cca 950 žáků všech
forem studia. V prostorách ŠKODA Akademie se také v červnu konalo odborné
kolokvium, na němž hosté z řad odborné veřejnosti a zástupců průmyslu mimo
jiné debatovali o výhodách duálního studia. ŠKODA v rámci tohoto setkání před-
stavila koncept duálního vzdělávání, který představuje na ŠKODA AUTO Vysoké
škole o.p.s. kombinaci bakalářského studia a cílené dlouhodobé praxe v podniku
s prvky odborného vzdělávání. V roce 2017 otevřela tato vysoká škola také nový
MBA program Global Management in Automotive Industry. Program byl při-
praven ve spolupráci se zahraničními vysokými školami a také s nadnárodními
podniky, pod záštitou Sdružení automobilového průmyslu a Česko-německé ob-
chodní a průmyslové komory.
ŠKODA Akademie se v roce 2017 zaměřovala i na další vzdělávání zaměst-
nanců, zvláště v oblasti nových technologií a přípravy na elektromobilitu. Velká
pozornost byla věnována i  jazykové a  nadodborné přípravě. Celkem bylo vy-
psáno více než 5 400 kurzů. Výhodou koncentrace všech vzdělávacích aktivit
do ŠKODA Akademie je synergie mezi středním odborným vzděláváním a vzdě-
láváním dospělých.
STABILIZACE REGIONU KVASINY
ŠKODA AUTO píše rozvojem kvasinského závodu novodobou historii celého
regionu. V souvislosti s rozvojem závodu, který sebou přinesl nárůst zaměstna-
nosti a vysoké investice ze strany ŠKODA AUTO se v červnu 2017 podařilo vy-
jednat s Vládou ČR navýšení veřejných finančních prostředků ze 3 na 6 miliard
korun určených na projekty rozvoje dopravní infrastruktury, nové průmyslové
zóny, regionálního rozvoje, zdravotnictví, školství, bezpečnosti nebo výstavby
nájemního bydlení.
Prioritou oblasti HR byl v Kvasinách důraz na stabilizaci personálu, snižování
fluktuace, investice do rozvoje sociálních služeb, rozvoj svozových linek, zlepše-
ní dopravní infrastruktury i zájem Společnosti o integraci nelokálních zaměst-
nanců. Pro region znamená aktuální SUV ofenziva společnosti ŠKODA AUTO
zajištění dlouhodobé stability pracovních míst. Po dohodě se sociálním partne-
rem Odbory KOVO, začal v lednu v kvasinském závodě fungovat 18směnný pro-
voz. Společnost také v rámci kapitoly CSR strategie „Dobrý soused“ podporuje
rozvoj regionu a zvyšování kvality života s důrazem na kulturu, sport a trávení
volného času. Pro region znamenají všechna tato opatření jak ze strany ŠKODA
AUTO, tak ze strany státu, záruku stabilizace.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
STAV PERSONÁLU SPOLEČNOSTI
OSOBY OSOBY ZMĚNA V %
31. 12. 2017 31. 12. 2016 2017/2016
Společnost ŠKODA AUTO – kmenový personál 30 690 27 462 11,8 %
z toho:
— závod Mladá Boleslav 22 932 21 240 8,0 %
— závod Vrchlabí 861 831 3,6 %
— závod Kvasiny 6 897 5 391 27,9 %
Společnost ŠKODA AUTO – učni 936 911 2,7 %
Společnost ŠKODA AUTO celkem* 31 626 28 373 11,5 %
* Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. včetně učňů bez zapůjčeného personálu bez dceřiných společností.
OSOBY OSOBY ZMĚNA V %
31. 12. 2017 31. 12. 2016 2017/2016
Společnost ŠKODA AUTO – zapůjčený personál 2 802 3 467 -19,2 %
50
ŠKODA AUTO dosáhla v  roce 2017 rekordní výše zaměstnanosti i  přes ná-
ročnou situaci na trhu práce v České republice. Ve Vrchlabí se Společnost také
zaměřila na podporu regionálního školství a spolupráci s městem na projektu
Smart City. V Mladé Boleslavi posilovala Společnost personálně všechny oblasti.
Všechny tyto aktivity ŠKODA AUTO přispěly k tomu, že Společnost v roce 2017
opět získala několik významných ocenění. Atraktivitu zaměstnavatele potvrdila
prvním místem v hodnocení studentů technických oborů všech vysokých škol
v České republice v žebříčku Universum a v anketě TOP Zaměstnavatelé, kde se
stala nejoblíbenějším zaměstnavatelem s titulem Jasná volba a vítězem kategorie
Automobilový a strojírenský průmysl. Již po sedmnácté se stala ŠKODA AUTO
nejúspěšnější českou společností v soutěži „Českých 100 nejlepších“. Společnost
byla znovu zvolena „Nejobdivovanější firmou České republiky“ a v prosinci také
po třiadvacáté v řadě v České republice vyhlášena Exportérem roku. V říjnu Boh-
dan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů, převzal
na slavnostním galavečeru cenu ‘TOP Odpovědný leader roku 2017‘.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Strategie Green
Future klade důraz
na ohleduplnost
k životnímu
prostředí. Jejím
cílem je snížení
ekologického
dopadu výroby
ve ŠKODA AUTO
do roku 2025
o 60 %.
52
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
UDRŽITELNOST
ŠKODA AUTO aktivně prosazuje trvalý soulad svého hospodářského a spole-
čenského rozvoje s existujícími ekosystémy a se zachováním přírodních hod-
not včetně biologické rozmanitosti pro nynější i  příští generace. Udržitelnost
Společnosti je postavena na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři.
Součástí těchto pilířů je strategie společenské odpovědnosti, environmentální
strategie Green Future a principy etického a transparentního chování.
Nejvyšší vedení Společnosti je pravidelně informováno o stavu řízení udrži-
telnosti ve Společnosti. Na základě tohoto přesvědčení vydává ŠKODA AUTO
od roku 2007 každé dva roky zprávu o svých aktivitách v této oblasti. V roce 2017
vyšla již šestá zpráva za roky 2015/2016, která se řídí mezinárodně uznávanými
směrnicemi Global Reporting Initiative (GRI).
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Důsledná ochrana životního prostředí je jedním z  hlavních pilířů udržitelné-
ho rozvoje a Společnost ji uplatňuje v rámci všech činností. Odpovědnost vůči
životnímu prostředí tedy ovlivňuje chování ŠKODA AUTO ve všech oblastech
od vývoje automobilů, přes výrobu a prodej až po recyklaci.
Společnost systematicky sleduje a  vyhodnocuje všechny klíčové paramet-
ry s vlivem na životní prostředí a na základě výsledků přijímá trvalá opatření
ke zlepšení.
V rámci integrovaného systému řízení je ŠKODA AUTO držitelem certifikátu
pro systém environmentálního řízení dle normy ISO 14001 a  také pro systém
managementu hospodaření s energií dle normy ISO 50001.
Ekologické investice se nesly ve znamení snižování spotřeby
V rámci fóra životního prostředí dochází k pravidelnému hodnocení a  schva-
lování úsporných opatření. Významným projektem bylo v  roce 2017 zavádění
inteligentní regulace výkonu na různých výrobních místech. Sušičky karoserií
v lakovně v Mladé Boleslavi pracovaly před změnou na plný výkon i v době, kdy
jimi neprocházely karosérie. S použitím regulace ohřátého množství vzduchu
se výkon mění v závislosti na počtu karoserií, které je třeba vysušit. Regulace
ventilátorů vzduchotechniky lakovacích linek je dalším místem, kde dochází
k úspoře. U frekvenčních měničů měření zjistila, že množství přiváděného a od-
váděného vzduchu lze snížit o 10 % bez ovlivnění kvality lakovaných karoserií,
a tak se mohly snížit otáčky ventilátorů. Obě změny (na sušičkách a vzducho-
technikách) v  lakovně v  Mladé Boleslavi přinesou úsporu elektrické energie
kolem 4 500 MWh a 740 tisíc m3 zemního plynu ročně a Společnost tím ušetří
ročně cca 11,2 milionu Kč za náklady na energie.
Hybnou silou výrobních závodů je stlačený vzduch. Největší úspory lze do-
sáhnout právě snížením spotřeby pneumatické energie při procesech odlévání,
obrábění a údržby, a to především zamezením úniků stlačeného vzduchu, opti-
malizací každodenních činností na zařízeních, důsledným odpojováním nevyu-
žívaných zařízení od sítě stlačeného vzduchu, úpravou tlaku nebo odpovídajícím
časováním. Ve slévárně se podařilo v roce 2017 snížit spotřebu stlačeného vzdu-
chu o 15 procent, tedy o 1,5 milionu Kč za rok, což se pozitivně projevilo v ceně
každého odlitku, který ŠKODA AUTO dodala na trh.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Nové zařízení pro snižování emisí lépe chrání ovzduší
Nejvýznamnější škodlivinou uvolňovanou do ovzduší při výrobě vozů jsou tě-
kavé organické látky (VOC, NOx a CO). Proto je snižování emisí těchto látek
ve Společnosti věnováno maximum pozornosti v rámci ochrany ovzduší. Díky
výměně zařízení pro omezování emisí u 1. a 2. linky při nanášení a želatinaci
plastizolu v lakovně v Mladé Boleslavi došlo k výrazné redukci emisí VOC, NOx
a CO. Původní zařízení pro termické dopalování těkavých organických látek
(VOC) v proudu zemního plynu bylo v provozu již více než 20 let. Výrazné sní-
žení emisí NOx a CO přinese i výměna kotle na ohřev vosku pro konzervaci du-
tin automobilů. V důsledku těchto opatření, i když výroba vozů vzrostla o 12 %,
se podařilo výrazně redukovat s tím spojený nárůst emisí VOC, které vzrostly
pouze o 7 %. Rovněž množství emitovaných VOC na m2 olakované plochy kleslo
na méně než 36 % zákonného limitu 45 g/m2. Navíc teplo získané z termického
dopalování těkavých organických látek (VOC) se využívá k ohřevu technologií
sušení v lakovnách.
Důraz se kladl i na ochranu půdy a vod
Společnost klade velký důraz na  bezpečné nakládání s  látkami, které mohou
v případě jejich úniku ohrozit půdu či podzemní vody. Standardem je dodržo-
vání bezpečnostních pravidel, například vícenásobná bariérová ochrana. Pokud
je to technologicky možné, používá ŠKODA AUTO látky k životnímu prostředí
méně škodlivé, popřípadě nasazuje účinné technologie k jejich eliminaci. Tech-
nologické postupy a  procesy vždy Společnost volí s  ohledem na  minimalizaci
spotřeby vody, s cílem dosáhnout snížení specifické spotřeby vody na vyrobený
vůz. Množství opakovaně použité vody (recyklovaná voda) dosáhlo v roce 2017
více než 42 % celkové spotřeby.
V závodech Kvasinách a Vrchlabí se nakládá s odpady ekologicky
V oblasti odpadového hospodářství se v maximální možné míře dodržuje hie-
rarchie nakládání s odpady s důrazem na předcházení vzniku odpadů. V roce
2017 se zásadním způsobem projevily výsledky výběrových řízení na nakládání
s  odpady v  závodech Kvasiny a  Vrchlabí. Základním požadavkem na  partner-
ské firmy bylo zajistit maximální možné využití odpadů. Výsledkem naplnění
tohoto požadavku byl razantní pokles množství odpadů z  výrobních procesů,
které jsou určeny k odstranění z výchozích 6,7 kg/vůz v roce 2016 na méně než
1 kg/vůz v roce 2017. V nadcházejících letech plánuje Společnost ještě více uplat-
ňovat principy oběhového hospodářství, tedy přeměnu odpadů na zdroje.
Polovina odebírané energie je z obnovitelných zdrojů
Pojmem spotřebovaná energie ve výrobních závodech ŠKODA AUTO označu-
jeme elektrickou energii (kterou Společnost zhruba z 50 % odebírá z obnovi-
telných zdrojů), stlačený vzduch, teplo (dodávané prostřednictvím horké vody)
a zemní plyn. Měrná spotřeba energií na jeden vyrobený vůz v roce 2017 byla
1,48 MWh. Ke zlepšení tohoto ukazatele došlo díky efektivnějšímu využití vý-
robních kapacit a nasazení celé řady úsporných opatření.
K hlavním prioritám
CSR strategie
patří témata
technického
vzdělávání,
dopravní
bezpečnosti,
bezbariérové
mobility
a péče o děti.
54
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
ŠKODA AUTO je jednou z nejstarších automobilek světa s tradicí hluboce za-
kořeněnou v České republice. Již od svého prvopočátku klade důraz nejenom
na  svůj obchodní rozvoj, ale také na  vztahy se svými zaměstnanci, regiony,
ve  kterých působí, obchodními partnery a  v  neposlední řadě také zákazníky.
K  hlavním prioritám CSR strategie patří témata technického vzdělávání, do-
pravní bezpečnosti, bezbariérové mobility a péče o děti. ŠKODA AUTO vede
dialog jak se zaměstnanci, odbory, tak také s municipalitami v okolí výrobních
závodů, do kterého spadají nejen zástupci měst a obcí, ale také například doda-
vatelský řetězec.
Priority CSR strategie jsou rozdělené do dvou kategorií. K hlavním prioritám
patří témata technického vzdělávání, dopravní bezpečnosti, bezbariérové mo-
bility a péče o děti. Do regionálních priorit pak spadá projekt „Dobrý soused“,
který se týká regionů s výrobními závody ŠKODA AUTO, tedy Mladé Bolesla-
vi, Kvasin a Vrchlabí. Druhou regionální prioritou je pak péče o zaměstnance,
do níž spadají veškeré benefity, péče o zdraví, zaměstnanecké sbírky, chráněná
pracoviště a dobrovolnictví. Pod tyto dvě základní oblasti také spadá sedm gran-
tových programů.
Dopravní bezpečnost
ŠKODA AUTO se dlouhodobě věnuje vývoji bezpečnostních prvků ve  vozech
a osvětě v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Stejně jako v minulých letech,
realizovala Společnost i v roce 2017 dva grantové programy na podporu dopravní
výchovy a zvýšení dopravní bezpečnosti v obcích. Finanční grant v celkové výši
1 175 000 Kč získalo dohromady 14 projektů. ŠKODA AUTO podporuje i nadále
unikátní „Výzkum bezpečnosti silničního provozu“, na němž Společnost spolu-
pracuje s hasiči, policií ČR i zdravotníky. Cílem výzkumu je nejen zvyšování bez-
pečnosti vozů ŠKODA, ale i samotné vzdělávaní řidičů a dalších účastníků silnič-
ního provozu, a to např. interaktivní formou v rámci roadshows s vozy ŠKODA
„v řezu“ na území celé ČR, na kterých jsou prezentovány aktivní i pasivní bez-
pečnostní prvky. Mezi další priority zaměřené na dopravní bezpečnost patřilo
i v roce 2017 online vzdělávání. Pro tyto účely slouží dětem internetová stránka
„skodahrou.cz“, která je učí správnému chování v silničním provozu. Dospělým
je v rámci prevence v této oblasti věnován portál „bezpecnecesty.cz“. Řidiče in-
formuje o stavu bezpečnosti na českých silnicích a poskytuje jim užitečné rady.
Podpora technického vzdělávání
V oblasti technického vzdělávání podporuje ŠKODA AUTO praktické vzdělává-
ní. Společnost pracuje na konkrétních projektech s desítkami škol všech vzdělá-
vacích stupňů, má vlastní střední odborné učiliště a podnikovou vysokou školu.
Společnost zůstává aktivní i v rámci celonárodních diskuzí a projektů týkajících
se koncepce vzdělávacího systému v České republice.
V  rámci strategické podpory technického vzdělávání proběhl v  roce 2017
„benchmark“ základních škol v Mladé Boleslavi, jehož cílem bylo cíleným dota-
zováním a osobními pohovory definovat silné a slabé stránky jednotlivých škol.
Výsledkem je strategický a  individuální seznam projektů pro jednotlivé školy,
jejichž realizace bude probíhat v první polovině následujícího roku. Tento pro-
jekt plánuje automobilka do budoucna rozvíjet v rámci všech svých výrobních
regionů.
Soutěž „Mladí designéři“ již pátým rokem rozvíjela kreativitu a týmového du-
cha dětí ze základních škol. V roce 2017 se jí zúčastnilo téměř 900 dětí, které vy-
tvořily přes 320 děl ztvárňujících vizi automobilové budoucnosti. Program „Věda
má budoucnost“ dodatečně vzdělává a motivuje pedagogy, ředitele a výchovné
poradce základních škol. Během čtyřleté podpory tento projekt úspěšně absol-
vovalo přes 100 pedagogů z více než 50 škol Středočeského, Královéhradeckého
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
a Libereckého kraje. Partnerství se science centrem iQLANDIA v Liberci zá-
bavnou formou popularizuje výzkum a přírodní a technické vědy mezi mládeží.
V rámci grantového programu bylo v této oblasti podpořeno celkem deset pro-
jektů, které si rozdělily částku 600 tisíc korun.
Péče o děti
Společnost se dlouhodobě věnuje pomoci sociálně znevýhodněným dětem z dět-
ských domovů a snaží se ukázat jim cestu ke kvalitnímu vzdělání a zaměstnání.
Proto i v roce 2017 pokračovala v dlouhodobé spolupráci s Nadací Terezy Ma-
xové dětem. Prostřednictvím projektu „ROZJEDU TO!“ podporuje a motivuje
Společnost děti z dětských domovů ve věku 11 až 15 let. V roce 2017 bylo podpo-
řeno 45 dětí. Cílem je umožnit jim prostřednictvím osobního přístupu a vzdělá-
vání lepší příležitosti na pracovním trhu. Na projekt je navázán Vzdělávací fond
ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem, zaměřený na finanční pomoc
v oblasti vzdělávání pro děti nad 15 let. Fond v roce 2017 podpořil 53 dětí z 8 dět-
ských domovů, přispíval například na doučování, psychologickou péči, studijní
materiály, řidičská oprávnění či dojíždění.
ŠKODA AUTO se v  roce 2017 stala opět generálním partnerem unikátního
sportovně charitativního běhu TERIBEAR hýbe Prahou, který též pořádá Nada-
ce Terezy Maxové dětem. V rámci ŠKODA týmu se běhu zúčastnila téměř stovka
zaměstnanců, kteří dohromady naběhali 2 143 kilometrů a přispěli tak částkou
107 160 Kč. Již tradičně na pražskou akci navazoval regionální běh TERIBEAR
hýbe Mladou Boleslaví, který zaznamenal 5 510 naběhaných kilometrů a více
než 457 tisíc vyběhaných korun, které ŠKODA AUTO dorovnala na rovný půl
milion korun. Tuto částku si rovným dílem rozdělily dětský domov ve Vrchlabí
a dětské centrum při Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. V rámci gran-
tového programu věnovaného dětem podpořila v loňském roce ŠKODA AUTO
15 projektů, kterým věnovala celkem 600 tisíc korun.
Grantový program
„Tady jsem doma“
podpořil 25 projektů
zdůrazňujících
sounáležitost
s regionem a místní
komunitou.
56
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Již šestnáctým rokem je společnost ŠKODA AUTO partnerem projektu Zdra-
votní klaun, v  jehož rámci navštěvuje 86 speciálně vyškolených a  certifikova-
ných klaunů děti hospitalizované v  64 nemocnicích po  celé České republice
a pomáhají jim úsměvem překonat nelehké období. Projekt se přitom úspěšně
rozšířil i o návštěvy klientů v 7 domovech seniorů, pro které jsou klauniády víta-
ným zpestřením v jejich osamělosti. ŠKODA AUTO vedle finančního příspěvku
poskytuje organizaci Zdravotní klaun také čtyři vozy, kterými klauni jezdí na své
návštěvy po celé České republice. ŠKODA AUTO takto podpořila téměř 4 000
klauniád a společně s klauny tak potěšila přes 70 000 dětí a seniorů.
Bezbariérová mobilita
Na podporu osobní mobility handicapovaných spoluobčanů Společnost realizu-
je projekt ŠKODA Handy, který se věnuje komplexnímu poradenství v oblasti
osobní mobility zdravotně postižených. Společnost také spolupracuje s Českou
asociací paraplegiků na mobilní aplikaci a internetových stránkách s mapou „vo-
zejkmap.cz“, která eviduje bezbariérová místa v České republice. ŠKODA AUTO
poskytuje organizaci CZEPA pro jejich potřeby dva osobní vozy, které prostřed-
nictvím půjčovny slouží handicapovaným řidičům. V  této oblasti Společnost
podpořila v  roce 2017 z grantového programu 12 projektů v celkové výši 600
tisíc korun.
Péče o zaměstnance a spolupráce s regiony
ŠKODA AUTO má pevné pouto nejen se svými zaměstnanci, ale i s jejich rodina-
mi a lidmi žijícími v okolí závodů. Proto se společně s odborovými organizacemi
působícími při Společnosti podílí na konkrétních projektech pro rozvoj jejich
regionů. Strategická priorita „Dobrý soused“ v sobě zahrnuje velké pole aktivit
– od zlepšování infrastruktury a životního prostředí, přes podporu volnočaso-
vých aktivit až po jednání se zástupci regionů. V rámci druhé regionální priority
ŠKODA AUTO klade velký důraz na dobré životní podmínky svých zaměstnanců
a poskytuje jim širokou škálu sociálních výhod, komplexní zdravotní péči, sou-
lad práce a osobního života a také možnost profesního růstu. Společnost zaruču-
je dodržování standardů bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a poskytuje
unikátní systém firemního vzdělávání a profesního rozvoje. Grantový program
„Tady jsem doma“ podpořil 25 projektů zdůrazňujících sounáležitost s regionem
a místní komunitou. Celkově si projekty rozdělily částku 670 tisíc korun. Aktivní
roli zde měli zaměstnanci, kteří projekty navrhovali.
ŠKODA AUTO se také zapojuje do sponzorství na místní, regionální i celo-
státní úrovni. V rámci spolupráce s předními nadacemi a charitativními or-
ganizacemi podporuje Společnost nejrůznější sociální, kulturní a humanitár-
ní projekty. Velkou roli zde hrají zaměstnanecké sbírky, které fungují na bázi
absolutní dobrovolnosti. Zaměstnanci částkou nejméně 25 korun měsíčně
podporují jednu ze  šesti neziskových organizací, které si sami vybrali. Cel-
kově zaměstnanci v  roce 2017 věnovali organizacím Světluška, Život dětem,
Helppes, Centrum Orion či ČSOP Klenice 2 587 729 Kč. Společnost pak tuto
částku ještě zdvojnásobila.
Životního prostředí se týkal projekt „Za každé prodané auto v České republice
jeden zasazený strom“, který v roce 2017 oslavil již jedenácté výročí. Každým ro-
kem jsou v rámci grantového řízení přidělovány žadatelům prostředky na počet
sazenic, rovnající se počtu nových vozů ŠKODA prodaných za rok na území Čes-
ké republiky. Za dobu existence projektu bylo vysázeno téměř 730 000 stromků,
což odpovídá ploše zhruba 150 hektarů nového lesa. Jen do  konce roku 2017
bylo vysázeno přes 88  000 stromků. V  roce 2017 se projekt rozšířil na  území
celé ČR a svůj stromek si tak poprvé osobně vysadil sám zákazník při převzetí
vozu u obchodníka ŠKODA v Mariánských Lázních. Mezi významné partnery
ŠKODA AUTO
dlouhodobě
podporuje
prestižní kulturní
a společenské
instituce.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PODNIKATELSKÁ ČINNOST
projektu patří například Krkonošský národní park, národní park České Švýcar-
sko, ekologická organizace Čmelák-společnost přátel přírody a další. Ve ŠKODA
Muzeu také proběhla výstava „Hlas lesa“, která interaktivní formou seznamova-
la návštěvníky s projektem a zároveň jim poskytla klidné místo k relaxaci. Svou
vlastní lesní symfonii si lze složit i nadále na webu hlaslesa.cz.
Společnost ŠKODA AUTO se svými zaměstnanci podpořila i úklidovou akci
„Ukliďme Česko“. Více než 150 zaměstnanců dobrovolně pomáhalo vyčistit par-
ky a lesy od černých skládek a odpadků. Celkem v Mladé Boleslavi, Kvasinách
a Vrchlabí zaměstnanci posbírali 2,5 tuny odpadu, což je přibližně 15 – 16 kg se-
braného odpadu na jednoho dobrovolníka.
Kultura a umění
Tradičními partnery ŠKODA AUTO byly i v roce 2017 prestižní české kulturní
a společenské instituce: Česká filharmonie a Národní divadlo. Mezi nejzajíma-
vější projekty v této oblasti patří každoroční podpora Open Air koncertu České
filharmonie v Praze na Hradčanském náměstí či zahajovací koncert při otevírání
nové sezóny. Společnost podporovala i vrcholné kulturní události, které se ko-
naly mimo Prahu, například respektovaný operní festival Smetanova Litomyšl
a Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně – největší událost své-
ho druhu na světě, na kterou každoročně zavítá přes sto tisíc návštěvníků. Pokra-
čovalo i partnerství s Pražským divadelním festivalem německého jazyka v Pra-
ze a  Městským divadlem v  Mladé Boleslavi. ŠKODA AUTO rovněž podpořila
konferenci Forum 2000, tematicky zaměřenou na odpovědnost lídrů ve věcech
veřejných, dále respektovanou Cenu Arnošta Lustiga a také Ceny Paměti náro-
da, udělované společností Post Bellum. Obě ocenění se věnují silným lidským
hodnotám jako odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost a mají mezi širokou
veřejností respekt a renomé.
CORPORATE GOVERNANCE & COMPLIANCE
Cílem této oblasti je odpovědné, kvalifikované a transparentní vedení podniků,
které je zaměřeno na dlouhodobý úspěch Společnosti a ochranu zájmů zaintere-
sovaných skupin. Corporate Governance je systém, kterým je Společnost vede-
na a kontrolována. Definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými
stranami společnosti ŠKODA AUTO, jako jsou akcionáři, výkonný management,
orgány Společnosti, zaměstnanci a zákazníci.
V rámci Compliance Společnost věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržo-
vat právní předpisy, vnitřní předpisy, etická a další dobrovolně přijatá pravidla.
Compliance se neomezuje pouze na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny
činnosti uvnitř i vně Společnosti. Tímto přístupem dává ŠKODA AUTO najevo,
že její jednání bude vždy odpovídat požadavkům právních a etických pravidel
platných pro hospodářskou soutěž, finanční a daňový sektor, ochranu životního
prostředí a zaměstnanecké vztahy včetně rovných příležitostí.
Oddělení, které má Corporate Governance a  Compliance na  starosti, také
mimo jiného zajišťuje několik důležitých školení v oblasti compliance. Jde o ško-
lení k Etickému kodexu, Protikorupční školení a Ochraně osobních údajů. Uve-
dená školení jsou povinná pro management a  všechny technickohospodářské
profese. Další aktivitou v oblasti compliance je specializované školení k tématu
hospodářské soutěže pro vybrané okruhy zaměstnanců ve Společnosti.
58
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O RIZICÍCH A PŘÍLEŽITOSTECH
Zpráva
o rizicích
a příležitostech
Oddělení Governance,
Risk & Compliance
se zabývá řízením
krátkodobých
i dlouhodobých rizik.
Pro dlouhodobý úspěch společnosti ŠKODA AUTO je rozhodující, že dokáže
včas rozpoznat a předvídatelným způsobem řídit rizika a příležitosti, které vy-
plývají z její činnosti. Z tohoto důvodu byl vybudován komplexní systém říze-
ní rizik a vnitřní kontrolní systém (dále RMS/IKS). Pouze včasná identifikace,
vhodné posouzení a efektivní a účinné řízení rizik a příležitostí vyplývajících
z obchodní činnosti Společnosti, může zajistit dlouhodobý úspěch. Cílem RMS/
IKS je tedy identifikace potenciálních rizik v  počáteční fázi, aby bylo možné
včas přijmout vhodná protiopatření, zabránit případným škodám a eliminovat
jakákoli rizika, která by ohrozila pokračující existenci Společnosti.
Pravděpodobnost a dopad budoucích událostí vždy podléhají určité míře ne-
jistoty. Ani nejlepší RMS nemůže předvídat všechna potenciální rizika a ani nej-
lepší IKS nemůže plně zabránit nepředvídatelným událostem.
STRUKTURA SYSTÉMU ŘÍZENÍ RIZIK
A VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU
Struktura RMS/IKS ve  společnosti ŠKODA AUTO je založena na  jednotném
principu řízení rizik v  koncernu VOLKSWAGEN, který vychází z  mezinárod-
ně uznávaného COSO-Enterprice-Risk-Management–Rahmenwerk (COSO:
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
RMS/IKS je centrálně řízeno útvarem Governance, Risk & Compliance
ve spolupráci s útvarem Controllingu. Zásady a odpovědnosti a jednotlivé složky
v  procesu řízení rizik a  vnitřního kontrolního systému jsou upraveny organi-
zační normou „Systém řízení rizik a vnitřní kontrolní systém“ a metodickými
pokyny „Pravidelný GRC-proces“ a „Systém řízení operativních rizik“.
Představenstvo má konečnou odpovědnost za systém řízení rizik. Každodenní
řízení rizik je však založeno na decentralizované odpovědnosti v rámci Společ-
nosti. Každá organizační jednotka musí minimálně jednou ročně posoudit ri-
zikové situace. Rozpoznaná rizika musí hodnotit z pohledu jeho potenciálního
negativního dopadu na dosažení cílů organizačních jednotek a cílů Společnosti.
Při hodnocení rizik je nutné vzít v úvahu možné finanční škody, případnou újmu
na pověsti Společnosti, právní následky a pravděpodobnost výskytu, příp. další
relevantní faktory. Následně jsou navrhována a  zaváděna protiopatření, která
snižují pravděpodobnost výskytu rizika a/nebo možné dopady. Vedoucí zaměst-
nanci tato protiopatření průběžně kontrolují a vyhodnocují.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O RIZICÍCH A PŘÍLEŽITOSTECH
Součástí RMS/IKS je i  pravidelný reporting rizika směrem k  představen-
stvu Společnosti a do společnosti VOLKSWAGEN AG. Cílem tohoto pravidel-
ného reportingu je zajištění informací o celkovém obrazu aktuální rizikové
situace. Přiměřenost, účinnost a transparentnost celého systému je pravidel-
ně nezávisle prověřována. Toto nezávislé prověřování je integrovaná součást
RMS/IKS.
RIZIKA VE SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
Rizika ve společnosti ŠKODA AUTO se dělí na rizika systematická a operativní.
Systematická rizika jsou vyhodnocována v pravidelném GRC procesu a považují
se za rizika dlouhodobého, respektive trvalého charakteru. Pravidelný GRC pro-
ces je každoročně se opakující činnost, která slouží k zaznamenání či aktualizaci
relevantních systematických rizik. O  systematických rizicích je jednou ročně
informováno představenstvo Společnosti. Reporting zajišťuje útvar Governan-
ce, Risk & Compliance. Za operativní rizika se považují především krátkodobá
rizika, zpravidla do 1 roku. Cílem je přehled o nejvýznamnějších aktuálně hrozí-
cích rizicích a nastavení protiopatření. O aktuálních rizicích je představenstvo
Společnosti informováno čtvrtletně v rámci reportingu operativních rizik, které
zajišťuje útvar Governance, Risk & Compliance.
Hospodářská, politická a legislativní rizika
Vzhledem ke svým obchodním aktivitám je společnost ŠKODA AUTO z finanč-
ního pohledu jak v pozici exportéra tak i lokálního výrobce. Ovlivňována je
proto nejen rámcovými hospodářskými podmínkami světového a evropského
hospodářství, ale i podmínkami jednotlivých ekonomik, jako jsou stav hospo-
dářství a  s  ním spojený hospodářský cyklus, změny zákonodárství, politická
situace, teroristické aktivity nebo možné pandemie v zemích, kde Společnost
působí. Toto s sebou nese neustálou hrozbu rizik souvisejících s vysokou mí-
rou veřejného zadlužení, vysokou mírou nezaměstnanosti, pohybem cen dra-
hých kovů, ropy a plastů. K dalším významným rizikům, která mohou ovliv-
nit obchodní aktivity Společnosti na světových trzích, patří i nerovnoměrný
hospodářský vývoj v jednotlivých zemích či regionech a zranitelný bankovní
systém. Exportní zakázky do zemí s potenciálním teritoriálním a politickým
rizikem jsou včas a předem identifikovány a zajišťovány standardními schvá-
lenými produkty finančního a pojišťovacího trhu. Partnery v této oblasti jsou
české a mezinárodní bankovní instituce včetně EGAP. Negativní vliv na hospo-
daření Společnosti mohou mít rovněž dodatečné náklady na technický vývoj,
způsobené změnami v právních předpisech, například přísnějšími legislativ-
ními požadavky na bezpečnost vozů, na spotřebu pohonných hmot či emise
škodlivých látek, a dále úpravy ve standardních specifikacích vozů. V oblasti
zákonů týkajících se ochrany životního prostředí je třeba počítat se zpřísně-
ním legislativy EU u emisí výfukových plynů.
Rizika poptávky
Projevem rostoucí a zostřující se konkurence v automobilovém sektoru je stále
se zvyšující podpora prodeje. Tuto situaci dále prohlubují tržní rizika související
se změnou poptávky spotřebitelů, jejichž nákupní chování je závislé nejen na re-
álných vlivech, jako je výše reálné mzdy, ale i na vlivech psychologických. Aby
byla tato rizika minimalizována, analyzuje společnost ŠKODA AUTO průběžně
chování zákazníků a konkurence.
Rizika ve výzkumu
a vývoji
se vyhodnocují
na základě
rozsáhlých
analýz
a zákaznických
anket.
60
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O RIZICÍCH A PŘÍLEŽITOSTECH
Rizika nákupu
Velmi těsná a ekonomicky výhodná spolupráce mezi výrobci vozů a jejich doda-
vateli s sebou přináší rizika při nákupu, která mohou narušit plynulost výroby,
případně způsobit i citelné finanční ztráty. Jedná se například o zpoždění do-
dávek, nedodání či kvalitativní vady zboží, nebo v krajním případě i insolvenci
dodavatele a  jeho výpadek z  dodavatelského řetězce. Další rizika vyplývají ze
zesílené konkurence v  dodavatelském průmyslu. Z  tohoto důvodu společnost
ŠKODA AUTO spolupracuje při odběru montážních dílů s více dodavateli tak,
aby bylo možné na  případný negativní vývoj operativně reagovat. Navíc se
v rámci systému řízení rizik provádějí preventivní opatření pro případ platební
neschopnosti dodavatele a finanční stabilita dodavatelů je průběžně přezkoumá-
vána. Všechna tato opatření, jak preventivní, tak reaktivní, pak ve svém součtu
působí aktivně směrem k maximální možné redukci rizik v rámci vztahů s do-
davateli Společnosti.
Finanční rizika
Finanční rizika a  jejich řízení patří k  nejsledovanějším oblastem řízení rizik
ve společnosti ŠKODA AUTO. Z hlediska významnosti je na prvním místě rizi-
ko související s vývojem směnných kurzů vůči CZK a jejich dopady na peněžní
toky, financování a celkovou ekonomickou výkonnost Společnosti. Riziko a do-
pad změn směnných kurzů jsou pravidelně monitorovány, plánovány a řízeny
pomocí standardních zajišťovacích nástrojů. Použité produkty a  strategie jsou
projednávány a odsouhlasovány v rámci interních a Koncernových grémií. Tyto
obchody splňují požadavky mezinárodních standardů finančního výkaznictví
na zajišťovací účetnictví.
Rizika plynoucí z nákupu hliníku, mědi a olova, surovin nakupovaných pro
výrobu produktů ve společnosti ŠKODA AUTO, jsou řešena použitím podobných
postupů a strategií, z hlediska mezinárodních standardů finančního výkaznictví
jsou ale vedeny mimo režim zajišťovacího účetnictví.
Nedílnou součástí řízení rizik je i aktivní management možného dopadu na fi-
nancování činnosti Společnosti a řízení likvidity. Riziko likvidity je řízeno po-
mocí standardních postupů a nástrojů tak, aby bylo umožněno dostatečné krytí
činnosti a závazků po dobu nezbytně nutnou a definovanou interními pravidly
Společnosti. Základem jsou finanční zdroje společnosti ŠKODA AUTO a zdroje
společností koncernu VOLKSWAGEN. Exportní riziko Společnost řídí s využi-
tím standardních zajišťovacích nástrojů jako například dokumentární akreditiv,
pohotovostní akreditiv, bankovní záruka a podobně.
Rizika výzkumu a vývoje
U nových produktů existuje riziko, že zákazníci daný výrobek nepřijmou. Z to-
hoto důvodu se provádějí rozsáhlé analýzy a zákaznické ankety. Trendy jsou včas
identifikovány včetně prověření jejich relevantnosti pro zákazníky. Riziko spočí-
vající v tom, že náběh nových produktů nebude realizovaný v plánovaném čase,
v odpovídající kvalitě a s cílovými náklady, je minimalizováno průběžnou kont-
rolou projektu a porovnáváním s požadovaným stavem. Tak mohou být v přípa-
dě odchylek realizována nezbytná opatření.
Rizika kvality
Z  důvodu neustále se zvyšujícího konkurenčního tlaku, vzrůstající složitosti
výrobních technologií, vysokého počtu dodavatelů a využití celokoncernových
systémů klade Společnost obrovský důraz na systém řízení rizik v oblasti kvality.
Již od prvotní fáze vývoje produktu usiluje o co nejrychlejší identifikaci a odstra-
nění problémů týkajících se kvality, aby nedocházelo k prodlevám při zahájení
výroby. Společnost zjišťuje dlouhodobou kvalitu a  včasné dodávky od  samého
počátku dodavatelského řetězce pomocí systému řízení rizik, což pomáhá plnit
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O RIZICÍCH A PŘÍLEŽITOSTECH
očekávání zákazníků. Tím se upevňuje pověst značky a zvyšují se tržby a zisk.
Přestože existuje efektivní a systematický přístup v systému řízení rizik v oblasti
kvality, nemohou být všechna rizika vyloučena.
Kvalitu výrobků, procesů i systému řízení Společnosti každoročně prověřuje
audit, který provádí nezávislá akreditovaná certifikační společnost. Certifikáty
systému řízení kvality, které ŠKODA AUTO úspěšně obhajuje od roku 1993, jsou
garancí fungujících procesů a zároveň jsou jedním ze vstupních podkladů pro
homologaci výrobků.
Dále Společnost za účelem včasné identifikace odchylek v interních procesech
i u dodavatelů neustále rozvíjí kvalifikovanou síť auditorů a zkušebních techni-
ků. Vedoucí oblastí pravidelně seznamují vedení se stavem zkoušek a měření.
Společnost ŠKODA AUTO si je vědoma odpovědnosti za své produkty. Ob-
last řízení kvality proto neustále sleduje vývoj spokojenosti zákazníků a zajiš-
ťuje informace o aktuálním vývoji na jednotlivých trzích. V případě negativ-
ních odchylek jsou okamžitě přijímána opatření, která vedou k minimalizaci
možných škod.
Rizika v oblasti lidských zdrojů
V  souvislosti s  dynamicky se vyvíjejícím odvětvím automobilového průmyslu
a  stále sílící konkurencí je nutné pro Společnost zajistit do  budoucnosti kon-
kurenční výhodu v podobě stabilního, kvalifikovaného a flexibilního personálu
v přímé i nepřímé oblasti. Toho lze docílit pouze dlouhodobě správně zvolenou
strategií zaměřenou na kompletní proces HR, od plánování lidských zdrojů, přes
nábor, vzdělávání až po motivaci personálu. Zároveň je nutné správně analyzovat
možná rizika, jako jsou například ztráta kvalifikovaného personálu zajišťujícího
klíčové procesy firmy, rizika pramenící ze změn legislativy, právní rizika nebo
rizika spojená s dlouhodobými demografickými změnami a předcházet jim.
Rizika v oblasti informačních technologií (IT)
Ve společnosti ŠKODA AUTO, globální firmě zaměřené na další růst, informač-
ní technologie (IT) přebírají stále důležitější role. IT rizika mohou zahrnovat
neoprávněný přístup k datům nebo zneužití citlivých elektronických dat podni-
ku, dále omezenou dostupnost systémů či nenaplnění regulatorních požadavků
(např. GDPR). Zvýšená pozornost je věnována riziku neoprávněného přístupu
k datům, a to prostřednictvím různých opatření, která se vztahují jak na zaměst-
nance a organizaci, tak i na aplikace, systémy a datové sítě. Příklady jsou fire-
wall, omezení přidělování přístupových práv k systémům či zálohy kritických
datových zdrojů. ŠKODA AUTO využívá jen technické prostředky, které byly
vyzkoušeny a testovány na trhu a vyhovují interním normám.
Ve společnosti ŠKODA AUTO byl stanoven systém správy informační bezpeč-
nosti (ISMS – „Information Security Managament System“), jehož cílem je mi-
nimalizovat rizika v oblasti IT a jejich možný dopad na cíle Společnosti.
Právní rizika
Společnost ŠKODA AUTO vyvíjí své podnikatelské aktivity ve více než sto ze-
mích celého světa. S tím mohou být spojena rizika soudních sporů s dodavateli,
obchodníky, zaměstnanci, investory nebo zákazníky, jakož i rizika správních ří-
zení týkajících se jednotlivých oblastí podnikatelských aktivit Společnosti.
Další provozní rizika
Kromě výše uvedených rizik existují vlivy, které jsou nepředvídatelné a jež mo-
hou potenciálně ovlivnit další vývoj. K těmto událostem patří především přírod-
ní katastrofy, epidemie a podobně.
62
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
VÝHLED
Výhled
ŠKODA AUTO bude
i v roce 2018 vycházet
ze Strategie 2025.
Chce být značkou
moderních technologií
i emocí.
KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ
VÝHLED
PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKTIVIT A CÍLŮ
Digitalizace
Automobilový průmysl čekají velké změny. Jedním z motorů těchto změn je di-
gitalizace, která sice pro automobilku představuje velké výzvy, avšak především
nabízí šance v nových oblastech podnikání i při zvyšování efektivity. Celopod-
niková digitalizace, konektivita a nová řešení mobility jsou proto hlavními pilíři
digitální strategie.
ŠKODA AUTO nebude v  budoucnu pouze výrobcem stále lepších, bezpeč-
nějších a ekologičtějších vozů, ale bude také dodavatelem služeb souvisejících
s  mobilitou, které se zaměří hlavně na  potřeby zákazníků a  uživatelskou pří-
větivost. Význam integrovaných řešení mobility bude i v rámci projektů Smart
City růst. Již dnes představují jeden z klíčových oborů, v nichž se ŠKODA AUTO
ve spolupráci se svým, v roce 2017 založeným, ŠKODA AUTO DigiLabem a řa-
dou partnerů ze soukromého a veřejného sektoru angažuje.
Vedle všech nových produktů a  služeb představuje digitalizace také změnu
kultury. Celá Společnost se všemi svými zaměstnanci musí být ochotna za po-
moci nových digitálních technologií otevřeně přistupovat k novým úkolům a vy-
užívat šance, které z toho budou vyplývat. Díky novým technologiím bude spo-
lečnost ŠKODA AUTO ještě rychlejší, pohotovější, přizpůsobivější, preciznější
a v důsledku toho i konkurenceschopnější.
Technický vývoj
Pro rok 2018 je plánovaných hned několik světových premiér vozů ŠKODA.
První již na 82. mezinárodním autosalonu v Ženevě, kde byla představena zcela
nová studie vozu z Technického vývoje ŠKODA VISION X doplněná o moderni-
zovaný model ŠKODA FABIA, a to včetně vozu ŠKODA KODIAQ ve verzi Laurin
& Klement. Další novinky jsou pak plánovány na 120. autosalon v Paříži. Vzhle-
dem ke stále rozvíjejícímu se potenciálu čínského SUV trhu představila ŠKODA
v rámci SUV ofenzívy nový vůz kategorie CUV (Crossover Utility Vehicle) již
počátkem roku 2018. Další SUV modely na tamním trhu budou v roce 2018 ná-
sledovat.
Důležitým pilířem vývoje je i nová generace infotainment systémů a konek-
tivity pro nadcházející generace vozů. Dalším vývojovým krokem je rozšíření
portfolia služeb a funkcí, které budou moci zákazníci ŠKODA AUTO v budouc-
nu využívat. Technický vývoj bude v nadcházejícím roce také nadále intenziv-
ně rozvíjet virtuální metody vývoje, které jsou již součástí vývojového procesu
a do značné míry etablovány.
Podzim roku 2019
bude patřit prvnímu
plug-in hybridu
ŠKODA SUPERB.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
VÝHLED
ŠKODA Motorsport v roce 2017 předvedl nebývalé úspěchy v kategorii WRC2
World Rally Championship-2. Tovární tým získal jak titul v kategorii jezdců, tak
i značek. Vůz ŠKODA FABIA R5 bude v roce 2018 nadále zlepšován a nabízen
k prodeji také zákazníkům. V roce 2018 bude také uveden na trh speciální model
ŠKODA FABIA R5, který Technický vývoj připravil v rámci oslav veleúspěšné
sezóny továrního týmu ŠKODA Motorsport.
Po  velmi úspěšném dokončení vývoje zcela nového SUV modelu ŠKODA
KAROQ se Technický vývoj soustředí na elektrifikaci svých modelů a vývoj al-
ternativních pohonů. První vůz ŠKODA SUPERB z kategorie plug-in představí
ŠKODA již v polovině roku 2019. V roce 2020 k němu v Mladé Boleslavi přibude
první model s čistě elektrickým pohonem, na kterém se již intenzivně pracuje.
Zásadní výzvou pro Technický vývoj je vývoj a převzetí kompetence v rámci
koncernu VOLKSWAGEN za platformu MQB A0 IN a vývoj vozů pro rozvojové
trhy. Technický vývoj tak posiluje svou pozici v rámci Koncernu a stává se rov-
nocenným vývojovým partnerem. Tento trend je spojen i s rozšiřováním vývo-
jových kompetencí a s personálním růstem, který bude pokračovat i v roce 2018.
Výroba a logistika
V roce 2018 se pokračuje ve ŠKODA Strategii 2025, která si pro následující roky
klade ctižádostivé cíle. V  příštích letech přizpůsobí Společnost své výrobní
kapacity ve  svých závodech, aby poskytovala větší výrobní flexibilitu. Jedním
z hlavních projektů v této oblasti je stavba nové lakovny v Mladé Boleslavi. Tato
lakovna bude uvedena do provozu v červnu 2019 a bude jednou z nejmoderněj-
ších a nejekologičtějších v Evropě. Zároveň bude Společnost pokračovat v pří-
pravě na výrobu elektromobilů. Vedle ní se budou v mladoboleslavském závodě
od roku 2019 vyrábět také elektrické komponenty pro plug-in-hybridní vozy ně-
kolika značek koncernu VOLKSWAGEN.
Také logistika bude i nadále podporovat strategii značky ŠKODA optimalizací
logistických procesů a nákladů, nasazením inovativních řešení, další automati-
zací a opatřeními pro ochranu životního prostředí.
Ochrana životního prostředí
ŠKODA AUTO pokračuje ve své strategii GreenFuture, která je součástí strate-
gického cíle Udržitelný rozvoj v rámci Strategie 2025. Od roku 2010 se Společ-
nost významně zlepšila v pěti sledovaných klíčových parametrech, hodnotících
dopady výroby automobilů na životní prostředí. Dále pracuje na dlouhodobých
cílech do roku 2025. Cílem je zajistit trvalou udržitelnost zejména šetrným vyu-
žíváním zdrojů v celé Společnosti.
Trhy, prodej a marketing
ŠKODA AUTO bude v  roce 2018 usilovat o úspěšné pokračování svého růstu,
o  zvýšení svých tržních podílů a  odbytu na  klíčových trzích. Značka ŠKODA
bude naplno pokračovat v inovaci svého produktového portfolia. Nejmladší mo-
del ŠKODA KAROQ bude v tomto roce pokračovat v dobývání světových trhů
a  model ŠKODA FABIA projde modernizací v  podobě faceliftu. Rozšířenou
a modernizovanou nabídkou vozů SUV chce značka ŠKODA výrazně posílit svou
pozici v nejrychleji rostoucím segmentu sportovně užitkových vozů.
ŠKODA AUTO
nebude v budoucnu
pouze výrobcem
stále lepších,
bezpečnějších
a ekologičtějších
vozů, ale bude také
dodavatelem služeb
souvisejících
s mobilitou, které
se zaměří hlavně
na potřeby zákazníků
a uživatelskou
přívětivost.
64
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
VÝHLED
V marketingové oblasti se ŠKODA AUTO zaměří na pokračování a vývoj kam-
paně, jejímž cílem je posílit emocionální vnímání značky, a to i za pomoci part-
nerství s Cirque du Soleil. Společnost se také chystá na kampaně spojené s elek-
tromobilitou, která je jedním z hlavních bodů Strategie 2025. V oblasti sportu
bude ŠKODA AUTO i  nadále podporovat světový šampionát v  ledním hokeji,
Tour de France či WRC2.
Zaměstnanci
V roce 2018 se ŠKODA AUTO v personální oblasti zaměří na několik zásadních
témat. Mezi ně bude patřit zejména pokračování stabilizace personálu v závodě
Kvasiny po jeho výrazném růstu v roce 2016. Připravovat se bude také na náběh
modelu ŠKODA KAROQ v Mladé Boleslavi. K hlavním prioritám personální ob-
lasti v roce 2018 bude patřit spolupráce na projektu INDIA 2.0. Rok 2018 bude
také rokem digitalizace. Intenzivně budou probíhat vzdělávací aktivity souvi-
sející s digitalizací, automatizací, elektrifikací produktů a přípravou personálu
na výrobu elektromobilů či elektrických komponentů. Dalšími běhy bude po-
kračovat Akademie inovací posilující kompetence zaměstnanců v oblasti digita-
lizace. V rámci celopodnikové strategie bude dále posilována inovativní kultura
zaměřená na výkon, rozmanitost a týmovost.
Společnost plánuje v  roce 2018 rozvoj všech tří výrobních lokalit v  České
republice. Cílem bude nadále získávat nejlepší odborníky pro přímou i nepří-
mou oblast. Společnost bude mít zájem jak o vysoce kvalifikované, vysokoškol-
sky vzdělané uchazeče s vynikajícím jazykovým vybavením, kteří se profesně
uplatní v celosvětové síti různých Koncernových společností, tak o odborníky
pro pozice v  přímé oblasti. Společnost úzce spolupracuje na  všech tématech
s odborovými organizacemi KOVO působícími při ŠKODA AUTO. Také v roce
2018 je pro Společnost důležitá spolupráce s městy a regiony, kde působí a budou
probíhat jednání s Vládou ČR o potřebě jejich rychlejšího rozvoje. Důležitým
cílem je také udržení první pozice v oblasti atraktivity ŠKODA AUTO jako za-
městnavatele.
Finance
Společnost ŠKODA AUTO bude i v roce 2018 usilovat o dosažení solidních vý-
sledků a udržení finanční stability. Optimalizace procesů a výrobních nákladů
za  současného udržení vysoké produktivity budou hlavními opatřeními pro
zajištění splnění finančních cílů Společnosti. Pozornost bude také zaměřena
na cílený management nákladů a likvidity realizovaný důsledným dodržováním
naplánovaných nákladových cílů, optimalizovaným uplatněním pracovního ka-
pitálu a stálým sledováním investičních cílů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
Finanční
část
Zpráva auditora 68
Samostatná účetní závěrka za rok 2017 70
Příloha k samostatné účetní závěrce 2017 74
Zpráva o vztazích 128
Přehled vybraných pojmů a zkratek 138
Osoby odpovědné za výroční zprávu a události po rozvahovém dni 140
Klíčová data a finanční výsledky v přehledu 141
68
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA AUDITORA
Zpráva
auditora
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO A.S.
VÝROK AUDITORA
Provedli jsme audit přiložené samostatné účetní závěrky společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá
Boleslav („Společnost“) sestavené na  základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve  znění přijatém Evropskou unií,
která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2017, výkazů zisku a ztráty, úplného výsledku, změn vlastního kapitálu a peněžních toků
za rok končící 31. prosince 2017 a přílohy této samostatné účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující
informace.
Podle našeho názoru přiložená samostatná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci
2017, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017 v souladu s Mezinárodními standardy účet-
ního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a upravenými interpretací Evropské komise popsanou v poznámce 1.1 přílohy
samostatné účetní závěrky.
ZÁKLAD PRO VÝROK
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou
Mezinárodní standardy auditu (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost sta-
novená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit samostatné účetní závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních
(IESBA) a přijatým Komorou auditorů České republiky, jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplýva-
jící z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.
OSTATNÍ INFORMACE
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo samostatnou
účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.
Náš výrok k samostatné účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících
s auditem samostatné účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve význam-
ném nesouladu se samostatnou účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypraco-
vány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních
předpisů na  formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
– ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v samostatné účetní závěrce, jsou ve všech vý-
znamných ohledech v souladu se samostatnou účetní závěrkou a
– ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na  základě poznatků a  povědomí o  Společnosti, k  nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní
informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné
významné věcné nesprávnosti nezjistili.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA AUDITORA
ODPOVĚDNOST PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI ZA SAMOSTATNOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení samostatné účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárod-
ními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za ne-
zbytný pro sestavení samostatné účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování samostatné účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě
trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze samostatné účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití
předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení samostatné účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení
Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.
ODPOVĚDNOST AUDITORA ZA AUDIT SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že samostatná účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou
podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v samostatné účetní závěrce odhalí případnou
existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé samostatné účetní
závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a za-
chovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
– Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti samostatné účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrh-
nout a provést auditorské postupy reagující na  tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na  jejich
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
– Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout
auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kont-
rolního systému.
– Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti
představenstvo Společnosti uvedlo v příloze samostatné účetní závěrky.
– Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení samostatné účetní závěrky představenstvem, a to, zda
s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je
naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze samostatné účetní závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vychá-
zejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu,
že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
– Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah samostatné účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda samostatná účetní závěr-
ka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
20. února 2018
zastoupená
Ing. Jiří Zouhar Ing. Pavel Kulhavý
statutární auditor, ev. č. 1538
70
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ROZVAHA K 31. PROSINCI 2017 (V MIL. KČ)

AKTIVA BOD 31. 12. 2017 31. 12. 2016
Nehmotný majetek 4 23 497 21 483
Pozemky, budovy a zařízení 5 66 060 64 509
Podíly v dceřiných společnostech 6 79 49
Podíly v přidružených společnostech 7 2 352 2 352
Ostatní dlouhodobé pohledávky a finanční aktiva 8 12 890 13 575
Odložená daňová pohledávka 14 1 797 2 870
Dlouhodobá aktiva 106 675 104 838
Zásoby 9 17 614 16 093
Pohledávky z obchodních vztahů 8 18 452 16 830
Ostatní krátkodobé pohledávky a finanční aktiva 8 10 917 17 163
Peníze a peněžní ekvivalenty 10 97 201 73 256
Krátkodobá aktiva 144 184 123 342
Aktiva celkem 250 859 228 180
PASIVA BOD 31. 12. 2017 31. 12. 2016
Základní kapitál 11 16 709 16 709
Emisní ážio 1 578 1 578
Nerozdělený zisk 12 88 177 113 726
Ostatní fondy 12 11 020 5 567
Vlastní kapitál 117 484 137 580
Finanční a ostatní dlouhodobé závazky 13 3 450 4 164
Dlouhodobé rezervy 15 13 302 14 270
Dlouhodobé závazky 16 752 18 434
Závazky z obchodních vztahů 13 44 278 41 903
Finanční a ostatní krátkodobé závazky 13 47 093 8 278
Závazky ze splatných daní z příjmů 2 165 3 294
Krátkodobé rezervy 15 23 087 18 691
Krátkodobé závazky 116 623 72 166
Pasiva celkem 250 859 228 180
Příloha na stranách 74 až 127 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2017
Samostatná
účetní závěrka
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

BOD 2017 2016
Tržby 16 407 400 347 987
Náklady na prodané výrobky, zboží a služby 24 347 519 295 232
Hrubý zisk 59 881 52 755
Odbytové náklady 24 15 040 13 503
Správní náklady 24 9 710 7 843
Ostatní provozní výnosy 17 13 397 6 498
Ostatní provozní náklady 18 7 997 7 015
Provozní výsledek 40 531 30 892
Finanční výnosy 3 373 2 777
Finanční náklady 4 779 2 820
Finanční výsledek 19 – 1 406 – 43
Zisk před zdaněním 39 125 30 849
Daň z příjmů 21 7 284 5 686
Zisk po zdanění 31 841 25 163

BOD 2017 2016
Zisk po zdanění za období 31 841 25 163
Čistý zisk (+) / ztráta (-) po zdanění z přecenění
finančních derivátů k zajištění 12 5 791 9 179
Čistý zisk (+) / ztráta (-) po zdanění z přecenění
realizovatelných finančních aktiv 12 – 338 1 156
Ostatní úplný výsledek za období, po zdanění* 5 453 10 335
Úplný výsledek za období 37 294 35 498
*Součástí ostatního úplného výsledku jsou pouze takové položky, které budou následně reklasifikovány do výkazu zisku a ztráty.
Příloha na stranách 74 až 127 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 (V MIL. KČ)
VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 (V MIL. KČ)
SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2017
72
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2017
VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 (V MIL. KČ)

ZÁKLADNÍ
KAPITÁL
EMISNÍ
ÁŽIO
NEROZDĚLENÝ
ZISK
OSTATNÍ
FONDY*
CELKEM
VLASTNÍ
KAPITÁL
Stav k 1. 1. 2016 16 709 1 578 103 963 – 4 768 117 482
Zisk po zdanění – – 25 163 – 25 163
Ostatní úplný výsledek – – – 10 335 10 335
Úplný výsledek za období – – 25 163 10 335 35 498
Dividendy – – – 15 400 – – 15 400
Stav k 31. 12. 2016 16 709 1 578 113 726 5 567 137 580

Stav k 1. 1. 2017 16 709 1 578 113 726 5 567 137 580
Zisk po zdanění – – 31 841 – 31 841
Ostatní úplný výsledek – – – 5 453 5 453
Úplný výsledek za období – – 31 841 5 453 37 294
Dividendy** – – – 57 390 – – 57 390
Stav k 31. 12. 2017 16 709 1 578 88 177 11 020 117 484
* Další informace o ostatních fondech jsou uvedeny v bodu 12.
** Detailní informace k dividendám jsou uvedeny v bodu 11.
Příloha na stranách 74 až 127 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2017

BOD 2017 2016
Stav peněz a peněžních ekvivalentů k 1. 1. 10 73 256 62 280
Zisk před zdaněním 39 125 30 848
Odpisy a znehodnocení dlouhodobých aktiv 4,5 22 376 22 528
Změna stavu rezerv 3 420 4 942
Zisk (+) / ztráta (-) z prodeje dlouhodobých a finančních aktiv 32 – 9
Čistý úrokový výnos (-) / náklad (+) 19 131 115
Výnosy z dividend 19 – 1 121 – 1 100
Úpravy o nepeněžní operace na derivátech
a ostatní úpravy o nepeněžní operace 2 513 692
Změna stavu zásob – 1 521 – 1 171
Změna stavu pohledávek – 1 687 – 4 899
Změna stavu závazků 6 313 5 092
Zaplacená daň z příjmů z provozní činnosti – 8 621 – 6 448
Úroky placené – 179 – 196
Úroky přijaté 30 32
Peněžní toky z provozní činnosti 60 811 50 426
Výdaje spojené s nabytím dlouhodobých hmotných
a nehmotných aktiv – 20 299 – 14 095
Výdaje spojené se založením dceřiné společnosti 6 – 30 –
Výdaje spojené s nabytím realizovatelných finančních aktiv – – 7 592
Snížení (+) poskytnutých půjček 8 300 –
Přírůstky aktivovaných vývojových nákladů 4 – 7 111 – 3 475
Příjmy z prodeje dlouhodobých a finančních aktiv 23 11
Příjmy z dividend 1 121 1 100
Peněžní toky z investiční činnosti – 17 996 – 24 051
Peněžní toky netto (z provozní a investiční činnosti) 42 815 26 375
Vyplacené dividendy 11 – 18 870 – 15 400
Peněžní toky z finanční činnosti – 18 870 – 15 400
Změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů 23 945 10 975
Stav peněz a peněžních ekvivalentů k 31. 12. 10 97 201 73 256

Příloha na stranách 74 až 127 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2017 (V MIL. KČ)
74
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
ZALOŽENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
ŠKODA AUTO a.s. („Společnost“) byla zřízena dne 20. listopadu 1990 jako právnická osoba ve formě akciové společnosti. Hlavním
předmětem hospodářské činnosti je vývoj, výroba a prodej vozidel a jejich příslušenství.
Sídlo Společnosti: tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika
IČ: 00177041
www adresa: www.skoda-auto.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, pod spisovou značkou Rg. B 332.
Organizační struktura Společnosti se člení na následující hlavní oblasti:
– Oblast centrálního řízení
– Technický vývoj
– Výroba a logistika
– Prodej a marketing
– Finance a IT
– Řízení lidských zdrojů
– Nákup
Vedle hlavního závodu v Mladé Boleslavi má Společnost dva pobočné výrobní závody, ve Vrchlabí a v Kvasinách.
ŠKODA AUTO a.s. je dceřinou společností společnosti VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A., zahrnutou v rámci vrcholové
mateřské společnosti a  vrcholové ovládající společnosti do  konsolidační skupiny VOLKSWAGEN AG („koncern Volkswagen“) se
sídlem ve Wolfsburgu, Spolková republika Německo (detailní informace viz bod 29).
Příloha
k samostatné
účetní závěrce
2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
1. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH
A ZÁSADÁCH
1.1 PROHLÁŠENÍ
Tato účetní závěrka je samostatnou účetní závěrkou společnosti ŠKODA AUTO a.s. k 31. prosinci 2017. Účetní závěrky Společnosti,
jejích dceřiných společností a jejích přidružených společností jsou zahrnuty v konsolidované účetní závěrce koncernu Volkswagen
za rok končící 31. prosince 2017.
Společnost jako ovládaná osoba je povinna podrobit se sestavení veřejně dostupné konsolidované účetní závěrky své vrcholové
mateřské společnosti VOLKSWAGEN AG, a to za použití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evrop-
skou unií. Proto dle § 19a odst. 7 Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti sestavuje
Společnost samostatnou účetní závěrku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou
unií („IFRS“).
Společnost zveřejňuje tuto samostatnou účetní závěrku jakou svou jedinou účetní závěrku sestavenou v souladu s IFRS*, přičemž
využila osvobození od konsolidace dle § 4(a) IFRS 10 a osvobození od použití ekvivalenční metody dle § 17 IAS 28.
Konsolidovaná účetní závěrka koncernu Volkswagen sestavená v  souladu s  IFRS bude po  jejím zveřejnění k  dispozici
na webové adrese: http://www.volkswagenag.com/en/media/publications.html
Společnost na  základě osvobození od  konsolidace dle § 22aa odst. 1 a  2 zákona č. 563/1991 Sb., o  účetnictví (ve  znění účinném
k 31. prosinci 2017) zveřejňuje ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu pouze samostatnou účetní závěrku. Konsolidovaná
účetní závěrka společnosti VOLKSWAGEN AG a související zpráva auditora odpovědného za její ověření bude zveřejněna v českém
jazyce ve sbírce listin obchodního rejstříku.
Další informace o Společnosti jsou uvedeny v předchozím bodu „Údaje o společnosti“.
Další informace o vrcholové mateřské společnosti VOLKSWAGEN AG jsou uvedeny v bodu 29.
* Společnost sestavuje samostatnou účetní závěrku v souladu s IFRS ve znění přijatém Evropskou unií a upravenými interpretací uvedenou v dokumentu
vydaném oddělením pro vnitřní trh a služby Evropské komise pro jednání Výboru pro regulaci účetnictví (dokument ARC/08/2007) o vztahu mezi IFRS
předpisy a čtvrtou a sedmou direktivou Evropské unie, které byly následně nahrazeny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU. Oddělení
pro vnitřní trh a služby Evropské komise bylo toho názoru, že pokud společnost využije možnost anebo je povinna sestavit samostatnou účetní závěrku
v souladu s IFRS ve znění přijatém Evropskou unií, může takovou samostatnou účetní závěrku připravit a vydat nezávisle od přípravy a vydání konsolidované
účetní závěrky. Ke dni schválení této samostatné účetní závěrky nebyla k dispozici schválená konsolidovaná účetní závěrka koncernu Volkswagen.
76
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
1.2 PŘIJETÍ NOVÝCH STANDARDŮ, NOVEL, DODATKŮ A INTERPRETACÍ EXISTUJÍCÍCH STANDARDŮ
1.2.1 Nové standardy, novely a interpretace existujících standardů platné pro účetní období počínající 1. ledna 2017
Nové standardy, novely, interpretace a zdokonalení existujících standardů, které jsou účinné pro účetní období začínající 1. ledna
2017, nemají významný dopad na samostatnou účetní závěrku Společnosti.
1.2.2 Nové standardy, novely a interpretace existujících standardů, které nenabyly účinnosti pro účetní období počínající
1. ledna 2017
Nové standardy, novely a interpretace existujících standardů, pro které má Společnost náplň, ale předčasně je neaplikovala:
IFRS
Standard/
Předmět úpravy
Datum
účinnosti
v EU Popis úpravy Dopady
IFRS 9 Finanční nástroje 1. ledna 2018 Nový standard pro finanční nástroje IFRS 9 má v
konečné fázi zcela nahradit IAS 39 a některé požadavky
pro zveřejnění finančních nástrojů dle IFRS 7.
Projekt nahrazení IAS 39 se realizuje ve třech fázích:
Fáze 1: Klasifikace a oceňování finančních
aktiv a finančních závazků
IFRS 9 rozděluje veškerá finanční aktiva, která v
současné době spadají do rozsahu standardu IAS 39,
do tří skupin: na aktiva následně oceněná zůstatkovou
hodnotou zjištěnou metodou efektivní úrokové
sazby, aktiva následně oceněná reálnou hodnotou
do ostatního úplného výsledku a aktiva následně
oceněná reálnou hodnotou do výsledku hospodaření.
Klasifikace musí být provedena v době pořízení
a prvotního vykázání finančního aktiva a závisí na
obchodním modelu účetní jednotky a na vlastnostech
smluvních peněžních toků daného finančního nástroje.
Dluhový nástroj, který (i) je držen v rámci obchodního
modelu, jehož cílem je shromáždit smluvní peněžní
toky, a (ii) který má smluvní peněžní toky představující
výhradně úhrady jistiny a úroků z nesplacené hodnoty
jistiny (tj. finanční nástroj má jen „základní úvěrové
rysy“), se obecně oceňuje zůstatkovou účetní hodnotou.
Dluhový nástroj se přeceňuje na reálnou hodnotu
do ostatního úplného výsledku hospodaření, pokud
splňuje obě následující podmínky: (i) je držen v rámci
obchodního modelu, jehož cílem je obojí – shromáždit
smluvní peněžní toky a prodej finančního aktiva (ii)
který má smluvní peněžní toky představující výhradně
úhrady jistiny a úroků z nesplacené hodnoty jistiny.

Veškeré další dluhové nástroje by měly být oceňovány
reálnou hodnotou vykázanou v rámci zisků a ztrát.
Kapitálové investice v působnosti standardu IFRS 9
se následně oceňují reálnou hodnotou. Zisky a ztráty
plynoucí z kapitálové investice jsou vždy zahrnuty
do výkazu zisku a ztráty s výjimkou kapitálových
investic, které nejsou určené k obchodování. U těchto
investic si při jejich prvotním zaúčtování může účetní
jednotka nezvratně zvolit, že realizované a nerealizované
zisky a ztráty plynoucí z investice bude vykazovat
v ostatním úplném výsledku. Dividendy jsou součástí
zisků a ztrát pouze tehdy, pokud představují výnos
z investice. Toto rozhodnutí bude možné uskutečnit
samostatně pro každou kapitálovou investici.
Nový standard IFRS 9 má
vliv na klasifikaci, ocenění
a zveřejnění finančních
nástrojů v příloze. Pokud
jde o klasifikaci a ocenění,
počet kategorií finančních
aktiv bude v příloze k účetní
závěrce redukován a veškerá
vykázaná finanční aktiva
budou oceňována buď
v zůstatkové účetní hodnotě,
nebo reálnou hodnotou.
Dalším dopadem je změna
metodiky stanovení ztráty ze
snížení hodnoty finančních
nástrojů. V důsledku této
změny dojde po přechodu
na nový standard k navýšení
hodnoty opravných položek
k finančním aktivům
ve srovnatelném období
k 1. lednu 2018 souvztažně
se snížením hodnoty vlastního
kapitálu v položce „Změny
vlastního kapitálu v důsledku
přechodu na IFRS 9“. Tato
částka nebude významná.
V souladu s par. 7.2.22 použije
Společnost pro oblast zajištění
měnového rizika prospektivní
metodu, proto neočekává žádný
dopad na srovnatelná data.
Společnost předčasně
standard nepřijala. Zveřejnění
informací v oblasti finančních
nástrojů se bude řídit
IFRS 7 odst. 44S– 44W.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
IFRS
Standard/
Předmět úpravy
Datum
účinnosti
v EU Popis úpravy Dopady
Fáze 2: Metodologie snížení hodnoty
Nový IFRS 9 obsahuje progresivnější model snížení
hodnoty odrážející i očekávané úvěrové ztráty
v porovnání s modelem vzniklé ztráty dle IAS 39.
Fáze 3: Zajišťovací účetnictví
Požadavky zajišťovacího způsobu účtování jsou
upraveny tak, aby zajistily lepší propojení s řízením rizik.
V oblasti zajištění měnového rizika dochází k úpravě
vykazování termínové komponenty u derivátových
finančních nástrojů. Změna výše termínové
komponenty se nově v souladu s IFRS 9 vykazuje
v ostatním úplném výsledku namísto ve výkazu zisku
a ztráty, v rámci kterého byla vykazována dle stávající
úpravy IAS 39. Dále Standard poskytuje účetním
jednotkám možnost výběru mezi aplikováním IFRS 9
a pokračováním v uplatňování IAS 39 na všechny
zajišťovací vztahy, protože v současné podobě
standardu není řešeno účtování makrohedgingu.
IFRS 15 Výnosy ze smluv
se zákazníky
1. ledna 2018 IFRS 15 zavádí nový základní princip a to, že výnosy
jsou uznány ve výši ceny transakce, pokud jsou
převedeny zboží nebo služby na zákazníka. Zboží nebo
služby jsou převedeny, pokud nad nimi získá zákazník
kontrolu. Jakákoliv ve smlouvě neoddělená plnění zboží
a služeb, která mají odlišnou povahu, musí být vykázána
samostatně a veškeré slevy a rabaty ze smluvní ceny
transakce jsou obecně alokovány na jednotlivá plnění.
Variabilní protiplnění se do ceny transakce zahrnuje
v takové částce, aby bylo eliminováno významné
riziko „podstatného odúčtování výnosů“ v budoucnu.
Náklady na zajištění smlouvy se zákazníky musí
být kapitalizovány a umořovány po dobu, kdy jsou
spotřebovávány výhody plynoucí ze smlouvy. Předem
přijaté platby od zákazníků (za plnění, za která ještě
nebyl uznán výnos) musí být vykázány samostatně.
Společnost předpokládá,
že nový standard IFRS 15
bude mít vliv zejména
na výši vykazovaných výnosů
v důsledku nové definice jejich
uznání a nových podmínek
pro stanovení hodnoty
variabilního protiplnění. V roce
2017 Společnost provedla
podrobnou analýzu veškerých
dopadů nového standardu.
Na základě této analýzy
dospěla Společnost k závěru,
že dopad na výši vykazovaných
čistých aktiv k 1. lednu
2018 není významný. Dále
společnost předpokládá dopad
na změnu struktury rozvahy,
zejména na straně závazků.
IFRS 16 Leasingy 1. ledna 2019 Nový standard IFRS 16 plně nahrazuje vykazování
leasingů dle IAS 17. Významné změny se týkají
zejména vykazování leasingu na straně nájemce.
IFRS 16 zavádí na straně nájemce jednotný účetní
model pro vykazování veškerých leasingových
transakcí. Vyžaduje, aby nájemce uznal aktivum –
právo na užívání aktiva na rozvaze a vykázal oproti
němu závazek z nájmu. Na straně pronajímatele
je vykazování víceméně srovnatelné s IAS 17.
Společnost předpokládá, že
nový standard IFRS 16 bude
mít dopad zejména na výši
vykazovaných dlouhodobých
aktiv, dlouhodobých závazků,
výši odpisů, úrokových
nákladů a nákladů na nájem.
Společnost průběžně provádí
a analyzuje veškeré dopady
nového standardu. Celkový
odhad finančního dopadu na
vykazovaná data ale nebyl
ke dni zveřejnění účetní
závěrky kvantifikován.
Ostatní nové standardy, novely, interpretace a zdokonalení existujících standardů, které nenabyly účinnosti pro účetní období začí-
nající 1. ledna 2017, nebudou mít významný dopad na samostatnou účetní závěrku Společnosti.
78
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Tato samostatná účetní závěrka je sestavena na principu historických nákladů s výjimkou reálné hodnoty u realizovatelných finanč-
ních aktiv, u finančních aktiv a závazků oceňovaných reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům a u všech derivátových nástrojů.
Sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje uplatňování určitých zásadních účetních odhadů. Vyžaduje rovněž, aby vedení
využívalo svůj úsudek v procesu aplikace účetních pravidel. Částky v účetní závěrce včetně přílohy jsou uvedeny v milionech čes-
kých korun (mil. Kč), není-li uvedeno jinak.
2.1 PŘEPOČTY CIZÍCH MĚN
Funkční měna a měna vykazování
Položky, které jsou součástí účetní závěrky, jsou oceňovány za použití měny primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní
jednotka působí („funkční měna“). Účetní závěrka je vykázána v českých korunách, které jsou pro Společnost měnou funkční i mě-
nou vykazování.
Transakce v cizí měně se přepočítávají do funkční měny na základě směnných kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou, plat-
ných k datu transakcí. Kurzové zisky nebo ztráty vyplývající z těchto transakcí a z přepočtu peněžních aktiv a závazků vyjádřených
v cizích měnách směnným kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou, platným ke konci účetního období, se vykazují ve výkazu
zisku a ztráty.
2.2 NEHMOTNÝ MAJETEK
Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích nákladech snížených o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty.
Náklady na výzkum jsou zaúčtovány v běžném období ve výkazu zisku a ztráty. Náklady na vývoj v souvislosti s projekty modelů
značky ŠKODA a ostatních výrobků jsou v souladu se standardem IAS 38 vykazovány jako nehmotný majetek, pokud je pravděpo-
dobné, že tento projekt bude úspěšný z hlediska jeho komerční a technické proveditelnosti, a pokud mohou být příslušné náklady
spolehlivě vyčísleny. Aktivované náklady na vývoj a ostatní nehmotná aktiva vytvořená vlastní činností jsou vykázány v pořizovacích
nákladech snížených o veškeré kumulované odpisy a ztráty ze snížení hodnoty. Pokud nejsou podmínky pro aktivaci splněny, nákla-
dy se vykážou do výkazu zisku a ztráty v roce, ve kterém byly vynaloženy. Práva k výrobnímu zařízení jsou aktivována jako nehmotný
majetek. Aktivované náklady zahrnují přímé náklady a odpovídající část příslušných režijních nákladů.
U způsobilých nehmotných aktiv jsou součástí aktivovaných nákladů také výpůjční náklady, kterými jsou úroky a ostatní náklady,
které účetní jednotka vynaloží v  souvislosti s vypůjčením si finančních prostředků. Za způsobilé aktivum je přitom považováno
aktivum, které nezbytně potřebuje časové období delší než jeden rok k tomu, aby bylo připravené pro zamýšlené použití. Aktivace
výpůjčních nákladů skončí v okamžiku, kdy je způsobilé aktivum připravené pro jeho zamýšlené použití nebo prodej.
Odpisy vývojových nákladů probíhají lineárně od začátku výroby po dobu očekávaného životního cyklu vyráběných modelů nebo
komponentů. Odpisy vykázané během roku jsou rozděleny podle jejich zařazení do příslušné funkční oblasti ve výkazu zisku a ztráty.
Společnost uplatňuje u nehmotného majetku rovnoměrné odpisy. Sazby odpisů jsou stanoveny na základě předpokládané doby ži-
votnosti nehmotného majetku. Doby životnosti jsou stanoveny dle následujícího přehledu:
– aktivované vývojové náklady 1 – 9 let dle životního cyklu výrobku
– software 3 roky
– práva k výrobnímu zařízení 5 let
– ostatní nehmotný majetek 3 – 8 let
Předpokládaná doba životnosti a metoda odpisování se prověřují vždy na konci každého účetního období, přičemž vliv jakýchkoliv
změn v odhadech se účtuje prospektivně.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Nehmotná aktiva, která dosud nejsou připravena k používání, se každý rok testují na možné snížení hodnoty a jsou vykázána v po-
řizovacích nákladech snížených o kumulované ztráty ze snížení hodnoty. Nehmotný majetek je odúčtován při prodeji, nebo pokud
se neočekávají budoucí ekonomické užitky z jeho používání nebo prodeje. Zisky nebo ztráty z odúčtování nehmotného majetku,
stanovené jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou aktiv, jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém
jsou daná aktiva odúčtována.
2.3 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ
Veškeré pozemky, budovy a zařízení se vykazují v pořizovacích nákladech po odečtení oprávek a kumulovaných ztrát ze snížení
hodnoty majetku. Pořizovací náklady zahrnují náklady, které se přímo vztahují k pořízení daných položek.
Veškeré náklady na opravu a údržbu jsou vykázány jako náklady běžného účetního období. Následné výdaje jsou zahrnuty do účetní
hodnoty příslušného aktiva nebo jsou případně vykázány jako samostatné aktivum, ovšem pouze tehdy, pokud je pravděpodobné, že
Společnost získá budoucí ekonomický prospěch spojený s danou položkou, a pokud pořizovací cena položky je spolehlivě měřitelná.
U způsobilých hmotných aktiv jsou součástí aktivovaných nákladů také výpůjční náklady, kterými jsou úroky a ostatní náklady, které
účetní jednotka vynaloží v souvislosti s vypůjčením si finančních prostředků. Za způsobilé aktivum je přitom považováno aktivum,
které nezbytně potřebuje časové období delší než jeden rok k tomu, aby bylo připravené pro zamýšlené použití. Aktivace výpůjčních
nákladů skončí v okamžiku, kdy je způsobilé aktivum připravené pro jeho zamýšlené použití nebo prodej.
Pozemky se neodepisují. U ostatních aktiv jsou uplatňovány rovnoměrné odpisy. Sazby odpisů jsou stanoveny na základě předpoklá-
dané doby životnosti. Doby životnosti jsou stanoveny dle následujícího přehledu:
– budovy a stavby 9 – 50 let
– stroje a zařízení (vč. speciálního nářadí) 3 – 18 let
– obchodní a provozní vybavení, inventář 3 – 23 let
– dopravní prostředky 5 – 25 let
Předpokládaná doba životnosti a metoda odpisování se prověřují vždy na konci každého účetního období, přičemž vliv jakýchkoliv
změn v odhadech se účtuje prospektivně.
Položky pozemků, budov a zařízení jsou odúčtovány při prodeji, nebo pokud se neočekávají žádné ekonomické užitky z jejich po-
užívání. Zisky nebo ztráty z odúčtování položek pozemků, budov a zařízení, stanovené jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní
hodnotou aktiv, jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém jsou daná aktiva odúčtována.
2.4 SNÍŽENÍ HODNOTY AKTIV
Aktiva, která jsou odpisována, se posuzují z hlediska snížení hodnoty, kdykoliv určité události nebo změny okolností naznačují, že
jejich účetní hodnota nemusí být realizovatelná. Ztráta ze snížení hodnoty je účtována ve výši částky, o kterou účetní hodnota aktiva
převyšuje jeho zpětně získatelnou hodnotu. Zpětně získatelná hodnota představuje reálnou hodnotu sníženou o náklady prodeje
nebo hodnotu z užívání, je-li vyšší.
Za účelem posouzení snížení hodnoty jsou aktiva sdružována na nejnižších úrovních, pro které existují samostatně identifikovatelné
peněžní toky (penězotvorné jednotky).
80
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
2.5 FINANČNÍ NÁSTROJE
2.5.1 Finanční aktiva
Klasifikace
Klasifikace záleží na účelu, pro který byla finanční aktiva pořízena. Vedení Společnosti stanoví příslušnou klasifikaci finančních aktiv
při jejich výchozím zachycení.
Společnost klasifikuje svá finanční aktiva do následujících kategorií:
a) Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům jsou finanční aktiva držená za účelem obchodování nebo
takto označená vedením Společnosti. Deriváty jsou také zařazeny do kategorie položek držených za účelem obchodování za před-
pokladu, že nesplňují podmínky pro zajišťovací účetnictví. Realizované a nerealizované zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné
hodnoty finančních aktiv oceňovaných v reálné hodnotě proti nákladům a výnosům se vykazují ve finančních výnosech, popř. ve fi-
nančních nákladech v období, v němž nastanou. Během účetních období 2017 a 2016 měla Společnost v této kategorii pouze finanční
pohledávky z přecenění derivátů na reálnou hodnotu (bod 2.5.3).
b) Půjčky a pohledávky
Půjčky a pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s danými nebo předpokládanými platbami, která nejsou kótována na aktivním
trhu. Vznikají tehdy, když Společnost poskytne peněžní prostředky, zboží nebo služby přímo dlužníkovi, aniž by plánovala s pohle-
dávkou obchodovat. Jsou zahrnuty do krátkodobých aktiv s výjimkou půjček a pohledávek, jejichž zůstatková doba splatnosti od roz-
vahového dne je delší než 12 měsíců. Ty jsou klasifikovány jako dlouhodobá aktiva. Půjčky a pohledávky jsou zahrnuty v rozvaze
v pohledávkách z obchodních vztahů a v ostatních pohledávkách a finančních aktivech (bod 8).
c) Realizovatelná finanční aktiva
Realizovatelná finanční aktiva jsou nederivátové nástroje, které jsou buď označeny jako patřící do této kategorie, nebo nejsou za-
řazeny v žádné jiné kategorii. Jsou zahrnuta v dlouhodobých aktivech za předpokladu, že vedení nezamýšlí investici prodat do 12
měsíců od rozvahového dne. V případě, že jsou realizovatelná finanční aktiva prodána nebo dojde ke snížení jejich hodnoty, jsou
kumulované úpravy reálné hodnoty zahrnuty do výkazu zisku a ztráty. V kategorii Realizovatelná finanční aktiva měla v roce 2017
(2016) Společnost pouze investice do kapitálových nástrojů, které neměly tržní cenu kótovanou na aktivním trhu.
Vykázání a ocenění
Koupě a prodeje finančních aktiv se vykazují k datu sjednání obchodu, tedy k datu, ke kterému se Společnost zaváže dané aktivum
koupit nebo prodat. Veškerá finanční aktiva mimo finanční aktiva, která jsou účtována v reálné hodnotě proti nákladům a výnosům,
se ocení při prvotním zachycení v účetnictví reálnou hodnotou zvýšenou o transakční náklady. Finanční aktiva oceňovaná reálnou
hodnotou proti nákladům a výnosům jsou při prvotním zachycení v účetnictví oceněna reálnou hodnotou, přičemž jsou transakční
náklady účtovány přímo do výkazu zisku a ztráty.
Finanční aktiva oceňovaná v reálné hodnotě proti nákladům a výnosům jsou následně vedena v reálné hodnotě. Dlouhodobé půjčky
a pohledávky jsou vedeny v zůstatkové hodnotě za použití metody efektivní úrokové sazby.
Realizovatelná finanční aktiva (investice do kapitálových nástrojů), která sice nemají tržní cenu kótovanou na aktivním trhu, ale
jejichž reálnou hodnotu lze spolehlivě stanovit, jsou následně vedena v reálné hodnotě. Změny v reálné hodnotě investic do reali-
zovatelných finančních aktiv jsou vykázány v ostatním úplném výsledku. Společnost vykáže dividendu z investic do kapitálových
nástrojů jako součást finančních výnosů v okamžiku, jakmile jí vznikne právo obdržet tuto dividendu.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Snížení hodnoty
Ke každému rozvahovému dni Společnost posuzuje, zda existují objektivní důkazy potvrzující, že hodnota finančního aktiva nebo
skupiny finančních aktiv, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou, byla snížena. V souladu s ustanovením IAS 39 Společnost nejpr-
ve posuzuje, zda existuje objektivní důkaz o snížení hodnoty pro individuálně významná finanční aktiva a individuálně nebo společ-
ně pro finanční aktiva, která nejsou individuálně významná. Jestliže Společnost zjistí, že neexistuje žádný objektivní důkaz o snížení
hodnoty individuálně hodnoceného finančního aktiva, ať již je významné nebo nikoli, zahrne toto aktivum do skupiny finančních
aktiv s  podobnými charakteristikami úvěrových rizik a  společně posoudí jeho snížení hodnoty. Individuálně posuzovaná aktiva,
u kterých byla identifikována ztráta ze snížení hodnoty, nejsou do společného posuzování zahrnuta.
V případě pohledávek z obchodních vztahů je hodnota pohledávky považována za sníženou tehdy, jestliže existují objektivní důkazy
o  tom, že Společnost nebude schopna inkasovat veškeré dlužné částky podle původně sjednaných podmínek. Významné finanč-
ní potíže, pravděpodobnost, že dlužník vstoupí do konkurzu nebo finanční restrukturalizace, nedodržení splatnosti nebo prodle-
ní ve splatnosti závazku jsou indikátory, že obchodní pohledávky jsou znehodnoceny. U pohledávek z obchodních vztahů je výše
opravné položky kvantifikována na  základě detailních informací o  finanční situaci odběratele a  jeho platební morálce. Pokud je
pohledávka kvalifikována jako nedobytná, je tvořena opravná položka ve výši 100 %. U ostatních pohledávek je výše opravné položky
kvantifikována na základě detailních informací o finanční situaci dlužníka a jeho platební morálce. Výše opravné položky je rozdíl
mezi účetní hodnotou aktiva a současnou hodnotou odhadovaných budoucích peněžních toků diskontovaných původní efektivní
úrokovou sazbou. Tvorba opravné položky je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce Ostatní provozní náklady. V případech, kdy
již nelze pohledávky soudně vymoci (např. pohledávka byla promlčena, na základě výsledků rozvrhového usnesení z důvodu nedo-
statku majetku úpadce, dlužník zanikl bez právního nástupce apod.), jsou pohledávky odepsány do výkazu zisku a ztráty a opravná
položka čerpána.
Odúčtování
Finanční aktiva jsou odúčtována z rozvahy, jestliže právo obdržet peněžní toky z investic vypršelo nebo bylo převedeno a Společnost
převedla v podstatě veškerá rizika a odměny plynoucí z vlastnictví.
2.5.2 Finanční závazky
Klasifikace
Klasifikace záleží na účelu, za kterým byly finanční závazky sjednány. Vedení Společnosti stanoví příslušnou klasifikaci finančních
závazků při jejich výchozím zachycení.
Společnost klasifikuje své finanční závazky do následujících kategorií:
a) Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě
Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům jsou finanční závazky držené za účelem obchodování
nebo takto označené vedením Společnosti. Deriváty jsou také zařazeny do  kategorie položek držených za  účelem obchodování
za předpokladu, že nesplňují podmínky pro zajišťovací účetnictví. Realizované a nerealizované zisky a ztráty vyplývající ze změn
reálné hodnoty finančních závazků oceňovaných v reálné hodnotě proti nákladům a výnosům se vykazují ve finančních výnosech,
popř. ve finančních nákladech v období, v němž nastanou. Během účetního období 2017 (2016) měla Společnost v této kategorii pou-
ze finanční závazky z přecenění derivátů na reálnou hodnotu (bod 2.5.3).
b) Finanční závazky v zůstatkové hodnotě
Při výchozím zachycení jsou finanční závazky oceněny v reálné hodnotě snížené o transakční náklady. V následujících obdobích se
vykazují v zůstatkové hodnotě za použití metody efektivní úrokové sazby.
Odúčtování
Společnost přistupuje k odúčtování finančních závazků pouze v situaci, kdy jsou povinnosti Společnosti splněny, zrušeny nebo kdy
skončí jejich platnost. Rozdíl mezi účetní hodnotou odúčtovaného finančního závazku a částky buď zaplacené, nebo splatné, je za-
účtován do výkazu zisku a ztráty.
82
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
2.5.3 Finanční deriváty
Společnost využívá derivátové finanční nástroje k  zajišťování měnových a  cenových rizik. Derivátové finanční nástroje jsou při
prvotním zaúčtování vykázány v reálné hodnotě k datu sjednání kontraktu a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Metoda vy-
kazování výsledného zisku nebo ztráty závisí na tom, zda je příslušný derivát klasifikován jako zajišťovací derivát, nebo jako derivát
k obchodování. Společnost klasifikuje jako zajišťovací deriváty pouze ty, které splní podmínky zajišťovacího účetnictví.
Společnost používá deriváty pouze k zajištění peněžních toků. Zajišťovanými položkami v tomto případě jsou vysoce pravděpodobné
očekávané transakce.
V  případě vysoce pravděpodobných očekávaných transakcí se Společnost zajišťuje proti změně peněžních toků vyplývajících ze
změn spotových měnových kurzů a ostatních cenových změn (vyplývajících zejména z kombinace komoditního a měnového rizika).
Změny hodnoty spotové komponenty měnových finančních derivátů, které splňují kritéria efektivního zajištění peněžních toků,
jsou zachyceny v ostatním úplném výsledku. Změny hodnoty termínové komponenty měnových finančních derivátů, které splňují
kritéria efektivního zajištění peněžních toků, jsou zachyceny do výkazu zisku a ztráty a klasifikovány jako výnos nebo náklad období.
Změny reálné hodnoty komoditních swapů, které splňují kritéria efektivního zajištění peněžních toků, jsou zachyceny v ostatním
úplném výsledku. Změny reálné hodnoty komoditních swapů, které nesplňují kritéria efektivního zajištění peněžních toků, jsou
zachyceny do výkazu zisku a ztráty a klasifikovány jako výnos nebo náklad daného období.
Hodnoty zahrnuté v ostatním úplném výsledku jsou převedeny z ostatního úplného výsledku do výkazu zisku a ztráty a klasifikovány
jako výnos nebo náklad období, ve kterém daná zajišťovaná položka ovlivňuje výkaz zisku a ztráty. Pokud dojde k posunu načasová-
ní zajištěného peněžního toku, pak Společnost v souladu se svou zajišťovací strategií prodlouží splatnost původního zajišťovacího
nástroje. V tomto případě je spotová komponenta původního obchodu k datu vypořádání zmrazena ve vlastním kapitálu, a to až
do okamžiku, ve kterém daná zajišťovaná položka ovlivňuje výkaz zisku a ztráty. V tomto okamžiku je zmrazená hodnota převedena
z ostatního úplného výsledku do výkazu zisku a ztráty a klasifikována jako výnos nebo náklad období.
Když uplyne doba platnosti zajišťovacího nástroje nebo je tento zajišťovací nástroj prodán, případně již nesplňuje kritéria zajišťo-
vacího účetnictví, kumulovaný zisk nebo ztráta vzniklé ze zajišťovacího nástroje, které jsou vykázány v ostatním úplném výsledku
za dobu účinnosti zajišťovacího nástroje, tam zůstanou, dokud není očekávaná transakce s konečnou platností vykázána ve výkazu
zisku a ztráty. Pokud se však již nepředpokládá, že dojde k realizaci očekávané transakce, jsou kumulované zisky nebo ztráty, které
byly vykazovány v ostatním úplném výsledku, ihned převedeny do výkazu zisku a ztráty.
Pro stanovení reálných hodnot finančních nástrojů, které nejsou obchodovány na aktivním trhu, se používají techniky oceňování,
například metoda současné hodnoty očekávaných budoucích peněžních toků. Reálná hodnota měnových forwardů a swapů je stano-
vena jako současná hodnota budoucích peněžních toků stanovených na základě tržních úrokových sazeb k rozvahovému dni. Reálná
hodnota komoditních swapů je stanovena jako současná hodnota budoucích peněžních toků stanovených na základě sazeb LME
(London Metal Exchange).
2.5.4 Zápočet finančních nástrojů
Společnost vykazuje finanční aktiva a finanční závazky započtené v rozvaze v čisté hodnotě jen tehdy, pokud má právně vymaha-
telný nárok vykázané částky započítat a má v úmyslu vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši nebo realizovat
příslušné aktivum a současně vypořádat příslušný závazek. Právní nárok musí být vymahatelný nejen v rámci běžného obchodního
styku, ale i v případě, že některá ze smluvních stran, nesplní své závazky nebo je proti ní zahájeno konkurzní a insolvenční řízení.
2.6 PODÍLY V DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTECH
Dceřiné společnosti jsou takové účetní jednotky (včetně strukturovaných společností), do nichž Společnost investovala a ovládá je.
Při posuzování toho, zda Společnost ovládá účetní jednotku, do níž investovala, je určující, zda je Společnost vystavena variabilním
výnosům plynoucím z této účetní jednotky nebo má na ně právo na základě své angažovanosti a může tyto výnosy prostřednictvím
své moci ovlivňovat.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Společnost ŠKODA AUTO a.s. ovládala k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016) tyto dceřiné společnosti (bod 6):
– ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. (100 %),
– Skoda Auto India Private Ltd. (100 %),
– ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. (100 %) – založena v roce 2017.

Přidružené společnosti jsou všechny jednotky, ve kterých má Společnost podstatný vliv, což je pravomoc účastnit se rozhodování
o finančních a provozních politikách, ale není to ovládání ani spoluovládání takových politik. Tato pravomoc bývá obecně spojena
s vlastnictvím 20 % až 50 % hlasovacích práv anebo se obvykle dokazuje splněním jedné nebo více okolností:
(a) zastoupením v představenstvu nebo obdobném vedoucím orgánu jednotky, do níž bylo investováno;
(b) účastí na tvorbě politik, včetně účasti na rozhodování o dividendách nebo jiných přídělech ze zisku;
(c) významné transakce mezi účetní jednotkou a jednotkou, do níž bylo investováno;
(d) vzájemná výměna manažerského personálu nebo
(e) poskytování stěžejních technických informací.
Společnost ŠKODA AUTO a.s. uplatňovala k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016) podstatný vliv v přidružených společnostech (bod 7):
– OOO VOLKSWAGEN Group Rus,
– ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
Vykázání, ocenění a odúčtování
Podíly na vlastním kapitálu dceřiných a přidružených společností se vykazují v této samostatné účetní závěrce v pořizovacích ná-
kladech snížených o ztráty ze snížení hodnoty. Společnost vykáže dividendu z dceřiného podniku nebo přidruženého podniku jako
součást finančních výnosů v okamžiku, jakmile jí vznikne právo obdržet tuto dividendu.
Snížení hodnoty
Ke každému rozvahovému dni Společnost posuzuje, zda existují objektivní důkazy potvrzující, že hodnota podílu na vlastním kapitá-
lu dceřiných a přidružených společností, byla snížena. V případě, že dojde ke snížení hodnoty podílů na vlastním kapitálu dceřiných
a přidružených společností, jsou ztráty ze snížení hodnoty zahrnuty do výkazu zisku a ztráty v položce Finanční náklady.
2.7 SPLATNÁ A ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad za období se skládá ze splatné a odložené daně. Daňový náklad se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty s výjimkou přípa-
dů, kdy se vztahuje k položkám uznaným v ostatním úplném výsledku nebo přímo ve vlastním kapitálu. V těchto případech je splatná
daň a odložená daň také vykázána v ostatním úplném výsledku nebo přímo ve vlastním kapitálu.
2.7.1 Splatná daň
Splatné daňové závazky (pohledávky) za běžné a předchozí období se oceňují v částce očekávané platby daňovým úřadům (nebo
nároku od nich) při použití daňových sazeb (a daňových zákonů) platných pro příslušné období. Splatná daň za běžné a předchozí
období se v nesplaceném rozsahu účtuje jako závazek. Pokud částka, která již byla zaplacena v běžném a předchozím období, převy-
šuje částku vztahující se k těmto obdobím, tento rozdíl se účtuje jako pohledávka.
Situace, u kterých je výše očekávané platby daňovým úřadům (nebo nároku od nich) závislá na výkladu daňových pravidel, jsou
v pravidelných intervalech přehodnocovány, případně jsou očekávané platby daňovým úřadům (nebo nároku od nich) upraveny, tak
aby odpovídaly nejlepšímu možnému odhadu částky, která má být zaplacena daňovým orgánům (nebo přijata od nich) na základě
legislativy přijaté nebo v podstatě přijaté k rozvahovému dni.
2.7.2 Odložená daň
Odložená daň z příjmů se stanoví s použitím rozvahové závazkové metody, z přechodných rozdílů vznikajících mezi daňovou hod-
notou aktiv a závazků a jejich účetní hodnotou v účetní závěrce. Pokud ovšem odložená daň z příjmů vyplývá z výchozího zachycení
aktiva nebo závazku z transakcí jiných, než je podniková kombinace, které v době vzniku nemají dopad ani na účetní, ani na daňový
zisk nebo ztrátu, pak se o ní neúčtuje.
84
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Odložená daň z příjmů se stanoví za použití daňových sazeb a daňových zákonů, které jsou k rozvahovému dni platné pro období,
v němž se předpokládá realizace příslušných daňových pohledávek nebo vyrovnání závazků. Odložené daňové pohledávky se vyka-
zují v rozsahu, v němž je pravděpodobné, že bude v jeho rámci v budoucnosti dosaženo zdanitelného zisku, který umožní uplatnění
souvisejících přechodných rozdílů.
V souladu s IAS 12 jsou odložené daňové pohledávky a odložené daňové závazky vzájemně kompenzovány, pokud existuje ze zákona
vymahatelné právo kompenzace splatných daňových pohledávek proti splatným daňovým závazkům a pokud se odložená daň vzta-
huje k daním z příjmů vyměřovaným stejným finančním úřadem.
Odložená daň týkající se položek účtovaných přímo do ostatního úplného výsledku (např. změny reálné hodnoty finančních derivátů
splňujících kritéria efektivního zajištění peněžních toků) se vykazuje také v ostatním úplném výsledku.
Společnost vykazuje odloženou daňovou pohledávku z nevyužitých slev na daň z příjmů z titulu investičních pobídek, a to souvztaž-
ně s výnosem z odložené daně z příjmů ve výkazu zisku a ztráty, v rozsahu, ve kterém je pravděpodobné, že bude v budoucnosti
dosaženo zdanitelného zisku, který umožní uplatnění těchto slev na dani.
2.8 ZÁSOBY
Nakoupené zásoby, tj. suroviny, pomocný a provozní materiál a zboží, jsou oceněny pořizovacími náklady nebo čistou realizovatel-
nou hodnotou, je-li nižší. Pořizovací náklady zahrnují cenu pořízení a ostatní náklady (např. balné a dopravné).
Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceněny vlastními náklady nebo čistou realizovatelnou hodno-
tou, je-li nižší. Vlastní náklady zahrnují přímý materiál, přímé osobní náklady a příslušnou výrobní režii. Do ocenění zásob vlastní
výroby není zahrnuta správní režie.
Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném podnikání, snížená o odhadované náklady na dokončení a o odha-
dované náklady nutné pro uskutečnění prodeje. Čistá realizovatelná hodnota zohledňuje všechna rizika z titulu nepotřebných zásob
surovin a nadměrných zásob originálních dílů.
Pro ocenění úbytků zásob je používána metoda váženého aritmetického průměru.
2.9 PENÍZE A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY A VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
Peníze a peněžní ekvivalenty ve výkazu peněžních toků zahrnují kromě peněz a krátkodobých úložek u bank také krátkodobé úložky
u společností koncernu Volkswagen, zejména u Volkswagen Group Services (VGS), u tzv. regionálního treasury centra, s původní do-
bou splatnosti nepřevyšující tři měsíce, které jsou pohotově směnitelné za známé částky peněžních prostředků, riziko změny hodnot
u nich není významné a jsou drženy za účelem splnění krátkodobých finančních závazků spíše než pro investiční nebo jiné účely.
Detail položky Peníze a peněžní ekvivalenty je uveden v bodu 10.
Peněžní toky jsou zachyceny ve výkazu peněžních toků a rozdělují se na peněžní toky z provozní činnosti, investiční činnosti a fi-
nanční činnosti.
Peněžní toky z provozní činnosti jsou odvozeny nepřímo z výsledku před zdaněním. Následně je výsledek před zdaněním očištěn
o nepeněžní operace (převážně odpisy) a změny provozního kapitálu.
Investiční činnost zahrnuje vedle přírůstků hmotného majetku a finančních aktiv také přírůstky aktivovaných vývojových nákladů.
Finanční činnost zahrnuje vedle úbytků finančních prostředků z dividend a závazků z finanční činnosti také příjmy a výdaje z ostat-
ních finančních úvěrů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
2.10 REZERVY NA ZAMĚSTNANECKÉ POŽITKY
Rezerva na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky
V rezervě na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky jsou zohledněny následující druhy dlouhodobých zaměstnaneckých požitků:
– pracovní jubilea,
– ostatní odměny za dlouhodobé působení ve Společnosti.
Nárok na tyto požitky je obvykle podmíněn tím, že zaměstnanec setrvá v pracovním poměru po určitou dobu nebo do vzniku
nároku na odměnu. Výše rezervy odpovídá současné hodnotě závazků z dlouhodobých zaměstnaneckých požitků k rozvahové-
mu dni, za služby poskytnuté zaměstnanci v běžném a předchozím období, stanovené s použitím metody plánovaného ročního
zhodnocení požitků.
Hodnota této rezervy je každoročně stanovována na základě výpočtů nezávislých pojistných matematiků. Zisky nebo ztráty vyplýva-
jící z úprav a změn pojistně matematických odhadů jsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty.
Rezerva na dlouhodobé zaměstnanecké požitky je vykazována v současné hodnotě budoucích peněžních výdajů, které bude potřeba
vynaložit na jejich úhradu. Jako diskontní sazba se použije sazba tržního výnosu ze státních dluhopisů k rozvahovému dni, jelikož
neexistuje rozvinutý trh vysoce kvalitních podnikových dluhopisů denominovaných v českých korunách. Měna a podmínky těchto
dluhopisů jsou konzistentní s měnou a podmínkami příslušných ostatních dlouhodobých požitků.
2.11 OSTATNÍ REZERVY
Rezervy jsou tvořeny dle IAS 37, tedy pokud je pravděpodobné, že k vypořádání současného smluvního nebo mimosmluvního zá-
vazku jako výsledku minulých událostí bude nezbytné čerpání prostředků a lze provést spolehlivý odhad jeho výše. Při odhadu výše
budoucího čerpání peněžních prostředků jsou zohledněna související specifická rizika. Rezervy, které nebudou znamenat čerpání
prostředků v následujícím roce, jsou k datu účetní závěrky oceněny v hodnotě vypořádání odúročené k rozvahovému dni. K odúro-
čení jsou použity diskontní sazby, které odráží aktuální tržní úrokové sazby a specifická rizika daných závazků.
Pokud existuje řada obdobných závazků, pravděpodobnost, že dojde k čerpání prostředků při jejich vypořádání, se stanoví na základě
posouzení kategorie závazků jako celku. Rezerva se vykazuje i v případě, že pravděpodobnost čerpání prostředků ve vztahu ke kte-
rékoliv jednotlivé položce, která je součástí téže kategorie závazků, může být malá.
2.12 VYKAZOVÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
Výnosy představují reálnou hodnotu přijaté nebo nárokované protihodnoty za poskytnuté zboží nebo služby po odečtu daně z při-
dané hodnoty, slev a skont.
Výnosy z prodeje zboží jsou vykázány v okamžiku, kdy bylo zboží dodáno, tedy když na kupujícího přešla významná rizika a od-
měny z vlastnictví zboží, částka výnosů je dohodnuta nebo je spolehlivě určitelná a přijetí úhrady je pravděpodobné. To obecně
odpovídá okamžiku, kdy jsou výrobky poskytnuty prodejcům, nebo v okamžiku jejich poskytnutí konečným zákazníkům v případě
přímých prodejů.
Výnosy z jednorázových licencí se vykazují v okamžiku transferu nehmotných práv či v okamžiku uskutečnění dílčích plnění (např.
poskytnutí technické dokumentace, technické podpory apod.). Výnosy z tzv. kusových licencí se vykazují podle objemu vyrobených
vozů v jednotlivých letech. Výnosy z dividend se vykazují při vzniku právního nároku na přijetí platby, a to v případě, že je platba
pravděpodobná.
Na základě licenčních smluv s určitými smluvními stranami mohou být v případě nevyužití licence protistranou licenční poplatky
vráceny. Výnosy z těchto licencí se vykazují dle smlouvy s přihlédnutím k odhadu rizika vrácení licenčního poplatku.
Výnosy z prodeje služeb oddělitelných od produktu (např. výnosy z prodeje prodloužené záruky), které budou poskytnuty v budou-
cích obdobích, se vykazují v okamžiku poskytnutí služby popř. na lineární bázi po dané časové období, pokud jsou služby poskytová-
ny prostřednictvím neurčitého počtu úkonů v průběhu určitého časového období.
86
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Součástí nákladů na prodané výrobky, zboží a služby jsou výrobní náklady, pořizovací náklady nakoupeného zboží, dále náklady
na  tvorbu záruční rezervy, neaktivované náklady na vývoj a výzkum, odpisy a ztráty ze znehodnocení aktivovaných vývojových
nákladů a výrobního zařízení.
Odbytové náklady vyplývají z odbytové činnosti a kromě personálních a režijních nákladů zahrnují také odpisy majetku z oblasti
prodeje, náklady spojené s expedicí, náklady na propagaci, podporu prodeje, průzkum trhu a služby zákazníkům.
Správní náklady zahrnují personální a režijní náklady a také odpisy přiřaditelné majetku ze správní oblasti.
2.13 LEASING
Leasing je klasifikován jako operativní leasing, jestliže podstatná část rizik a odměn vyplývajících z vlastnictví zůstává pronajímateli.
Splátky uhrazené na základě operativního leasingu jsou účtovány rovnoměrně do výkazu zisku a ztráty po dobu trvání leasingu.
2.14 DOTACE
Dotace na podnikatelskou činnost, školení a rekvalifikaci zaměstnanců jsou účtovány do výnosů účetních období tak, aby odpovídaly
nákladům, k jejichž kompenzaci byly určené. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně nepeněž-
ních dotací v jejich reálné hodnotě jsou vykázány jako ponížení hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
2.15 SPŘÍZNĚNÉ STRANY
Spřízněná strana je osoba, která ovládá nebo spoluovládá vykazující účetní jednotku, má na ni podstatný vliv nebo je členem klíčové-
ho vedení vykazující účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku. Spřízněnou stranou je také účetní jednotka, která je členem
téže skupiny jako vykazující účetní jednotka a další účetní jednotky v případě splnění podmínek definovaných v IAS 24 § 9 odst. b.
2.16 ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Pro zařazení finančního nástroje v rozvaze emitenta je rozhodující podstata finančního nástroje, nikoliv jeho právní forma. Kmenové
akcie jsou klasifikovány jako základní kapitál. Účetní jednotka obvykle vynakládá různé výdaje na vydání nebo pořízení vlastních
kapitálových nástrojů. Tyto výdaje mohou zahrnovat registrační a další správní poplatky, částky zaplacené právním, účetním a jiným
odborným poradcům, náklady na tisk a kolky.
Náklady na kapitálové transakce jsou účtovány jako odpočet z vlastního kapitálu (v netto hodnotě po odečtení souvisejících daňo-
vých odpočtů) v částce, která odpovídá částce přímo přiřaditelných dodatečných nákladů na kapitálovou transakci, která by se jinak
neudála. Výdaje na nerealizované kapitálové transakce jsou účtovány jako náklady.
Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou upisovaných akcií a vyšší prodejní cenou při zvyšování základního kapitálu
a je součástí kapitálových fondů.
2.17 VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ ODHADY A PŘEDPOKLADY
Společnost činí odhady a předpoklady týkající se budoucnosti. Z toho vznikají účetní odhady, jež ze samé povahy své definice jen
zřídkakdy odpovídají příslušným skutečným výsledkům. Odhady a  úsudky jsou vedením Společnosti průběžně vyhodnocovány
a jsou založeny na historických zkušenostech a jiných faktorech, včetně očekávání budoucích událostí. Odhady a předpoklady, u kte-
rých existuje značná míra rizika, že dojde během příštího finančního roku k významným úpravám účetní hodnoty aktiv a závazků,
jsou analyzovány v následující části textu.
Kapitalizace vývojových nákladů
Společnost každoročně vynakládá významné prostředky na výzkum a vývoj nových produktů, který je prováděn buď interními zdroji
v rámci vývojového centra Společnosti nebo v rámci koncernu Volkswagen. V souladu se standardem IAS 38 Společnost u každého
vývojového projektu posuzuje splnění kritérií pro kapitalizaci vývojových nákladů, především pravděpodobnost toho, že daný pro-
jekt Společnosti v budoucnosti přinese ekonomický užitek. V rámci tohoto posouzení Společnost pracuje s očekáváními a předpokla-
dy ohledně budoucích prodejů daného produktu, ekonomického vývoje na jednotlivých trzích či vývoje automobilového průmyslu
v horizontu pěti i více let. Přestože Společnost připravuje tyto analýzy na základě nejlepších dostupných informací a údajů, které má
v daný okamžik k dispozici, riziko budoucích změn a nejistota ohledně dalšího vývoje použitých předpokladů v následujících letech
zůstávají významné. Další informace včetně dotčených částek viz bod 4.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Snížení hodnoty dlouhodobého majetku
V průběhu životního cyklu produktu a ve výjimečných případech i před jeho zahájením může docházet k událostem, které naznačují,
že hodnota tzv. penězotvorné jednotky (hmotný a nehmotný majetek používaný pro výrobu vozidel určitého modelu) by mohla být
snížena. Pro stanovení možného snížení hodnoty Společnost odhaduje hodnotu z užívání těchto penězotvorných jednotek, která je
určena diskontováním očekávaných budoucích peněžních toků, jež plynou z užívání penězotvorných jednotek. Při stanovení odhadu
budoucích peněžních toků Společnost pracuje s očekáváními a předpoklady ohledně budoucích prodejů daného produktu, ekono-
mického vývoje na jednotlivých trzích či vývoje automobilového průmyslu v horizontu pěti i více let. Přestože Společnost připravuje
odhad hodnoty z užívání na základě nejlepších dostupných informací a údajů, které má v daný okamžik k dispozici, riziko budoucích
změn a nejistota ohledně dalšího vývoje použitých předpokladů v následujících letech zůstávají významné. Podrobnější informace
ke ztrátám ze snížení hodnoty jsou uvedeny v bodech 4 a 5 v podkapitolách Testy na snížení hodnoty.
Rezerva na záruční opravy
Rezerva na záruční opravy se tvoří na budoucí výdaje spojené se základní zárukou (2 roky), se zárukou na prorezavění (podle modelu
10 nebo 12 let) a ostatními zárukami nad rámec základní záruky, zejména kulancemi a servisními akcemi. Společnost vytváří rezervy
na záruční opravy v okamžiku uskutečnění prodeje na základě počtu prodaných vozů a předem stanovených sazeb za jednotlivé
modelové řady.
Výše sazby na základní záruku se stanovuje na základě odborné prognózy průměrného počtu závad v garančním období a průměr-
ných nákladů na jednu závadu s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých zemí a na základě dalších specifických vstupů (inflace, vý-
voj zákaznických skupin atd.). Výše rezervy na prorezavění se stanovuje pomocí matematického modelu, který na základě váženého
průměru skutečných nákladů z předcházejících kalendářních let výroby modelu extrapoluje křivku budoucího vývoje nákladů pro
příslušné období. Výše rezervy na kulance se stanovuje na základě odborného odhadu dosavadních kulančních nákladů a definova-
né strategie kulanční politiky značky s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých zemí. Výše rezervy na servisní akce se stanovuje
na základě odborného odhadu zejména materiálových, personálních a případných ostatních nákladů potřebných k odstranění závad.
Odhady sazeb jsou průběžně upřesňovány s využitím nejaktuálnějších historických dat o počtu závad a nákladech na jejich opravy.
Změny v těchto odhadech mohou významně ovlivnit celkovou výši rezervy. Vždy ke konci roku je připravována podrobná analýza
stavu rezervy po jednotlivých modelech, výrobních letech, druzích záruk a odbytových regionech. Podrobné informace k rezervě
na záruční opravy jsou uvedeny v bodu 15.
Rezerva na procesní rizika
V souvislosti s ekonomickými aktivitami Společnosti dochází k událostem, které mohou vyústit ve spory řešené v rámci soudních
a mimosoudních procesů. Pokud se Společnost stane účastníkem soudního, popř. mimosoudního řízení, odhaduje výši rizika bu-
doucích výdajů, které by byla povinna uhradit protistraně v případě prohry (náhrada škody, soudní výlohy apod.). Výše rizika je
odhadována na základě zkušeností s podobnými procesy s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji kauzy. Pokud je riziko posouzeno jako
střední až velké ( je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že v budoucnu dojde k odtoku ekonomického prospěchu), Společ-
nost vytváří rezervu ve výši nejlepšího možného odhadu budoucích výdajů. Detailní informace k této rezervě jsou uvedeny v bodu
15. Pokud je riziko posouzeno jako nízké (možné, ale ne zanedbatelné) zveřejňuje Společnost další informace o procesních rizicích
v rámci podmíněných závazků. Informace o podmíněných závazcích, které představují nároky uplatněné ve spojení s  tématikou
EA189 prostřednictvím individuálních či hromadných žalob vůči Společnosti jsou uvedeny v bodu 27.
Ostatní rezervy
V souvislosti se svými ekonomickými aktivitami v různých zemích je Společnost vystavena rizikům spojeným s celní a daňovou pro-
blematikou (mimo daně z příjmů). Výše rizika je odhadována na základě zkušeností s podobnými případy s přihlédnutím k aktuální
situaci. Pokud riziko, že v budoucnu dojde k odtoku ekonomického prospěchu, je posouzeno jako spíše pravděpodobné než neprav-
děpodobné, Společnost vytváří rezervu ve výši nejlepšího možného odhadu budoucích výdajů. Detailní informace k této rezervě jsou
uvedeny v bodu 15.
88
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Doby životnosti
Odhad doby životnosti jednotlivých hmotných a nehmotných aktiv, popř. skupiny aktiv vychází z úsudku založeného na zkušenos-
tech Společnosti s podobnými aktivy, vždy s přihlédnutím k očekávaným ekonomickým užitkům těchto aktiv v návaznosti na změny
ve výrobním programu a na plánované využití kapacity těchto aktiv.
Nejvyšší míra rizika odhadu doby životnosti existuje u nehmotných aktiv. K 31. prosinci 2017 činila zůstatková účetní hodnota ne-
hmotných aktiv 23 497 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 21 483 mil. Kč). Průměrná doba životnosti nehmotných aktiv byla v roce 2017 6 let
(2016: 7 let).
Peněžní ekvivalenty
Společnost ukládá volnou likviditu u společností koncernu Volkswagen. Tyto úložky se vykazují jako peněžní ekvivalenty v případě,
že dle posouzení Společnosti splňují kritéria peněžních ekvivalentů dle IAS 7 a že jsou pohotově směnitelné za známé částky pe-
něžních prostředků, riziko změny hodnot u nich není významné a jsou drženy za účelem splnění krátkodobých finančních závazků
spíše než pro investiční nebo jiné účely.
Funkční měna
Položky, které jsou součástí účetní závěrky Společnosti, jsou oceňovány v souladu s IAS 21 za použití funkční měny. Funkční měnou
standard označuje měnu primárního ekonomického prostředí, v němž účetní jednotka vyvíjí svou činnost. Společnost působí pri-
márně v ekonomickém prostředí ČR, ale v důsledku svých zahraničních aktivit je vystavena vlivům i jiných ekonomických prostředí.
Společnost pravidelně provádí analýzy kritérií funkční měny dle IAS 21. Vedení Společnosti se při rozhodování určení funkční měny
řídí obecnou definicí a dalšími podpůrnými kritérii uvedenými v IAS 21 a odborným úsudkem.
3. ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK VE SPOLEČNOSTI
Společnost působí v automobilovém průmyslu, prodává své produkty do mnoha zemí světa, a provádí tak transakce, které souvisejí
s řadou finančních rizik. Cílem Společnosti je tato rizika minimalizovat prostřednictvím pružné zajišťovací strategie s využitím růz-
ných nástrojů. Struktura řízení rizik ve Společnosti vychází z jednotného principu řízení rizik v koncernu Volkswagen, který vychází
z požadavků německého zákona o kontrole a transparentnosti činnosti podniku (KonTraG).
V souladu s politikou koncernu Volkswagen jsou všechny zajišťovací operace odsouhlaseny a realizovány ve spolupráci s oddělením
Treasury koncernu Volkswagen.
Vedení Společnosti je pravidelně informováno o aktuálním stavu finančních a ostatních souvisejících rizik (likvidita, směnné kurzy,
úrokové sazby, fakturační měny, platební podmínky, daně apod.) prostřednictvím tzv. „liquidity meeting“ za účasti zástupců Treasury,
Controllingu a Účetnictví, Prodeje, koncernového oddělení Treasury, zástupců dceřiných společností a vedení oblasti Finance a IT.
Tato jednání mají předem stanovenou agendu, jejíž standardní součástí jsou i informace o hlavních makroekonomických ukazatelích
všech důležitých zemí, ve kterých Společnost prodává své výrobky. Jednání jsou formalizována, usnesení jsou zaznamenána v zápi-
sech a jejich plnění je pravidelně vyhodnocováno.
3.1 ÚVĚROVÉ RIZIKO
Úvěrové riziko je riziko, že jedna strana finančního nástroje způsobí finanční ztrátu druhé straně nesplněním svého závazku.
Úvěrové riziko vzniká jako důsledek obchodních aktivit Společnosti a dále z činností spojených s transakcemi na finančním trhu
(transakce na peněžním trhu, měnové konverze, derivátové transakce apod.). Úvěrové riziko vznikající uzavíráním obchodů na fi-
nančním trhu je řízeno ze strany koncernové Treasury prostřednictvím stanovení maximálních limitů pro jednotlivé protistrany.
Při kvantifikaci úvěrového rizika vychází Společnost z několika základních kritérií, kdy významným měřítkem je především riziko
země a riziko protistrany. V rámci rizika země je monitorován kreditní rating zemí, ve kterých obchodní partneři působí, a analyzují
se národohospodářské ukazatele těchto zemí. K analýze protistran Společnost využívá kromě podpory oddělení Risk managementu
koncernu Volkswagen také služby externích dodavatelů informací (D&B, Creditreform, Reuters apod.).
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Navazování obchodních aktivit s novými partnery podléhá standardizovaným postupům schvalování. Angažovanost Společnosti vůči
protistranám je řízena také prostřednictvím stanovení limitů pro maximálně přípustnou otevřenou pozici. Využití těchto limitů je
pravidelně monitorováno a vyhodnocováno.
Součástí řízení úvěrového rizika je také aktivní správa a management pohledávek. Pohledávky z obchodních vztahů jsou rozděleny
z hlediska strategie zajištění na pohledávky za tuzemskými subjekty, zahraničními subjekty a koncernovými společnostmi. K zajiště-
ní pohledávek jsou využívány nástroje preventivního i dodatečného zajištění.
Preventivní nástroje zajištění pohledávek jsou využívány především v okamžiku uzavření obchodní smlouvy. Povinným zajišťovacím
nástrojem v písemném smluvním vztahu je stanovený úrok z prodlení a dále jsou některé pohledávky z obchodních vztahů zajištěny
institutem výhrady vlastnictví k prodanému zboží do úplného zaplacení kupní ceny.
Pohledávky z obchodních vztahů za koncernovými a přidruženými společnostmi jsou Společností považovány za nejméně rizikové,
a proto jsou dodávky zboží uskutečňovány s úhradou k datu splatnosti faktury, popř. jsou pohledávky postupovány prostřednictvím
faktoringu na faktoringové společnosti v rámci koncernu Volkswagen.
Pohledávky za zahraničními odběrateli zahrnují pohledávky za generálními importéry a ostatními odběrateli. K zajištění pohledávek
za generálními importéry jsou využívány následující druhy finančního krytí: platby předem, dokumentární akreditiv, dokumentární
inkaso, bankovní záruka, podpůrné pohotovostní akreditivy a postoupení pohledávky prostřednictvím faktoringu bez postihu nebo
s částečným postihem. Pouze nevýznamná část pohledávek vůči ostatním odběratelům vzniká na základě dodávek zboží uskutečňo-
vaných s úhradou k datu splatnosti faktury.
Pohledávky za tuzemskými subjekty jsou rozděleny do dvou skupin, na pohledávky za smluvními partnery vázanými obchodní či
servisní smlouvou a ostatními tuzemskými odběrateli. U smluvních partnerů jsou pohledávky za nové a ojeté vozy postupovány pro-
střednictvím faktoringu bez postihu nebo s částečným postihem. Pro dodávky nových a ojetých vozů, originálních dílů a příslušen-
ství je stanoven kontrolní mechanismus na neuhrazené pohledávky, tzv. kreditní limit. Pokud odběratel nehradí své pohledávky dle
splatností, jsou mu automaticky po překročení stanoveného limitu zablokovány nové dodávky zboží. Dodávky ostatním tuzemským
odběratelům jsou uskutečňovány s úhradou k datu splatnosti faktury.
K dodatečnému zajištění rizikových pohledávek jsou v různých kombinacích využívány nástroje, jako je uznání závazku, splátkový
kalendář, směnka, zástavní právo nebo exekutorský zápis.
Zaměstnanecké půjčky jsou zajištěny institutem ručení.
K 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016) Společnost neměla žádné zástavy jako zajištění úvěrů.
V následující tabulce je uvedena účetní hodnota zajištěných pohledávek z obchodních vztahů, anebo reálná hodnota jejich zajištění, po-
kud je tato hodnota nižší, a to v detailu dle jednotlivých nástrojů zajištění (vůči třetím i spřízněným stranám) vykazovaných v bodu 8.3:
v mil. Kč 2017 2016
Výhrada vlastnictví k prodaným vozům 1 069 753
Bankovní záruka 1 378 933
Dokumentární akreditiv 1 193 1 843
Dokumentární inkaso 108 94
Přijatá kauce – 434
Celkem 3 748 4 057
90
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
3.1.1 Maximální expozice vůči úvěrovému riziku (v mil. Kč)
V případě aktivit, které souvisejí s obchodní činností, s poskytováním půjček, obchodních úvěrů odběratelům a ukládáním vkladů
u koncernových společností a bank, se maximální míra vystavení úvěrovému riziku rovná hrubé účetní hodnotě výše uvedených
finančních aktiv snížené o případné ztráty ze snížení hodnoty a hodnotě záruk nevykázaných v rozvaze. V případě derivátových
kontraktů se míra vystavení úvěrovému riziku rovná reálné hodnotě derivátů.
Hodnota Společností poskytnutých záruk činila k 31. prosinci 2017 celkem 75 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 75 mil. Kč). Detailní infor-
mace o této záruce jsou uvedeny v bodu 3.1.6.
3.1.2 Koncentrace rizik
Společnost sleduje koncentraci úvěrového rizika zejména podle měn, na které znějí finanční aktiva, a podle odbytových regionů. Cit-
livost Společnosti na měnové riziko je uvedena v bodu 3.4.1. Během roku 2017 (2016) Společnost nezaznamenala žádnou významnou
koncentraci rizik podle odbytových regionů.
Významná část finančních aktiv má vnitroskupinovou povahu. Společnost půjčovala a ukládala volnou likviditu pouze u společností
koncernu Volkswagen.
Celkový objem půjček a úložek společnostem koncernu Volkswagen činil k 31. prosinci 2017: 97 196 mil. Kč (k 31. prosinci 2016:
81 330 mil. Kč), z toho činily:
– půjčky s původní dobou splatnosti více než tři měsíce zahrnuté k 31. prosinci 2017 do rozvahy v položce Ostatní krátkodobé pohle-
dávky a finanční aktiva viz bod 8.2: 0 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 8 314 mil. Kč),
– úložky s  původní dobou splatnosti do  tří měsíců zahrnuté do  rozvahy v  položce Peníze a  peněžní ekvivalenty viz bod 10:
80 000 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 40 000 mil. Kč),
– overnight úložky z  titulu cash poolingu zahrnuté do  rozvahy v  položce Peníze a  peněžní ekvivalenty viz bod 10:
17 196 mil. Kč  (k 31. prosinci 2016: 33 016 mil. Kč).
Společnost v roce 2017 (2016) nepovažovala za pravděpodobné, že by v souvislosti s ukládáním volné likvidity nastala kreditní událost.
Případné riziko nesplacení pohledávky na  třetí strany nebylo individuálně významné (bylo rozprostřeno mezi různé dlužníky
a regiony).
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
3.1.3 Úvěrová bonita finančních aktiv, která nejsou po splatnosti ani nejsou znehodnocena (v mil. Kč)
Při stanovení ratingu finančních aktiv, která nejsou po splatnosti ani nejsou znehodnocena, používá Společnost následující kritéria:
V třídě bonity 1 jsou zařazeny pohledávky, půjčky a úložky společnostem koncernu Volkswagen, zajištěné pohledávky vůči třetím
stranám a pohledávky, které budou předmětem faktoringu bez rizika vrácení pohledávky. U těchto pohledávek neexistuje žádný ob-
jektivní důkaz, který by signalizoval možné snížení jejich hodnoty. V třídě bonity 2 jsou zařazeny nezajištěné pohledávky z obchod-
ních vztahů za třetími stranami, u kterých neexistuje žádný objektivní důkaz, který by signalizoval možné snížení jejich hodnoty
(nezajištěné pohledávky za obchodníky).
Stav k 31. 12. 2017 Bonita 1 Bonita 2 Celkem
Půjčky zaměstnancům 507 – 507
Půjčky a úložky společnostem koncernu Volkswagen* 97 196 – 97 196
Kladné reálné hodnoty finančních derivátů 8 245 – 8 245
Ostatní pohledávky a finanční aktiva 504 – 504
Pohledávky z obchodních vztahů 16 720 395 17 115
Peníze 5 – 5
Celkem 123 177 395 123 572
Stav k 31. 12. 2016 Bonita 1 Bonita 2 Celkem
Půjčky zaměstnancům 532 – 532
Půjčky a úložky společnostem koncernu Volkswagen* 81 330 – 81 330
Kladné reálné hodnoty finančních derivátů 6 262 – 6 262
Ostatní pohledávky a finanční aktiva 146 – 146
Pohledávky z obchodních vztahů 15 223 376 15 599
Peníze 240 – 240
Celkem 103 733 376 104 109
*Detailní informace k položce Půjčky a úložky společnostem koncernu Volkswagen jsou uvedeny v bodu 3.1.2.
3.1.4 Účetní hodnota finančních aktiv po splatnosti, která nejsou znehodnocena (v mil. Kč)
Od data splatnosti uplynulo
Pohledávky z obchodních vztahů do 1 měsíce 1 – 3 měsíce více než 3 měsíce Celkem
Stav k 31. 12. 2017 392 159 786 1 337
Stav k 31. 12. 2016 585 243 403 1 231
Pohledávky starší více než 3 měsíce představují především pohledávky vůči společnostem koncernu Volkswagen. Společnost u těchto
pohledávek neidentifikovala riziko jejich nesplacení.
3.1.5 Opravné položky k pohledávkám a ostatním finančním aktivům (v mil. Kč)
Hodnota opravných položek k  ostatním pohledávkám a  finančním aktivům k  31. prosinci 2017 byla 163 mil. Kč (k  31. prosinci
2016 167 mil. Kč). Hodnota opravných položek k pohledávkám z obchodních vztahů k 31. prosinci 2017 činila 148 mil. Kč (k 31. pro-
sinci 2016 156 mil. Kč). Jejich pohyby během roku nebyly významné. V průběhu roku 2017 (2016) Společnost evidovala k finančním
aktivům, u kterých identifikovala riziko nesplacení, pouze individuální opravné položky. V roce 2017 (2016) Společnost měla opravné
položky pouze k finančním aktivům zařazeným do kategorie Půjčky a pohledávky.
92
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
3.1.6 Převedená finanční aktiva, v nichž má Společnost trvající angažovanost
Společnost má uzavřenou faktoringovou smlouvu se společností ŠkoFIN s.r.o., podle které na ni převádí většinu rizik a užitků spo-
jených s vlastnictvím pohledávek z prodeje nových nebo použitých aut. Za určitých podmínek může společnost ŠkoFIN s.r.o. náro-
kovat kompenzaci z titulu realizovaných kreditních ztrát až do výše 2 % z celkového objemu převedených pohledávek za rok, ale ne
více než 49 % z těchto ztrát a ne více než 75 mil. Kč v roce 2017 (v roce 2016: 75 mil. Kč). Tato částka představuje účetní i reálnou
hodnotu vykázané trvající angažovanosti v těchto pohledávkách a souvisejících finančních závazků. Zároveň tato částka představuje
maximální expozici vůči kreditnímu riziku. Ztráta vykázána ke dni převodu aktiv činila v roce 2017 celkem 37 mil. Kč (v roce 2016:
33 mil. Kč). Tato ztráta zohledňuje povinnost kompenzovat realizované kreditní ztráty vzniklé společnosti ŠkoFIN s.r.o.
3.1.7 Započtení finančních aktiv a finančních závazků
Stav k 31. 12. 2017
Brutto hodnota
finančních
aktiv / závazků
vykázaných
v rozvaze
Brutto hodnota
finančních
závazků / aktiv,
započtených
v rozvaze
Netto hodnota
finančních aktiv /
závazků vykázaná
v rozvaze
Související
hodnota
finančních
závazků / aktiv,
které nebyly
započteny
v rozvaze*
Netto hodnota
finančních aktiv /
závazků**
Pohledávky z finančních derivátů 8 245 – 8 245 – 575 7 670
Závazky z finančních derivátů 588 – 588 – 575 13
Stav k 31. 12. 2016
Brutto hodnota
finančních
aktiv / závazků
vykázaných
v rozvaze
Brutto hodnota
finančních
závazků / aktiv,
započtených
v rozvaze
Netto hodnota
finančních aktiv /
závazků vykázaná
v rozvaze
Související
hodnota
finančních
závazků / aktiv,
které nebyly
započteny
v rozvaze*
Netto hodnota
finančních aktiv /
závazků**
Pohledávky z finančních derivátů 6 262 – 6 262 – 2 487 3 775
Závazky z finančních derivátů 3 524 – 3 524 – 2 487 1 037
* Jedná se o hodnotu finančních závazků / aktiv (jiných než hotovostních zajištění), které jsou předmětem vymahatelné rámcové smlouvy o zápočtu nebo
obdobné dohody, a které nebyly vykázány v rozvaze jako započtené.
** Jedná se o netto hodnotu finančních aktiv / závazků vykázanou v rozvaze poníženou o související hodnotu finančních závazků / aktiv, které nebyly vykázány
v rozvaze jako započtené.
K 31. prosinci 2017 Společnost nezapočetla v rozvaze žádné pohledávky a závazky z obchodních vztahů, protože nesplňovaly kritéria
pro zápočet dle dodatku IAS 32.
K uvedeným pohledávkám a závazkům z finančních derivátů nebylo k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016) sjednáno žádné za-
jištění. U pohledávek z obchodních vztahů činila hodnota zajištění k 31. prosinci 2017 celkem 3 748 mil. Kč (k 31. prosinci 2016:
4 057 mil. Kč). Detaily k jednotlivým nástrojům zajištění jsou uvedeny v bodu 3.1.
3.2 RIZIKO LIKVIDITY
Riziko likvidity je riziko, že účetní jednotka bude mít problémy se splněním svých povinností vyplývajících z finančních závazků.
Cílem řízení likvidního rizika je zajistit rovnováhu mezi financováním provozní činnosti a finanční flexibilitou, aby byly uspokojeny
včas nároky všech dodavatelů a věřitelů Společnosti.
Vedení Společnosti sleduje likviditu a její vývoj na pravidelných měsíčních schůzkách, tzv. „liquidity meeting“, za účasti zástupců
Treasury, Controllingu a Účetnictví. Jednání mají předem stanovenou agendu, jejíž standardní součástí jsou informace o denním
vývoji likvidity a její struktuře. Vedení Společnosti jsou předkládány také krátkodobé předpovědi vývoje likvidity.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Řízení hotovosti
Společnost je zapojena do tzv. globální treasury platformy koncernu Volkswagen (GTP), která je provozována koncernovou společ-
ností Volkswagen Group Services (VGS), regionálním treasury centrem, se sídlem v Bruselu. Je zajištěna centralizace a optimalizace
procesů v oblasti řízení hotovosti, platebního styku a řízení likvidity v rámci koncernu Volkswagen.
V rámci GTP jsou odchozí platby realizovány jménem Společnosti na základě platebního příkazu zaslaného VGS, a to z bankovního
účtu VGS. Příchozí platby jsou připisovány na bankovní konta Společnosti a následně na konci každého pracovního dne automaticky
převedeny na bankovní konta (master account) VGS. Podmínky takových převodů jsou definovány v konceptu cash poolingu mezi
Společností, bankou a VGS. Veškeré příchozí platby jsou připsány ve prospěch účtů, které má Společnost otevřené u tzv. inhouse
banky (IHC) spravované VGS, kde dochází na základě koncentrace zdrojů k dorovnání rozdílu mezi debetními a kreditními zůstatky.
Významným nástrojem sloužícím k zajištění dostatečných zdrojů likvidity je krátkodobý a dlouhodobý finanční plán, koordinace
nakládání s volnou likviditou v rámci GTP, aktivní spolupráce s bankami (úvěrové linky) a sledování situace na peněžním a kapitálo-
vém trhu. K zabezpečení dostatečných likvidních prostředků se používají především zdroje od ostatních koncernových společností
zapojených do GTP a v menší míře úvěrové linky sjednané s externími bankami.
Celkový objem bankovních úvěrových linek k 31. prosinci 2017 činil 600 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 600 mil. Kč). Tyto úvěrové linky
byly nasmlouvány v českých korunách. K 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016) Společnost nečerpala žádné ze sjednaných bankov-
ních úvěrových linek.
K 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016) neměla Společnost otevřenou žádnou úvěrovou linku v rámci koncernu Volkswagen.
Analýza splatnosti smluvních nediskontovaných peněžních toků (v mil. Kč)
Stav k 31. 12. 2017 Do 1 roku Od 1 roku do 5 let Celkem
Závazky z obchodních vztahů – 43 350 – – 43 350
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou:
Měnové forwardy a swapy – 34 731 – 32 599 – 67 330
Deriváty se zápornou reálnou hodnotou:
Měnové forwardy a swapy – 22 178 – 5 661 – 27 839
Komoditní swapy – – –
Celkem – 100 259 – 38 260 – 138 519
Stav k 31. 12. 2016 Do 1 roku Od 1 roku do 5 let Celkem
Závazky z obchodních vztahů – 40 740 – – 40 740
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou:
Měnové forwardy a swapy – 37 830 – 30 718 – 68 548
Deriváty se zápornou reálnou hodnotou:
Měnové forwardy a swapy – 21 774 – 16 230 – 38 004
Komoditní swapy – 58 – 10 – 68
Celkem – 100 402 – 46 958 – 147 360
U derivátů, které jsou vypořádány brutto (měnové forwardy a swapy) existují proti odtokům přítoky, které nejsou v této analýze
splatnosti vykázané. Po odečtení přítoků by byly čisté odtoky u derivátů s kladnou reálnou hodnotou (v tabulce výše) nulové, protože
se jedná o čisté přítoky, a u derivátů se zápornou reálnou hodnotou (v tabulce výše) by byly čisté odtoky významně nižší.
94
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
3.3 TRŽNÍ RIZIKO
Tržní riziko je riziko, že se reálná hodnota budoucích peněžních toků z finančních nástrojů bude měnit v důsledku změn tržních cen.
Tržní riziko zahrnuje tři druhy rizik: měnové, úrokové a cenové riziko. Za nejvýznamnější rizikový faktor Společnost považuje vývoj
na finančních trzích, a to zejména vývoj směnných kurzů.
3.3.1 Měnové riziko
Měnové riziko je riziko, že se reálná hodnota budoucích peněžních toků z finančních nástrojů bude měnit v důsledku změn směn-
ných kurzů.
Vývoj směnných kurzů představuje významné riziko vzhledem k  tomu, že Společnost prodává své výrobky a  zároveň nakupuje
materiál, díly a služby v cizí měně. Společnost aktivně řídí měnové riziko prostřednictvím neustále aktualizovaných analýz trhů,
dále celosvětovým nákupem materiálu a zařízení a výrobou produktů v některých regionech jejich prodeje. Společnost též používá
k řízení měnového rizika standardní derivátové zajišťovací nástroje.
Riziková expozice, která vychází ze struktury příjmů a výdajů v cizích měnách, je zajišťována na základě očekávaných budoucích
devizových peněžních toků. Tato očekávaná cash flow jsou plánována ve formě měsíčních cizoměnových plánů (FX plán), které jsou
pravidelně aktualizovány a pokrývají časový horizont až na 5 let.
Vedení Společnosti je pravidelně informováno o aktuálním stavu měnových rizik prostřednictvím tzv. „liquidity meeting“ za účasti
zástupců Treasury, Controllingu, Účetnictví, Prodeje a koncernového oddělení Treasury, zástupců dceřiných společností a vedení
oblasti Finance a IT. V průběhu těchto jednání jsou kromě aktualizace cizoměnových plánů, skutečného vývoje devizových peněž-
ních toků a vývoje směnných kurzů proti CZK prezentovány a odsouhlasovány návrhy na dodatečné zajištění rizika.
Používanými zajišťovacími nástroji pro eliminaci měnového rizika jsou měnové forwardy a měnové swapy. Základní parametry za-
jišťovací politiky definuje směrnice koncernu Volkswagen, která obsahuje mimo jiné i  seznam povolených finančních produktů
(derivátů). Obchody jsou uzavírány na základě požadavku Společnosti jejím jménem prostřednictvím oddělení Treasury koncernu
Volkswagen. Riziko vyplývající ze změny směnných kurzů proti CZK je zajišťováno pro celkem 14 měn. Mezi nejvýznamnější měny
patří EUR, GBP, PLN, CHF, USD a RUB. V oblasti zajištění měnových rizik Společnost používá také principy zajišťovacího účetnictví.
Analýza citlivosti na změny kurzu je uvedena v bodu 3.4.1.
3.3.2 Úrokové riziko
Úrokové riziko je riziko, že se hodnota budoucích peněžních toků z finančních nástrojů bude měnit v důsledku změn úrokových sazeb.
Cílem řízení úrokového rizika je pomocí vhodné struktury finančních závazků a pohledávek eliminovat riziko vyplývající z pohybu
úrokových sazeb u variabilně úročených finančních závazků a pohledávek.
Vedení Společnosti sleduje úrokové riziko na pravidelných měsíčních schůzkách za účasti zástupců Treasury, Controllingu a Účet-
nictví. Jednání mají předem stanovenou agendu, jejíž standardní součástí jsou informace o aktuálním vývoji mezibankovních úroko-
vých sazeb (zejména PRIBOR, EURIBOR a LIBOR) a sazeb centrálních bank zemí, kde Společnost působí. Vedení Společnosti jsou
předkládány také předpovědi vývoje těchto sazeb.
Společnost je vystavena úrokovému riziku zejména v souvislosti s ukládáním volné likvidity u společností koncernu Volkswagen
a faktoringovými transakcemi s pohledávkami.
Analýza citlivosti na změny úrokové sazby je uvedena v bodu 3.4.2.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
3.3.3 Cenové riziko
Cenové riziko je riziko, že se reálná hodnota budoucích peněžních toků z finančních nástrojů bude měnit v důsledku změn tržních
cen, zejména cen komodit (mimo ty, které vyplývají z úrokového a měnového rizika).
Vzhledem k přetrvávající volatilitě cen a omezené dostupnosti jednotlivých komodit je Společnost vystavena cenovému riziku, které
se vedení snaží eliminovat cílenými strategiemi. Jsou prověřovány možnosti využití alternativních výrobních materiálů a postupů,
stejně jako i využití recyklovaného materiálu. V rámci strategie dodavatelů ve spolupráci s koncernem Volkswagen je důraz kladen
také na rozšíření mezinárodního okruhu dodavatelů. Mezi cenově rizikové komodity patří především hliník, měď, paladium, olovo,
platina a rhodium. Tato cenová rizika jsou redukována na úrovni koncernu Volkswagen prostřednictvím dlouhodobých kontraktů
s dodavateli.
Společnost zajišťuje cenová rizika jako celek (v důsledku změn cen vybraných komodit a směnných kurzů) pomocí komoditních
swapů (měď a hliník) a měnových forwardů. U těchto finančních derivátů Společnost dobrovolně přestala aplikovat principy zajišťo-
vacího účetnictví v roce 2016. Analýza citlivosti na změny ostatních cenových rizik je uvedena v bodu 3.4.3.
3.3.4 Derivátové finanční nástroje
Nominální a reálná hodnota derivátů (v mil. Kč)
Nominální hodnota derivátů Reálná hodnota derivátů
Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2016 Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2016
S kladnou
a zápornou reálnou
hodnotou
S kladnou
a zápornou reálnou
hodnotou Kladná Záporná Kladná Záporná
Měnové nástroje
Měnové forwardy a swapy –
k obchodování 10 450 8 508 313 379 283 695
Měnové forwardy a swapy –
zajištění peněžních toků 86 441 98 401 7 646 209 5 943 2 761
Komoditní nástroje
Komoditní swapy – k obchodování 1 770 1 203 286 – 36 68
Celkem 98 661 108 112 8 245 588 6 262 3 524
Reálné hodnoty finančních derivátů splňují podmínky pro stupeň 2 dle IFRS 13 ( jsou odvozeny od  tržních kotací forwardových
kurzů měn, cen komodit a výnosových křivek, ale nejsou přímo obchodovatelné na aktivních finančních trzích). Další informace
o derivátových finančních nástrojích a metodách jejich ocenění jsou uvedeny v bodu 2.5.3.
96
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Objem zajištěných peněžních toků (v mil. Kč)
Objem zajištěných peněžních toků
Stav k 31. 12. 2017 Do 1 roku 1 – 5 let Celkem
Měnové riziko
Zajištění budoucích peněžních toků – budoucí pohledávky 44 669 34 459 79 128
Zajištění budoucích peněžních toků – budoucí závazky – 6 727 – 580 – 7 307
Celkem 37 942 33 879 71 821
Objem zajištěných peněžních toků
Stav k 31. 12. 2016 Do 1 roku 1 – 5 let Celkem
Měnové riziko
Zajištění budoucích peněžních toků – budoucí pohledávky 46 475 46 607 93 082
Zajištění budoucích peněžních toků – budoucí závazky – 5 319 – – 5 319
Celkem 41 156 46 607 87 763
3.4 ANALÝZA CITLIVOSTI
3.4.1 Citlivost na změny kurzu
Společnost je vystavena měnovému riziku zejména v souvislosti s transakcemi prováděnými se zeměmi EU, Švýcarskem a Rus-
kem (EUR, GBP, CHF, PLN, RUB) a se zeměmi používajícími jako obchodní měnu USD. Měnové riziko je měřeno vůči funkční
měně (CZK) k rozvahovému dni, kdy dojde k přepočtu finančních aktiv a finančních závazků denominovaných v cizích měnách
kurzem ČNB.
Analýza citlivosti zahrnuje derivátové finanční nástroje a  neuhrazená finanční aktiva a  závazky denominované v  cizích měnách
a měří dopad z přepočtu těchto položek k rozvahovému dni upraveným kurzem ve srovnání s kurzem ČNB. K 31. prosinci 2017
Společnost považuje za reálně možný pohyb měnových kurzů EUR, USD, PLN, CHF, GBP a RUB vůči české koruně v následujícím
období +10 % (posílení české koruny) a -10 % (oslabení české koruny). K 31. prosinci 2016 Společnost považovala za reálně možný
pohyb měnových kurzů EUR, USD, CHF, GBP a RUB vůči české koruně v následujícím období +15 % (posílení české koruny) a -15 %
(oslabení české koruny).
Analýza citlivosti na změny měnových kurzů je založena na předpokladu očekávaných reálně možných pohybů měnového kurzu.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Následující tabulky představují dopad na zisk před zdaněním a ostatní úplný výsledek před zdaněním při očekávaném posílení nebo
oslabení české koruny vůči cizím měnám:
+ 10 % – zhodnocení CZK
2017 (v mil. Kč) EUR USD CHF GBP RUB PLN
Ostatní
měny
Zisk před zdaněním
Nederivátové finanční nástroje 1 402 – 136 1 3 – 184 – 11 34
Derivátové finanční nástroje – 401 – – – – –
Ostatní úplný výsledek před zdaněním
Derivátové finanční nástroje – 627 – 1 492 3 323 14 2 100 833
– 10 % – znehodnocení CZK
2017 (v mil. Kč) EUR USD CHF GBP RUB PLN
Ostatní
měny
Zisk před zdaněním
Nederivátové finanční nástroje – 1 402 136 – 1 – 3 184 11 – 34
Derivátové finanční nástroje – – 401 – – – – –
Ostatní úplný výsledek před zdaněním
Derivátové finanční nástroje 627 – – 1 492 – 3 323 – 14 – 2 100 – 833
+ 15 % – zhodnocení CZK
2016 (v mil. Kč) EUR USD CHF GBP RUB
Ostatní
měny
Zisk před zdaněním
Nederivátové finanční nástroje 1 982 – 207 – 3 20 – 241 39
Derivátové finanční nástroje – – 147 – – – –
Ostatní úplný výsledek před zdaněním
Derivátové finanční nástroje – 609 2 016 3 038 6 158 262 2 271
– 15 % – znehodnocení CZK
2016 (v mil. Kč) EUR USD CHF GBP RUB
Ostatní
měny
Zisk před zdaněním
Nederivátové finanční nástroje – 1 982 207 3 – 20 241 – 39
Derivátové finanční nástroje – 147 – – – –
Ostatní úplný výsledek před zdaněním
Derivátové finanční nástroje 609 – 2 016 – 3 038 – 6 158 – 262 – 2 271

98
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
3.4.2 Citlivost na změny úrokové sazby
Společnost je vystavena úrokovému riziku zejména v  souvislosti s  poskytováním krátkodobých úložek společnostem koncernu
Volkswagen.
Analýza citlivosti na změny úrokových sazeb byla stanovena na základě expozice vůči derivátovým finančním aktivům a závazkům
k rozvahovému dni, stejně jako vůči nederivátovým finančním aktivům a závazkům.
V roce 2017 u krátkodobých úložek společnostem koncernu Volkswagen, bankovních úložek a měnových forwardů a swapů předpo-
kládá Společnost v následujícím období reálně možný nárůst výnosové křivky o 100 bazických bodů a reálně možný pokles úrokové
křivky o 100 bazických bodů (2016: +100 / -25 bazických bodů). U měn, u kterých byly v roce 2017 (2016) úrokové sazby 0 % nebo
negativní, předpokládá Společnost pouze nárůst výnosové křivky. Výsledky Společnosti jsou nejcitlivější na pohyb výnosové křivky
české koruny.
U derivátových finančních nástrojů Společnost měří dopad na změnu jejich reálné hodnoty z titulu změny výnosové křivky. Pro
nederivátové finanční nástroje je dopad do výkazu zisku a ztráty stanoven na základě specifikované změny úrokové sazby, která by
nastala na začátku následujícího účetního období, a za předpokladu, že by nedošlo k žádné jiné změně úrokových sazeb v průběhu
celého účetního období.
Následující tabulky představují dopad na zisk před zdaněním při očekávaném nárůstu nebo poklesu úrokových sazeb:

2017 (v mil. Kč)
Nárůst úrokové míry
o 100 baz. bodů
Pokles úrokové míry
o 100 baz. bodů
Zisk před zdaněním
Nederivátové finanční nástroje 985 –
Derivátové finanční nástroje – 82 84
Celkem 903 84
2016 (v mil. Kč)
Nárůst úrokové míry
o 100 baz. bodů
Pokles úrokové míry
o 25 baz. bodů
Zisk před zdaněním
Nederivátové finanční nástroje 804 – 21
Derivátové finanční nástroje – 60 15
Celkem 744 – 6
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
3.4.3 Citlivost na změny ostatních cenových rizik
Společnost je vystavena kombinaci komoditního a měnového rizika díky volatilitě cen jednotlivých komodit, které jsou obchodovány
v cizích měnách. Toto riziko změny peněžních toků je zajišťováno pomocí kombinace komoditních swapů a měnových forwardů.
Analýza citlivosti na změny cen komodit byla stanovena na základě expozice vůči derivátovým finančním aktivům a závazkům k roz-
vahovému dni.
V roce 2017 Společnost předpokládá reálně možný pohyb ceny mědi a hliníku v následujícím období +/- 10 % (2016: +/- 20 %).
U derivátových finančních instrumentů Společnost měří dopad na změnu jejich reálné hodnoty z titulu změny spotové ceny komodi-
ty. Ostatní nederivátová finanční aktiva a závazky nejsou považovány za citlivé na změny cen komodit, protože ty jsou k datu vzniku
daného finančního závazku nebo aktiva již zafixovány.
Následující tabulky představují dopad na zisk před zdaněním při očekávaném nárůstu nebo poklesu ceny mědi a hliníku:

2017 (v mil. Kč)
Nárůst cen
mědi + 10 %
Pokles cen
mědi – 10 %
Nárůst cen
hliníku + 10 %
Pokles cen
hliníku – 10 %
Zisk před zdaněním
Derivátové finanční nástroje 78 – 78 125 – 125
2016 (v mil. Kč)
Nárůst cen
mědi + 20 %
Pokles cen
mědi – 20 %
Nárůst cen
hliníku + 20 %
Pokles cen
hliníku – 20 %
Zisk před zdaněním
Derivátové finanční nástroje 92 – 92 136 – 136
3.5 ŘÍZENÍ KAPITÁLU
Kapitál Společnosti je řízen na úrovni koncernu Volkswagen. Cílem v oblasti řízení kapitálu je zajištění trvalého růstu hodnoty Spo-
lečnosti pro akcionáře. Za kapitál je vedením Společnosti považován vlastní kapitál prezentovaný v této účetní závěrce.
100
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
4. NEHMOTNÝ MAJETEK (v mil. Kč)
Aktivované vývojové
náklady vyráběných
produktů
Aktivované vývojové
náklady vyvíjených
produktů
Ostatní nehmotná
aktiva Celkem
Pořizovací cena
Stav k 1. 1. 2017 28 212 4 322 12 505 45 039
Přírůstky 807 6 304 1 972 9 083
Úbytky – – – 7 – 7
Přeúčtování 3 174 – 3 174 – –
Stav k 31. 12. 2017 32 193 7 452 14 470 54 115
Oprávky a kumulované
ztráty ze snížení hodnoty
Stav k 1. 1. 2017 – 16 018 – – 7 538 – 23 556
Odpisy – 2 764 – – 1 268 – 4 032
Snížení hodnoty majetku – 1 155 – 1 087 – 795 – 3 037
Úbytky – – 7 7
Stav k 31. 12. 2017 – 19 937 – 1 087 – 9 594 – 30 618
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2017 12 256 6 365 4 876 23 497
Aktivované vývojové
náklady vyráběných
produktů
Aktivované vývojové
náklady vyvíjených
produktů
Ostatní nehmotná
aktiva Celkem
Pořizovací cena
Stav k 1. 1. 2016 30 799 3 466 14 433 48 698
Přírůstky 218 3 257 848 4 323
Úbytky – 5 206 – – 2 776 – 7 982
Přeúčtování 2 401 – 2 401 – –
Stav k 31. 12. 2016 28 212 4 322 12 505 45 039

Oprávky a kumulované
ztráty ze snížení hodnoty
Stav k 1. 1. 2016 – 15 307 – – 8 578 – 23 885
Odpisy – 3 406 – – 1 314 – 4 720
Snížení hodnoty majetku – 2 511 – – 422 – 2 933
Úbytky 5 206 – 2 776 7 982
Stav k 31. 12. 2016 – 16 018 – – 7 538 – 23 556
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2016 12 194 4 322 4 967 21 483
V pozici Ostatní nehmotná aktiva jsou zahrnuta zejména práva k výrobnímu zařízení, software a softwarové licence.
Odpisy a snížení hodnoty nehmotného majetku ve výši 6 995 mil. Kč (2016: 7 581 mil. Kč) byly zahrnuty do nákladů na prodané vý-
robky, zboží a služby, 9 mil. Kč (2016: 8 mil. Kč) do odbytových nákladů a 65 mil. Kč (2016: 64 mil. Kč) do správních nákladů.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Testy na snížení hodnoty
Vedení Společnosti posoudilo požadavky standardů IAS 1, IAS 10 a IAS 36 v souvislosti se snížením plánovaných peněžních příjmů
u vybraných modelů značky ŠKODA s možným dopadem na hodnotu nehmotných aktiv Společnosti. Na základě podstatných změn
v tržním prostředí zaznamenala Společnost v roce 2017 u pěti penězotvorných jednotek (výroba vozidel určitého modelu) snížení
plánovaných peněžních příjmů a otestovala aktiva těchto penězotvorných jednotek na ztrátu ze snížení hodnoty. Zůstatková hod-
nota aktiv těchto penězotvorných jednotek byla porovnána vůči její zpětně získatelné hodnotě. Zpětně získatelná hodnota byla
stanovena na základě výpočtu hodnoty z užívání aktiv těchto penězotvorných jednotek, ve kterém se používají projekce peněžních
toků po dobu životního cyklu penězotvorných jednotek, založené na finančních rozpočtech schválených vedením Společnosti, které
pokrývají období 5 let.
Pro diskontování peněžních toků byla v roce 2017 použita diskontní sazba před zdaněním 5,8 % (2016: 5,4 %). Uvedená sazba odráží
specifická rizika týkající se oboru, ve kterém Společnost působí. Z porovnání zůstatkové hodnoty a zpětně získatelné hodnoty byla
zjištěna u  pěti penězotvorných jednotek ztráta ze snížení hodnoty nehmotného majetku alokovaná na  nehmotná aktiva ve  výši
3 037 mil. Kč (2016: 2 933 mil. Kč), kterou Společnost zaúčtovala na vrub výkazu zisku a ztráty (v rámci položky Náklady na prodané
výrobky, zboží a služby) za rok končící 31. prosince 2017.
Aktivace výpůjčních nákladů
V rámci nehmotného majetku neaktivovala Společnost v roce 2017 (2016) z důvodu nevýznamnosti žádné výpůjční náklady.
Přehled nákladů na výzkum a vývoj zahrnutých do výkazu zisku a ztráty (v mil. Kč)
2017 2016
Neaktivované náklady na výzkum a vývoj 8 287 6 535
Odpisy a snížení hodnoty aktivovaných vývojových nákladů 5 006 5 917
Náklady na výzkum a vývoj vykázané ve výkazu zisku a ztráty 13 293 12 452
102
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
5. POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ (v mil. Kč)
Pozemky, budovy
a stavby Stroje a zařízení
Speciální nářadí,
obchodní
a provozní
vybavení
a inventář
Poskytnuté
zálohy
a nedokončené
investice* Celkem
Pořizovací cena
Stav k 1. 1. 2017 41 758 84 966 74 612 7 456 208 792
Přírůstky 544 3 150 5 789 7 430 16 913
Úbytky – 134 – 2 491 – 1 375 – – 4 000
Přeúčtování 1 345 1 268 – – 2 613 –
Stav k 31. 12. 2017 43 513 86 893 79 026 12 273 221 705
Oprávky a kumulované
ztráty ze snížení hodnoty
Stav k 1. 1. 2017 – 19 314 – 65 081 – 59 888 – – 144 283
Odpisy – 1 556 – 6 421 – 5 465 – – 13 442
Snížení hodnoty majetku – – – 1 154 – 711 – 1 865
Úbytky 110 2 460 1 375 – 3 945
Stav k 31. 12. 2017 – 20 760 – 69 042 – 65 132 – 711 – 155 645
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2017 22 753 17 851 13 894 11 562 66 060
Pozemky, budovy
a stavby Stroje a zařízení
Speciální nářadí,
obchodní
a provozní
vybavení
a inventář
Poskytnuté
zálohy
a nedokončené
investice* Celkem
Pořizovací cena
Stav k 1. 1. 2016 40 025 79 768 69 569 9 619 198 981
Přírůstky 1 018 5 057 5 319 2 410 13 804
Úbytky – 112 – 2 135 – 1 746 – – 3 993
Přeúčtování 827 2 276 1 470 – 4 573 –
Stav k 31. 12. 2016 41 758 84 966 74 612 7 456 208 792
Oprávky a kumulované
ztráty ze snížení hodnoty
Stav k 1. 1. 2016 – 17 940 – 60 895 – 54 504 – – 133 339
Odpisy – 1 486 – 6 260 – 5 194 – – 12 940
Snížení hodnoty majetku – – – 1 935 – – 1 935
Úbytky 112 2 074 1 745 – 3 931
Stav k 31. 12. 2016 – 19 314 – 65 081 – 59 888 – – 144 283
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2016 22 444 19 885 14 724 7 456 64 509
*Z celkové hodnoty vykázané v položce Poskytnuté zálohy a nedokončené investice hodnota poskytnutých záloh k 31. prosinci 2017 činila 4 971 mil. Kč
(k 31. prosinci 2016: 1 285 mil. Kč).
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Testy na snížení hodnoty
Vedení Společnosti posoudilo požadavky standardů IAS 1, IAS 10 a IAS 36 v souvislosti se snížením plánovaných peněžních pří-
jmů u vybraných modelů značky ŠKODA s možným dopadem na hodnotu dlouhodobých hmotných aktiv Společnosti. Na základě
podstatných změn v tržním prostředí zaznamenala Společnost v roce 2017 u tří penězotvorných jednotek (výroba vozidel určitého
modelu) snížení plánovaných peněžních příjmů a otestovala aktiva těchto penězotvorných jednotek na ztrátu ze snížení hodnoty.
Zůstatková hodnota aktiv těchto penězotvorných jednotek byla porovnána vůči jejich zpětně získatelné hodnotě. Zpětně získatel-
ná hodnota byla stanovena na základě výpočtu hodnoty z užívání aktiv, ve kterém se používají projekce peněžních toků po dobu
životního cyklu penězotvorných jednotek, založené na finančních rozpočtech schválených vedením Společnosti, které pokrývají
období 5 let.
Pro diskontování peněžních toků byla v roce 2017 použita diskontní sazba před zdaněním 5,8 % (2016: 5,4 %). Uvedená sazba od-
ráží specifická rizika týkající se oboru, ve  kterém Společnost působí. U  tří penězotvorných jednotek byla výsledkem porovnání
zůstatkové hodnoty a zpětně získatelné hodnoty ztráta ze snížení hodnoty hmotného majetku alokovaná na hmotná aktiva ve výši
1 865 mil. Kč (2016: 1 935 mil. Kč), kterou Společnost zaúčtovala na vrub výkazu zisku a ztráty (v rámci položky Náklady na prodané
výrobky, zboží a služby) za rok končící 31. prosince 2017 (31. prosince 2016).
Aktivace výpůjčních nákladů
V rámci hmotného majetku neaktivovala Společnost v roce 2017 (2016) z důvodu nevýznamnosti žádné výpůjční náklady.
6. PODÍLY V DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTECH
Dceřiná společnost Sídlo společnosti Výše majetkového podílu %
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Slovensko 100
Skoda Auto India Private Ltd. Indie 100
ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. Česká republika 100
Dceřiné společnosti, v nichž má Společnost majetkový podíl, vyplatily Společnosti v roce 2017 dividendy ve výši 47 mil. Kč (2016:
46 mil. Kč).
7. PODÍLY V PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTECH (v mil. Kč)
Podíl Společnosti na  základním kapitálu společnosti OOO VOLKSWAGEN Group Rus činil k  31. prosinci 2017 celkem 16,8 %
(k 31.  prosinci 2016: 16,8 %). Společnost vykonává ve společnosti OOO VOLKSWAGEN Group Rus podstatný vliv na základě násle-
dujících okolností: účastní se tvorby politik, včetně účasti na rozhodováních o přídělech ze zisku; uskutečňuje významné transakce
se společností; dochází ke vzájemné výměně manažerského personálu a poskytuje společnosti stěžejní technické informace.
K 31. prosinci 2017 činila účetní hodnota podílu Společnosti 1 823 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 1 823 mil. Kč). Zpětně získatelná hod-
nota podílu v přidružené společnosti byla k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016) výrazně vyšší než účetní hodnota.
Podíl Společnosti na základním kapitálu společnosti ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. činil k 31. prosinci 2017 celkem 31,25 % (k 31. prosinci
2016: 31,25 %). K 31. prosinci 2017 činila účetní hodnota podílu Společnosti 529 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 529 mil. Kč).
Společnost ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. vyplatila Společnosti dividendu ve výši 152 mil. Kč (2016: 152 mil. Kč).
104
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
8. OSTATNÍ POHLEDÁVKY A FINANČNÍ AKTIVA,
POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
A REALIZOVATELNÁ FINANČNÍ AKTIVA (v mil. Kč)
8.1 OSTATNÍ DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY A FINANČNÍ AKTIVA
Stav k 31. 12. 2017
Finanční aktiva
v reálné hodnotě
proti nákladům
a výnosům**
Půjčky
a pohledávky
Realizovatelná
finanční
aktiva
Finanční
aktiva
k zajištění Ostatní* Celkem
Ostatní dlouhodobé pohledávky
a finanční aktiva
Půjčky zaměstnancům – 450 – – – 450
Kladné reálné hodnoty finančních derivátů – 673 – – 4 507 – 3 834
Kapitálové nástroje – – 8 606 – – 8 606
Ostatní – – – – – –
Celkem – 673 450 8 606 4 507 – 12 890
Stav k 31. 12. 2016
Finanční aktiva
v reálné hodnotě
proti nákladům
a výnosům**
Půjčky
a pohledávky
Realizovatelná
finanční
aktiva
Finanční
aktiva
k zajištění Ostatní* Celkem
Ostatní dlouhodobé pohledávky
a finanční aktiva
Půjčky zaměstnancům – 472 – – – 472
Kladné reálné hodnoty finančních derivátů – 533 – – 3 889 – 3 356
Kapitálové nástroje – – 9 023 – – 9 023
Ostatní – – – – 724 724
Celkem – 533 472 9 023 3 889 724 13 575
* Kategorie Ostatní nepředstavuje finanční instrumenty dle IAS 32.
** Finanční aktiva držená za účelem obchodování.
Poznámky:
Spotová komponenta byla k 31. prosinci 2017 (2016) vyšší než reálná hodnota, proto je termínová komponenta vykázána se záporným znaménkem.
Na finanční aktiva nejsou vázána žádná významná omezení z titulu užívacího práva. Případná rizika z prodlení nebo neplnění jsou
zohledněna prostřednictvím kumulované ztráty ze snížení hodnoty s výjimkou u finančních aktiv oceňovaných v reálné hodnotě.
V rámci portfolia „Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům“ je vykázána termínová komponenta
derivátů k zajištění a reálná hodnota derivátů k obchodování viz bod 3.3.4.
Účetní hodnota dlouhodobých zaměstnaneckých půjček se blíží jejich reálné hodnotě. Reálná hodnota dlouhodobých zaměst-
naneckých půjček byla stanovena jako současná hodnota budoucích peněžních toků na základě tržních úrokových sazeb k rozva-
hovému dni. Reálná hodnota dlouhodobých zaměstnaneckých půjček splňuje podmínky pro stupeň 3 dle IFRS 13.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Ve sloupci „Finanční aktiva k zajištění“ je vykázána spotová hodnota popř. reálná hodnota derivátů určených k zajištění. Detailní
informace o finančních derivátech včetně informací, které se týkají jejich reálné hodnoty dle požadavků IFRS 13, jsou uvedeny
v bodu 3.3.4.
Ve sloupci „Ostatní“ jsou zahrnuty zejména dlouhodobé pohledávky vůči společnosti VOLKSWAGEN AG.
V rámci portfolia „Realizovatelná finanční aktiva“ jsou vykázány investice do kapitálových nástrojů jiných účetních jednotek.
Po schválení příslušnými čínskými úřady nabyla Společnost s účinností ke dni 29. března 2016 1% podíl na společnosti SAIC VOLKS-
WAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dále jen SAIC), která je spřízněnou stranou (společným podnikem VOLKS-
WAGEN AG a třetí strany). Společnost plánuje tuto investici dlouhodobě držet a neuvažuje o jejím prodeji.
Reálná hodnota této investice k 31. prosinci 2017 činila 8 602 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 9 019 mil. Kč). Reálná hodnota byla stano-
vena jako současná hodnota budoucího volného peněžního toku (FCF) za použití diskontní sazby odvozené od váženého průměru
nákladů na kapitál společnosti SAIC (WACC). Reálná hodnota této investice splňuje podmínky pro stupeň 3 dle IFRS 13.
Při určení výše reálné hodnoty byly Společností vzaty v úvahu následující významné nepozorovatelné vstupy: předpoklady týkající
se podnikového plánování (např. peněžní toky z provozní činnosti); tempo růstu použité pro odhad volných peněžních toků po konci
plánovacího období a diskontní sazba. V roce 2017 (2016) bylo pro extrapolaci FCF použito tempo růstu ve výši 3,0 % (1,0 %). Pro
diskontování FCF byla v roce 2017 (2016) použita sazba WACC po zdanění ve výši 13,1 % (10,5 %).
Dle aktuálně dostupných informací k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016) byla významná změna podnikového plánování posouze-
na jako nepravděpodobná. Použité prognózy peněžních toků mohou být proto považovány za vhodný základ pro stanovení reálné
hodnoty.
Následující tabulka znázorňuje změnu hodnoty investic do kapitálových nástrojů oceněných v reálné hodnotě v rámci stupně 3:
Investice do kapitálových nástrojů
Stav k 1. 1. 2017 9 019
Přírůstky –
Celková změna reálné hodnoty za období – 417
Stav k 31. 12. 2017 8 602
Investice do kapitálových nástrojů
Stav k 1. 1. 2016 –
Přírůstky 7 592
Celková změna reálné hodnoty za období 1 427
Stav k 31. 12. 2016 9 019
Vliv změny hodnoty z přecenění investice na reálnou hodnotu byl vykázán v ostatním úplném výsledku.
106
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Citlivost reálné hodnoty investice na změnu v dlouhodobém tempu růstu
V roce 2017 Společnost předpokládá reálně možný pohyb dlouhodobého tempa růstu v následujícím období +/- 0,5 procentního bodu
(2016: +/- 0,5 procentního bodu).
Následující tabulky představují dopad na výši rozvahových položek při očekávaném nárůstu nebo poklesu dlouhodobého tempa
růstu:
2017
Nárůst o 0,5
procentního bodu
Pokles o 0,5
procentního bodu
Nárůst (+) / pokles (-) reálné hodnoty investice 238 – 215
Nárůst (+) / pokles (-) ostatního úplného výsledku před zdaněním 238 – 215
2016
Nárůst o 0,5
procentního bodu
Pokles o 0,5
procentního bodu
Nárůst (+) / pokles (-) reálné hodnoty investice 262 – 235
Nárůst (+) / pokles (-) ostatního úplného výsledku před zdaněním 262 – 235
Citlivost reálné hodnoty investice na změnu ve WACC
V roce 2017 Společnost předpokládá reálně možný pohyb WACC v následujícím období +/- 0,5 procentního bodu (2016: +/- 0,5 pro-
centního bodu).
Následující tabulky představují dopad na výši rozvahových položek při očekávaném nárůstu nebo poklesu WACC:
2017
Nárůst o 0,5
procentního bodu
Pokles o 0,5
procentního bodu
Nárůst (+) / pokles (-) reálné hodnoty investice – 400 442
Nárůst (+) / pokles (-) ostatního úplného výsledku před zdaněním – 400 442
2016
Nárůst o 0,5
procentního bodu
Pokles o 0,5
procentního bodu
Nárůst (+) / pokles (-) reálné hodnoty investice – 403 449
Nárůst (+) / pokles (-) ostatního úplného výsledku před zdaněním – 403 449
Mezi významnými nepozorovatelnými vstupy neexistují žádné významné vzájemné vztahy.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
8.2 OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A FINANČNÍ AKTIVA
Stav k 31. 12. 2017
Finanční aktiva
v reálné hodnotě
proti nákladům
a výnosům**
Půjčky
a pohledávky
Finanční aktiva
k zajištění Ostatní* Celkem
Ostatní krátkodobé pohledávky
a finanční aktiva
Půjčky zaměstnancům – 57 – – 57
Půjčky a úložky společnostem
koncernu Volkswagen – – – – –
Kladné reálné hodnoty
finančních derivátů – 689 – 5 099 – 4 410
Daňové pohledávky
(kromě daně z příjmů) – – – 4 516 4 516
Ostatní – 504 – 1 430 1 934
Celkem – 689 561 5 099 5 946 10 917
Stav k 31. 12. 2016
Finanční aktiva
v reálné hodnotě
proti nákladům
a výnosům**
Půjčky
a pohledávky
Finanční aktiva
k zajištění Ostatní* Celkem
Ostatní krátkodobé pohledávky
a finanční aktiva
Půjčky zaměstnancům – 60 – – 60
Půjčky a úložky společnostem
koncernu Volkswagen – 8 314 – – 8 314
Kladné reálné hodnoty
finančních derivátů – 321 – 3 227 – 2 906
Daňové pohledávky
(kromě daně z příjmů) – – – 3 531 3 531
Ostatní – 146 – 2 206 2 352
Celkem – 321 8 520 3 227 5 737 17 163
* Kategorie Ostatní nepředstavuje finanční instrumenty dle IAS 32.
** Finanční aktiva držená za účelem obchodování.
Poznámky:
Spotová komponenta byla k 31. prosinci 2017 (2016) vyšší než reálná hodnota, proto je termínová komponenta vykázána se záporným znaménkem.
Na finanční aktiva nejsou vázána žádná významná omezení z titulu užívacího práva. Případná rizika z prodlení nebo neplnění jsou
zohledněna prostřednictvím kumulované ztráty ze snížení hodnoty s výjimkou u finančních aktiv oceňovaných v reálné hodnotě.
V rámci portfolia „Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům“ je vykázána termínová komponenta
derivátů k zajištění a reálná hodnota derivátů k obchodování viz bod 3.3.4.
V rámci portfolia „Půjčky a pohledávky“ jsou vykázány zaměstnanecké půjčky a půjčky a úložky společnostem koncernu Volkswagen.
Účetní hodnota krátkodobých zaměstnaneckých půjček se blíží jejich reálné hodnotě. Reálná hodnota krátkodobých zaměstnanec-
kých půjček byla stanovena jako současná hodnota budoucích peněžních toků na základě tržních úrokových sazeb k rozvahovému
dni. Reálná hodnota krátkodobých zaměstnaneckých půjček splňuje podmínky pro stupeň 3 dle IFRS 13.
108
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Ve sloupci „Finanční aktiva k zajištění“ je vykázána spotová hodnota popř. reálná hodnota derivátů určených k zajištění. Detailní
informace o finančních derivátech včetně informací, které se týkají jejich reálné hodnoty dle požadavků IFRS 13, jsou uvedeny
v bodu 3.3.4.
Ve sloupci „Ostatní“ jsou zahrnuty zejména krátkodobé pohledávky vůči zaměstnancům, poskytnuté zálohy a ostatní krátkodobé
pohledávky vůči společnosti VOLKSWAGEN AG.
K  31. prosinci 2016 byla vážená průměrná efektivní úroková sazba půjček a  úložek společnostem koncernu Volkswagen vážená
účetní hodnotou 0,364 %. Účetní hodnota půjček a úložek společnostem koncernu Volkswagen se blížila jejich reálné hodnotě. Re-
álná hodnota půjček a  úložek společnostem koncernu Volkswagen byla stanovena jako současná hodnota budoucích peněžních
toků na základě tržních úrokových sazeb k rozvahovému dni. Reálná hodnota půjček a úložek společnostem koncernu Volkswagen
splňovala podmínky pro stupeň 2 dle IFRS 13. Veškeré půjčky a úložky společnostem koncernu Volkswagen vykázané v bodu 8 byly
denominovány v CZK.
8.3 POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů vůči 2017 2016
Třetím stranám 2 249 2 598
Dceřiným společnostem 934 897
Ostatním spřízněným stranám 15 269 13 335
Celkem 18 452 16 830
Vzhledem k jejich krátkodobé povaze se účetní hodnota krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů po případném snížení o vy-
tvořené opravné položky blíží reálné hodnotě.
Opravné položky na snížení hodnoty krátkodobých obchodních pohledávek ve výši 148 mil. Kč (2016: 156 mil. Kč) jsou již v uvede-
ných hodnotách zahrnuty.
Pohledávky z obchodních vztahů jsou klasifikovány dle IAS 39 v rámci portfolia „Půjčky a pohledávky“.
9. ZÁSOBY (v mil. Kč)
Struktura zásob
Netto hodnota
k 31. 12. 2017
Netto hodnota
k 31. 12. 2016
Suroviny, pomocný a provozní materiál 5 859 5 174
Nedokončená výroba 3 843 3 726
Hotové výrobky a zboží 7 912 7 193
Celkem 17 614 16 093
Hodnota zásob (včetně výrobních personálních nákladů a režií, aktivovaných do zásob) vykázaná v nákladech v roce 2017 činila
339 360 mil. Kč (2016: 287 232 mil. Kč).
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
10. PENÍZE A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY (v mil. Kč)
2017 2016
Peníze v hotovosti 4 5
Cash pooling 17 196 33 016
Bankovní účty 1 235
Peněžní ekvivalenty 80 000 40 000
Celkem 97 201 73 256
Vážená průměrná efektivní úroková sazba bankovních účtů vážená účetní hodnotou k 31. prosinci 2017 byla 0,0 % (k 31. prosinci
2016: 0,0 %).
V položce Cash pooling jsou vykázány overnight úložky z využívání cash poolingu (viz bod 3.2). Položka Peněžní ekvivalenty zahr-
nuje ostatní krátkodobé úložky u společností koncernu Volkswagen s původní dobou splatnosti nepřevyšující tři měsíce. V kapitole 3
jsou tyto úložky včetně cash poolingu v rámci klasifikace dle IAS 39 součástí portfolia Půjčky a pohledávky.
Vážená průměrná efektivní úroková sazba peněžních ekvivalentů včetně cash poolingu vážená účetní hodnotou k 31. prosinci 2017
byla 0,0 % (k 31. prosinci 2016: 0,0 %). Účetní hodnota peněžních ekvivalentů včetně cash poolingu se blíží jejich reálné hodnotě.
Z  celkové hodnoty peněžních ekvivalentů včetně cash poolingu bylo denominováno v  CZK 96  408 mil Kč (k  31. prosinci 2016:
70 923 mil. Kč) a v EUR 788 mil Kč (k 31. prosinci 2016: 2 093 mil. Kč).
11. ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Upsaný základní kapitál se skládá z 1 670 885 kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč.
Jediným akcionářem Společnosti je společnost VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. se sídlem ve Strassenu ve Velkové-
vodství lucemburském. Společnost VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. je přímo 100% dceřinou společností společnosti
VOLKSWAGEN AG.
Kmenové akcie zajišťují právo hlasování na valné hromadě Společnosti a právo na dividendu.
Během účetního období 2017 (2016) nedošlo k žádnému pohybu základního kapitálu.
V roce 2017 Společnost vyplatila dividendu z výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 18 870 mil. Kč (2016: 15 400 mil. Kč). Dále na zá-
kladě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady byla v roce 2017 přiznána tomuto jedinému akcionáři
dividenda z nerozděleného zisku minulých účetních období, a to ve výši 38 520 mil. Kč. Tato dividenda bude vyplacena v roce 2018.
V roce 2017 činila dividenda na akcii 34 347 Kč (2016: 9 217 Kč).
110
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
12. OSTATNÍ FONDY A NEROZDĚLENÝ ZISK (v mil. Kč)
12.1 OSTATNÍ FONDY
2017 2016
Oceňovací fond z realizovatelných finančních aktiv* 818 1 156
Oceňovací fond z přecenění zajišťovacích derivátů* 6 836 1 045
Zákonný rezervní fond 3 366 3 366
Celkem 11 020 5 567
* Včetně odložené daně.
Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, i nadále si však ponechala pravidla pro tvorbu rezervního
fondu. Rezervní fond lze použít výhradně ke krytí ztrát.
Pohyb oceňovacího fondu z přecenění investic na reálnou hodnotu:
Oceňovací fond z realizovatelných finančních aktiv
Stav k 1. 1. 2017 1 156
Celková změna reálné hodnoty za období – 417
Odložená daň ze změny reálné hodnoty 79
Stav k 31. 12. 2017 818
Oceňovací fond z realizovatelných finančních aktiv
Stav k 1. 1. 2016 –
Celková změna reálné hodnoty za období 1 427
Odložená daň ze změny reálné hodnoty – 271
Stav k 31. 12. 2016 1 156
Pohyb oceňovacího fondu z přecenění zajišťovacích derivátů:
Oceňovací fond z přecenění zajišťovacích derivátů
Stav k 1. 1. 2017 1 045
Celková změna reálné hodnoty za období 9 360
Odložená daň ze změny reálné hodnoty – 1 778
Celkové převody do výkazu zisku a ztráty za období – efektivní část zajištění – 2 211
Celkové převody do výkazu zisku a ztráty za období – neefektivní část zajištění –
Odložená daň z převodu do výkazu zisku a ztráty 420
Stav k 31. 12. 2017 6 836
Oceňovací fond z přecenění zajišťovacích derivátů
Stav k 1. 1. 2016 – 8 134
Celková změna reálné hodnoty za období 8 953
Odložená daň ze změny reálné hodnoty – 1 701
Celkové převody do výkazu zisku a ztráty za období – efektivní část zajištění 2 373
Celkové převody do výkazu zisku a ztráty za období – neefektivní část zajištění 6
Odložená daň z převodu do výkazu zisku a ztráty – 452
Stav k 31. 12. 2016 1 045
Z celkové hodnoty efektivní části zajištění, která byla převedena z fondu do výkazu zisku a ztráty, byla v roce 2017 zahrnuta do po-
ložky Ostatní provozní náklady částka ve výši 2 202 mil. Kč (v roce 2016: 3 644 mil. Kč) a do položky Ostatní provozní výnosy částka
ve výši 4 413 mil. Kč (v roce 2016: 1 271 mil. Kč).
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
12.2 NEROZDĚLENÝ ZISK
Z celkové hodnoty nerozděleného zisku ve výši 88 177 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 113 726 mil. Kč) činila hodnota zisku po zdanění
za běžné účetní období 31 841 mil. Kč (v roce 2016: 25 163 mil. Kč).
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích se zisk Společnosti za rok 2017 (zjištěný v souladu s IFRS)
rozdělí na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti. Ke dni schválení účetní závěrky nebyla navržena částka dividend k vypla-
cení ani nedošlo ke schválení rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017.
13. FINANČNÍ, OSTATNÍ A OBCHODNÍ ZÁVAZKY (v mil. Kč)
13.1 FINANČNÍ A OSTATNÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Stav k 31. 12. 2017
Finanční závazky
v reálné hodnotě
proti nákladům
a výnosům**
Finanční závazky
k zajištění Ostatní* Celkem
Záporné reálné hodnoty
finančních derivátů 90 4 – 94
Ostatní – – 3 356 3 356
Celkem 90 4 3 356 3 450
Stav k 31. 12. 2016
Finanční závazky
v reálné hodnotě
proti nákladům
a výnosům**
Finanční závazky
k zajištění Ostatní* Celkem
Záporné reálné hodnoty
finančních derivátů – 34 1 450 – 1 416
Ostatní – – 2 748 2 748
Celkem – 34 1 450 2 748 4 164
* Kategorie Ostatní nepředstavuje finanční nástroje dle IAS 32.
** Finanční závazky držené za účelem obchodování.
Poznámky:
Spotová komponenta byla k 31. prosinci 2016 vyšší než reálná hodnota, proto je termínová komponenta vykázána se záporným znaménkem.
Ve sloupci a v položce „Ostatní“ jsou vykázány zejména výnosy příštích období z titulu prodloužené záruky.
112
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
13.2 FINANČNÍ A OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Stav k 31. 12. 2017
Finanční závazky
v reálné hodnotě
proti nákladům
a výnosům**
Finanční závazky
oceněné
zůstatkovou
hodnotou
Finanční závazky
k zajištění Ostatní* Celkem
Záporné reálné hodnoty
finančních derivátů 462 – 32 – 494
Závazky vůči zaměstnancům – – – 5 366 5 366
Sociální pojištění – – – 573 573
Ostatní – 38 520 – 2 140 40 660
Celkem 462 38 520 32 8 079 47 093
Stav k 31. 12. 2016
Finanční závazky
v reálné hodnotě
proti nákladům
a výnosům**
Finanční závazky
oceněné
zůstatkovou
hodnotou
Finanční závazky
k zajištění Ostatní* Celkem
Záporné reálné hodnoty
finančních derivátů 812 – 1 296 – 2 108
Závazky vůči zaměstnancům – – – 4 098 4 098
Sociální pojištění – – – 498 498
Ostatní – – – 1 574 1 574
Celkem 812 – 1 296 6 170 8 278
* Kategorie Ostatní nepředstavuje finanční nástroje dle IAS 32.
** Finanční závazky držené za účelem obchodování.
V rámci portfolia „Finanční závazky oceňované v reálné hodnotě proti nákladům a výnosům“ je vykázána termínová komponenta
derivátů k zajištění a reálná hodnota derivátů k obchodování viz bod 3.3.4.
Dividenda ve výši 38 520 mil. Kč, schválená v prosinci 2017 (viz bod 11), je zahrnuta ve „Finančních závazcích oceněných zůstatkovou
hodnotou“.
Ve sloupci „Finanční závazky k zajištění“ je vykázána spotová hodnota popř. reálná hodnota derivátů určených k zajištění. Detailní
informace o  finančních derivátech včetně informací, které se týkají jejich reálné hodnoty dle požadavků IFRS 13, jsou uvedeny
v bodu 3.3.4.
Ve sloupci a v položce „Ostatní“ jsou vykázány zejména výnosy příštích období z titulu prodloužené záruky a poskytnutých licencí.
Žádné z finančních závazků nejsou zajištěny zástavním právem.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
13.3 ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
Veškeré závazky z obchodních vztahů mají krátkodobou povahu.
Stav k 31. 12. 2017
Finanční závazky
oceněné zůstatkovou
hodnotou Ostatní* Celkem
Závazky z obchodních vztahů vůči
Třetím stranám 29 050 688 29 738
Dceřiným společnostem 243 – 243
Ostatním spřízněným stranám 14 057 240 14 297
Celkem 43 350 928 44 278
Stav k 31. 12. 2016
Finanční závazky
oceněné zůstatkovou
hodnotou Ostatní* Celkem
Závazky z obchodních vztahů vůči
Třetím stranám 28 802 933 29 735
Dceřiným společnostem 258 – 258
Ostatním spřízněným stranám 11 680 230 11 910
Celkem 40 740 1 163 41 903
* Kategorie Ostatní nepředstavuje finanční nástroje dle IAS 32.
V položce „Závazky z obchodních vztahů vůči ostatním spřízněným stranám“ jsou vykázány závazky vůči faktoringové společnosti
v rámci koncernu Volkswagen ve výši 2 123 mil. Kč k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016: 2 346 mil. Kč). Tyto závazky vznikly z běž-
né činnosti. Související podmínky a splatnost závazků se při převodu na faktoringovou společnost nezměnily.
Vzhledem ke krátkodobé povaze závazků z obchodních vztahů se blíží jejich účetní hodnota reálné hodnotě.
Ve sloupci „Ostatní“ jsou vykázány zejména přijaté zálohy.
Žádné ze závazků z obchodních vztahů nejsou zajištěny zástavním právem.
114
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
14. ODLOŽENÉ DAŇOVÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY (v mil. Kč)
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně kompenzovány, pokud existuje ze zákona vymahatelné právo kompenzace
splatných daňových pohledávek proti splatným daňovým závazkům a pokud se odložená daň vztahuje k daním z příjmů vyměřova-
ným stejným finančním úřadem.
Změny odložených daňových pohledávek a závazků (před kompenzací zůstatků) v daném období měly následující strukturu:
Odložené daňové závazky Odpisy
Finanční
deriváty*
Investiční
pobídky
Kapitálové
nástroje Celkem
Stav k 1. 1. 2016 – 4 420 1 908 – – – 2 512
Zaúčtování na vrub (-) / ve prospěch (+)
výkazu zisku a ztráty 637 – – – 637
Zaúčtování na vrub (-) / ve prospěch (+)
ostatního úplného výsledku – – 2 153 – – 271 – 2 424
Stav k 31. 12. 2016 – 3 783 – 245 – – 271 – 4 299
Zaúčtování na vrub (-) / ve prospěch (+)
výkazu zisku a ztráty – 3 – – – – 3
Zaúčtování na vrub (-) / ve prospěch (+)
ostatního úplného výsledku – – 1 358 – 79 – 1 279
Stav k 31. 12. 2017 – 3 786 – 1 603 – – 192 – 5 581
Odložené daňové pohledávky Odpisy
Finanční
deriváty*
Investiční
pobídky Ostatní** Celkem
Stav k 1. 1. 2016 – – 1 335 4 790 6 125
Zaúčtování na vrub (-) / ve prospěch (+)
výkazu zisku a ztráty – – 108 936 1 044
Zaúčtování na vrub (-) / ve prospěch (+)
ostatního úplného výsledku – – – – –
Stav k 31. 12. 2016 – – 1 443 5 726 7 169
Zaúčtování na vrub (-) / ve prospěch (+)
výkazu zisku a ztráty – – – 736 945 209
Zaúčtování na vrub (-) / ve prospěch (+)
ostatního úplného výsledku – – – – –
Stav k 31. 12. 2017 – – 707 6 671 7 378
Odložené daňové závazky a pohledávky netto Odpisy
Finanční
deriváty*
Investiční
pobídky Ostatní Celkem
Stav k 31. 12. 2016 – 3 783 – 245 1 443 5 455 2 870
Stav k 31. 12. 2017 – 3 786 – 1 603 707 6 479 1 797
* Další informace o finančních derivátech jsou uvedeny v bodu 2.5.3.
** Kategorie Ostatní zahrnuje zejména rezervy, opravné položky a přechodné rozdíly z dohadných položek.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
15. DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ REZERVY (v mil. Kč)
Rezervy
vyplývající
z prodeje
Rezervy na
zaměstnanecké
požitky
Rezervy na
procesní
rizika
Rezervy na
nákupní
rizika
Ostatní
rezervy Celkem
Stav k 1. 1. 2016 20 492 1 933 1 429 1 066 3 116 28 036
Čerpání – 5 158 – 406 – 427 – 156 – 37 – 6 184
Tvorba 8 778 459 835 864 685 11 621
Odúročení (+) – 49 – – – – – 49
Rozpuštění – 154 – 48 – 6 – 193 – 62 – 463
Stav k 1. 1. 2017 23 909 1 938 1 831 1 581 3 702 32 961
Čerpání – 7 037 – 286 – – 201 – 77 – 7 601
Tvorba 8 158 1 180 1 091 1 397 1 233 13 059
Odúročení (+) – 18 – – – – – 18
Rozpuštění – 1 434 – 46 – 141 – 314 – 77 – 2 012
Stav k 31. 12. 2017 23 578 2 786 2 781 2 463 4 781 36 389
Dlouhodobé a krátkodobé rezervy dle doby očekávaného čerpání prostředků:
Stav k 31. 12. 2017 < 1 rok 1 – 5 let > 5 let Celkem
Rezervy vyplývající z prodeje 12 584 8 447 2 547 23 578
Rezervy na zaměstnanecké požitky 478 656 1 652 2 786
Rezervy na procesní rizika 2 781 – – 2 781
Rezervy na nákupní rizika 2 463 – – 2 463
Ostatní rezervy 4 781 – – 4 781
Celkem 23 087 9 103 4 199 36 389
Stav k 31. 12. 2016 < 1 rok 1 – 5 let > 5 let Celkem
Rezervy vyplývající z prodeje 11 131 10 221 2 557 23 909
Rezervy na zaměstnanecké požitky 446 479 1 013 1 938
Rezervy na procesní rizika 1 831 – – 1 831
Rezervy na nákupní rizika 1 581 – – 1 581
Ostatní rezervy 3 702 – – 3 702
Celkem 18 691 10 700 3 570 32 961
116
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Rezervy vyplývající z prodeje zahrnují rezervy na záruční opravy a rezervy na ostatní závazky vyplývající z prodeje. Rezervy na zá-
ruční opravy zahrnují rezervu na základní záruku (2 roky), rezervu na prorezavění (podle modelu 10 nebo 12 let) a rezervu na ostatní
záruky nad rámec základní záruky, zejména rezervu na kulance. Společnost vytváří rezervy na záruční opravy v okamžiku usku-
tečnění prodeje na základě počtu prodaných vozů a předem stanovených sazeb za jednotlivé modelové řady. Dále jsou v položce
Rezervy vyplývající z prodeje zahrnuty také rezervy na bonusy a další výdaje, které budou vynaloženy až po rozvahovém dni, ale
prvotně souvisejí s uskutečněnými tržbami před rozvahovým dnem. Tvorba rezerv na bonusy a ostatní závazky vyplývající z prodeje
ponižuje tržby. V návaznosti na emisní nesrovnalosti zjištěné u společnosti VOLKSWAGEN AG vykázala Společnost v roce 2017
v položce Rezervy vyplývající z prodeje rezervu na servisní akci a na další výdaje spojené s technickými opatřeními u vozů s motory
typu EA 189, a to v celkové výši 2 640 mil. Kč (k 31. prosinci 2016 3 476 mil. Kč). Tvorba rezervy byla v rámci výkazu zisku a ztráty
vykázána v nákladech na prodané výrobky, zboží a služby. Společnosti bude částečně uhrazena náhrada výdajů nezbytných k mož-
nému vypořádání části rezervy a v souvislosti s výše uvedeným byla vykázána v roce 2017 v rámci ostatních pohledávek pohledávka
vůči společnosti VOLKSWAGEN AG ve výši 752 mil. Kč (k 31. prosinci 2016 1 939 mil. Kč).
Rezervy na zaměstnanecké požitky jsou tvořeny zejména rezervou na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky a rezervou na za-
městnanecké požitky při předčasném ukončení pracovního poměru.
Rezervy na procesní rizika obsahují rezervy na rizika vyplývající ze soudních sporů, právní poplatky, úroky z prodlení a ostatní
procesní rizika. Společnost zajišťuje pravděpodobné peněžní výdaje týkající se právních sporů, arbitrážních řízení či jiných proces-
ních řízení příslušnou rezervou. Společnost se neúčastní žádných právních sporů, arbitrážních řízení ani jiných procesních řízení,
na které by nebyla tvořena rezerva, a jež by mohly mít významný dopad na její finanční pozici a výsledky (účetní závěrku), ani se
v dohledné době podobná řízení neočekávají.
Rezervy na nákupní rizika zahrnují především rezervu na riziko zpětných změn cen vstupních surovin a dílů.
Ostatní rezervy zahrnují zejména rezervu na celní a daňová (mimo daně z příjmů) rizika v zemích, kde Společnost působí.
16. TRŽBY (v mil. Kč)
2017 2016
Vozy 343 452 292 300
Náhradní díly a příslušenství 21 064 19 458
Dodávky komponentů v rámci koncernu Volkswagen 34 183 27 995
Výnosy z licencí 2 636 3 385
Tržby za prodej služeb 2 916 2 650
Ostatní 3 149 2 199
Celkem 407 400 347 987
V roce 2017 (2016) se položka Ostatní vztahuje zejména k tržbám z prodeje ojetých vozů, šrotu a nářadí.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
17. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (v mil. Kč)
2017 2016
Kurzové zisky 4 242 1 523
Zisky z derivátových operací 4 413 1 271
Zisky z prodeje dlouhodobého majetku 38 13
Rozpouštění rezerv a dohadných položek 2 689 1 434
Rozpouštění opravných položek k pohledávkám 39 21
Ostatní provozní výnosy z poskytnutých služeb 695 926
Výnosy z ostatních ocenitelných práv 199 205
Ostatní 1 082 1 105
Celkem 13 397 6 498
Položka Ostatní v roce 2017 (2016) obsahuje zejména přefakturaci nákladů.
Kurzové zisky obsahují především zisky z kurzových rozdílů mezi datem vykázání a platbou pohledávek a závazků vyjádřených v ci-
zích měnách, jakož i kurzové zisky vyplývající z přecenění těchto pohledávek a závazků k rozvahovému dni. Kurzové ztráty z těchto
položek jsou zahrnuty v ostatních provozních nákladech.
Ostatní provozní výnosy z poskytnutých služeb zahrnují zejména výnosy z poradenství a IT služeb, které nesouvisejí s hlavní ob-
chodní činností Společnosti.
Rozpouštění rezerv a  dohadných položek bylo způsobeno změnami v  odhadech, které vyplynuly ze změn externích podmínek
a okolností, na kterých byly tyto odhady Společnosti založeny.
18. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (v mil. Kč)
2017 2016
Kurzové ztráty 2 928 1 150
Ztráty z derivátových operací 2 202 3 644
Odpisy pohledávek 124 87
Přírůstky rezerv na procesní rizika a ostatních rezerv 2 324 1 520
Ostatní 419 614
Celkem 7 997 7 015
118
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
19. FINANČNÍ VÝSLEDEK (v mil. Kč)
2017 2016
Úrokové výnosy 48 81
Kurzové zisky z peněžních prostředků 7 18
Kurzové zisky ze spotových operací 69 70
Výnosy z dividend 1 121 1 100
Zisk z vypořádání a z přecenění derivátů na reálnou hodnotu –
neefektivní část zajištění (včetně termínové komponenty měnových derivátů) 2 128 1 508
Finanční výnosy celkem 3 373 2 777
Úrokové náklady 179 196
Kurzové ztráty z peněžních prostředků 213 25
Kurzové ztráty ze spotových operací 100 81
Ztráta z vypořádání a z přecenění derivátů na reálnou hodnotu –
neefektivní část zajištění (včetně termínové komponenty měnových derivátů) 4 287 2 519
Finanční náklady celkem 4 779 2 821
Finanční výsledek – 1 406 – 44
Položka Výnosy z dividend obsahuje v roce 2017 zejména přijatou dividendu od společnosti SAIC ve výši 916 mil. Kč (2016: 897 mil. Kč).
20. ČISTÉ ZISKY A ZTRÁTY Z FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
(v mil. Kč)
2017 2016
Finanční nástroje v reálné hodnotě proti zisku nebo ztrátě – 2 159 – 1 011
Půjčky a pohledávky – 1 834 109
Realizovatelná finanční aktiva 921 902
Finanční závazky oceněné zůstatkovou hodnotou 2 805 113
Finanční deriváty k zajištění 2 211 – 2 373
Čisté zisky (+) / ztráty (-) vykázané ve výkazu zisku a ztráty 1 943 – 2 260
Finanční deriváty v ostatním úplném výsledku 7 149 11 332
Realizovatelná finanční aktiva v ostatním úplném výsledku – 417 1 427
Čisté zisky (+) / ztráty (-) vykázané v ostatním úplném výsledku 6 732 12 759
Celkové čisté zisky (+) / ztráty (-) 8 675 10 499
V portfoliu Finanční nástroje v reálné hodnotě proti nákladům a výnosům jsou vykázány zejména zisky, resp. ztráty z termínové
komponenty finančních derivátů k zajištění a zisky, resp. ztráty z finančních derivátů k obchodování.
Ostatní položky obsahují zejména nerealizované a realizované kurzové zisky / ztráty z pohledávek a závazků, čisté zisky / ztráty
z finančních derivátů k zajištění, kurzové zisky / ztráty z bankovních úložek, snížení hodnoty finančních aktiv a výnosy z dividend
realizovatelných finančních aktiv. Další informace o čistých ziscích a ztrátách z finančních nástrojů v ostatním úplném výsledku jsou
uvedeny v bodu 12.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
21. DAŇ Z PŘÍJMŮ (v mil. Kč)
2017 2016
Splatná daň 7 490 7 367
z toho: úprava vztahující se k předchozím obdobím 39 376
Odložená daň – 206 – 1 681
Daň z příjmů celkem 7 284 5 686
Zákonná sazba daně z příjmů v České republice pro zdaňovací období roku 2017 činila 19 % (2016: 19 %).
K 31. prosinci 2017 a k 31. prosinci 2016 byly odložené daně z příjmů vypočteny daňovou sazbou 19 %, která odpovídá zákonným
daňovým sazbám stanoveným pro budoucí období, kdy budou odložená daňová aktiva a závazky realizovány.
Porovnání mezi očekávanými a efektivními daňovými náklady (v mil. Kč)
2017 2016
Zisk před zdaněním 39 125 30 849
Očekávané náklady na daň z příjmů 7 434 5 861
Podíl zdanění týkající se:
Trvalých rozdílů vyplývajících z:
Příjmů osvobozených od daně z příjmů – 89 – 63
Nákladů daňově neuznatelných 538 426
Odečitatelných položek a ostatních slev na dani* – 599 – 351
Úpravy daňových nákladů za předchozí období 39 376
Vykázání odložené daňové pohledávky z nevyčerpaných
slev na dani z investičních pobídek – 2 – 108
Čerpání slev na dani z investičních pobídek – – 420
Ostatních daňových vlivů – 37 – 35
Skutečné daňové náklady 7 284 5 686
Efektivní daňová sazba 19% 18%
* Položka Odečitatelné položky a ostatní slevy na dani zahrnuje především slevy na dani z titulu dvojitého odpočtu nákladů na výzkum a vývoj.
120
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
22. DOTACE A INVESTIČNÍ POBÍDKY (v mil. Kč)
V roce 2017 Společnost vykázala výnosy z dotací na podnikatelskou činnost, na investice do úspory energií ve výrobě, do vybudování
školících kapacit pro zaměstnance Společnosti, ze spolupráce na výzkumných a vývojových projektech a na podporu soukromých
škol a zahraniční mobility žáků (ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod) ve výši 64 mil. Kč (2016:
62 mil. Kč).
Investiční pobídky
Pro využití investičních pobídek musí Společnost zároveň splnit Všeobecné podmínky stanovené § 2 odst. 2 zákona o investičních
pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podmínky stanovené § 6a odst. 2 a 5 téhož zákona a zvláštní podmínky podle
§ 35b zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Celková částka veřejné podpory u investičních pobídek
přislíbených Společnosti vždy závisí na výši proinvestované částky.
Následující tabulka obsahuje přehled přislíbených investičních pobídek a jejich čerpání v roce 2017:
Titul investiční pobídky
Maximální výše
veřejné podpory
Výše vykázané
odložené daně
z titulu inv. pobídky
Výše čerpání inv.
pobídky ve formě
slevy na dani*
Rozšíření stávající výroby o výrobu automatických
převodovek – DQ 200 Vrchlabí 738 – 738
Rozšíření svařovny o výrobní technologie pro
výrobu karoserií na MQB platformě – Kvasiny 707 707 –
Celkem 1 445 707 738
* Částka představuje odhad čerpání investiční pobídky k 31. prosinci 2017, kterou Společnost zahrnula v odhadu splatné daně z příjmů za rok 2017.
Následující tabulka obsahuje přehled přislíbených investičních pobídek a jejich čerpání v roce 2016:
Titul investiční pobídky
Maximální výše
veřejné podpory
Výše vykázané
odložené daně
z titulu inv. pobídky
Výše čerpání inv.
pobídky ve formě
slevy na dani*
Rozšíření výroby převodovek – MQ 100 496 – 420
Rozšíření stávající výroby o výrobu automatických
převodovek – DQ 200 Vrchlabí 738 738 –
Rozšíření svařovny o výrobní technologie pro
výrobu karoserií na MQB platformě – Kvasiny 707 705 –
Celkem 1 941 1 443 420
* Částka představuje odhad čerpání investiční pobídky k 31. prosinci 2016, kterou Společnost zahrnula v odhadu splatné daně z příjmů za rok 2016.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
23. SMLUVNÍ PŘÍSLIBY A JINÉ BUDOUCÍ ZÁVAZKY (v mil. Kč)
K rozvahovému dni měla Společnost následující budoucí závazky:
Splatné do konce
roku 2018 Splatné 2019 – 2022 31. 12. 2017
Investiční přísliby z pozemků, budov a zařízení 8 989 3 717 12 706
Investiční přísliby z nehmotného majetku 11 600 17 000 28 600
Splátky z operativního leasingu 431 677 1 108
Splatné do konce
roku 2017 Splatné 2018 – 2021 31. 12. 2016
Investiční přísliby z pozemků, budov a zařízení 4 455 973 5 428
Investiční přísliby z nehmotného majetku 7 864 10 041 17 905
Splátky z operativního leasingu 350 315 665
Společnost si na základě nevypověditelných smluv o operativním leasingu rovněž pronajímá různá strojní vybavení, kancelářskou
techniku a budovy. V případě, že by Společnost chtěla tyto smlouvy ukončit, je nutné uhradit všechny nezaplacené splátky zbývající
do konce původního trvání smlouvy.
24. DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
(v mil. Kč)
2017 2016
Materiálové náklady – suroviny, spotřebovaný materiál a nakupované zboží 277 057 232 257
Služby spojené s výrobou 12 851 12 339
Personální náklady 28 863 23 190
Mzdové náklady 21 610 17 701
Náklady na penzijní požitky (plány definovaných příspěvků) 3 960 3 276
Náklady na sociální zabezpečení a ostatní personální náklady 3 293 2 213
Odpisy majetku a ztráty ze snížení hodnoty 22 376 22 528
Ostatní služby 31 122 26 264
Náklady na prodané výrobky, zboží a služby, správní a odbytové náklady 372 269 316 578

Údaje o počtu zaměstnanců
Počet zaměstnanců* 32 985 29 457
* Průměrný přepočtený stav zaměstnanců včetně agenturního personálu.
122
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
25. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Jediným akcionářem Společnosti byla po celé účetní období 2017 (2016) společnost VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A.
Vrcholovou mateřskou společností a zároveň konečnou ovládající stranou byla po celé účetní období 2017 (2016) společnost VOLKS-
WAGEN AG.
Položky v kategorii Ostatní spřízněné strany jsou společnosti pod společnou kontrolou VOLKSWAGEN AG, ale pro účely Zprávy
o vztazích nesplňují definici osoby ovládané stejnou ovládající osobou podle § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korpo-
racích, ve znění pozdějších předpisů.
SPOLEČNOST SE PODÍLELA NA TĚCHTO TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI:
TRŽBY SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI (V MIL. KČ)
2017 2016
Mateřská společnost
VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. – –
Vrcholová mateřská společnost
VOLKSWAGEN AG 1 803 6 333
Dceřiné společnosti
Skoda Auto India Private Ltd. 2 341 2 351
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 7 936 6 964
Přidružené společnosti
OOO VOLKSWAGEN Group Rus 12 802 6 817
Společnosti kontrolované vrcholovou mateřskou společností 270 319 218 336
Ostatní spřízněné strany 1 307 1 536
Celkem 296 508 242 337
Ve výše uvedené tabulce Tržby se spřízněnými stranami jsou zahrnuty pouze tržby z prodeje vozů, náhradních dílů a dodávek kom-
ponentů vozů.
Kromě výnosů uvedených v  tabulce Tržby se spřízněnými stranami Společnost realizovala z  transakcí se spřízněnými stranami
v roce 2017 (2016) také výnosy z licencí:
Výnosy z licencí 2017 2016
Vrcholová mateřská společnost – –
Dceřiné společnosti 25 7
Přidružené společnosti 130 127
Ostatní spřízněné strany 2 481 3 251
Celkem 2 636 3 385
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
Kromě výnosů uvedených v  tabulce Tržby se spřízněnými stranami Společnost realizovala z  transakcí se spřízněnými stranami
v roce 2017 (2016) také výnosy z úroků z půjček a úložek:
Výnosy z úroků z půjček a úložek 2017 2016
Vrcholová mateřská společnost – –
Společnosti kontrolované vrcholovou mateřskou společností 17 31
Celkem 17 31
Vyplacené dividendy od dceřiných společností jsou uvedeny v bodu 6. Vyplacené dividendy od přidružených společností jsou uve-
deny v bodu 7.
Vyplacené dividendy z ostatních kapitálových účasti jsou uvedeny v bodu 19.
NÁKUP OD SPŘÍZNĚNÝCH STRAN (V MIL. KČ)
2017 2016
Mateřská společnost
VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. – –
Vrcholová mateřská společnost
VOLKSWAGEN AG 57 569 57 954
Dceřiné společnosti
Skoda Auto India Private Ltd. 268 477
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 75 66
Přidružené společnosti
OOO VOLKSWAGEN Group Rus 5 317 625
Společnosti kontrolované vrcholovou mateřskou společností 33 305 26 610
Ostatní spřízněné strany 666 508
Celkem 97 200 86 240
V tabulce Nákup od spřízněných stran jsou zahrnuty pouze nákupy související s obchodní činností, a to zejména náklady na pořízení
materiálu, zboží a služeb.
Kromě transakcí souvisejících s běžnou obchodní činností Společnost odkoupila od své vrcholové mateřské společnosti VOLKS-
WAGEN AG na základě smlouvy ze dne 26. února 2016 1% podíl na společnosti SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY
LIMITED, který nabyla po schválení příslušnými čínskými úřady ke dni 29. března 2016. Další informace o nabytém podílu jsou
uvedeny v bodu 8.
Částka vyplacených a schválených dividend mateřské společnosti je uvedena v bodu 11.
124
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
POHLEDÁVKY ZA SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI (V MIL. KČ)
31. 12. 2017 31. 12. 2016
Mateřská společnost
VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. – –
Vrcholová mateřská společnost
VOLKSWAGEN AG 2 010 1 683
Dceřiné společnosti
Skoda Auto India Private Ltd. 927 886
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 7 11
Přidružené společnosti
OOO VOLKSWAGEN Group Rus 1 973 1 937
Společnosti kontrolované vrcholovou mateřskou společností 9 413 8 182
Ostatní spřízněné strany 1 873 1 533
Celkem 16 203 14 232
V uvedené tabulce jsou zahrnuty pohledávky z obchodních vztahů a z licencí. Pohledávky z licencí jsou specifikovány níže.
Pohledávky z licencí 31. 12. 2017 31. 12. 2016
Vrcholová mateřská společnost – –
Dceřiné společnosti 28 5
Přidružené společnosti 37 127
Ostatní spřízněné strany 1 775 1 419
Celkem 1 840 1 551
Kromě pohledávek z obchodních vztahů a licencí měla Společnost k 31. prosinci 2017 pohledávky z půjček a úložek (včetně cash
poolingu) u společností kontrolovaných vrcholovou mateřskou společností v nominální hodnotě ve výši 97 196 mil. Kč (k 31. pro-
sinci 2016: 81 316 mil. Kč). Pohledávky z úroků z půjček k 31. prosinci 2017 činily 0 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 14 mil. Kč). Vážená
průměrná efektivní úroková sazba krátkodobých úložek s původní dobou splatnosti nepřevyšující 3 měsíce (včetně cash poolingu) je
uvedena v bodu 10. Vážená průměrná efektivní úroková sazba půjček k 31. prosinci 2016 je uvedena v bodu 8.
Dále měla Společnost pohledávku vůči své vrcholové mateřské společnosti VOLKSWAGEN AG k 31. prosinci 2017 v celkové výši
908 mil. Kč zejména z titulu náhrady výdajů nezbytných k vypořádání rezervy viz bod 15 (k 31. prosinci 2016: 2 457 mil. Kč).
Pohledávky za spřízněnými stranami jsou Společností považovány za nejméně rizikové. Dodávky zboží jsou uskutečňovány s úhra-
dou k datu splatnosti faktury nebo jsou pohledávky postupovány prostřednictvím faktoringu na faktoringové společnosti. U žádné
z pohledávek za spřízněnými stranami nebyla identifikována ztráta ze snížení hodnoty. Faktoring pohledávek se spřízněnými stra-
nami je uveden v poznámce 3.1 a 3.1.6.
Informace o podílech v dceřiných společnostech jsou uvedeny v bodu 6, o podílech v přidružených společnostech v bodu 7 a o podí-
lech v ostatních kapitálových účastech ve spřízněných stranách v bodu 8.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
ZÁVAZKY VŮČI SPŘÍZNĚNÝM STRANÁM (V MIL. KČ)
31. 12. 2017 31. 12. 2016
Mateřská společnost
VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. – –
Vrcholová mateřská společnost
VOLKSWAGEN AG 3 655 2 696
Dceřiné společnosti
Skoda Auto India Private Ltd. 230 224
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 13 34
Přidružené společnosti
OOO VOLKSWAGEN Group Rus 86 199
Společnosti kontrolované vrcholovou mateřskou společností 10 475 8 916
Ostatní spřízněné strany 81 99
Celkem 14 540 12 168
Výše uvedené závazky vůči spřízněným stranám obsahují u všech uvedených kategorií spřízněných stran pouze závazky z obchod-
ních vztahů.
Kromě závazků z obchodních vztahů měla Společnost k 31. prosinci 2017 závazek z titulu přiznané dividendy mateřské společnosti
VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. ve výši 38 520 mil. Kč. Další informace o této dividendě jsou uvedeny v bodu 11.
Smluvní přísliby a jiné budoucí závazky 31. 12. 2017 31. 12. 2016
Vrcholová mateřská společnost 28 750 17 725
Společnosti kontrolované vrcholovou mateřskou společností 219 261
Celkem 28 969 17 986
Smluvní přísliby spřízněným stranám zahrnují především přísliby v  oblasti výzkumu a  vývojových nákladů a  práv k  výrobním
zařízením.
INFORMACE O ODMĚŇOVÁNÍ KLÍČOVÝCH ČLENŮ VEDENÍ (V MIL. KČ)
2017 2016
Platy a ostatní krátkodobé zaměstnanecké požitky* 748 678
Náklady na penzijní požitky (plány definovaných příspěvků) 15 14
Celkem 763 692
* Platy a  ostatní krátkodobé zaměstnanecké požitky obsahují vedle mezd, platů, odměn a  naturálních příjmů také zdravotní a  sociální pojištění placené
zaměstnavatelem za zaměstnance.
Do skupiny klíčových členů vedení je zahrnuto představenstvo, dozorčí rada a vedoucí zaměstnanci Společnosti, kteří mají ze své
pozice pravomoc a odpovědnost za plánování, řízení a kontrolování činnosti Společnosti.
Z celkové částky vykázané v položce Platy a ostatní krátkodobé zaměstnanecké požitky nebyla vyplacena k 31. prosinci 2017 částka
ve výši 364 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 308 mil. Kč).
126
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
26. OSTATNÍ INFORMACE (v mil. Kč)
Odměny uhrazené auditorům Společnosti za účetní období činily v roce 2017 40 mil. Kč (2016: 26 mil. Kč) za následující služby:
2017 2016
Audit, ostatní služby související s auditem a ostatní ověření 24 22
Daňové a související služby 1 1
Ostatní poradenské služby 15 3
Celkem 40 26
27. PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY
Společnost eviduje podmíněné závazky ve spojení s tematikou EA189 představující nároky uplatněné prostřednictvím žalob vůči
Společnosti. Tyto nároky splňují kritéria podmíněného závazku, ale nemohla u nich být uveřejněna výše jejich hodnoty, protože není
možné příslušná plnění, k nimž žaloby směřují, ocenit. V současné době se tato řízení stále nacházejí v raném stadiu a žalobci dosud
nespecifikovali výši svých tvrzených nároků nebo není znám počet členů skupiny, na kterou se podaná kolektivně koncipovaná žalo-
ba vztahuje. Šance podaných žalob na úspěch lze v současné době vesměs hodnotit jako nižší než 50%.
V některých státech (Austrálie, Belgie, Indie, Nizozemí, Česko, Polsko, Velká Británie) jsou proti Společnosti a dalším společnos-
tem koncernu Volkswagen, případně též dalším osobám, vedena soudní řízení na základě hromadných žalob nebo jim podobných
žalobních prostředků, kterými jsou uplatňovány mimo jiné tvrzené nároky na poskytnutí náhrad a kompenzací. Vzhledem k tomu,
že řízení jsou v počátečním stadiu, nelze zatím vyčíslit výši uplatňovaných nároků. Události uplynulého roku nepřinesly významné
nové poznatky, na jejichž základě by bylo možné tyto nároky spolehlivě blíže specifikovat.
Kromě výše uvedeného byly v některých státech v jednotkách případů podány individuální žaloby proti Společnosti, jimiž se žalobci
většinou domáhají náhrady škody nebo dodání bezvadného vozidla náhradou za vozidlo vadné.
V současné době nelze odhadnout počet zákazníků, kteří v budoucnu využijí možnosti uplatnit své tvrzené nároky vůči Společnosti
podáním žaloby, ani jaké budou jejich šance na úspěšnost podaných žalob. Stejně tak není možné odhadnout, kolik zákazníků uplatní
své tvrzené nároky vůči obchodníkům, servisním partnerům či importérům značky ŠKODA, čeho se budou žalobami domáhat a jaká
bude míra jejich úspěšnosti. Lze však očekávat, že obchodníci, servisní partneři či importéři značky ŠKODA, kteří by v zákazníky
zahájených sporech nebyli úspěšní, by následně uplatnili své regresní nároky vůči Společnosti.
Veškeré potenciální náklady vyplývající z nároků a soudních řízení popsaných výše by byly Společnosti plně kompenzovány společ-
ností VOLKSWAGEN AG.
Americký úřad pro bezpečnost silničního provozu NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) oznámil dne 5. května
2016 společně se společností Takata další rozšíření svolávacích akcí pro vybrané modely různých automobilových výrobců, do kte-
rých byly instalovány airbagy firmy Takata.
Vedle NHTSA nařídily zahájení svolávacích akcí i místní úřady v Kanadě, Japonsku a Jižní Koreji. V nastávajícím roce bude svolávací
akce rozšířena o trh Čína a pravděpodobně také Austrálie. Výše jmenované svolávací akce se týkají i některých modelů koncernu Volks-
wagen, včetně modelů značky ŠKODA. V současné době není možné určit, zda dojde k rozšiřování svolávacích akcí na další země, které
by mělo vliv i na modely značky ŠKODA. Bližší údaje podle IAS 37.86 není možné určit z důvodu probíhajících technických šetření.
28. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly závažný dopad na samostatnou účetní závěrku Společ-
nosti za rok končící 31. prosince 2017.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA K SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2017
29. ÚDAJE O KONCERNU VOLKSWAGEN
ŠKODA AUTO a.s. je dceřinou společností zahrnutou do konsolidační skupiny své vrcholové mateřské společnosti VOLKSWAGEN AG
se sídlem ve Wolfsburgu, Spolková republika Německo.
Koncern Volkswagen je složen ze dvou divizí – Automobily a Finanční služby. Aktivity divize Automobily zahrnují vývoj vozidel
a agregátů, výrobu a prodej osobních, užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů, jakož i obchod s náhradními
díly, velkoobjemovými dieselovými motory, speciálními převodovkami a turbopřístroji. Do koncernu Volkswagen patří následující
značky: Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, MAN, Porsche, Scania, SEAT, ŠKODA, Volkswagen osobní vozy a Volkswagen
užitkové vozy.
Divize Finanční služby zahrnuje aktivity spojené s financováním sítě obchodních partnerů a konečných zákazníků, poskytováním
leasingu, bankovních a pojišťovacích služeb a řízením velkoodběratelských obchodů.
V  rámci konsolidace koncernu Volkswagen se provádí konsolidace účetní závěrky společnosti ŠKODA AUTO a.s., jejích dceři-
ných společností (viz bod 6) a přidružených společností (viz bod 7). Údaje z  této konsolidované účetní závěrky a další informa-
ce o koncernu Volkswagen jsou k dispozici ve výroční zprávě společnosti VOLKSWAGEN AG a na jejích internetových stránkách
(www.volkswagenag.com).
Mladá Boleslav, 20. února 2018
Členové představenstva:
Bernhard Maier
Alain Favey Michael Oeljeklaus Klaus-Dieter Schürmann
Dieter Seemann Christian Strube Bohdan Wojnar
Osoby odpovědné za účetnictví:
Dana Němečková Martina Janebová-Ciencialová
128
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
Představenstvo společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, IČO 00177041, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (v této zprávě též jen „společnost ŠKODA AUTO“
nebo „Společnost“) vypracovalo následující zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona č.-90/2012- Sb., o obchodních korporacích,
ve znění pozdějších předpisů za účetní období 1. ledna – 31. prosince 2017 (dále jen „Rozhodné období“).
1. STRUKTURA VZTAHŮ
Společnost byla po  celé Rozhodné období součástí koncernu Volkswagen (dále jen „Koncern“), ve  kterém je ovládající osobou
VOLKSWAGEN AG (v této zprávě též jen „společnost Volkswagen“ nebo „Ovládající osoba“).
Společnost ŠKODA AUTO byla v Rozhodném období nepřímo ovládána společností VOLKSWAGEN AG, se sídlem Berliner Ring
2, 384 40 Wolfsburg, Spolková republika Německo prostřednictvím společnosti VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A., se
sídlem Strassen, 19-21, Route d´Arlon, 8009, Lucemburské velkovévodství, která je jediným akcionářem Společnosti.
Ovládající osoba je vrcholovou společností Koncernu, jehož aktivity zahrnují (pod značkami Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lambor-
ghini, MAN, Porsche, Scania, SEAT, ŠKODA, Volkswagen osobní vozy a Volkswagen užitkové vozy) zejména vývoj vozidel a agregátů,
výrobu a prodej osobních, užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů, jakož i obchod s náhradními díly, velkoobje-
movými dieselovými motory, speciálními převodovkami a turbo přístroji. Vedle toho se Koncern v oblasti finančních služeb věnuje
též aktivitám spojeným s financováním sítě obchodních partnerů a konečných zákazníků, poskytováním leasingu, bankovních a po-
jišťovacích služeb a řízením velkoodběratelských obchodů.
Údaje o struktuře vztahů se uvádějí k 31. prosinci 2017, a to dle informací dostupných statutárnímu orgánu Společnosti jednajícímu
s péčí řádného hospodáře. Vlastnická struktura společnosti ŠKODA AUTO a struktura vztahů společností, v nichž má Společnost
účastnický podíl, je graficky znázorněna v Příloze.
2. ÚLOHA SPOLEČNOSTI V KONCERNU
Společnost působí v automobilové divizi Koncernu a zaměřuje se na vývoj, výrobu a distribuci vozů značky ŠKODA, jejich dílů a pří-
slušenství a na vývoj a výrobu komponentů pro ostatní členy Koncernu. Společnost drží podíl v dceřiných společnostech skupiny
ŠKODA AUTO a v dalších společnostech. Přehled těchto podílů je uveden v Příloze.
3. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
V průběhu Rozhodného období byla Společnost nepřímo ovládána Ovládající osobou prostřednictvím jediného akcionáře, společ-
ností VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. K ovládání Společnosti dochází zejména při rozhodování jediného akcionáře
v působnosti valné hromady. Důležitá rozhodnutí ovlivňující činnost Společnosti se schvalují v rámci jednotlivých koncernových
grémií.
Zpráva
o vztazích
SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO A.S. PODLE § 82 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1. LEDNA – 31. PROSINCE 2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
4. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU
OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB
Společnost ukládá volnou likviditu v podobě úložek a cash poolingu u společnosti Volkswagen Group Services S.A. na popud Ovláda-
jící osoby způsobem Koncernu obvyklým.
ŠKODA AUTO vyplatila společnosti VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. jako jedinému akcionáři řádnou dividendu
ve výši 18 870 mil. Kč a to dne 30. března 2017 na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VOLKSWAGEN FINANCE
LUXEMBURG S.A. ze dne 21. března 2017.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 20. prosince 2017 vyplatí ŠKODA AUTO
v roce 2018 část nerozděleného zisku z předchozích účetních období svému jedinému akcionáři VOLKSWAGEN FINANCE LU-
XEMBURG S.A. ve výši 38 520 mil. Kč.
Během Rozhodného období neučinila Společnost žádná další jednání, která se týkala majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu
Společnosti zjištěného podle poslední samostatné účetní uzávěrky sestavené k 31. prosinci 2017.
Dceřiné společnosti vyplatily Společnosti v roce 2017 dividendy a podíly na zisku ve výši 47 mil. Kč. Přidružené společnosti vyplatily
Společnosti v roce 2017 dividendy a podíly na zisku ve výši 157 mil. Kč.
5. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV V RÁMCI KONCERNU
V Rozhodném období byly mezi společností ŠKODA AUTO a společností Volkswagen a mezi společností ŠKODA AUTO a osobami
ovládanými společností Volkswagen uzavřeny smlouvy v následujících oblastech:
5.1 Prodej vlastních výrobků, zboží a služeb
a) vozy
V rámci prodeje vozů uzavřela společnost ŠKODA AUTO nové smluvní vztahy s následujícími partnery:
Porsche Austria GmbH & Co. OG
Porsche Croatia d.o.o.
Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Porsche Romania S.R.L.
Porsche Slovenija d.o.o.
SEAT, S.A.
ŠKODA AUTO Deutschland GmbH
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.
Volkswagen Group España Distribución, S.A.
Volkswagen Group France S.A.
Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd., Singapur
Volkswagen Group Sverige AB
b) originální díly
V  rámci prodeje originálních dílů uzavřela společnost ŠKODA AUTO v  Rozhodném období nové smluvní vztahy s  následujícím
partnerem:
SEAT, S.A.
Volkswagen Slovakia, a.s.
130
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
c) ostatní
V rámci prodeje služeb, licencí, agregátů, karoserií a ostatních výrobků uzavřela společnost ŠKODA AUTO nové smlouvy s následu-
jícími partnery:
AUDI AG
Audi México S.A. de C.V.
AutoVision GmbH
Connectivity Lab s.r.o.
e4t electronics for transportation s.r.o.
INIS International Insurance Service s.r.o.
Mobility Lab s.r.o.
OOO Volkswagen Group Rus
Porsche Austria GmbH & Co. OG
Porsche Česká republika s.r.o.
Porsche Slovakia, spol. s r.o.
SEAT, S.A.
ŠKODA AUTO Deutschland GmbH
SKODA AUTO India Pvt. Ltd.
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.
Smart City Lab s.r.o.
ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.
ŠKO-ENERGO s.r.o.
ŠkoFIN s.r.o.
Volkswagen (China) Investment Co.
VOLKSWAGEN AG
Volkswagen Argentina S.A.
Volkswagen de México, S.A. de C.V.
Volkswagen Group Australia Pty. Ltd.
Volkswagen Group Ireland Ltd.
Volkswagen Group Italia S.p.A.
Volkswagen Group of America Chattanooga Operations, LLC
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
Volkswagen Group Sales India Pvt. Ltd.
Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Volkswagen India Pvt. Ltd.
Volkswagen Japan Sales K.K.
VW Kraftwerk GmbH
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
5.2 Nákup zboží, služeb a dlouhodobého majetku
a) výrobní materiál
V rámci nákupu výrobního materiálu uzavřela společnost ŠKODA AUTO nové smlouvy s následujícími partnery:
AUDI AG
Audi Hungaria Zrt. (dříve AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.)
AutoVision GmbH
AutoVision Magyarország Kft.
Italdesign Giugiaro S.p.A.
OOO Volkswagen Group Rus
SEAT, S.A.
SITECH Sp. z o.o.
ŠKO-ENERGO s.r.o.
VOLKSWAGEN AG
Volkswagen Argentina S.A.
Volkswagen Autoeuropa, Lda.
Volkswagen Automatic Transmission (Dalian) Co., Ltd.
Volkswagen Automatic Transmission (Tianjin) Co., Ltd.
Volkswagen de México, S.A. de C.V.
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Volkswagen Group Logistics GmbH
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
Volkswagen Motorsport GmbH
Volkswagen Navarra, S.A.
Volkswagen Osnabrück GmbH
Volkswagen Poznan Sp. z o.o.
Volkswagen Sachsen GmbH
Volkswagen Sarajevo d.o.o.
Volkswagen Slovakia, a.s.
Volkswagen Transmission (Shanghai) Co., Ltd.
Volkswagen Zubehör GmbH
132
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
b) režijní materiál a služby
V rámci nákupu režijního materiálu a služeb (včetně spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, služeb v oblasti výpočetní techniky,
dodávek software a hardware, poradenství v oblasti servisních služeb) uzavřela společnost ŠKODA AUTO nové smlouvy s následu-
jícími partnery:
Audi (China) Enterprise Management Co., Ltd.
AUDI AG
Audi Hungaria Zrt. (dříve AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.)
Audi Hungaria Services Zrt.
Auto & Service PIA GmbH
AutoVision GmbH
AutoVision Magyarország Kft.
e4t electronics for transportation s.r.o.
Italdesign Giugiaro S.p.A.
MHP Management- und IT-Beratung GmbH
Nardò Technical Center S.r.l.
OOO Volkswagen Group Rus
Porsche Austria GmbH & Co. OG
Porsche Consulting GmbH
Porsche Engineering Group GmbH
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Scania Czech Republic s.r.o.
SEAT, S.A.
SKODA AUTO India Pvt. Ltd.
ŠKO-ENERGO s.r.o.
ŠkoFIN s.r.o.
Volkswagen (China) Investment Co.
VOLKSWAGEN AG
Volkswagen Autoeuropa, Lda.
Volkswagen de México, S.A. de C.V.
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Volkswagen Group Australia Pty. Ltd.
Volkswagen Group Japan K.K.
Volkswagen Group of America, Inc.
Volkswagen India Pvt. Ltd.
Volkswagen Konzernlogistik GmbH & Co. OHG
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
Volkswagen Motorsport GmbH
Volkswagen Navarra, S.A.
Volkswagen Osnabrück GmbH
Volkswagen Sachsen GmbH
Volkswagen Slovakia, a.s.
Volkswagen Software Asset Management GmbH
c) originální díly
V rámci nákupu originálních dílů uzavřela společnost ŠKODA AUTO nové smlouvy s následujícími partnery:
OOO Volkswagen Group Rus
SITECH Sp. z o.o.
VOLKSWAGEN AG
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Volkswagen Sachsen GmbH
Volkswagen Slovakia, a.s.
Volkswagen Zubehör GmbH
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
d) dlouhodobý majetek
V rámci nákupu investic uzavřela společnost ŠKODA AUTO nové smluvní vztahy s následujícími smluvními partnery:
AUDI AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG
5.3 Ostatní smluvní vztahy
Společnost ŠKODA AUTO uzavřela dále nové smluvní vztahy (zejména marketingové služby, školení, podpora odbytu, finanční služ-
by, poradenská činnost, výroba vozů, systémová podpora a jiná podpora) s následujícími partnery:
AUDI AG
Audi Hungaria Zrt. (dříve AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.)
Audi México S.A. de C.V.
Audi Volkswagen Korea Ltd.
Audi Volkswagen Taiwan Co., Ltd.
Autostadt GmbH
Bentley Motors Ltd.
Connectivity Lab s.r.o.
D‘Ieteren Lease S.A.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
e4t electronics for transportation s.r.o.
Italdesign Giugiaro S.p.A.
MAN Truck & Bus AG
Mobility Lab s.r.o.
OOO Volkswagen Group Rus
Porsche Albania Sh.p.k.
Porsche Austria GmbH & Co. OG
Porsche BH d.o.o.
Porsche Colombia S.A.S.
Porsche Consulting GmbH
Porsche Croatia d.o.o.
Porsche Česká republika s.r.o.
Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Porsche Chile SpA
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Porsche Macedonia d.o.o.e.l. Skopje
Porsche Romania S.R.L.
Porsche Slovenija d.o.o.
Scania Czech Republic s.r.o.
SEAT, S.A.
ŠKODA AUTO Deutschland GmbH
SKODA AUTO India Pvt. Ltd.
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.
Smart City Lab s.r.o.
ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.
ŠKO-ENERGO s.r.o.
ŠkoFIN s.r.o.
VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
Volkswagen (China) Investment Co.
VOLKSWAGEN AG
Volkswagen Argentina S.A.
Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH
Volkswagen Group Australia Pty. Ltd.
134
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
Volkswagen Group España Distribución, S.A.
Volkswagen Group France S.A.
Volkswagen Group Ireland Ltd.
Volkswagen Group Italia S.p.A.
Volkswagen Group Japan K.K.
Volkswagen Group of America Chattanooga Operations, LLC
Volkswagen Group of America, Inc.
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
Volkswagen Group Sales India Pvt. Ltd.
Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd.
Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Volkswagen Immobilien GmbH
Volkswagen India Pvt. Ltd.
Volkswagen Insurance Brokers GmbH
Volkswagen Konzernlogistik GmbH & Co. OHG
Volkswagen of South Africa (Pty) Ltd.
Volkswagen Osnabrück GmbH
Volkswagen Slovakia, a.s.
Plnění ze smluv uzavřených v minulých obdobích
Mimo společností uvedených v bodech 5.1, 5.2 a 5.3 uskutečnila Společnost transakce s následujícími společnostmi ovládanými stej-
nou Ovládající osobou, a to na základě smluv uzavřených a uvedených ve zprávách o vztazích Společnosti v minulých obdobích:
AUDI BRUSSELS S.A.
Carmeq GmbH
Porsche Engineering Services GmbH
SITECH Sitztechnik GmbH
ŠKO-ENERGO-FIN s.r.o.
Volkswagen Bank GmbH
Volkswagen Group Malaysia Sdn. Bhd.
Volkswagen Group Import Co., Ltd.
Volkswagen Group Services S.A.
Volkswagen Vertriebsbetreuungsgesellschaft mbH
Weser-Ems Vertriebsgesellschaft mbH
6. POSOUZENÍ ÚJMY A JEJÍHO VYROVNÁNÍ
Na základě smluv uzavřených v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami z Koncernu, jiných jednání ani opatření,
která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, Společnosti nevznikla žádná újma.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
7. HODNOCENÍ VZTAHŮ A RIZIK V RÁMCI KONCERNU
7.1 Hodnocení výhod a nevýhod vztahů v Koncernu
Společnosti vyplývají z účasti v Koncernu zejména výhody. Koncern je předním světovým výrobcem automobilů. Účast v Koncernu
přináší Společnosti úspory z rozsahu dosahované prostřednictvím společných platforem a moderních technologií. Současně zajišťuje
sdílení know-how a distribučních kanálů.
V současnosti nevyplývá Společnosti z účasti v Koncernu žádná zřejmá nevýhoda.
7.2 Ze vztahů v rámci Koncernu neplynou pro Společnost žádná rizika.
Mladá Boleslav, dne 20. února 2018
Členové představenstva:
Bernhard Maier
Alain Favey Michael Oeljeklaus Klaus-Dieter Schürmann
Dieter Seemann Christian Strube Bohdan Wojnar
Vlastnická struktura
136
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA − ZPRÁVA O VZTAZÍCH
100 %
100 %
55,14 %
16,8 %
100 %
99,999999 %
4
4
,5
%
31
,2
5
%
21,25 %
22,5 %
28,06 %
100 %
VOLKSWAGEN FINANCE
LUXEMBURG s.a.
Strassen
ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav
OOO VOLKSWAGEN GROUP RUS
Kaluga
ŠKODA AUTO SLOVENSKO s.r.o.
Bratislava
SKODA AUTO INDIA PRIVATE Ltd.*
Aurangabad
VOLKSWAGEN KRAFTWERK GmbH
Wolfsburg
VOLKSWAGEN AG
Wolfsburg
*Zbylých 0,000001 % hlasovacích práv na SKODA AUTO India Pvt. Ltd. drží společnost ŠKODA AUTO Deutschland GmbH se sídlem ve Weiterstadtu, Německo.
Vlastnická struktura
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘÍLOHA − ZPRÁVA O VZTAZÍCH
10
0
%
51
%
4
9
%
3
9
%
10
%
100 %
10
0
%
100 %
100 %
100 %
1
%
VOLKSWAGEN (CHINA) INVESTMENT CO., Ltd.
Peking
CARMEQ GmbH
Berlin
ŠKO−ENERGO s.r.o.
Mladá Boleslav
ŠKODA AUTO DIGILAB s.r.o.
Praha
CONNECTIVITY LAB s.r.o.
Praha
MOBILITY LAB s.r.o.
Praha
SMART CITY LAB s.r.o.
Praha
SAIC ― VOLKSWAGEN
AUTOMOTIVE COMPANY Ltd.
Shanghai
E4T ELECTRONICS FOR
TRANSPORTATION s.r.o.
Praha
ŠKO−ENERGO–FIN s.r.o.
Mladá Boleslav
138
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘEHLED VYBRANÝCH POJMŮ A ZKRATEK
BEV – Battery electric vehicle, bateriové elektrické vozidlo
CUV – Crossover utility vehicle; vozidlo, které kombinuje prvky SUV s prvky klasického osobního automobilu
Čistá likvidita – stav likvidních prostředků, který vychází z brutto likvidity po odečtení stavu finančních závazků a závazků vůči
faktoringové společnosti v rámci koncernu Volkswagen
ČÚS – České účetní standardy pro podnikatele a ostatní účetní předpisy platné v ČR, zejména zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
a vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Dodávky zákazníkům – objem vozů značky ŠKODA dodaných konečným zákazníkům, které byly vyrobeny ve Skupině a v partner-
ských závodech
EGAP – Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Euro NCAP – European New Car Assessment Programme, organizace provádějící evropský spotřebitelský test bezpečnosti nových
vozů
GDPR – General Data Protection Regulation, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
GRC – Governance, Risk Management and Compliance – řízení společnosti, řízení rizik a dodržování předpisů
Hrubá likvidita – momentální schopnost podniku uhradit své splatné závazky
IAS/IFRS – International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards, mezinárodní standardy účetního
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou Unií
IASB – International Accounting Standards Board – mezinárodní nezávislý orgán účetních expertů
Infotainment – druh zpravodajství, které podřizuje výběr témat a jejich zpracování účelu vyvolat emoce a pobavit
Přehled
vybraných
pojmů a zkratek
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
PŘEHLED VYBRANÝCH POJMŮ A ZKRATEK
KonTraG – Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich – německý zákon o kontrole a transparentnosti čin-
nosti podniku
Konsolidační celek – kromě společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem v Mladé Boleslavi, zahrnuje také všechny významné dceřiné
a přidružené společnosti
Míra investic – poměr hodnoty investic (bez aktivovaných vývojových nákladů) k celkovým tržbám
MEB – Modularer Elektrifizierungsbaukasten – modulová platforma pro elektrovozy
MQB –Modularer Querbaukasten – modulová platforma
Odbyt – objem prodaných vozů importérům a obchodníkům; údaj odbyt celkem zahrnuje rovněž prodeje vozů koncernové značky
SEAT vyrobených ve společnosti ŠKODA AUTO
OECD – Organization for Economic Cooperation and Development, organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
PHEV – plug-in hybrid electric vehicle, hybridní elektrický vůz, který používá baterie, jež je možné dobít z externího zdroje elek-
trické energie
RMS/IKS – systém řízení rizik (Risk Management System) a interní kontrolní systém
Skupina – ve výroční zprávě je výraz „Skupina“ nebo „skupina ŠKODA AUTO“ používán jako synonymum pro konsolidační celek
ŠKODA AUTO
Společnost – ve výroční zprávě je slovo „Společnost“ používáno jako synonymum pro společnost ŠKODA AUTO
SUV – Sport utility vehicle, sportovně užitkový vůz střední třídy automobilů
Výroba – objem vyrobených vozů; údaj výroba celkem zahrnuje rovněž výrobu vozů koncernové značky SEAT vyrobených ve spo-
lečnosti ŠKODA AUTO
Zapůjčený personál – jedná se o zaměstnance, kteří mají uzavřený pracovní poměr s agenturou práce a jsou dočasně přidělováni
k výkonu práce u jiného zaměstnavatele
140
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI
Osoby
odpovědné
ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU
A UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI
Události po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni do data vydání výroční zprávy nedošlo ve Společnosti k žádným podstatným událostem ovlivňujícím posouzení
majetkové a finanční situace a výsledků podnikatelské činnosti.
Čestné prohlášení
Níže uvedené osoby odpovědné za přípravu výroční zprávy prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti
a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti ŠKODA AUTO a.s., nebyly vědomě
opomenuty ani zkresleny.
Mladá Boleslav, 20. února 2018
Členové představenstva:
Bernhard Maier
Alain Favey Michael Oeljeklaus Klaus-Dieter Schürmann
Dieter Seemann Christian Strube Bohdan Wojnar
Osoby odpovědné za účetnictví:
Dana Němečková Martina Janebová-Ciencialová
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
KLÍČOVÁ DATA A FINANČNÍ VÝSLEDKY V PŘEHLEDU
Klíčová data
a finanční
výsledky
OBJEMOVÁ DATA
SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
DLE IFRS V PŘEHLEDU
2013 2014 2015 2016 2017
Dodávky vozů ŠKODA zákazníkům vozy 920 750 1 037 226 1 055 501 1 126 477 1 200 535
Odbyt celkem* vozy 682 402 773 791 778 416 799 938 909 567
Odbyt vozů ŠKODA* vozy 660 634 757 330 758 742 746 551 818 976
Výroba celkem* vozy 639 889 735 951 736 977 765 171 858 103
Výroba vozů ŠKODA* vozy 618 118 719 410 717 249 711 309 767 474
Počet zaměstnanců osoby 24 548 24 631 25 452 28 373 31 626
* V roce 2016 došlo ke změně metodiky při vykazování odbytu a výroby. Odbyt a výroba jsou uváděny bez sad expedovaných do zahraničních výrobních
závodů mimo společnost ŠKODA AUTO; tyto sady jsou vykazovány jako ostatní vnitrokoncernové dodávky.
142
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
KLÍČOVÁ DATA A FINANČNÍ VÝSLEDKY V PŘEHLEDU
2013 2014 2015 2016 2017
Tržby mil. Kč 243 624 299 318 314 897 347 987 407 400
Náklady na prodané výrobky zboží a služby mil. Kč 209 538 254 944 268 184 295 232 347 519
% k tržbám 86,0 85,2 85,2 84,8 85,3
Hrubý zisk mil. Kč 34 086 44 374 46 713 52 755 59 881
% k tržbám 14,0 14,8 14,8 15,2 14,7
Odbytové náklady mil. Kč 13 067 13 466 13 272 13 503 15 040
Správní náklady mil. Kč 6 679 6 939 7 273 7 843 9 710
Ostatní provozní výnosy a náklady (netto) mil. Kč -1 803 -2 371 8 986 -517 5 400
Provozní výsledek mil. Kč 12 537 21 598 35 154 30 892 40 531
% k tržbám 5,1 7,2 11,2 8,9 9,9
Finanční výsledek mil. Kč 413 -249 -916 -43 -1 406
Zisk před zdaněním mil. Kč 12 950 21 349 34 238 30 849 39 125
Rentabilita tržeb před zdaněním % 5,3 7,1 10,9 8,9 9,6
Daň z příjmů mil. Kč 1 564 2 928 3 422 5 686 7 284
Zisk po zdanění mil. Kč 11 386 18 421 30 816 25 163 31 841
Rentabilita tržeb po zdanění % 4,7 6,2 9,8 7,2 7,8
2013 2014 2015 2016 2017
Dlouhodobá aktiva mil. Kč 87 923 105 139 107 654 104 838 106 675
Krátkodobá aktiva mil. Kč 64 078 71 730 94 961 123 342 144 184
Vlastní kapitál mil. Kč 90 316 100 001 117 482 137 580 117 484
Dlouhodobé a krátkodobé závazky mil. Kč 61 685 76 868 85 133 90 600 133 375
Bilanční suma mil. Kč 152 001 176 869 202 615 228 180 250 859
Čistá likvidita mil. Kč 27 871 41 452 60 077 70 910 95 078
Peněžní toky z provozní činnosti mil. Kč 28 965 45 158 39 622 50 426 60 811
Peněžní toky z investiční činnosti mil. Kč -25 148 -25 512 -6 467 -24 051 -17 996
Čisté peněžní toky (Netto Cash Flow) mil. Kč 3 817 19 646 33 155 26 375 42 815
Investice mil. Kč 19 354 19 150 15 857 14 652 18 885
Míra investic % 7,9 6,4 5,0 4,2 4,6
Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům % 59,4 56,5 58,0 60,3 46,8
Krytí dlouhodobých aktiv vlastním kapitálem % 102,7 95,1 109,1 131,2 110,1
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ROZVAHA / FINANCOVÁNÍ
Vydává:
© ŠKODA AUTO a.s. 2018
tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika
IČ: 00177041
zápis v obchodním rejstříku
vedeném Městským
soudem v Praze,
oddíl B, vložka 332
Tel.: +420 326 811 111
Fax: +420 326 721 328
Výroční zpráva za rok 2017 se vydává v českém a anglickém jazyce.
Obě jazykové verze jsou ke stažení na:
www.skoda-auto.cz
www.skoda-auto.com
Výroční zpráva připravena interně za využití firesys.
Konzultace, produkce a výroba:
© R MEDIA, spol. s r.o., Praha, 2018
Obsah
Úvodní slovo
Zpráva dozorčí rady
Zpráva představenstva
Profil společnosti ŠKODA AUTO
Správa a řízení
ORGÁNY SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S KODEXEM SPRÁVY A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ
Podnikatelská činnost
STRATEGIE
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
FINANČNÍ SITUACE
OSTATNÍ INFORMACE
TECHNICKÝ VÝVOJ
NÁKUP
VÝROBA A LOGISTIKA
PRODEJ A MARKETING
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
UDRŽITELNOST
Zpráva o rizicích a příležitostech
Výhled
KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ VÝHLED
Finanční část
Zpráva auditora
Samostatná účetní závěrka
Příloha k samostatné účetní závěrce 2017
Zpráva o vztazích
Přehled vybraných pojmů a zkratek
Osoby odpovědné za výroční zprávu
Klíčová data a finanční výsledky

Typ souboru: PDF
Velikost souboru: 3 MB
Publikováno: 21. 3. 2018

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.