Model (1)DerivativeBodyworkYearCompanyEventHistorySponsorshipVIPInterior/ExteriorTechnology