ModelDerivativeBodyworkYear (1)CompanyEventChampionshipCrewSponsorship