ModelDerivativeBodyworkYear (1)CompanyEventHistorySponsorshipVIP (3)TechnologyBike