ModelDerivativeBodyworkYearCompanyHistorySponsorshipVIP 1TechnologyBike