ModelDerivativeBodyworkYearCompany (1)EventSponsorshipVIPBike