Konkursa noteikumi

Konkursa noteikumi

Konkursa noteikumi

“Pasaules čempionāts hokejā 2021”

(turpmāk tekstā “konkurss”)

1.    Konkursa rīkotājs 

Konkursa rīkotājs ir sabiedrība “ŠKODA AUTO a.s.”, juridiskā adrese tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, reģ. Nr.: 00177041, reģistrēta Prāgas pilsētas tiesas vestā komercreģistra B sadaļas 332. ieliktnī (turpmāk tekstā arī “rīkotājs”). 

2.    Konkursa noteikumi

Šī dokumenta priekšmets ir noteikumu, kas attiecas uz pasākumu “Pasaules čempionāts hokejā 2021”, pielāgošana. Šie noteikumi (turpmāk tekstā “Konkursa noteikumi”) ir vienīgais dokuments, kas saistoši regulē Konkursa noteikumus. Rīkotājs patur tiesības mainīt Konkursa noteikumus.

3.    Konkursa norises laiks 

Konkurss norisinās laikā no 14.05.2021. līdz 31.07.2021. (turpmāk tekstā “Konkursa norises laiks”). Konkurss norisinās ar tīmekļa vietnes ŠKODA Storyboard starpniecību. Konkursa rezultātu izvērtēšanu un rezultātu paziņošanu veic bez liekas kavēšanās pēc Konkursa beigām.

4. Konkursa dalības nosacījumi 

4.1. Par konkursa dalībnieku kļūst katra fiziska persona, kas vecāka par 18 gadiem, kura:

4.1.1. ir pilnīgi rīcībspējīga;

4.1.2. nav konkursa rīkotāja darbinieks;

4.1.3. tīmekļa vietnē ŠKODA Storyboard izvēlēsies vienu hokeja komandu, iesaistīties konkursā par laimestu un publiskos savu fotogrāfiju;

4.1.4. norādīs savu vārdu, uzvārdu, adresi;

4.1.5. piedalīsies konkursā un izpildīs  noteiktos konkursa noteikumus (turpmāk arī “konkursants” vai “konkursa dalībnieks“). 

5. Laimests

Laimests ir 3 x kupons uz pasaules čempionātu hokejā 2022 (ceļu un naktsmītni ieskaitot), 2 x parakstīts tērps un  5 x  ŠKODA AUTO reklāmas priekšmeti (turpmāk tekstā arī “laimests”).

6. Laimesta iegūšanas nosacījumi

Konkursa rīkotājs no konkursa dalībniekiem izlozē 10 no tiem. Pirmie 3 izlozētie iegūst kuponu uz pasaules čempionātu hokejā 2022, 4. un 5. izlozētais iegūst parakstītu tērpu, bet 6. – 10. izlozētais saņem ŠKODA AUTO reklāmas priekšmetus.

7. Sazināšanās ar konkursantiem, laimestu nodošana 

Laimētājiem laimestu nosūtīs uz viņu adresi vai kā digitālu kuponu uz to e-pasta adresi.

8. Personas datu apstrāde un aizsardzība

8.1. Piedaloties konkursā, konkursanti ņem vērā, ka konkursa rīkotājam ir tiesības apstrādāt to personas datus, lai izpildītu saistības saskaņā ar šiem noteikumiem. Apstrādājamie personas dati šī konkursa vajadzībām ir: vārds un uzvārds, tālrunis un e-pasta adrese, korespondences adrese.

8.2. Administrators likuma “Par personas datu apstrādi” izpratnē ir sabiedrība “ŠKODA AUTO a.s.”, juridiskā adrese tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, reģ. Nr.: 00177041, reģistrēta Prāgas pilsētas tiesas vestā komercreģistra B sadaļas 332. ieliktnī. 

8.3. Citu informāciju par personas datu apstrādi un par subjektu tiesībām atradīsiet vietnē http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju. 

9. Noslēguma noteikumi

9.1. Konkursants, piedaloties konkursā, pauž savu piekrišanu šiem noteikumiem un apņemas tos pilnībā ievērot. Konkursa noteikumus un no tiem izrietošās tiesiskās attiecības regulē Čehijas Republikas tiesību akti. Ne dalību konkursā, ne laimestu nav iespējams pieprasīt ar tiesas starpniecību. Konkursa rīkotājs nenes atbildību par laimestu stāvokli vai kvalitāti. Rīkotājs neatbilst par laimesta pazaudēšanu, nepiegādāšanu, kavēšanos vai sabojāšanu, ja tas nosūtīts ar pasta starpniecību vai citā veidā.

9.2. Rīkotājs neatbilst par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem saistībā ar dalību konkursā. Rīkotājs nenes nekādu atbildību par jebkādiem riskiem un saistībām, kas saistītas ar laimestu. Konkursa rezultāti ir galīgi, bez iespējas konkursantam vai laimētājam pārsūdzēt konkursa norisi un rezultātus.

9.3. Laimestu nav iespējams alternatīvi izmaksāt skaidrā naudā. 

9.4. Konkursa rīkotājs patur tiesības saīsināt, pārtraukt vai atcelt konkursu, kā arī mainīt tā noteikumus. Šie grozījumi stājas spēkā to publiskošanas brīdī. 

9.5. Personas, kas neizpilda nosacījumus dalībai konkursā, vai rīkojas pretēji konkursa noteikumiem, konkursā netiks iekļautas. Ja šāda persona izpilda dažus nosacījumus laimesta iegūšanai, piem., nepatiesas informācijas, ko pati sniegusi, rezultātā, tā nekļūst par laimētāju, un tai nav tiesību uz laimestu. Šādā gadījumā laimestu var atdot pēc kārtas nākamajam laimētājam vai izmantot citām marketinga vajadzībām. Konkursa dalībnieks tiks izslēgts gadījumā, ja rīkotājs atklās vai tam radīsies pamatotas aizdomas, ka notikusi krāpšana vai cita negodīga rīcība no kāda dalībnieka vai citas personas puses, kas palīdzējusi dotajam konkursa dalībniekam iegūt laimestu.

9.6. Rīkotājs nav atbildīgs par kādām tehniskām problēmām, kas radušās datu pārraides laikā, izmantojot elektroniskus līdzekļus. 

9.7. Konkursa rīkotājs patur tiesības galīgi novērtēt to, vai ir, vai nav izpildīti nosacījumi, kas noteikti laimesta iegūšanai konkursā. Laimestu neiegūst tie konkursanti, kuri kaut nedaudz vai daļēji neizpilda nosacījumus laimesta iegūšanai. Konkursa rīkotājs ar šo neuzņemas attiecībā pret konkursa dalībniekiem nekādas saistības, un tiem nav tiesību uz citām izpildēm no rīkotāja puses kā tām, kas minētas šajos noteikumos. 

9.8.      Ja kāds no šo konkursa noteikumu nosacījumiem kļūst nederīgs, spēkā neesošs vai apstrīdams vispārsaistošo tiesību aktu grozījumu rezultātā, izmanto to vispārsaistošo tiesību akta normu, kuras raksturs un mērķis tam ir vistuvākais.

9.9.      Šos konkursa noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Čehijas Republikas tiesību aktiem, īpaši Civillikumu.

9.10. Rodoties jautājumiem par konkursu, konkursanti ar saviem jautājumiem var griezties pie ŠKODA AUTO informatīvās tālruņa līnijas darbiniekiem pa tālr. 800 600 000 vai pa e-pastu uz infoline@skoda-auto.cz.

Prāgā, 27.04.2021.