Suroviny v kolobehu

Suroviny v kolobehu

Recyklovanie rôznych materiálov dáva zmysel – ekologicky aj ekonomicky. Spoločnosť ŠKODA AUTO posilňuje svoje aktivity v oblasti cirkulárnej ekonomiky a neprestajne hľadá možnosti, ako cenné materiály vracať späť do výroby. Pozrite sa na niekoľko prípadov, keď sa to už darí.

16. 9. 2021 ŠKODA SVET INOVÁCIE & TECHNOLÓGIE

Cirkulárna ekonomika sleduje v ŠKODA AUTO štyri kľúčové princípy – minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie, minimalizovať množstvo vstupných zdrojov, minimalizovať straty týchto zdrojov, no a naopak maximalizovať cirkuláciu zdrojov.

Nové príležitosti vhodné pre zavedenie týchto princípov vyhľadáva interdisciplinárny tím, ktorý koordinuje útvar Ekológia a pracovná ochrana. „Zavádzame opatrenia, ktoré dávajú zmysel jednak z hľadiska ochrany životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, ako aj z pohľadu financií,“ hovorí Lenka Bočková, vedúca tohto útvaru.

Predĺžená životnosť

Svoje uplatnenie našla cirkulárna ekonomika napríklad v údržbe hydraulických strojov, pri ktorých automobilka priebežne sleduje, kontroluje a filtruje mazivá. Samotné oleje analyzujú pracovníci Centrálneho technického servisu v inovačnom laboratóriu FabLab. Výsledkom týchto činností je predĺženie životnosti maziva a rovnako aj zníženie početnosti porúch strojov. Napríklad len v minulom roku prefiltrovali vyše tisíc hektolitrov oleja a ušetrili približne päť miliónov korún potrebných na jeho obstaranie. Ďalšou úsporou je spoľahlivejšia prevádzka, ktorá má nižšiu spotrebu náhradných dielov i menší počet odstávok.

DSC4654

ŠKODA AUTO nerieši otázku cirkulárnej ekonomiky iba v rámci svojich areálov. V maximálnej miere sa ju snaží dostať aj za brány závodov a do diskusie zapája celý dodávateľský reťazec vrátane recyklátorov, zástupcov akademickej pôdy a ďalších partnerov. Preto odštartovala sériu stretnutí zameraných vždy na konkrétny materiál. Doposiaľ sa uskutočnili dve a obe boli zasvätené konkrétnemu materiálu: raz sklu a raz gume. Z oboch stretnutí vzišiel celý rad pilotných projektov, napríklad vzdelávanie dílerskej siete s ohľadom na cirkulárne nakladanie s použitými autosklami a ich opätovné využitie v sklárskom priemysle, prípadne zvýšenie využitia črepov z prvovýroby a použitého skla pri výrobe nových autoskiel.

Viac recyklovaných materiálov

Automobilka používa mnoho plastových súčiastok vyrobených z recyklovaného odpadu, ktorý pochádza z automobilových dielov po skončení ich životnosti, prípadne z neštandardných častí prístrojových dosiek, nárazníkov a podobne, ktoré vznikajú pri výrobe. Buď ide o stopercentný recyklát alebo o súčiastku vyrobenú s podielom tzv. virgin materiálu (nový, doposiaľ nepoužitý materiál). V niektorých modeloch ŠKODA takto vznikajú exteriérové kryty podvozku, podbehy kolies, prípadne aj odvodňovací kanál pod čelným sklom (viď foto). Konkrétne na neho sa využíva recyklovaný materiál z použitých krytov autobatérií. Ďalším príkladom sú vnútorné koberce na podlahách a v batožinovom priestore alebo vkladané koberčeky, ktoré sú z veľkej časti vyrobené z recyklovaných PET fliaš. Pracovníci Technického vývoja preverujú aj možnosť, že by ako výplň plastov mohli slúžiť vlákna vyrobené z nevyužitých častí kokosu, ľanu, repy alebo kávovej usadeniny. To všetko s cieľom chrániť prírodné zdroje a využívať odpadový materiál.

OCTAVIA_019

Všetok odpad, ktorý vzniká pri výrobe v českých závodoch ŠKODA AUTO a ktorý predtým končil na skládke, je od roku 2020 opätovne využívaný ako materiál, prípadne sa používa na produkciu energie.

BOCKOVA-1Lenka Bočková
vedúca pre ekológiu a pracovnú ochranu ŠKODA AUTO

Dvojnásobné využitie

Skvelé využitie našiel v lakovni mletý vápenec, ktorý absorbuje zvyškové častice laku cestou tzv. suchej separácie. „Pri tejto metóde nie je použitá žiadna voda. V systéme cirkuluje vzduch nasýtený mletým vápencom, ktorý zachytáva časti farby a laku. Zároveň privádzame len približne 20 percent čerstvého vzduchu, čo nám v konečnom dôsledku ušetrí 80 percent energie potrebnej pre čistenie a prípravu vzduchu pre prevádzku lakovne,“ vysvetľuje Veronika Nýdrová z oddelenia procesného plánovania lakovne. Táto už raz využitá surovina, ktorú tvorí farbou nasýtený vápenec, nachádza druhé uplatnenie pri procese tzv. suchého odsírenia spalín v teplárni ŠKO-ENERGO.

Zero Waste, lakovna, vápenec, EcoDrive Scrubber, Škoda Auto, Mladá Boleslav

Ďalším príkladom cirkulárneho projektu je spolupráca oddelenia Technického vývoja s recyklačnou spoločnosťou Praktik alebo s výrobcami granulátov na vývoji materiálov z použitých lakovaných nárazníkov, prípadne na tvorbe myšlienok a nápadov týkajúcich sa opätovného využitia motorového oleja či brzdovej kvapaliny. „Aktuálne sa zaoberáme aj chemickou recykláciou, ktorá dokáže pomocou termického procesu zo starého plastu vytvoriť materiál virgin kvality,“ hovorí Lukáš Zuzánek z útvaru Korózia, poveternostná odolnosť, vývoj materiálu. Konkrétnych príkladov využitia princípov cirkulárnej ekonomiky je v automobile veľmi veľa; od zvyšovania podielu recyklovaných materiálov cez opakované použitie obalov v logistike až po inovatívne technické riešenia vo výrobe.

DSC4666

ŠKODA GreenWeek

Stratégiu, ciele a všeobecné témy týkajúce sa trvalej udržateľnosti a dekarbonizácie prezentuje ŠKODA AUTO svojim zamestnancom v rámci akcie nazvanej GreenWeek. Celý jeden pracovný týždeň venuje automobilka prednáškam a workshopom na témy, ktoré sú zároveň piliermi stratégie Green Future. Prezentácie prebiehajú online formou a zamestnanci sa môžu zapojiť do diskusie. Akcia GreenWeek je okrem toho aj súčasťou koncernovej iniciatívy goTOzero týždňa, v rámci ktorého koncern Volkswagen vzdeláva svojich zamestnancov po celom svete. A ktoré témy ŠKODA GreenWeek otvorí v tomto roku? Okrem udržateľnosti , dekarbonizácie a CO2 neutrálnosti nechýba ani cirkulárna ekonomika, zero waste, energetická a environmentálna efektivita či voda a biodiverzita.

190322_water_daySpoločnosť ŠKODA AUTO sa snaží dlhodobo spĺňať európske klimatické ciele.