Súhlas so spracovaním osobných údajov, Informácie o spracovaní osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov


Týmto udeľujem spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B (ďalej len "spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko") ako správcovi osobných údajov,

slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa

za účelom: Informovanie o produktoch, službách a udalostiach súvisiacich so ŠKODA AUTO.

Súhlas je udelený na dobu 5 rokov.

Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/ alebo písomne ​​na adrese spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Súhlas môžem odvolať aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Viac informácií o spracovaní osobných údajov je uvedené v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Všeobecné informácie o prístupe k ochrane osobných údajov sú k dispozícii aj na webovej adrese http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/.

   Informácie o spracúvaní osobných údajov

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B (ďalej len "spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko") - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti:

Zasielanie informačných správ ŠKODA AUTO Slovensko

Účel spracúvania:
Informovania o produktoch, službách, akciách, súťažiach, odoberanie noviniek súvisiach so značkou ŠKODA AUTO.
Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje sú použité na informovanie o produktoch a službách ŠKODA AUTO, akciách, súťažiach, odoberanie noviniek, reklamy, zasielanie katalógu či zasielanie ŠKODA Magazínu. Niektoré osobné údaje sú použité aj pre cielenie vyššie uvedených oznámení.
Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracúvať.
Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, obchodný profil, technické údaje o produkte, história obchodovania, údaje o rodine a ďalších osobách, komunikácie, interakcie a profily derivované na základe týchto dát, sieťové identifikátory.
Doba spracúvania a archivácie:
8 rokov od udelenia súhlasu.
Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Marketingové agentúry, eventové agentúry, mediálne agentúry, členovia distribučnej siete, prevádzkovateľ serverov, guest manažmentové agentúry, infolinka. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.
Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.
Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.
Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. Osobné údaje môžu byť takisto v odôvodnených prípadoch predmetom spracúvania na účely riešenia právnych záležitostí vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežné vyhodnocovanie právnych rizík.