Souhlas se zpracováním osobních údajů, Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Tímto uděluji společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, jako správci osobních údajů (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“),

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa

za účelem: Informování o produktech, službách a událostech souvisejících se ŠKODA AUTO.

Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/ nebo písemně na adrese společnosti ŠKODA AUTO. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Obecné informace o přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/.

   Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Zasílání tiskových zpráv ŠKODA AUTO

Účel zpracování:
Informování o produktech, službách a událostech souvisejících se ŠKODA AUTO.
Popis účelu zpracování:
Pokud nám k tomu udělíte souhlas, zařadíme Vás do evidence zájemců o newsletter ŠKODA AUTO a pravidelně Vám budeme zasílat newslettery obsahující informace o produktech, službách a událostech souvisejících se ŠKODA AUTO.
Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a).
Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje Kontaktní údaje
Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu.
Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Agentura podílející se na rozesílání newsletteru
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje mohou předávat příjemcům do třetích zemí, tj. do Spojených států amerických. K tomuto předávání bude v takovém případě docházet na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, a to organizacím účastnícím se tzv. štítu na ochranu soukromí, případně na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů. Aktuální informace naleznete na adrese: http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju.
Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.
Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.