Informacije o obradi ličnih podataka

Pristanak za obradu ličnih podataka

Ovim dajem ŠKODA AUTO a.s., ul. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav II, 293 01, Mlada Boleslav, matični broj: 00177041, upisano u Registar kompanija koji vodi Opštinski sud u Pragu, pod odeljkom B, spis br. 332, kontrolor podataka o ličnosti (u daljem tekstu: kao "kompanija ŠKODA AUTO"),

slobodnu i dobrovoljnu saglasnost za obradu ličnih podataka u sledećoj meri: ime, prezime, email adresu

za sledeću namenu: Slanje podataka o proizvodima, uslugama i događajima u vezi sa ŠKODA AUTO.

Saglasnost se daje na period od: 5 godina

Priznajem da imam pravo da u bilo kom trenutku povučem svoj pristanak elektronskim putem na web lokaciji http://www.skoda-auto.com/data-privacy ili u pismenoj formi na adresi kompanije ŠKODA AUTO. Imam pravo da povučem saglasnost pre isteka roka obrade za koji je data saglasnost. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.

Više informacija u vezi sa obradom ličnih podataka nalazi se u prilogu koji je naveden u nastavku, a koji je sastavni deo ove saglasnosti. Opšte informacije u vezi sa zaštitom ličnih podataka takođe su dostupne na web stranicihttp://www.skoda-auto.com/data-privacy.

   Informacije o obradi ličnih podataka

Po ovom dokumentu, mi kao kontroler ličnih podataka - kompanija ŠKODA AUTO a.s., ul. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav II, 293 10, Mlada Boleslav, matični broj: 00177041, upisano u Registar kompanija koji vodi Opštinski sud u Pragu, pod odeljkom B, br. 332 (u daljem tekstu: „kompanija ŠKODA AUTO“ ) - pružamo podatke o obradi ličnih podataka i vašim pravima vezanim za ovu obradu.

TObrada ličnih podataka uključuje sledeće aktivnosti:

Slanje ŠKODA AUTO Press Releases

Svrha obrade:
Slanje informacija o ŠKODA AUTO proizvodima, uslugama i događajima.
Opis svrhe obrade:
Ako nam date svoj pristanak na to, uvrstićemo vas u registar pretplatnika na ŠKODA AUTO bilten i redovno ćemo vam slati biltene koji sadrže informacije o proizvodima, uslugama i događajima u vezi sa ŠKODA AUTO.
Pravni osnov obrade:
Obrada ličnih podataka zasniva se na datoj saglasnosti.
Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo:
Identifikacioni podaci Kontakt podaci
Period obrade i arhiviranja:
5 godina
Kategorije obrađivača podataka ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:
Agencija koja učestvuje u slanju biltena.
Na zahtev, vaši lični podaci mogu se dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim agencijama za sprovođenje zakona u potrebnoj meri i u okviru zakona.
Izvor ličnih podataka:
Lične podatke dobijamo direktno od vas.
Prenosi lične podatke u treće zemlje ili nadnacionalne organizacije:
Kao deo ove obrade, vaši lični podaci mogu se preneti primaocima u trećim zemljama, tj. Sjedinjenim Američkim Državama. U tom slučaju, ovaj prenos se može obaviti ili na osnovu odluke o adekvatnosti Evropske komisije, odnosno organizacijama koje učestvuju u Privacy Shield programme, ili na osnovu standardnih ugovornih klauzula, tj. modela ugovora koji je izdala Evropska komisija , bez ikakvih promena u njegovom tekstu, kako je predviđeno važećom zakonskom regulativom o zaštiti ličnih podataka. Najnovije informacije možete pronaći na https://www.skoda-auto.com/other/privacy-policy-sr.
Automatizovano odlučivanje na osnovu ličnih podataka:
Tokom ove obrade ličnih podataka ne dolazi do automatizovanog odlučivanja na osnovu ličnih podataka.
Ostale informacije
Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti se u naučne, istorijske ili statističke istraživačke svrhe. U dobro utemeljenim slučajevima, lični podaci takođe mogu biti predmet obrade u svrhu rešavanja pravnih pitanja, uključujući izvršavanje obaveza prema organima javne uprave i praćenje i kontinuirano procenjivanje pravnih rizika.