Kvízová soutěž k Mistrovství světa v ledním hokeji 2022 IIHF – Všeobecné podmínky

Kvízová soutěž k Mistrovství světa v ledním hokeji 2022 IIHF – Všeobecné podmínky

 

Tato pravidla upravují podmínky „Kvízové soutěže k Mistrovství světa v ledním hokeji 2022 IIHF“ (dále označované jako „Soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který pravidla této soutěže úplně a závazně upravuje.

1.  Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je ŠKODA AUTO a.s., akciová společnost se sídlem na adrese tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČ 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 332 (dále označovaná jako „Pořadatel“).

2.  Doba a místo konání soutěže

a)    Soutěž proběhne od 12:00 hod. (SEČ) 9. 5. 2022 do 23:59 hod. (SEČ) 20. 5. 2022. Vyhlášení výherců se uskuteční 21. 5. 2022.

b)    Soutěž proběhne na stránkách https://www.skoda-storyboard.com/ – kde primárně probíhá komunikace s účastníky.

3.  Účastníci soutěže

a)    Do Soutěže se může přihlásit kterákoli fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let a která má bydliště v některé ze zemí, kde se Soutěž pořádá.

Soutěž se pořádá v následujících zemích: ALBÁNIE, ANDORRA, RAKOUSKO, BELGIE, BOSNA A HERCEGOVINA, BULHARSKO, CHORVATSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, NĚMECKO, ŘECKO, MAĎARSKO, ISLAND, IRSKO, ITÁLIE, LOTYŠSKO, LICHTENŠTEJNSKO, LITVA, LUCEMBURSKO, MALTA, MOLDOVA, MONAKO, ČERNÁ HORA, NIZOZEMÍ, NORSKO, SEVERNÍ MAKEDONIE, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, SAN MARINO, SRBSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, UKRAJINA, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Účastníci nesou odpovědnost za zajištění víza nebo jiné cestovní dokumentace, je-li nutná.

b)    Mechanika Soutěže – pro účast v Soutěži je nutné vyplnit kvíz a poté zadat svoji emailovou adresu za účelem oficiální registrace.

c)    Registrace (prostřednictvím přihlašovacího formuláře) vyžaduje poskytnutí osobních údajů – emailové adresy, která bude používána pouze pro účely této Soutěže.

Každý účastník se může zaregistrovat pouze jednou a pouze pod svojí vlastní emailovou adresou. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo dodržení tohoto pravidla ověřovat technickými i organizačními prostředky.

Veškeré osoby, které se zúčastnily na přípravě této Soutěže, zejména osoby zaměstnávané Pořadatelem nebo v podobném vztahu s ním, jsou k účasti na Soutěži nezpůsobilé, a dále jsou k účasti na Soutěži nezpůsobilé i jakékoli osoby v podobném vztahu se zúčastněným autorizovaným partnerem ŠKODA nebo s agenturami pověřenými zajištěním této Soutěže, jejich rodinní příslušníci i osoby jim blízké.

4. Mechanismus soutěže, vyhodnocování výherců

Úkolem účastníka v soutěžní době je úspěšně vyplnit kvíz na stránkách Soutěže. Všichni účastníci, kteří úspěšně vyplnili kvíz a zaregistrovali se na stránkách Soutěže, mají šanci vyhrát cenu.

Během soutěžní doby může hlavní ceny vyhrát pouze účastník, který poskytl svoji emailovou adresu (při kroku v rámci registrace) po úspěšném vyplnění celého kvízu na stránkách Soutěže.

Výherce bude vybrán z celého seznamu registrovaných účastníků, kteří odpověděli správně. Seznam účastníků, kteří odpověděli správně, bude seřazen chronologicky podle času registrace do Soutěže.

Seznam účastníků bude vydělen 3. V případě, že konečný počet účastníků nebude dělitelný třemi, snížíme počet na nejblíže dělitelný třemi. Výherci pak budou poslední účastníci z každé skupiny ze tří skupin po tomto dělení.

Například – 180 účastníků/3 = 60. To znamená, že výherci budou 60., 120. a 180. účastník soutěže.

Pořadatel Soutěže bude informovat výherce prostřednictvím emailové adresy uvedené během procesu registrace, a to nejpozději do pěti dnů od skončení příslušné doby trvání Soutěže. Výherci budou poté vyzváni, aby poskytli údaje nezbytné k předání nebo zaslání ceny nebo k další komunikaci.

V případě, že výherce nereaguje, a to ani na email zaslaný Pořadatelem Soutěže opakovaně, nebo neposkytne kontaktní údaje ve lhůtě do 24 hodin od zaslání emailu, cena bez jakékoli náhrady propadne.

5. Popis cen

Ceny: 6x vstupenky na zápas o zlatou medaili na Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2022. Každý ze 3 výherců obdrží 2 vstupenky.

2 vstupenky pro každého výherce
včetně ubytování
včetně cestovních výdajů
 

6. Získání a užití údajů

a)    Stane-li se účastník výhercem, uděluje Pořadateli souhlas k získání a užití jména a souvisejících informací účastníka a/nebo projevů osobní povahy získaných Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Soutěže na různých digitálních platformách Pořadatele.

b)    Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez omezení z hlediska materiálu, času, množství nebo území a může ho kdykoli odvolat. Tento souhlas se také vztahuje na třetí subjekty, kterým Pořadatel tyto údaje případně poskytne.

7. Další důležité podmínky

a)    Pořadatel výlučně určí přesné specifikace výhry. Vyobrazení výher v propagačních materiálech je ilustrativní. Pro výhru hlavní ceny je nutné splnit další podmínky (cestovní pas, víza atd.) a povinnosti výherce a zohlednit řádnou způsobilost, zejména zdravotní, k účasti. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli případné škody vzniklé účastníkovi v důsledku využití ceny.

b)    Účastníci nejsou oprávněni požadovat peníze ani jiné druhy plnění jako náhradu za cenu. Pořadatel není jinak těmito podmínkami zavázán poskytnout plnění účastníkům Soutěže a účastníci nemají nárok na jakékoli plnění od Pořadatele mimo to, co je výslovně specifikováno v těchto podmínkách.

c)    Pořadatel si vyhrazuje právo uvedené ceny podle vlastního uvážení měnit.

d)    Účastník může být ze Soutěže vyloučen, jestliže Pořadatel zjistí nebo má důvodné podezření, že účastník nebo jiné osoby napomáhající účastníkovi se dopustili podvodu k obdržení cen nebo se dopustili nečestného jednání nebo jednání nevycházejícího ze znalostí účastníka v souladu s pravidly.

e)    Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli případné nedoručení zpráv nebo výher. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli případné chyby vzniklé v důsledku technických nebo komunikačních potíží.

f)      Pořadatel rozhodne s konečnou platností ohledně jakýchkoli případných stížností nebo podaných námitek. Pořadatel si vyhrazuje právo, aniž by byl povinen poskytnout náhradu, v průběhu doby trvání akce zkrátit, odložit, pozastavit nebo zrušit akci a ceny nebo tato pravidla jednostranně změnit nebo do nich cokoli přidat, a to tím, že o takových změnách bude informovat na stránkách specifikovaných výše, kde lze rovněž nalézt platné a úplné znění pravidel.

g)    Tato Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována ani spojena se společností Meta a společnost Meta za ni neodpovídá. Informace poskytnuté v průběhu akce nebudou poskytnuty společnosti Meta. Veškeré dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně přihlášky musí být směřovány na Pořadatele, nikoli na společnost Meta.

h)    Tato Soutěž se řídí právním řádem České republiky, s výjimkou rozsahu, v jakém to příslušné právní předpisy zemí účastníků případně vylučují.

 

*Údaje ze Soutěže budou z našeho systému vymazány po uplynutí jednoho roku od registrace.