Pravidla a Podmínky

Pravidla a Podmínky

Pravidla soutěže

„Mistrovství světa v hokeji 2021“

(dále též jako „soutěž“)

1.    Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 332 (dále též jako „pořadatel“). 

2.    Pravidla soutěže

Předmětem tohoto dokumentu je úprava pravidel vztahujících se k akci „Mistrovství světa v hokeji 2021“. Tato pravidla (dále jen „Pravidla Soutěže“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje změnu Pravidel Soutěže.

3.    Trvání soutěže 

Soutěž probíhá v období ode dne 14. 05. 2021 do dne 31. 7. 2021 (dále jen „Doba konání soutěže“). Soutěž probíhá prostřednictvím webové stránky ŠKODA Storyboard. K vyhodnocení a vyhlášení výsledků Soutěže dojde bez zbytečného odkladu po Době konání soutěže.

4. Podmínky účasti v soutěži 

4.1. Soutěžícím se stane každá fyzická osoba starší 18 let, která:

4.1.1 která je plně svéprávná;

4.1.2. není zaměstnancem pořadatele

4.1.3 na webové stránce ŠKODA Storyboard vybere jeden hokejový tým, zapojí se do soutěže o výhru v soutěži a zveřejní svoji fotografii;

4.1.4 vyplní své jméno, příjmení, adresu;

4.1.5 která se zúčastní soutěže a splní stanovená pravidla soutěže (dále též jako „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). 

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby podílející se na přípravě a organizaci soutěže a osoby jím blízké. 

5. Výhra

Výhrou je 3 x voucher na mistrovství světa v hokeji 2022 (včetně cesty a ubytování), 2xpodepsaný dres a 5 x  ŠKODA AUTO reklamní předměty (dále též jako „výhra“).

6. Podmínky získání výhry

Pořadatel vylosuje z účastníků soutěže 10 z nich. První 3 vylosovaní získají voucher na mistrovství světa v hokeji 2022, 4. a 5. vylosovaný získá podepsaný dres a 6. – 10. vylosovaný získá reklamní předměty ŠKODA AUTO.

7. Kontaktování soutěžících, odevzdání výher 

Výhra bude vítězům zaslána na jejich adresu, případně jako digitální voucher na emailovou adresu.

8. Zpracování a ochrana osobních údajů

8.1. Zapojením do soutěže bere soutěžící na vědomí, že pořadatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje pro plnění závazků z těchto pravidel. Zpracovávanými osobními údaji pro účely této soutěže jsou: jméno a příjmení, telefon a emailová adresa, doručovací adresa.

8.2. Správcem ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 332. 

8.3. Další informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů naleznete na http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju. 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Pravidla soutěže a právní vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel Soutěže nenese odpovědnost za stav či kvalitu výher. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, zpoždění nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

9.2. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání Soutěžícího či Výherce vůči průběhu a výsledku Soutěže.

9.3. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti. 

9.4. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění. 

9.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra může být v takovém případě předána dalšímu výherci v pořadí, popř. bude užita k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

9.6. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. 

9.7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. 

9.8.      Pokud se některá ustanovení těchto Pravidel Soutěže stanou neplatnými, neúčinnými nebo spornými v důsledku změny všeobecně závazných právních předpisů, použije se takový všeobecně závazný právní předpis, který je svou povahou a účelem nejbližší.

9.9.      Tato Pravidla Soutěže se řídí a budou vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

9.10. V případě dotazů na soutěž se soutěžící mohou obracet se svými dotazy na pracovníky infolinky ŠKODA AUTO na tel. 800 600 000 či emailem na infoline@skoda-auto.cz.

V Praze dne 27.04.2021