Přílohy

annexes-header_2fcbb189

index_esrs_0c19171f

esrs2_esrs1_f6ebca39

E2E4E3E5_091ce270

S1_5ffad4ec

S2S4S3G1_c383b447

seznam_zkratek_c9824b53

A-CSR
Asociace společenské odpovědnosti
Association of Corporate Responsibility

BAT
Nejlepší dostupné techniky
Best Available Techniques

BEV
Bateriový elektrický vůz
Battery Electric Vehicle

BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Occupational Safety and Health

BPDD
Due diligence obchodních partnerů
Business Partner Due Diligence

CapEx
Kapitálové výdaje
Capital expenditure

CMS
Systém řízení compliance
Compliance Management System

CO₂
Oxid uhličitý
Carbon dioxide

CO₂e
Ekvivalent CO₂, jedná se o přepočítání ostatních skleníkových plynů na CO₂
Carbon dioxide equivalent

COP
Konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
Conference of the Parties

CRM
Systém řízení vztahů se zákazníky
Customer Relationship Management

CSR
Společenská odpovědnost společnosti
Corporate Social Responsibility

CSRD
Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti
Corporate Sustainability Reporting Directive

CSV
Korporátní sdílená hodnota
Corporate Shared Value

DKI
Dekarbonizační index
Decarbonisation Index

DNSH
Kritéria „významně nepoškozovat“
“Do no significant harm” criteria under the EU Taxonomy regulation

ECMS
Zavádění systému environmentálního řízení
Environmental compliance management

EIA
Posuzování vlivů na životní prostředí
Environmental impact assessment

EIO
Economic Input-Output

ESG
Environment, social and governance

ESRS
Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti
European Sustainability Reporting Standards

EU
Evropská unie
European Union

EUR
Euro

FBU
Kompletní vozidlo
Fully Built Unit

FY
Fiskální rok
Financial year

GHG
Skleníkový plyn
Greenhouse gas

GRC
Správa, řízení rizik a dodržování předpisů
Governance, Risk & Compliance

GRI
Global Reporting Initiative

HVAC
Topení, větrání a klimatizace
Heating, ventilation, and air conditioning

IFRS
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
International Financial Reporting Standards

IPBES
Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

J
Jih
South

JV
Jihovýchod
South-east

JZ
Jihozápad
South-west


Koruna česká
Czech crown (koruna)

KPIs
Klíčové ukazatele výkonnosti
Key performance indicators

LkSG
Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)
German Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

MB
Mladá Boleslav

MEB
Modulární platforma pro elektrovozy
Modular Electric Drive Matrix

NGOs
Neziskové společnosti
Non-governmental organisations

OECD
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Organisation for Economic Cooperation and Development

OpEx
Provozní výdaje
Operating expenditure

ORP
Obec s rozšířenou působností
Municipality with enhanced powers

PHEV
Plug-in hybridní vozidla
Plug-In Hybrid Electric Vehicle

S
Sever
North

SAQ
Dotazník pro sebehodnocení udržitelnosti
Self-Assessment Questionnaire

SBTi
Iniciativa pro stanovení vědecky podložených cílů snižování emisí
Science Based Targets Initiative

SCGM
Mechanismus pro podávání stížností v dodavatelském řetězci
Supply Chain Grievance Mechanism

SDG
Cíle udržitelného rozvoje
Sustainable Development Goals

SV
Severovýchod
North-east

T4I
Project Together for Integrity

TNFD
Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací souvisejících s přírodou
Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures

TTW
Od tankování paliva po jeho spalování
Tank-to-Wheel

UEP
Snižování vlivu výroby na životní prostředí (ukazatel)
Reduction of the Environmental Impact of Production

VER
Certifikát kompenzace uhlíkové stopy
Verified Emission Reductions

VOC
Těkavé organické látky
Volatile organic compounds

WBCSD
Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
World Business Council for Sustainable Development

WRI
Nezisková organizace World Resources Institute
World Resources Institute

WTT
Od zdroje pro nádrž
Well-to-Tank

WTW
Od zdroje ke kolu
Well-to-Wheel

Z
Západ
West