Úvodní informace

introduction-header_8ccb3b0c

profil_spolecnosti_a545448d

 
Společnost Škoda Auto je jednou z nejdéle kontinuálně vyrábějících automobilek na světě. Historie Společnosti sahá až do roku 1895, kdy Václav Laurin a Václav Klement položili základy dnes globálně působící firmy. Po výrobě jízdních kol a motocyklů přišly v Mladé Boleslavi v roce 1905 na řadu osobní automobily. Pozice Společnosti v automobilovém průmyslu vždy byla a i nadále je nepřehlédnutelná díky širokému a atraktivnímu portfoliu i faktu, že je již více než 30 let součástí koncernu Volkswagen (dále jen „Koncern“). Stala se silnou a globálně úspěšnou automobilkou, která svým zákazníkům nabízí celkem třináct modelových řad.

Škoda Auto patří dlouhodobě k pilířům české ekonomiky. Aktuálně zaměstnává téměř 35 tisíc lidí v České republice. Společnost sídlí v Mladé Boleslavi, kde se nachází také jeden z jejích výrobních závodů. Další jsou umístěné v Kvasinách a ve Vrchlabí. Vozy s okřídleným šípem ve znaku se vyrábějí většinou formou koncernových partnerství také v Číně, na Slovensku, v Indii, na Ukrajině pak ve spolupráci s lokálním partnerem.

Předmětem podnikatelské činnosti Společnosti je zejména vývoj, výroba a prodej automobilů, komponentů včetně bateriových systémů pro MEB platformy, originálních dílů, příslušenství značky Škoda a poskytování servisních služeb.

Škoda Auto v současnosti nabízí nejširší portfolio ve své historii a poskytuje to nejlepší z obou světů – elektrické i konvenční pohony. Avšak budoucnost značky Škoda je elektrická. Společnost realizuje svůj jasně definovaný plán e-mobility, který v příštích letech počítá se šesti zcela novými elektrickými modely.

Společnost nadále rozšiřuje své globální působení jako klíčový prvek svého plánu Next Level Škoda Strategy 2030. Škoda Auto se chce do roku 2030 zařadit mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě. Automobilka jako nedílná součást skupiny objemových značek Core využívá své zkušenosti na cenově citlivých růstových trzích a přispívá svým know-how k uvolnění nového růstového potenciálu Koncernu v Indii a zemích ASEAN.

Poslání

Pomůžeme světu žít chytřeji.

Mise

Přístupná moderní mobilita se vším, co potřebujete, a nečekanými detaily, které milujete.

Hodnotový řetězec

Grafika poskytuje přehled hlavních činností Společnosti. Hodnotový řetězec je koncipován tak, aby zachycoval veškeré toky vstupů a výstupů ve vazbě na produkt v podobě tzv. upstream a downstream aktivit.

Rozsah této grafiky zohledňuje činnosti společnosti Škoda Auto označené zelenou barvou, modrá barva označuje aktivity zajišťované koncernem Volkswagen a šedá externími partnery. Uvedená čísla platí pro rok 2023.

value_chain_95330efe

dodavatele_92c56648

vyzkum_5c45d161

prodej_039cdad0

Strategie udržitelnosti

Udržitelnost již několik let patří mezi hlavní priority firemní strategie. V roce 2023 byla strategie Next Level Škoda Strategy 2030, která definuje celkem devět klíčových oblastí a priorit pro rozvoj Společnosti do roku 2030, aktualizována. Udržitelnost napomáhá jejímu plnění a byla v ní pevně zakotvena jako její nedílná součást. Název strategie udržitelnosti odráží zároveň ambici Společnosti – „Nejlepší ve své třídě v udržitelnosti“.

Implementaci tohoto strategického tématu zaštiťují dva členové představenstva zodpovědní za oblast Nákupu a oblast Výroby a logistiky.

Škoda Auto je výrobcem automobilů s dlouholetou tradicí a velmi silně si uvědomuje globální výzvy a svou odpovědnost k životnímu prostředí a společnosti. V definovaných oblastech strategie chce dosáhnout významných úspěchů, stát se inspirací pro ostatní společnosti na trhu a také značku Škoda ve vnímání zákazníků ještě více spojit s tématem udržitelnosti.

Aktualizovaná strategie udržitelnosti je založena na třech hlavních ESG pilířích a definuje celkem osm strategických oblastí.

V environmentálním pilíři se Společnost hodlá stát inovátorem ve sféře opětovného využívání zdrojů se Simply Clever udržitelnými řešeními. Mezi strategické oblasti patří dekarbonizace, oběhové hospodářství a ochrana lokálních ekosystémů.

V pilíři sociální udržitelnosti Škoda Auto mezi strategické oblasti patří lidé a komunity a zahrnuje podporu vzdělávání, mobility, well-beingu, dobrovolnictví a oblasti diverzity. Proaktivně zapojuje místní komunity, podporuje zaměstnance a věnuje se humanitární pomoci.

V oblasti správy společnosti se Škoda Auto chce stát vzorem etického jednání a odolnosti vůči krizím. Strategickými oblastmi byly definovány integrita a compliance, řízení rizik a budování udržitelných obchodních vztahů.

Pro sledování naplňování cílů Společnosti se na úrovni strategických oblastí používá sada osmi tzv. TOP KPI, které definují pro každou oblast konkrétní cíle do roku 2025 nebo 2030. Na operativní úrovni existuje celá řada dalších sledovaných ukazatelů.

8_6f005818

top_kpi_38959757

Dialog se zainteresovanými stranami a materiální témata

V závěru roku 2022 Společnost při aktualizaci své strategie zahájila interní analýzu témat udržitelnosti vzešlých jednak z dialogu se zainteresovanými stranami z roku 2021, jednak ze strategie a závazků mateřského koncernu Volkswagen.

Mezi identifikovaná významná témata patřila: ziskovost a udržitelný růst, oběhové hospodářství, zákazníci, kvalita a bezpečí, technologie a inovace, zaměstnanecké vztahy a spokojenost, zdraví a bezpečnost, dekarbonizace, ochrana dat a kybernetická bezpečnost a řízení zdrojů a inovace.

Současně Společnost na základě rozhovorů s klíčovými interními útvary v oblasti udržitelnosti zmapovala své aktuální aktivity a cíle v oblasti udržitelnosti. Výstupy byly začátkem roku 2023 projednány a diskutovány s Poradním výborem pro udržitelný rozvoj. Na základě výše uvedených vstupů byla schválena aktualizovaná strategie udržitelnosti.

V budoucnosti Společnost plánuje ve spolupráci s koncernem Volkswagen provést hodnocení materiálních témat podle principů dvojí materiality, které odpovídá požadavkům nové směrnice o vykazování nefinančního reportingu CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. Výstupy se promítnou do aktualizovaného přehledu materiálních témat v nefinančním reportingu, zobrazujícím oblasti s největším dopadem aktivit Společnosti.

Zapojení zainteresovaných stran

strany_66852ea1

Pravidelná komunikace se zainteresovanými stranami je pro Škoda Auto klíčovou aktivitou, díky níž může lépe vnímat potřeby a očekávání svých partnerů a zároveň lépe nastavit strategii udržitelnosti a její priority.

Společnost s různou mírou pravidelnosti komunikuje s externími zainteresovanými stranami, jako jsou např. obce, orgány veřejné správy, dodavatelé, zákazníci, univerzity a neziskové organizace, a to prostřednictvím různých komunikačních prostředků. Způsoby komunikace se přizpůsobují jednotlivým stranám a zahrnují aktivní komunikaci při individuálních setkáváních, zastupování v různých orgánech až po pasivní komunikaci, zahrnující například vydávání zprávy o udržitelném rozvoji, tiskové zprávy nebo uveřejňování informací na webové stránce Společnosti, věnované udržitelnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Na podzim 2015 přijalo Valné shromáždění OSN Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která stanovila 17 cílů udržitelného rozvoje jako celosvětovou výzvu. Jejím záměrem je ukončit chudobu, chránit planetu a zajistit, aby všichni lidé do roku 2030 žili v míru a prosperitě. Zatímco cíle udržitelného rozvoje jsou primárně určené pro státy a jejich vlády, Škoda Auto jako součást Koncernu se v rámci strategie udržitelnosti snaží alespoň částečně přispívat k naplňování některých cílů.

S ohledem na aktualizovanou strategii udržitelnosti si Společnost vybrala celkem 14 nejvýznamnějších cílů SDGs, které reflektuje ve svých aktuálních aktivitách. Výběr jednotlivých cílů byl realizován na úrovni dílčích cílů, vycházejících ze 17 hlavních SDGs. Zbývající tři cíle udržitelného rozvoje (1. Konec chudoby, 2. Konec hladu a 14. Život ve vodě) nebyly vybrány kvůli omezenému vlivu společnosti. Vybrané cíle jsou znázorněny na začátku jednotlivých kapitol reportu.

sustainable_goals_b318f8fa

Dopady, rizika a příležitosti

Ve sledovaném období Škoda Auto pečlivě monitorovala dopady související s udržitelností prostřednictvím zapojení zainteresovaných stran. Hodnocení rizik a příležitostí probíhá pomocí zavedeného systému řízení rizik. Díky němu je možné smysluplně nastavit strategii a řízení obchodního modelu i hodnotového řetězce.

Činnosti a obchodní partnerství Společnosti jsou závislé na životním prostředí, sociální oblasti a správě Společnosti a ovlivňují je jak pozitivně, tak negativně. Škoda Auto v souladu s přístupem Koncernu sleduje vývoj požadavků na posouzení dopadů své činnosti. Případné budoucí legislativní požadavky Společnost plánuje plně zohledňovat.

Systém řízení rizik

Škoda Auto provozuje interní kontrolní systém a komplexní systém řízení rizik podle metodiky COSO II.

Pro hodnocení a monitorování provozního rizika probíhá pravidelné čtvrtletní hodnocení. To se zaměřuje na finanční dopad předem definovaného seznamu rizikových aktivit, identifikovaných na rovni celého Koncernu.

Posouzení rizik probíhá formou bodového hodnocení na základě jejich závažnosti a pravděpodobnosti. Za významná se přitom považují rizika, jejichž hodnota překračuje 5 milionů eur. Po shromáždění výsledného návrhu seznamu významných rizik (obvykle kolem 80–100 položek) posuzuje 10 nejvýznamnějších rizik představenstvo společnosti. Mezi tato rizika patří compliance a legislativní rizika v oblasti udržitelnosti (např. flotilové emise CO2), dále rizika spojená s emisemi znečišťujících látek, ostatní environmentální rizika a rizika souvisejícími se zdravím a bezpečností zaměstnanců. Vyhodnocení těchto rizik podle metodiky ESRS probíhá na úrovni koncernu. Sběr dat je navíc podpořen každoroční konzultací a školením všech zaměstnanců. Ti mohou společně se svými managery projednat všechna nově identifikovaná rizika.

Škoda Auto rovněž pracuje se systémem okamžitého hlášení rizik založeným na přímé komunikaci s představenstvem bez zbytečného odkladu. Okamžité hlášení rizik se vyžaduje, když se i přes přijatá opatření očekává v následujících 24 měsících finanční dopad ve výši 50 milionů eur s pravděpodobností vyšší než 50 %.

Podnikové řízení udržitelnosti

Řízení udržitelnosti je nastavené v souladu s lokalizovanou koncernovou směrnicí, která stanovuje klíčové procesy udržitelnosti implementované ve Škoda Auto.

Společnost implementovala řídicí model s definovanými rolemi a zodpovědnostmi pro efektivní a konzistentní řízení udržitelnosti.

Představenstvo Společnosti se schází nejméně jednou ročně za účelem projednání stavu strategie udržitelnosti, definování konkrétních cílů, kontroly její implementace, včetně dopadů a rizik a vyhodnocení jejího naplňování. Dále rozhoduje o realizaci souvisejících projektů a opatřeních v oblasti udržitelnosti.

Oblast životního prostředí a sociální oblasti dále řídí Strategická komise životního prostředí a udržitelnosti a Rada pro sociální udržitelnost s předsedajícím členem představenstva za oblast Výroba a Logistika a Lidé a kultura. Obě grémia se scházejí až třikrát ročně a projednávají související témata s ohledem na životní prostředí a sociální záležitosti. Oblast správy Společnosti nemá samostatný výbor, témata jsou projednávána s představenstvem přímo na úrovni jednotlivých divizí.

Odborný útvar GreenOffice odpovídá za realizaci celkové environmentální strategie GreenFuture a koordinuje jednání výše uvedené Strategické komise životního prostředí a udržitelnosti.

Oddělení vnějších vztahů ve spolupráci s dalšími koordinátory lidských zdrojů koordinuje jednání Rady pro sociální udržitelnost a témata související se sociální udržitelností.

Kruh udržitelnosti (Sustainability Circle) je průřezový tým složený ze zástupců všech tří pilířů a dalších relevantních oddělení pod vedením oddělení Podnikové strategie a inovací. Tým působí jako centrální místo pro všechna témata udržitelnosti a je zodpovědný za realizaci celopodnikového programu udržitelnosti a přípravu jednání představenstva za účelem udržitelnosti. Předsedající tohoto týmu, brand manažer udržitelnosti, působí jako kontaktní osoba pro Koncern a zastupuje Společnost v oblasti udržitelnosti.

predstavenstvo_80f2065e

Poradní výbor pro udržitelný rozvoj

Poradní výbor pro udržitelný rozvoj, založený v roce 2021, tvoří nezávislí externí odborníci na udržitelnost s mezinárodními zkušenostmi v oblasti podnikání, životního prostředí, strategie a komunikace. Poradní výbor poskytuje představenstvu Společnosti doporučení ohledně strategického směřování projektů udržitelnosti a souvisejících aktivit. Výbor poskytuje zpětnou vazbu a přináší jedinečný pohled zvenčí a nové perspektivy do udržitelnosti.

V roce 2023 se Poradní výbor sešel s představenstvem celkem dvakrát. Na zasedání byla diskutována témata oběhového hospodářství, biodiverzity, diverzity, komunit a komunikace. Mimo tato pravidelná setkání se členové výboru účastnili schůzek s jednotlivými odděleními zabývajícími se zmíněnými tématy. Členy Poradního výboru byli k 31. prosinci 2023 Sandra Feltham, Jan Bureš, Soňa Klepek Jonášová a Ladislav Miko. V červnu 2023 ukončil své členství v Poradním výboru jeho člen Hans Reitz.

SF_b4c038ff

Sandra Feltham
Zakladatelka a ředitelka společnosti Flagship Sustainability Impact, prezidentka organizace Business Leaders Forum

JB_2243ce91

Jan Bureš
Hlavní ekonom společnosti Patria Finance

LM_51ab67a0

Ladislav Miko
Hlavní poradce prezidenta České republiky pro životní prostředí, poradce ministra životního prostředí a vládní zmocněnec

SKJ_11d87fbd

Soňa Klepek Jonášová
Zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky

rada_985f6ce8

Konkrétní složení a pravomoci členů jsou uvedeny ve výroční zprávě Škoda Auto.

Začlenění výkonnosti související s udržitelností do systémů pobídek

Naplňování strategických témat a klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti (KPI) se promítá do hodnocení členů managementu. V oblasti udržitelnosti reflektují KPI témata dekarbonizace, diverzity a vnímání udržitelnosti ze strany zákazníků. Od roku 2023 byl navíc v rámci celého Koncernu zaveden jednotný ESG faktor zohledňující plnění stanovených cílů v oblasti dekarbonizace, diverzity a compliance a integrity jak na úrovni Koncernu, tak i jednotlivých značek.

Rizika procesu reportování

Škoda Auto sleduje rizika v souvislosti s procesem reportování a definuje interní kontroly nad vykazováním dat. Chybějící analýza dvojité materiality zvyšuje riziko nepokrytí témat, která by pro Společnost mohla být materiální.

Příklady identifikovaných rizik v roce 2023:

› Příslušná základní data jsou neúplná, nesprávná nebo neověřená.
› Příslušná data jsou dodávána pozdě nebo vůbec, a nejsou tak k dispozici včas.
› Zpracování dat je nesprávné a/nebo neúplné.
› Výpočty nebo analýzy jsou nesprávné.