Škoda Auto Group dosiahla v náročnom roku 2022 solídne hospodárske výsledky

› Škoda Auto Group 1) zvýšila v roku 2022 tržby na viac ako 21 miliárd eur
› Prevádzkový zisk bol významne ovplyvnený finančnou záťažou v dôsledku vojny na Ukrajine a zastavením obchodných aktivít v Rusku
› Rentabilita tržieb dosiahla 3 %
› Automobilka i naďalej investuje do technológií budúcnosti: 5,6 miliárd eur do elektromobility a 700 miliónov do digitalizácie do roku 2027
› Výsledkom napomohlo zavedenie úsporného programu Next Level Efficiency+

Bratislava, 17. marca 2023 – Škoda Auto Group1) dodala v roku 2022 zákazníkom na celom svete 731 300 vozidiel a svoje tržby medziročne zvýšila o 18,5 % na 21 miliárd eur (2021: 17,7 mld. eur). Situácia na trhu zostala náročná kvôli pretrvávajúcemu nedostatku polovodičov, pokračujúcim problémom v dodávateľských reťazcoch a výraznému nárastu cien surovín. Vďaka účinným opatreniam sa automobilke podarilo vykázať kladný prevádzkový výsledok vo výške 628 miliónov eur (2021: 1,083 miliardy eur; -42 %), ktorý bol dosiahnutý napriek finančnej záťaži spôsobenej mimoriadnymi okolnosťami súvisiacimi so situáciou v Rusku. Negatívne dopady spojené s obchodnými aktivitami v Rusku boli odhadnuté na takmer 700 miliónov eur. Ukazovateľ rentability tržieb bez zohľadnenia mimoriadnych vplyvov mierne prekročil minuloročných 6,1 %, avšak po započítaní týchto dopadov klesol na 3,0 %. Aj napriek súčasným výzvam je automobilka naďalej finančne stabilná a pokračuje v plánovaných krokoch, hlavne v rozvoji internacionalizácie a výrazných investíciách do elektromobility a digitalizácie.

Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2022 ovplyvnilo niekoľko vonkajších faktorov. Prudký nárast cien surovín, pokračujúci nedostatok polovodičov a finančná záťaž spojená s vojnou na Ukrajine vytvorili mimoriadne náročné trhové prostredie. Vďaka efektívnym opatreniam sa však celej skupine Škoda Auto1) podarilo nepriaznivé dopady účinne zmierniť.

Napriek tomu, že negatívny vplyv vojny na Ukrajine a mimoriadne náklady vyplývajúce zo situácie v Rusku boli odhadnuté na takmer 700 miliónov eur, väčšina kľúčových finančných ukazovateľov zostáva na solídnej úrovni.

Prevádzkový zisk dosiahol v uplynulom fiškálnom roku 628 miliónov eur a tržby oproti predchádzajúcemu roku výrazne vzrástli na 21 miliárd eur (+18,5 %). Rentabilita tržieb zostala kladná a dosiahla úroveň 3%, avšak klesla o 3,1 percentuálneho bodu, čo potvrdzuje finančnú náročnosť situácie. Spoločnosti sa podarilo zachovať stabilný čistý peňažný tok vo výške 489 miliónov eur (2021: 554 miliónov eur; -11,7 %).

„Počas pravdepodobne najnáročnejších trhových podmienok v novodobej histórii spoločnosti dosiahla Škoda Auto veľmi solídny finančný výsledok a znovu preukázala svoju mimoriadnu odolnosť. Zamestnanci prispeli k tomu, že tento náročný rok sme dokázali dobre zvládnuť. Veľká vďaka patrí všetkým 45 000 škodovákom za ich nasadenie, ale rovnako tak našim predajcom a partnerom po celom svete. Firmu sme spoločne podržali a zabezpečili sme, aby zákazníci dostali čo najviac automobilov. V roku 2022 sme dodali 731 300 vozidiel a prevádzkový zisk dosiahol solídnu výšku 628 miliónov eur. Za podporu a pretrvávajúci silný záujem o naše produkty ďakujem aj našim verným zákazníkom. Platí to hlavne pre rodinu vozidiel Enyaq iV, ktorej predaj sa v minulom roku zvýšil o 20 %. Okrem toho výrazne investujeme do budúcnosti našej spoločnosti a etablujeme sa na nových sľubne rastúcich trhoch ako je juhovýchodná Ázia a India. Prijímame komplexné opatrenia, aby sme zabezpečili, že Škoda Auto vyjde zo súčasnej náročnej situácie ešte silnejšia."


Klaus Zellmer, predseda predstavenstva spoločnosti Škoda Auto

Infografika

PDF na stiahnutie      JPG na stiahnutie

„Medziročne sa nám podarilo navýšiť tržby takmer o 20 %, a to aj napriek pomerne nízkemu počtu dodaných vozidiel. Trh je v súčasnosti značne deformovaný a mimoriadne dopady v súvislosti so zastavením našich aktivít v Rusku negatívne ovplyvnili naše finančné ukazovatele vo výške takmer 700 miliónov eur. Všetkým ťažkostiam sme však účinne čelili hlavne úpravou cien, vhodným predajným mixom a posilnením obchodných aktivít v Indii. Optimalizovali sme aj fixné náklady na výrobu a administratívu a zároveň sme uvoľnili zdroje pre ďalšiu transformáciu a budúcu životaschopnosť spoločnosti. V rokoch 2022 až 2027 výrazne investujeme do elektrickej mobility a komplexne digitalizujeme naše vozidlá, čo sa dotkne napríklad užívateľského zážitku našich klientov, bezpečnostných funkcií a konektivity. Aby spoločnosť mohla od roku 2025 dosahovať dobré finančné výsledky a ambiciózny cieľ návratnosti vyše 8 %, tak sme už v minulom roku zaviedli úsporný program Next Level Efficiency+."


Christian Schenk, člen predstavenstva spoločnosti Škoda Auto za oblasť Financií a IT

Zabezpečenie budúcnosti vďaka úsporným opatreniam a rozsiahlym investíciám

Spoločnosť pokračuje v dôslednej realizácii úsporného programu Škoda Next Level Efficiency+. Do roku 2027 česká automobilka vyčlenila 5,6 miliárd eur na transformáciu smerom k elektrickej mobilite. V rovnakom období investuje ďalších 700 miliónov eur do digitalizácie a naďalej bude pokračovať v expanzii na nové trhy.

Najnovšia výročná správa je dostupná na adrese http://reporting.skoda-auto.com/ a na portále Škoda Storyboard.

Škoda Auto Group1)Klíčové hospodářské ukazatele za leden až prosinec 20222)

    2022 2021 Zmena v %
Dodávky zákazníkom vozidiel 731 300 878 200 -16,7%
Dodávky zákazníkom, bez Číny vozidiel 686 700 807 000 -14,9%
Výroba3) vozidiel 862 000 770 600 11,9%
Odbyt4) vozidiel 862 600 783 800 10,1%
Tržby mil. eur 21 026 17 743 18,5%
Prevádzkový výsledok mil. eur 628 1,083 -42,0%
Rentabilita tržieb (Return on Sales) % 3,0 6,1
Hmotné investície  mil. eur 1 157 782 48,0%
Čistý finančný tok mil. eur 489 554 -11,7%


1)
Škoda Auto Group zahŕňa spoločnosti ŠKODA AUTO a.s., Škoda Auto Slovensko s.r.o., Škoda Auto Deutschland GmbH, Škoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. a OOO Volkswagen Group Rus.

2) Percentuálne odchýlky sú vypočítané z nezaokrúhlených čísel.
3) Zahŕňa výrobu v skupine Škoda Auto, bez výroby v partnerských montážnych závodoch v Číne, na Slovensku, v Rusku a v Nemecku, ale vrátane ostatných koncernových značiek ako SEAT, VW a Audi; výroba vozidiel bez čiastočných/kompletných zostáv
4) Zahŕňa odbyt skupiny Škoda Auto predajným spoločnostiam, vrátane ďalších koncernových značiek ako SEAT, VW, Audi, Porsche a Lamborghini; odbyt vozidiel bez čiastočných/kompletných zostáv.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky

Súvisiace príbehy Na základe menoviek: 2022, 2023, Výročná tlačová konferencia