Model 1DerivativeBodyworkYearCompanyEventHistorySponsorshipVIPInterior/ExteriorTechnology