ModelDerivativeBodyworkYearCompanySponsorship (1)VIP