Model 1DerivativeBodyworkYearCompanyEventHistorySponsorshipInterior/ExteriorTechnology