Sociální oblast

social-header_25ca0a8a

Strategie sociální udržitelnosti

Sociální udržitelnost patří mezi základní kameny strategie udržitelnosti Škoda Auto. Hlavním principem strategie je respektování lidských práv a svobod, viz Lidská práva. Společnost své aktivity v návaznosti na strategii pravidelně vyhodnocuje a diskutuje se svým sociálním partnerem Odbory KOVO.  Konkrétní kroky vedoucí k dosažení stanovených cílů se odvozují z principu vytváření sdílené hodnoty, známého jako CSV – Creating Shared Values. Tento princip umožňuje Společnosti vytvářet přidanou hodnotu ve svůj vlastní prospěch i ve prospěch svých zaměstnanců a všech dalších zainteresovaných stran.

ikony_social_fc61beed.JPG

Celková strategie udržitelnosti s ambicí „Nejlepší ve své třídě v udržitelnosti“ klade důraz v sociální oblasti na dvě hlavní kategorie, jimiž jsou lidé a komunity a diverzita. V rámci nich se Škoda Auto zaměřuje na následující strategické oblasti, v nichž může Společnost nejvíce pomoci jak svým zaměstnancům, tak i svému okolí:
social_aed658cd

Každá strategická oblast v sobě obsahuje interní i externí dimenzi, které společně určují konkrétní kroky Společnosti při naplňování stanovených cílů. Takto určené dimenze se vzájemně doplňují i překrývají. Interní se primárně zaměřuje na zaměstnance Společnosti, externí na sdílení know-how Společnosti a jejích zaměstnanců s externími partnery.

Všech pět oblastí je soustředěno hlavně do regionů, ve kterých má Škoda Auto své výrobní závody – na Mladoboleslavsko, Rychnovsko a Vrchlabsko. Neomezují se však pouze na ně. Řadu aktivit Škoda Auto realizuje na celém území Česka a některé z nich i na mezinárodní úrovni. Jde například o pomoc v humanitárních krizích a celou řadu dalších programů.

Na úrovni jednotlivých regionů v okolí svých závodů klade Škoda Auto velký důraz na zvyšování atraktivity těchto oblastí a jejich trvale udržitelný rozvoj. Proto Společnost založila v roce 2018 Nadační fond Škoda Auto, do kterého vložila iniciační kapitál. Jde o doplňkový nástroj regionálního rozvoje, který se kontinuálně zaměřuje na systematický rozvoj regionů v oblastech nesouvisejících s know-how Společnosti, ale reflektujících výzvy pro udržitelný rozvoj, viz Zapojení komunit a rozvoj regionů, kde působí Škoda Auto.

Aby Společnost zajistila nezávislé ověření kroků, které podniká v oblasti sociální udržitelnosti, každoročně se účastní výzkumu Ipsos ESG & Reputation Research a vyhodnocuje různé metriky spokojenosti a kvality života (Obce v datech, případně Behavio – průzkum spokojenosti). Od roku 2023 nově rozšířila oblast prověřování o tzv. index úspěšnosti projektů (Activity Success Index), který reflektuje to, jak obecná česká populace hodnotí projekty z hlediska věrohodnosti, prospěšnosti, odlišnosti, vhodnosti ke značce a toho, jaký mají další potenciál, viz Strategie udržitelnosti.

Partnerství ve veřejném sektoru

Škoda Auto i v roce 2023 pokračuje v prohlubování partnerství, díky kterým má možnost vyjádřit své postoje ke klíčovým otázkám ve veřejném prostoru. Jedním z nich je podpora Aspen Institute Central Europe. V rámci tohoto partnerství se v roce 2023 zástupci Společnosti aktivně účastnili klíčových konferencí a důležitých networkingových akcí. Jde například o program Young Leaders, který nabízí mladým lídrům možnost rozšířit své osobní i profesní dovednosti a zahrnuje reflexi základních hodnot během jejich pracovní kariéry.

Škoda Auto je také generálním partnerem Ceny Arnošta Lustiga, která se každoročně uděluje osobnosti, jež se s mottem „odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost“ zasloužila o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot. Cenu založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

Škoda Auto je členem řady platforem a asociací s orientací na hodnoty udržitelnosti, v nichž může při diskuzi s dalšími partnery sdílet svoji expertízu a znalosti a zároveň získávat cenné vstupy pro další působení v aktivitách věnujících se udržitelnosti. V roce 2023 se Společnost například stala partnerem a aktivně se zapojila do Broumovských diskuzí, které mají výrazný mezigenerační charakter a nabízejí prostor pro hloubkovou debatu, ve které se klade důraz na principy demokratické diskuze. Pokračovalo také její aktivní působení a rozvíjení témat udržitelnosti v Asociaci společenské odpovědnosti (A-CSR) nebo v Business Leaders Forum.

Každý z hlavních pilířů sociální udržitelnosti zástupci Společnosti diskutují s odbornými partnery v dané oblasti:

Pro oblast vzdělávání jsou to organizace, které přinášejí inovace do formálního a neformálního vzdělávání, rozvíjejí pedagogický leadership nebo poskytují unikátní data o klíčových problémech Česka a spolupracují tak na systémových reformách vzdělávání a sociální politiky. Mezi takové partnery patří například Aisis, The Duke of Edinburgh International Award Czech Republic Foundation, Society for All nebo PAQ Research.

V oblasti mobility je to zejména Asociace autoškol ČR s cílem společně zvyšovat standard výuky v Česku, nebo Česká asociace paraplegiků – CZEPA.

Ve well-beingu k důležitými partnerům patří organizace řešící prevenci v péči o psychiku a přinášející praktické a ověřené informace s cílem poskytnout kvalitní konverzaci o duševním zdraví. Mezi ně patří například Nevypusť duši.

Aktivity v oblasti dobrovolnictví Společnost realizuje ve spojení s Nadací Partnerství, která podporuje komunity v environmentálních aktivitách po celém Česku, Nadací Terezy Maxové pomáhající opuštěným a znevýhodněným dětem nebo ve spolupráci s českými svazy ochránců přírody či Správou Krkonošského národního parku.

Téma diverzity je rozvíjeno mimo jiné ve spolupráci s platformou pro odpovědné podnikání v České republice – Byznys pro společnost – v jehož rámci Společnost podepsala již v roce 2019 „Chartu diverzity“.

Vzdělávání

Vzdělávání ve Škoda Auto patří mezi zásadní pilíře strategie udržitelnosti a podpory společenské odpovědnosti. Společnost přikládá oblasti vzdělávání a rozvoje zcela zásadní význam a považuje celoživotní vzdělávání a rozšiřování kvalifikací zaměstnanců za jednu z nejvyšších priorit. Vedle podpory zaměstnanců je také firma Škoda Auto partnerem pro rozvoj znalostí a poskytuje vzdělávací aktivity tak, aby byly přístupné pro každého. Mezi hlavní strategická témata patří i podpora firemní kultury a leadershipu, která je nezbytnou součástí transformace v celém automobilovém průmyslu. Společnost se zaměřuje především na oblasti technického vzdělávání, digitálních technologií, personálního a kulturního rozvoje, jazykových znalostí a podpory psychického a fyzického zdraví zaměstnanců.

Škoda Auto investuje do vzdělávání dlouhodobě a v roce 2023 se ve spolupráci s Odbory KOVO podpisem Memoranda o spolupráci a podpoře Škoda Academy zavázala dále intenzivně investovat do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců, aby jim umožnila úspěšně zvládnout transformaci v souvislosti s digitalizací a přechodem na elektromobilitu.

Škoda Auto má dlouhou tradici vzdělávání

Již v roce 1927 otevřelo své brány odborné učiliště Škoda Auto v Mladé Boleslavi pro prvních 58 učňů. Od té doby tuto školu absolvovalo přes 25 000 žáků a žákyň. Ve školním roce 2023/2024 se na odborném učilišti připravuje na své budoucí uplatnění v šestnácti oborech 762 začínajících automobilových specialistů, včetně 113 dívek.

Od roku 2000 mohou zájemci studovat bakalářské i navazující magisterské studijní programy a specializace kombinující ekonomické a technické vzdělání na Škoda Auto Vysoké škole. Aktuálně v Mladé Boleslavi a Praze studuje více než 1 200 studentů.

V roce 2013 došlo ke sloučení vzdělávání zaměstnanců a žáků pod Škoda Academy, která vznikla jako součást vzdělávací strategie koncernu Volkswagen a vybudovala výjimečnou vzdělávací komunitu, prostřednictvím které je nyní schopna rychle a cíleně reagovat na konkrétní potřeby.

Deset let je Škoda Academy partnerem, který se věnuje transformačním tématům a tréninkům, zajišťuje koncepční a metodické činnosti a nabízí komplexní vzdělávání pro všechny zaměstnance i žáky odborného učiliště Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Příklady vzdělávání a programů ve Škoda Auto

V roce 2023 se Škoda Academy podařilo realizovat celou řadu významných projektů a aktivit:

Oslava 10 let Škoda Academy

Zaměstnanci Škoda Auto a její partneři ve vzdělávání oslavili 10. výročí existence útvaru Škoda Academy, kdy proběhla řada inovačních workshopů, expozic interaktivních her apod. a zástupci Společnosti podepsali důležité memorandum o vzdělávání ve Škoda Academy, které zajišťuje podporu vzdělávání ve Škoda Auto i do budoucna.

Individuální koučinky a mentoring programy

Mentoring Mach box je nový koncept mentoringu ve Škoda Auto a klade si za cíl prohloubit spolupráci napříč firmou, sjednotit metodiku a cíle mentoringu, podpořit mentory v jejich práci a pomoci mentees najít vhodné mentory.

Komunity

V roce 2023 se dařilo podporovat chod komunit, v nichž se setkávají zaměstnanci s konkrétním zařazením v zaměstnanecké struktuře. V komunitách úspěšně probíhá sdílení a přenos informací, setkávání napříč oblastmi a rychlé řešení palčivých témat. Oblíbené jsou např. komunity mistrů, Leadership komunita, komunita expertů apod., při kterých řeší témata spojená s prací lídra, personálního rozvoje, HR projektů, témata expertů apod.

Expertní fórum 2023

Akce jako expertní fóra si kladou za cíl poděkovat expertům za jejich práci, vyzdvihnout jejich roli a přínos firmě a společně oslavit spuštění expertního konceptu ve firmě. V tomto roce se akce se zúčastnilo téměř 150 expertů a dalších zaměstnanců.

Firemní kultura a spolupráce

Rok 2023 přinesl nové impulzy do Workshopů firemní kultury pro vedoucí, kdy středobodem workshopů je cílová kultura Škoda Auto navazující na firemní strategii i koncernový kontext. Zásadním přínosem je propojení s každodenní praxí každého vedoucího a výměna zkušeností mezi samotnými vedoucími napříč oblastmi a úrovněmi.

Další aktivitou jsou například Development a Assessment centra pro kandidáty a podporu personálního rozvoje.

Ukázka leadership aktivit

Nový model vedení

Tento styl vedení v propojení se strategií sociální udržitelnosti je zcela zásadním pilířem úspěchu ve Škoda Auto. Nový model vedení ve Škoda Auto dává do popředí lídry a lídryně a stojí na třech rolích: Podporující partner, Nadšený inovátor, Realizátor s vizí.

Leader of Change

Od roku 2022 nabízí Škoda Academy všem manažerům komplexní program Leader of Change, kterým rozvíjí zásadní manažerské kompetence – strategické a změnové řízení. Programem prošlo více než 100 manažerů.

Lídr koučem

V roce 2023 firma spustila nový kurz Lídr koučem, který rozšiřuje portfolio manažerských stylů a koučovací dovednosti. Program bude v roce 2024 posílen o samostudium v platformě Degreed.

SAcademy_70019754

Příklady v technickém vzdělávání

Electromobilita

Trvalé školení zaměstnanců je pro udržení budoucí konkurenceschopnosti i zajištění pracovních míst ve Škoda Auto klíčové. Proto se od roku 2018 zvýšila kvalifikace více než 24 500 zaměstnancům. V roce 2023 se toto téma rozšířilo o kurz pro všechny zaměstnance s názvem Nová energetika a hospodaření s energiemi, který reaguje na dynamicky se měnící situaci na energetickém trhu.

S příchodem nových technologií a probíhající transformací v automobilovém průmyslu dále Škoda Academy rozvíjí témata, kterými jsou především robotika (např. VKR C5), automatizace, elektrotechnika a řídicí systémy pro automatizované linky.

Žákovský vůz Škoda Roadiaq

V roce 2023 mohli středoškolští žáci a žákyně z Mladé Boleslavi opět navrhnout a postavit svůj vysněný automobil. Od roku 2014 demonstrují tyto unikátní vozy vysokou úroveň výuky na Středním odborném učilišti strojírenském Škoda Auto. Devátý žákovský vůz se jmenuje Škoda Roadiaq. Název podtrhuje dobrodružného ducha současných průzkumníků v souladu s aktuálním konceptem značky Let‘s Explore. Celkem 29 studentů učiliště se v roce 2023 rozhodlo změnit plně elektrické SUV Škoda Enyaq iV na multifunkční obytný vůz s mobilní kanceláří a s interiérem z udržitelných materiálů.

Reskilling/upskilling – rekvalifikace a zvyšování kvalifikací

Škoda Auto realizuje projekty a procesy na podporu zaměstnanců při získávání dalšího vzdělávání a kvalifikace. Spolupracuje s partnerskými středními (včetně svého vlastního učiliště) a vysokými školami, kde mají zaměstnanci možnost si zvyšovat a prohlubovat kvalifikace, rozšířit si stupeň vzdělávání, studovat různé programy charakteru MBA apod.

Digitální zvyšování kvalifikací a AI (umělá inteligence)

V souladu s rychlými změnami v technologiích a trendech se vzdělávání zaměřilo na základní seznámení, pochopení a inspiraci v tématu technologie AI (umělá inteligence).

Workshopy jsou zaměřené nejen na historii AI, její vývoj a používání, ale i na konkrétní příklady nasazení AI ve světě kolem nás. Důležité je i seznámení s technikou promptování. Těchto workshopů se účastnilo téměř 300 zaměstnanců. Další rozvojová aktivita zaměřená na umělou inteligenci je např. interaktivní hra: Zachraňme umělou inteligenci! – Maruška v říši algoritmů. Více než 600 účastníků se v průběhu pěti týdnů dozví nejen spoustu nových informací, ale plní také různé úkoly a odpovídá na otázky souvisejících s tímto tématem.

Program Digital Upskilling je důležitým krokem k digitalizaci ve Škoda Auto a slouží jako výchozí bod pro digitální transformaci. Kombinuje přístup založený na datech a sebehodnocení a má za cíl zmapovat současný stav digitálních dovedností zaměstnanců a následně jim umožnit získat nové nebo zdokonalit stávající digitální dovednosti.

Nová vzdělávací platforma DEGREED

Degreed je platforma pro digitální sebevzdělávání, která nabízí znalosti šité na míru všem zaměstnancům a zároveň poskytuje společnosti cennou zprávu o jejich stávajících dovednostech a potenciálu. Ta je základem pro strategickou rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace zaměstnanců s cílem rozvíjet kompetence pro budoucnost. Degreed poskytuje snadný a rychlý přístup k obsahu celé řady dalších digitálních vzdělávacích platforem. Kombinace veřejně přístupných znalostí z těchto platforem (např. LinkedIn Learning nebo Digiskills) a interních znalostí vkládaných Škoda experty vytváří bezpečný virtuální prostor pro odborníky i studenty. Díky platformě Degreed se zaměstnanci mohou učit samostatně a cíleně, kdykoli to potřebují pro svou práci. Na základě správně nastaveného profilu dostávají od systému pravidelná doporučení k tématům, která je zajímají a jsou důležitá pro rozvoj jejich dovedností.

Spolupráce ve vzdělávání

Škoda Auto podporuje nejen vzdělávání svých zaměstnanců, ale podílí se i na rozvoji vzdělávání v Česku. Společnost má nejstarší učiliště a vlastní vysokou školu. Na základě této zkušenosti spolupracuje se školami všech stupňů, se státními institucemi, veřejně prospěšnými organizacemi a celou řadou dalších partnerů z této oblasti, kterým své know-how odpovědně předává a pozvedává úroveň technického vzdělání u osob vstupujících na trh práce. Aktivně se angažuje ve zkvalitňování vzdělávacího systému a snaží se propagovat zejména technické a IT obory prostřednictvím podpory relevantních subjektů a navazováním nových partnerství.

Kromě podpory základních a od roku 2023 i mateřských škol, má Škoda Auto navázánu dlouhodobou spolupráci se středními a vysokými školami. Se všemi těmito institucemi připravuje řadu unikátních projektů, které rozvíjejí odborné, sociální a další kompetence jak pedagogického leadershipu, tak i samotných studentů.

Počet škol, se kterými Společnost pracuje:

Mateřské školy 15
Základní školy 49
Střední školy 44
Vysoké školy 19

 

Mobilní vzdělávací laboratoř EDU.Lab
Již v roce 2021 vznikla mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab za účelem představit žákům a studentům moderní technologie a inspirovat je k dalšímu studiu technických oborů. Laboratoř přilákala v roce 2023 více než 10 000 studentů základních a středních škol. Objevila se také na akcích zaměřených na popularizaci techniky, jako například SingularityU Czech Summit 2023, EDUCA nebo Maker Fair festival v Brně. Během jednoho týdne zamířil EDU.Lab také za žáky na Slovensko. Mobilní laboratoř má za cíl do konce roku 2025 navštívit všechny kraje v Česku a chystá se ve svém nabízeném programu držet krok s nejnovějšími trendy.

EDU WEEK – Týden pro učitele
Ke konci srpna 2023 Společnost ve spolupráci se Škoda Auto Vysokou školou a Nadačním fondem Škoda Auto uspořádala již třetí ročník workshopů a webinářů s názvem EDU Week pro pedagogy a pracovníky různých typů škol a vzdělávacích institucí. V průběhu akce se tradičně konaly vzdělávací workshopy v domovských regionech Škoda Auto. Online webináře byly přístupné všem zájemcům v České republice. V roce 2023 program poprvé proběhl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a účastnilo se ho rekordních 568 účastníků z více než 200 škol a institucí napříč celou republikou.

Technologická gramotnost a Technologická olympiáda
V roce 2023 se Škoda Auto opět aktivně angažovala v projektech zaměřených na technologickou gramotnost.

Cílem projektu je edukace v oblasti moderních technologií a propojení akademického prostředí s praxí. Projekt umožňuje studentům nahlédnout do světa moderních technologií, které jsou využívány ve Škoda Auto, a zároveň jim odhaluje možnosti pro jejich budoucnost. Škoda Auto poskytla odborníky z technického vývoje, kteří přispěli k vytvoření přednášky pro školy, a finančně podpořila realizaci celého projektu po celém Česku. V roce 2023 byl projekt velmi žádaný na základních i středních školách, kde se přednášek zúčastnilo celkem 12 000 studentů. Na tuto aktivitu navázala Technologická olympiáda, proběhla v dubnu 2023 a zapojilo se do ní přibližně 1 700 středoškolských studentů.

Echt Praxe
Střední odborné učiliště strojírenské Škoda Auto se již potřetí zapojilo do akce s názvem Echt Praxe – týden otevřených dveří v německých firmách působících v ČR. Echt Praxe, kterou Škoda Academy pořádala jako den otevřených dveří, je pro firmu nejen příležitostí ukázat, co nabízí, ale i jedinečnou
cestou, jak propojit mladé nadšence s dynamikou automobilového odvětví.

Girls Day 2023
Střední odborné učiliště strojírenské se s vášní zavazuje k podpoře rovnosti pohlaví v technickém vzdělávání. Jedním z významných kroků v této oblasti je pravidelně pořádaná akce Girls Day, která propojuje svět technického vzdělávání s nadšenými zájemkyněmi. Tato událost je zaměřena na představení možností studia technických oborů ve Škoda Auto.

Girls Day není pouze jednodenní akce, ale reflektuje závaznost v poskytování kvalitního odborného vzdělání pro všechny a věnuje se rozvoji profesních dovedností a propojení teorie s praxí, což vede k vynikajícím pracovníkům v technických oborech.

Dny techniky v Kvasinách
Dny techniky se staly inspirativní událostí pro žáky devátých tříd základních škol v okolí Kvasin. Cílem firmy je motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů a představit jim fascinující svět technologií. Škoda Academy v roce 2023 spolupracovala s 10 školami a do programu se zapsalo 188 žáků a žákyň.

42Prague
Škoda Auto založila v roce 2021 neziskový vzdělávací institut 42 Prague, který podporuje celoživotní učení a posilování sociálních dovedností. Inovativní koncept výuky, jenž je milníkem pro celý sektor IT vzdělávání v České republice, zahrnuje vzájemné učení bez učitelů a kampus otevřený 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Styl výuky se vymyká běžným zvyklostem zejména ve třech ohledech – pokrok každého studenta se měří v úrovních, studenti se učí společně, samostatně i ve spolupráci v rámci projektů a také se navzájem opravují, což podporuje konstruktivní výměnu názorů ohledně výsledků projektu. Po dvou až čtyřech letech získají certifikát v oboru softwarového inženýrství, což je profese, která je pro automobilový průmysl mimořádně důležitá. V roce 2023 se ke studiu zapsalo 100 studentů. Cílem Společnosti je v následujících pěti letech vyškolit až 450 budoucích programátorů. V roce 2023 pokračoval institut v navazování nových partnerství.

Mobilita

Škoda Auto aktivně pracuje na zajištění bezbariérové a bezpečné mobility. Zaměřuje se především na poskytování dostupné mobility pro skupiny s hendikepem či jiným omezením a pro podporu bezpečnosti na silnicích. Výchova v oblasti dopravní bezpečnosti a prevence představují klíčová témata, kterým se automobilka dlouhodobě věnuje. Snaží se tak vytvořit bezpečnější prostředí na silnicích pro řidiče, chodce i cyklisty.

Dopravní bezpečnost

Společnost se zaměřuje na prevenci v bezpečnosti silničního provozu. Jejím hlavním prostředkem je vzdělávání nejohroženějších účastníků. Významnou iniciativou je v tomto směru projekt Start driving realizovaný Asociací autoškol ČR, který vzdělává instruktory autoškol a nové řidiče v oblasti bezpečnosti a poskytuje jim dovednosti pro bezpečné ovládání vozidla v náročných situacích. V roce 2023 se do tohoto projektu zapojilo celkem 2 500 nových řidičů na osmi různých polygonech.

Vedle toho Společnost nově iniciovala kurzy Start Driving for Women, které se zaměřovaly na ženské kolektivy. Zájem o tyto kurzy byl rekordní a prvních dvou se vedle dalších partnerů zúčastnilo celkem 46 řidiček ze Škoda Auto. Dopravní bezpečnost ve výrobních regionech dále podporuje Nadační fond Škoda Auto pomocí grantových výzev. Tyto granty cílí na prevenci přístupem založeným na datech, a to zejména prostřednictvím vzdělávacích a osvětových aktivit. Podobně důležitá je i podpora infrastrukturních opatření, která zvýší dopravní bezpečnost. Podporu na infrastrukturní opatření dostalo v roce 2023 celkem 9 projektů ze všech regionů Škoda Auto. Mezi zajímavé projekty patřila například aktivita zaměřená na celkové zklidnění dopravy v obci Jabkenice na Mladoboleslavsku, šlo o promyšlenou akci kombinující hned několik opatření.

Bezbariérová mobilita

Škoda Auto do své strategie dlouhodobě začleňuje podporu bezbariérové mobility. Firma aktivně přispívá k tomu, aby osoby s hendikepem mohly žít plnohodnotný a aktivní život bez omezení. Hlavním cílem aktivit Společnosti v tomto směru je motivovat, informovat a vzdělávat jednotlivce s hendikepem v oblasti bezbariérové mobility. Tak, aby mohli plně prožívat radost ze života a dosahovat nezávislosti.

Program Škoda Handy díky poskytnutému specializovanému financování, pojištění a úpravě vozidel výrazně pomáhá zapojeným osobám se zdravotním postižením. Spolupráce s organizacemi, jakými jsou například Český asociace paraplegiků, Centrum Paraple nebo Cesta za snem, tuto podporu ještě posiluje. V roce 2023 se ve spolupráci s Cestou za snem uskutečnila série čtyř přednášek pro řidiče s hendikepem přímo v rehabilitačních centrech a ústavech.

Dále Škoda Auto iniciovala a ve spolupráci s Kontem Bariéry realizovala grantový program Škoda Bez bariér. Ten již druhým rokem umožňuje lidem s hendikepem přístup k lepší mobilitě. Program poskytuje individuální pomoc při získávání řidičských průkazů a finanční podporu při nákupu specializovaných jízdních kol pro handicapované sportovce. Grantový program se skládá ze dvou částí: z grantu Škoda Neřídit, který v roce 2023 poskytl 8 příspěvků na získání řidičského průkazu, a z grantu Cyklistika bez bariér, který umožňuje sportovcům se zdravotním postižením žádat o finanční podporu na nákup handbiku. V roce 2023 tuto podporu obdrželo 18 hendikepovaných cyklistů.

Zvyšování mobility veřejně prospěšných organizací a dalších partnerů

Pro zlepšení mobility pracovníků veřejně prospěšných organizací poskytla Škoda Auto v roce 2023 celkem 11 elektrických vozů Škoda Enyaq iV a Enyaq Coupé RS na dlouhodobé užívání partnerům po celém Česku. Cílem této pomoci je podpořit udržitelnou mobilitu organizací, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a současně umožnit uživatelům osobní zkušenost s plně elektrickými automobily.

Ke konci roku 2023 Škoda Auto předala 16 vozů klíčovým poskytovatelům sociální a zdravotní péče v regionech, kde působí. Mezi partnery akce byly především domovy pro seniory, pečovatelské služby nebo domácí hospicy. Cílem této spolupráce je zvýšit kvalitu sociální péče v daných oblastech a zlepšit dostupnost pro klienty, kteří žijí ve vzdálených nebo obtížně dostupných lokalitách.

Start driving: projekt prevence v oblasti dopravní bezpečnosti

Středobodem zájmu v otázce dopravní bezpečnosti je ve Škoda Auto vedle bezpečných vozů také řidič. A naše odpovědnost je udělat maximum pro jeho bezpečí. Kritickou skupinou jsou přitom právě mladí začínající řidiči a řidičky. Z tohoto důvodu Škoda Auto finančně podporuje projekt Start driving ve spolupráci s Asociací autoškol ČR, který vzdělává instruktory autoškol a nové řidiče v oblasti bezpečného pohybu na silnicích. V roce 2023 Společnost vůbec poprvé iniciovala vznik kurzů Start Driving for Women zaměřených pouze na ženy a zájem byl rekordní.

„Máme obrovskou radost ze zájmu i pozitivních ohlasů, a to hned v prvním roce. Já sama jsem kurz absolvovala a musím říct, že jako matka tří dětí, která dělá pro bezpečnost své rodiny maximum, to bylo velmi důležité. Instruktoři a instruktorky, kteří nám v teoretické části prohloubili znalosti a odpovědnosti prostřednictvím dopravně psychologických seminářů a workshopů, nám během praktických jízd významně pomohli zlepšit dovednosti za volantem, a to hlavně v krizových situacích.“


Veronika Teplá z útvaru Vnější vztahy Škoda Auto

Dobrovolnictví a zapojení zaměstnanců

Dobrovolnictví a angažovanost zaměstnanců Škoda Auto jsou historicky pevnou součástí kultury Společnosti. Ve Škoda Auto funguje několik organizovaných zaměstnaneckých skupin, které sdílejí zkušenosti a nabízejí své znalosti a dovednosti v dobrovolnických aktivitách. Příkladem takových platforem jsou skupiny jako Škoda Proud, mentoringový program Woman to Woman nebo ŠKODA Explorers.

Zaměstnanci se také pravidelně účastí organizovaných dobrovolnických akcí. Jak jedinci, tak celá oddělení celoročně pomáhají veřejně prospěšným organizacím a dalším regionálním partnerům například s úklidem, výsadbou zeleně, obnovou původních druhů nebo s údržbou zázemí a materiálním zajištěním. Pro sdílení informací a propojení zaměstnanců s organizacemi vznikla zaměstnanecká skupina Dobrovolníci Škoda. V průběhu roku 2023 této platformy využilo více než 500 zaměstnanců, kteří ve svém volném čase pomáhali potřebným.

TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví

Společnost v roce 2023 již podeváté podpořila charitativní happening TERIBEAR, jehož cílem je prostřednictvím zdravého pohybu vybrat finanční  prostředky pro pomoc dětem z dětských domovů se vzděláváním a s kontaktem s biologickou rodinou. Zájemci o kolektivní sportování mohli společně vyrazit na trať v parku Štěpánka v Mladé Boleslavi. Škoda Auto setkání podpořila částkou 400 tisíc Kč, na start se postavilo více než 300 zaměstnanců a jejich blízkých, další pomohli s organizací.

Teribear_06893291

Den stromů

V listopadu se uskutečnil Den stromů se Škoda Auto. Ve spolupráci s regionálním partnerem a s Českým svazem ochránců přírody Klenice zaměstnanci Společnosti vysadili novou alej podél cesty z Bosně do Lhotice na Mladoboleslavsku. Celkem se zapojilo 60 zaměstnanců a dobrovolníků, kteří společnými silami zasadili celkem 90 původních druhů ovocných stromů.

Na podzim se uskutečnily i další výsadby. Například v Krkonoších bylo vysazeno prvních 50 ovocných stromů starých krkonošských odrůd (jabloně, hrušně, slivoně, třešně), které mají důležitou roli pro některé druhy živočichů a rostlin a dotvářejí krajinný ráz. Nové výsadby, které proběhly pod odborným vedením zaměstnanců Správy KRNAP a zúčastnili se jich dobrovolníci ze společnosti Škoda Auto a vrchlabského okrašlovacího spolku, budou mít i funkci záložní populace genofondu starých ovocných odrůd. V rámci celého projektu v celkové hodnotě 520 000 Kč se vysadí celkem 100 ovocných stromů, kterým bude v následujících třech letech zajištěna potřebná následná péče.

Škoda Auto také od roku 2021 podporuje evropskou iniciativu Evropský strom roku, která zdůrazňuje význam stromů a propojuje komunity a  environmentální témata napříč Evropou již 13 let.

Den Země

Škoda Auto se v roce 2023 znovu připojila k výzvě Ukliďme Česko, během níž zaměstnanci všech tří závodů vyrazili do okolní přírody, aby ji pomohli vyčistit od odpadu. Během tří víkendových setkání se sešlo téměř 250 účastníků. Jednotlivé úklidy probíhaly ve spolupráci s lokálními spolky na ochranu životního prostředí. Celkem dobrovolníci zbavili své okolí 8,5 tuny odpadu.

Škoda stromky

Grantový program Škoda Stromky realizovaný ve spolupráci s Nadací partnerství se v roce 2023 ještě intenzivněji soustředil na dopad podporovaných výsadeb, obnovu ekologické rovnováhy krajiny a na zvyšování její odolnosti vůči změnám klimatu. Program je zaměřen na výsadby po celé ČR. Podporuje zároveň zapojení zaměstnanců i širší veřejnosti do sázení stromů, aby zvýšil zájem obyvatel o prostředí, v němž žijí. V rámci všech výsadeb byl kladen důraz na jejich kvalitní provedení sloužící k tomu, aby se stromy uchytily, a také na následnou péči.

V Česku vysadila automobilka v rámci tohoto projektu od roku 2007 do konce roku 2023 celkem 1 244 080 stromů ve více než 240 lokalitách. Jen v roce 2023 bylo vysazeno 71 152 stromů za více než 3 miliony Kč. V interaktivní aplikaci www.hlaslesa.cz/#les je možné najít informace o grantovém programu Škoda Stromky i mapu výsadeb, kde se mohou dobrovolníci přihlásit.

Zaměstnanecké sbírky

Od roku 2014 poskytují zaměstnanci Škoda Auto podporu vybraným organizacím se společenským přínosem prostřednictvím tzv. zaměstnaneckých sbírek. V roce 2023 se do těchto sbírek zapojilo 1 587 zaměstnanců a jejich dary dosáhly výše 4,6 mil. Kč. Tyto dary poté Společnost navýšila, a to až na celkovou částku 9 360 934 Kč. Na konci roku 2023 se zaměstnanci v celofiremním hlasování rozhodli i nadále podporovat organizace pro čtvrté kolo sbírek v období 2024–2028. Cílem bylo vybrat organizace s největší podporou zaměstnanců a současně s větší vazbou na regiony, kde firma působí. Záměrem bylo také výraznější propojení interní strategie sociální udržitelnosti, aby měly aktivity ještě větší dopad.

V uplynulém období 2020-2023, kdy proběhlo třetí kolo Zaměstnaneckých sbírek, zaměstnanci vybrali celkem 10 organizací různého zaměření a s různým místem působení. Škoda Auto vždy finance vybrané pro tyto organizace zdvojnásobila. Dvakrát ročně obdržely zapojené veřejně prospěšné organizace dar ve výši 80 % částky, kterou zaměstnanec přispěl, přičemž zbylá pětina sloužila k podpoře společenské odpovědnosti v Púně a Aurangábádu v Indii, kde má Škoda Auto své výrobní závody.

Koncept zaměstnaneckých sbírek Škoda Auto byl v roce 2023 oceněný prvním místem na Fóru dárců v konkurenci jiných zaměstnaneckých sbírek. Porota ocenila zejména dlouhodobost a možnost využít prostředky na provoz dané organizace, což umožnuje podporovaným organizacím vlastní rozvoj a profesionalizaci.

Škoda Social Week

Příkladem aktivity, která v prioritních tématech strategie sociální udržitelnosti propojila zaměstnance Společnosti s vnějším okolím a stala se stěžejní iniciativou zvyšující povědomí o sociálních tématech, byl v roce 2023 Škoda Social Week neboli Týden sociální péče. Proběhl v říjnu 2023 a přinesl unikátní příležitost propojit péči o zaměstnance ve Škoda Auto se službami poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb. Jeho cílem bylo umožnit zaměstnancům i laické veřejnosti prostřednictvím video rozhovorů, medailonků a dalších doprovodných akcí organizovaných v regionech získat nezbytné informace o vybraných sociálních a životních událostech. Vedle toho akce zvýšila povědomí o důležitosti sociální udržitelnosti a nabídce poskytovatelů sociálních služeb.

Diskutovanými tématy Škoda Social Weeku bylo například dárcovství, dobrovolnictví a zapojení zaměstnanců, odstraňování bariér a integrace, fyzické a duševní zdraví nebo nové formy práce a podpora pečujících. Do akce bylo zapojeno 12 poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, 5 expertních organizací a zástupci odborných útvarů Škoda Auto. Do projektu se zapojily klíčové organizace poskytující sociální služby v regionech, partnerské organizace sociálních odborů jednotlivých měst či organizace, které jsou držiteli Značky spolehlivosti Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Sledovanost moderovaných rozhovorů překročila 400 zhlédnutí, medailonky organizací jednotlivě získaly přes 1 000 zhlédnutí. Články a videa se v prvním říjnovém týdnu pohybovaly vysoko ve zobrazení na zaměstnaneckém portálu Škoda Space.

Well-being

Další klíčovou oblastí strategie sociální udržitelnosti je well-being, kde Škoda Auto klade důraz na životní spokojenost, stejně jako na fyzické a duševní zdraví. Škoda Auto interně podporuje komplexní zdraví svých zaměstnanců – péči o zdraví fyzické, ale i rozvoj duševního zdraví. Navenek se Společnost zasazuje mimo jiné o podporu znevýhodněných dětí.

Zdraví a péče o zaměstnance

Zdraví a péče o zaměstnance jsou nedílnou a základní součástí strategické oblasti well-being. Škoda Auto například nabízí programy zaměřené na podporu komplexní zdravotní péče s velkým důrazem na prevenci.

Stomatologická péče pro zaměstnance v Kvasinách a podpora stomatologické ordinace v Solnici

Zajištění kvalitní zdravotní péče pro zaměstnance a obyvatele regionů v okolí závodů Škoda Auto je jednou z priorit Společnosti. Z důvodu nedostatečných kapacit stomatologů v regionu Kvasiny proto zrekonstruovala zubní ordinaci a vybavila ji nejmodernějším vybavením, jako je 3D rentgen počítačová tomografie. Přímo v závodě Kvasiny tak pro své zaměstnance a obyvatele okolních obcí zajistila špičkovou stomatologickou péči v prvotřídním zdravotnickém zázemí. Další ordinace prošla rekonstrukcí na konci roku 2023, čímž se dále navýšily kapacity. Za zmínku také stojí spolupráce s městem Solnice na zkvalitnění zdravotní péče v tomto regionu.

Škoda Auto podpořila také Klaudiánovu mladoboleslavskou nemocnici sponzorským darem v podobě osobního automobilu. Tento jedinečný společný projekt ve velké míře pomůže s nácvikem pohyblivosti pro pacienty ortopedického, chirurgického či neurologického oddělení. Umožní jim tak rychleji získat zpět samostatnost, a tím i včasný návrat do zaměstnání.

Služba Lékař online 24/7

Další unikátní možností péče o zdraví každého zaměstnance Škoda Auto, včetně jednoho rodinného příslušníka, je nová služba Lékař online 24/7, spuštěná v květnu 2023. Díky největší ambulantní síti v České republice umožňuje poskytovatel absolvovat skutečnou konzultaci s lékařem v reálném čase, a to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zároveň je zajištěný termín objednání ke specialistovi v případě potřeby. Kombinace digitálního světa a distanční zdravotní péče propojuje klienta s lékařem napříč celou republikou.

Podobně Společnost garantuje osobní či online psychologické konzultace nejdéle do 14 dnů, v případě krizového stavu ihned. Nejenže zaměstnanci Škoda Auto získávají přístup k dlouhodobě nedostatkové péči, ale zároveň i specializovanou psychoterapeutickou či psychiatrickou pomoc s následnou péčí.

Zapomenout nelze ani na nejčastější civilizační onemocnění, a to choroby kardiovaskulárního systému. Útvar Zdravotní služby a ergonomie ve spolupráci s Klaudiánovou nemocnicí, specializovaným pracovištěm Nemocnice Na Homolce a Zdravotní pojišťovnou Škoda připravil pro zaměstnance Společnosti nový program, jehož cílem je včasné odhalení nemocí srdce a cév a zejména rychlé zajištění následné odborné péče.

Nový veřejný web Škoda Stresu

Škoda Auto se již mnoho let intenzivně věnuje podpoře duševního zdraví zaměstnanců. Za tu dobu nasbírala na toto téma mnoho zkušeností, kontaktů a cenných informací. A to především díky spolupráci s předními odborníky na duševní zdraví a well-being v České republice.

A jelikož celý svět prochází turbulentními změnami, je v populaci duševní zdraví stále častěji skloňované. Proto se Společnost rozhodla spustit zcela nový veřejný web skodastresu.cz. Ten nabízí holistický pohled na stres, se kterým se lze setkat každý den v různých podobách. Návštěvníci webu mohou lépe porozumět stresu a naučit se ho účinně zvládat. Stránky nabízejí rychlé a praktické rady, dotazníky, články, videa a podcasty. Zejména však rozcestník pomoci, který z jednoho místa nasměruje na odborné společnosti, organizace, terapeuty, aplikace či akce podle individuálních potřeb každého čtenáře.

V roce 2023 Škoda Auto odstartovala kampaň Na zdraví záleží.

skodastresu_ece29c1e

Well-being za použití moderních technologií

Moderní doba s sebou přináší moderní technologie. Škoda Auto myslí na pokrok a využití těchto smart digitálních nástrojů i v oboru péče o zdraví. Proto v roce 2023 zapojila do péče o duševní a fyzické zdraví virtuální realitu ve spolupráci s Inno Teamem. Cílem bylo otestovat meditaci a cvičení v prostředí virtuálního světa, na čemž se podíleli zaměstnanci napříč celou Společností. A protože byl projekt velmi zajímavý a úspěšný, bude Škoda Auto i v dalších letech hledat cesty, jak pomocí těchto technologií podpořit prevenci a well-being. O možnostech využití moderních technologií v těchto oblastech informuje Škoda Auto i širokou veřejnost v rámci regionálních akcí, jako je například Gaming day či akcí pro rodiny ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Škoda.

Kampaň Na zdraví záleží

Preventivně pečovat o své zdraví se mnohonásobně vyplatí. A právě podpora zdravotní prevence je pro útvar Zdravotní služby a ergonomie jedním ze strategických pilířů. Na podzim 2023 Škoda Auto odstartovala kampaň s názvem Na zdraví záleží, která bude pokračovat i v příštím roce a přinese nepřeberné množství akcí zaměřených na prevenci civilizačních a nejčastějších onemocnění. Konkrétním příkladem je Týden zdraví pro muže ve znamení Movemberu, který Společnost pořádala v prostorách Vzdělávacího centra na Karmeli v listopadu. Kampaň podporuje nejen zaměstnance, ale i celou komunitu v péči o fyzické i duševní zdraví, motivuje k pravidelným lékařským prohlídkám a také otevřené komunikaci o zdravotním stavu i well-beingu. Škoda Auto se v regionech zapojila i do dalších veřejných akcí prezentujících zdravotní a sociální služby v daných lokalitách nebo podporujících celkové zdraví a well-being.

Škoda stresu a péče o duševní zdraví

Škoda Auto vnímá podporu fyzického i duševního zdraví jako svou prioritu. A to nejen u svých zaměstnanců, ale i za branami výrobních závodů.

„Ve spolupráci s odbornými partnery pravidelně organizujeme celou řadu komplexních preventivních programů a kampaní. Snažíme se tím posilovat aktivní péči ke zdraví a podpořit bezpečné prostředí pro otevřenou komunikaci. Proto jsem já osobně velmi ráda, že jsme letos spustili nový web skodastresu.cz, kde uživatelé najdou celostní informace o tom, jak lépe porozumět stresu a naučit se ho účinně zvládat. Protože upřímně: kdo z nás není stresu alespoň někdy vystaven?“


Eva Macková z oddělení Ergonomie a fyziologie práce

Diverzita

Udržování strategického kurzu

Hlavním tématem roku 2023 byla postupná implementace strategie diverzity: Next Level Škoda Diversity Strategy 2030, představená v roce 2022. Společnost dále podnikala kroky, aby naplnila nastavené cíle a závazky zejména v oblasti rovných příležitostí, genderové vyváženosti a zvyšování obecného povědomí o Škoda Auto jako odpovědném zaměstnavateli a partnerovi jak interně, tak směrem k veřejnosti.

diverzita_d57cdd92

Vize

Škoda Auto – místo pro každého

Mise

Společnost Škoda Auto dává každému možnost rozvíjet a těžit ze svého potenciálu v přirozeném a bezpečném prostředí a s ohledem na jeho/její individuální kvality.

Hodnoty

— Lidskost
— Respekt
— Otevřenost

Aktivní po celý rok

Podpora diverzity, rovných příležitostí a inkluze je základním kamenem strategie společnosti Škoda Auto. Přístup Škody Auto k rovným příležitostem je definován v etickém kodexu. Již v roce 2019 podepsala automobilka evropskou Chartu diverzity, která aktivně podporuje přijetí, rovné příležitosti a kulturní rozmanitost, následně se připojila i k Pride Business Foru. V září se přidala k téměř sedmi desítkám firem, které poslaly premiéru České republiky Petru Fialovi otevřený dopis, v němž žádaly o podporu přijetí zákona o manželství pro všechny.

Škoda Auto se také zaměřovala na další spektrum otázek z oblasti diverzity, jako například vyvážené zastoupení žen a mužů, prorodinnou politiku mezigenerační spolupráci, alternativní formy zaměstnání či angažovanost zaměstnanců. Cílem Škoda Auto je za podpory sociálního partnera Odborů KOVO zajistit, aby podíl méně zastoupeného pohlaví ve vedení do roku 2030 reprezentoval alespoň 25 %. Na podporu tohoto cíle Společnost zavedla několik nástrojů a opatření. Kromě náborové kampaně, nastavení a řízení cílů ve všech oblastech, optimalizace talentů pro management funguje např. mentoringový program Woman to Woman, v němž zkušené manažerky mentorují mladší kolegyně, či četné programy jednotlivých oblastí na podporu a motivaci žen v kariérní dráze.

V rámci hlavního cíle „Diversity index“ dosáhla Škoda Auto plánované hodnoty 24,6, kdy internacionalizace v managementu na konci roku 2023 byla na úrovni 31 % a podíl žen v managementu na úrovni 18,3 %.

index_diverzity_3ee995dd

 

Ženy v managementu – cíle 2024 2025 2030
Podíl žen v managementu na celkovém počtu manažerů 18,2% 20% 25%

 

Programem Family Friendly Policy Společnost aktivně podporuje rodiče před odchodem i po návratu z mateřské či rodičovské dovolené a po celou dobu jeho trvání s nimi udržuje kontakt. Pořádá například eventy pro rodiče a umožňuje jim účastnit se školení a tréninků či získávat aktuální informace ze speciální sekce na intranetu, aby mohl být jejich návrat do zaměstnání co nejplynulejší.

Škoda Enyaq Coupé Respectline

V červnu automobilka představila Škoda Enyaq Coupé Respectline, vůz charakterizovaný osobitými designovými prvky exteriéru i interiéru, jehož účelem je poukázat na důležitost ochrany lidských práv, úcty ke všem lidem a k životnímu prostředí. Vůz vznikl jako kolektivní dílo zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti Škoda Auto z různých oddělení a poprvé byl veřejně k vidění na Open Air koncertu České filharmonie.

Partner festivalu Prague Pride

V srpnu se Škoda Auto stala již podruhé oficiálním partnerem festivalu Prague Pride, který oslavuje diverzitu a zaměřuje se na témata a potřeby LGBT+ lidí prostřednictvím široké škály akcí a rozsáhlého kulturního programu. Hlavním tématem tohoto ročníku festivalu, který se poprvé konal v roce 2011, byly tradice a jejich vliv na život queer lidí. Festivalu se zúčastnila i zaměstnanecká skupina Škoda Proud a mnoho zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti Škoda Auto.

Evropský měsíc diverzity

V květnu se Společnost zapojila do Evropského měsíce diverzity, který si klade za cíl zvýšit povědomí o významu diverzity a inkluze prostřednictvím celé řady aktivit. Svým zaměstnancům nabídla pod heslem „Na tobě záleží, Na nás záleží, Na rozmanitosti záleží“ celou řadu interních aktivit. Program zahrnoval prezentace, workshopy, on-line aktivity i akce mimo areál Společnosti určené pro zaměstnance. Patřila mezi ně například interaktivní panelová diskuze Nebojte se sdílet, pořádaná k Mezinárodnímu dni proti homofobii, bifobii a transfobii. I v roce 2023 se Škoda Auto stala partnerem běhu proti homofobii Fun & Run 2023.

Oslava jedinečnosti každého člověka: Škoda Enyaq Coupé Respectline

Škoda Auto představila v roce 2023 Škoda Enyaq Coupé Respectline, který vznikl jako kolektivní dílo zaměstnanců společnosti Škoda Auto z různých oddělení. Vůz obsahuje osobité designové prvky exteriéru i interiéru poukazující na důležitost ochrany lidských práv, úcty ke všem lidem a k životnímu prostředí. Základem je sériový elektromobil Škoda Enyaq Coupé, který má umocněný vzhled díky nápaditému barevnému řešení a osobitým designovým
prvkům v interiéru. Na původní bílou barvu, symbolizující jednotu všeho živého na zemi, byly naneseny barevné elementy tak, že vytvářejí barevný přechod v bezpočtu odstínů – stejně pestrý a neohraničený je i život sám. Smyslem tohoto vozu je vyjádření podpory rovného a spravedlivého přístupu ke každému, bez ohledu na původ, národnost, věk, pohlaví, vyznání, sexuální orientaci, genderovou identitu či další rozdíly.

„Témata rovného přístupu, rozmanitosti a inkluze získala během posledních let na významu, což je důležitá zpráva jak pro jednotlivce, tak celou společnost. Respektování jeden druhého a úcta k jedinečnosti každého člověka je první předpoklad pro vzájemné porozumění. Vede k mnoha dalším pozitivním hodnotám, ať už v oblasti mezilidských vztahů, ve firemní kultuře, či dokonce ve zvýšení výkonnosti jednotlivých týmů i celých podniků. Je skvělé, že tyto hodnoty se nám ve spolupráci s kolegy z dalších oddělení podařilo převtělit do vozu Škoda Enyaq Coupé Respectline, a věřím, že jeho poselství osloví co nejvíce lidí.“


Martina Zimmermann odborná koordinátorka diverzity ve společnosti Škoda Auto

Škoda Enyaq Coupé Respectline

Zapojení komunit a rozvoj regionů, kde působí Škoda Auto

Posilování regionálního partnerství a rozvoj komunit

Škoda Auto si je plně vědoma své sociální odpovědnosti a aktivně se zaměřuje na podporu udržitelného rozvoje v regionech Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí, kde působí. S cílem podporovat rozvoj těchto území vznikly tři regionální rozvojové studie, které analyzují současné i budoucí potřeby oblastí a identifikují možnosti dalšího růstu v souladu s prioritami Společnosti. Studie jsou doplněny o průzkumy veřejného mínění a další relevantní data, která pomáhají efektivně a cíleně podporovat celkový rozvoj regionů a zlepšovat kvalitu života jejich obyvatel.

V roce 2023 prohloubila Škoda Auto svou spolupráci s městem Mladá Boleslav prostřednictvím podpisu Memoranda o spolupráci s Odbory KOVO a statutárním městem Mladá Boleslav. Hlavním cílem tohoto memoranda je posílit vztahy a společně přijímat kroky ke zlepšení kvality života občanů ve městě a jeho okolí. Mezi klíčové oblasti patří podpora bezpečnosti, mateřských škol a dětských skupin, dostupnost volnočasových aktivit, iniciativy pro seniory a sociálně znevýhodněné občany a také alternativní kultura. Devět hlavních oblastí spolupráce se rovněž věnuje podpoře integrace cizinců a menšin, sportovním aktivitám občanů, opatřením k ochraně životního prostředí a rozvoji biodiverzity a podpoře udržitelné mobility.

Město Mladá Boleslav zřídilo Výbor pro spolupráci se Škoda Auto a Okresní hospodářskou komorou. Ve volebním období 2022 až 2026 jsou v něm zastoupeny Škoda Auto, Odbory KOVO a další členové. Odbory a Společnost přispívají do fondu částkou ve výši 4 miliony Kč ročně.

Spolupráce s regionálními partnery pokračuje také na Rychnovsku a Vrchlabsku, kde Škoda Auto v roce 2023 investovala 6 milionů Kč do projektů společenské odpovědnosti. Mezi klíčové oblasti podpory zde patřila mobilita poskytovatelů sociální a zdravotní péče, kulturní projekty, vzdělávání, dopravní bezpečnost nebo podpora biodiverzity a bezemisní mobility. Po obnovení Memoranda s klíčovými obcemi Rychnovem nad Kněžnou, Solnicí a Kvasinami bylo v roce 2023 podepsáno také Memorandum o spolupráci s Kostelcem nad Orlicí, Dobruškou a Opočnem pro kompletní zajištění spolupráce v rámci všech regionálních obcí s rozšířenou působností (ORP).

Nadační fond Škoda Auto

Nadační fond Škoda Auto založila Společnost na konci roku 2018 jako doplňkový nástroj regionálního rozvoje. Ve stejném roce do něj darem vložila částku 780 milionů korun s cílem podporovat strategický rozvoj regionů, v nichž má Škoda Auto své výrobní závody. Společnost v Nadačním fondu realizuje manažerskou kontrolu prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří působí ve správní a dozorčí radě Fondu. Nadační fond v letech 2018–2022 na své aktivity získal dodatečných 3,8 mil. Kč od Škoda Auto a fundraisingem dalších 5,1 mil. Kč od externích dárců. Společnost se také v následujících letech systematicky připravuje na transformaci automobilového průmyslu, a proto se rozhodla využít dobré hospodářské výsledky a v roce 2023 finančně podpořila dlouhodobou udržitelnost Nadačního fondu, a to částkou 103,8 mil. Kč. Díky tomuto kroku bude možné významně rozvíjet projekty a aktivity ve výrobních regionech Škoda Auto i v následujícím období.

V první fázi se Nadační fond zaměřil na systematickou podporu rozvoje Mladoboleslavska, kde navázal na filantropickou činnost zakladatelů Společnosti Václava Klementa a Václava Laurina. V roce 2021 rozšířil svou působnost i do dalších regionů, kde má Škoda Auto své výrobní závody – na Rychnovsko, Vrchlabsko a Jilemnicko. Nadační fond je členem Fóra dárců, od kterého obdržel ocenění Známka kvality: Firemní nadační fond.

V roce 2023 Nadační fond financoval projekty podporující rozvoj regionů za celkem 101,9 mil. Kč. Dalších 7,9 mil. Kč vázaných na konkrétní projekty darovala Škoda Auto a dalších téměř 1,6 mil. Kč externí dárci. Celkově tedy získal Nadační fond dodatečných více než 9,4 mil. Kč.

Regionální rozvoj

Poskytovaná podpora vychází z potřeb a specifik každého z regionů identifikovaných prostřednictvím studií regionálního rozvoje, průzkumu veřejného mínění a jiných veřejně dostupných dat. Dlouhodobý přínos a dopad podporovaných projektů se vyhodnocuje na základě pravidelných průzkumů veřejného mínění. Průběžně také probíhají diskuze s občany a místními aktivními organizacemi s cílem získávání zpětné vazby a nových podnětů. Významnými partnery Fondu jsou zástupci veřejné správy a měst, se kterými Nadační fond vede dialog o naplňování dlouhodobých rozvojových projektů a které povzbuzuje v zavádění transformačních strategií.

Nadační fond klade důraz na aktivní zapojení odborníků v různých oblastech. U posilování profesionalizace veřejně prospěšných organizací je potřeba zmínit Asociaci veřejně prospěšných organizací, Nadaci pro rozvoj občanské společnosti nebo Asociaci poskytovatelů sociálních služeb. V tématu dopravní bezpečnosti spolupracuje Fond s Platformou VIZE 0, v oblasti kultury s Bohemian Heritage Fund. Správa Krkonošského národního parku je garantem v otázkách biodiverzity, společně s organizací znesnáze21 pomáhá Nadační fond aktivovat veřejnost k podpoře nelehkých životních příběhů. Odbory KOVO zase poskytují důležitý vhled do potřeb zaměstnanců v regionech, ve kterých Fond působí.

Nadační fond je také iniciátorem a hlavním partnerem komunikačních platforem Nové Boleslavsko, Nové Rychnovsko a Nové Vrchlabsko, které poskytují prostor všem zajímavým iniciativám, malým subjektům a občanům pro aktivní zapojení do dění v regionech. V polovině roku 2023 vznikl s podporou
Fondu online magazín Nové Regiony, který se snaží angažovat místní obyvatele a posilovat jejich sounáležitost s místem, kde žijí, a budovat regionální hrdost.

Online magazín: www.noveregiony.cz

V roce 2023 Nadační fond financoval projekty podporující rozvoj regionů za celkem 101,9 mil. Kč.

Strategické projekty

S partnery z veřejné i soukromé sféry rozvíjí Nadační fond strategické projekty podporující dlouhodobě udržitelný rozvoj měst, působící pozitivně na kvalitu života obyvatel regionů a naplňující hlavní cíle regionální rozvojové strategie. Mezi nejvýznamnější z nich, realizované během reportovacího období, patří:

Brána do Českého ráje – dokončení lávky, která obnovuje historickou cestu z Hradiště na vrch Horka, již přeťala výstavba dálnice D10. Nadační fond inicioval a finančně zajistil studii, následně se finančně podílel i na realizaci projektu, který zaštítilo město Mnichovo Hradiště, s ateliérem renomovaného architekta Josefa Pleskota.

Lávka přes řeku Jizeru – projekt, jehož vznik Nadační fond inicioval na základě podnětů obyvatel z průzkumů veřejného mínění. Nová lávka pro cyklisty a pěší přes Jizeru u Česany měřící 196 metrů navazuje na strategickou dálkovou cyklotrasu Greenway Jizera a je součástí plánované koncepční rekultivace širší oblasti podél řeky až k soutoku s Klenicí. Nábřežní park Jizera vytvoří nové zóny pro odpočinek i trávení volného času, podpoří zachování místní biodiverzity a zároveň poslouží jako bezpečnostní zóna pro ochranu okolní zástavby při záplavách.

Lávka „U Kofoly“ – v místech, kde historicky stával most přes řeku Jizeru, Nadační fond podpořil výstavbu lávky pro pěší a cyklisty s cílem opět propojit Mnichovo Hradiště s Klášterem Hradiště nad Jizerou.

Bikesharing – iniciace a dlouhodobá podpora projektu sdílených kol ve všech regionech, kde Společnost působí. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu, snížit stupeň automobilizace a zejména podporovat udržitelnou dopravu v regionech.

Půdní vestavba ZŠ Solnice – rozsáhlá rekonstrukce, která škole pomohla vyřešit nedostatečné kapacity a přinesla moderní zázemí. Vznikly nové podkrovní třídy pro výuku odborných předmětů – IT, hudební a výtvarná výchova.

Pluhárna – přetvoření historického brownfieldu v centru Mladé Boleslavi na komunitní centrum inicioval Nadační fond již v roce 2019. V roce 2023 byla dokončena renovace zdí a podlah v nové hale, proběhla také rozsáhlá rekonstrukce střechy na hale staré. Naplno se tak mohl rozjet letní a podzimní program, do kterého se mohli místní aktivní organizace i jednotlivci přímo zapojit díky vyhlášenému open callu.

Impact Hub Mladá Boleslav – Nadační fond je iniciátorem a jedním ze zakladatelů vznikajícího coworkingového a inovačního centra, které rozšiřuje komunitní aktivity v historické budově Klementinky. Ambicí projektu je vytvořit otevřený prostor, kde se propojí generace, aby mohly vznikat nápady s pozitivním a udržitelným dopadem na společnost.

Grantové výzvy

Nadační fond vypsal v daném reportovacím období osm grantových výzev. Zaměřily se zejména na rozvoj komunitních aktivit a veřejného prostoru, dopravní bezpečnost, podporu kultury, sociálních služeb nebo i na zahraniční kulturně-studijní pobyty pro studenty středních škol.

Fond navázal na dlouhodobý projekt Společnosti Škoda Stromky a nově spustil grantový program Krakonošovy zahrádky, který se zaměřuje na podporu biodiverzity a druhové rozmanitosti. Garantem výzvy se stala Správa Krkonošského národního parku. V prvním roce se přihlásilo 38 projektů, ze kterých odborná hodnoticí komise vybrala 16. Podpořeny byly například projekty na navrácení kriticky ohrožených druhů zpět do přírody či na vybudování tůní, s jejichž vyhloubením pomohli dobrovolníci.

Celkem v roce 2023 Nadační fond v grantových výzvách podpořil celkem 144 projektů v hodnotě 26,5 mil. Kč.

Filantropie

Mezi filantropické projekty s dlouhodobým dopadem patří podpora angažovanosti obyvatel, veřejné sbírky nebo systémové změny ve vzdělávání a profesionalizace veřejně prospěšných organizací.

Veřejné sbírky – Nadační fond je partnerem platformy znesnáze21, prostřednictvím které podporuje jednotlivce v tíživých životních situacích v regionech, kde Společnost působí. Nedílnou součástí spolupráce je zapojení komunity sportovců z řad zaměstnanců Společnosti. Vysportované kilometry přes sportovní výzvy ŠKOFIT převádí Nadační fond na finanční prostředky, které směřují do regionálních sbírek. Zapojit se může kdokoliv – chůzí, během nebo finančně. V roce 2023 byl Nadační fond patronem celkem 17 sbírek, díky aktivnímu zapojení zaměstnanců automobilky a jednotlivců z regionů celková finanční podpora Fondu převýšila 513 000 Kč.

Rozvoj a profesionalizace veřejně prospěšných organizací – Nadační fond dlouhodobě podporuje rozvoj kompetencí těch, kteří se snaží o pozitivní změnu svého okolí. Pravidelně pořádá workshopy Jak napsat dobrý projekt, spustil Akademii pro neziskové organizace a sociální podniky, jejímž cílem je nabídnout komplexní vzdělávací, mentorský a poradenský servis a být platformou pro vzájemné sdílení zkušeností. Nadační fond je rovněž partnerem soutěže Neziskovka roku pořádané Nadací rozvoje občanské společnosti. Cílem těchto aktivit je podporovat profesionalizaci neziskových organizací, jejich vzdělávání a zvyšování povědomí o jejich důležitosti a konkrétních aktivitách mezi širokou veřejností.

Formální a neformální vzdělávání – snahou Nadačního fondu je přispět k vytvoření kvalitních podmínek pro výuku dětí. Cílovými skupinami programů jsou jak školy ve všech vzdělávacích stupních, tak i zřizovatelé škol v jednotlivých regionech nebo poskytovatelé volnočasových aktivit a školní komunity. V září 2023 se Nadační fond stal poprvé partnerem projektu Darujeme kroužky dětem, který pomáhá rodinám ve finanční tísni se zajištěním volnočasových aktivit pro děti.

Eventy

Nadační fond pravidelně organizuje zajímavé akce, které jsou určeny široké veřejnosti. V roce 2023 se uskutečnil již podruhé festival jógy (Jóga Fest) plný vzdělávacích přednášek a workshopů zaměřených na celostní zdraví a různorodých lekcí jógy pro každého: zkušené jogíny a jogínky, rodiče s dětmi i seniory. Akce s charitativním přesahem se zúčastnilo více než 250 účastníků a veškerý její výtěžek, přesahující 42 000 Kč, směřoval na zvýšení kvality  neonatologického oddělení boleslavské Klaudiánovy nemocnice.

Opět proběhla akce zaměřující se na gaming a osvětu v moderních technologiích Future Playground (dříve známá jako Gaming Day). Nadační fond také již podruhé přivedl do města Street Art festival Město = Galerie, během kterého vzniklo sedm muralů (velkoplošných maleb) a vůbec poprvé se zrodilo umělecké dílo i na zdi závodu Škoda Auto. Vytvořila je česká ilustrátorka Toy Box. Během doprovodného programu si výtvarné umění vytvářené na veřejných místech vyzkoušely i děti základních škol nebo senioři. V reportovacím období se také vůbec poprvé konal festival kutilů a vynálezců Maker Faire ve všech regionech Společnosti.

Všechny aktuální informace týkající se Nadačního fondu Škoda Auto včetně výročních zpráv jsou k dispozici na www.nfsa.cz nebo www.nfsa-vyrocka.cz.

Humanitární pomoc

Pod záštitou #ŠkodaAutoPomáhá Společnost pravidelně nabízí svou pomoc v případě nečekaných humanitárních krizí. V minulých letech se firma například angažovala v rozsáhlé podpoře boje proti pandemii covid-19, poskytla humanitární pomoc po ničivém tornádu na jižní Moravě a aktivně se podílela na pomoci během uprchlické krize spojené s válkou na Ukrajině. Tyto iniciativy podtrhují silný důraz Škoda Auto na sociální odpovědnost a plnění firemních hodnot.

Pomoc Turecku

V únoru 2023 bylo jižní a střední Turecko zasaženo největším zemětřesením od roku 1950. Bezprostředně po této katastrofě přispěly koncern Volkswagen, Škoda Auto a další značky z koncernu částkou 1 milion eur na okamžitou humanitární pomoc. Krátce nato rozšířily svou angažovanost na materiální podporu, například zakoupením 75 mobilních domů v celkové hodnotě 307 500 eur pro postižené turecké rodiny ve spolupráci s regionálními partnery. Tento projekt byl realizován za plné podpory Odborů KOVO a s příspěvkem Nadačního fondu Škoda Auto, který koordinoval spolupráci mezi různými zapojenými organizacemi.

Pomoc Ukrajině

Společnost Škoda Auto se aktivně zapojila od prvních dnů války a migrační krize a v pomoci pokračuje i v roce 2023. Řeší potřeby uprchlíků z Ukrajiny a přispívá k jejich integraci do regionálních komunit. V této souvislosti se zaměřuje především na děti a mládež, a to zejména v regionech, ve kterých působí. Jsou to Mladá Boleslav, Vrchlabí a Rychnov.

Společnost se mimo jiné aktivně podílela na zajištění ukrajinské školy Koliba, která od začátku války sloužila jako první kontaktní centrum na Mladoboleslavsku pro uprchlíky a jejich děti a poskytovala také jazykové kurzy. Tento projekt se úspěšně transformoval na Ukrajinskou základní školu
v Mladé Boleslavi, kterou Škoda Auto finančně podpořila. Tato pomoc přispěla k dnešnímu úspěšnému fungování školy s 10 učebnami pro 250 dětí ukrajinských uprchlíků.

Společnost se v roce 2023 spojila také s Nadačním fondem pro Ukrajinu za účelem daru v podobě automobilu značky Škoda Lvovskému resocializačnímu centru pro handicapované. Tento vůz má pomoci obětem války, které ztratily svou mobilitu, zlepšit kvalitu jejich běžného fungování a vrátit je do normálního života.

Tyto inciativy dále za finanční podpory Odborů KOVO a Volkswagen Belegschaftsstiftung doplnil Nadační fond Škoda Auto svými grantovými programy. Na podporu klíčových aktivit a realizaci integračních projektů v období 2022–2023 dosáhla podpora výše 5,4 milionu korun a zahrnovala kolem 25 projektů pro zhruba 1 250 uprchlíků.

5,4 mil. Kč

Podpora klíčových aktivit a realizací integračních projektů.

Vlastní zaměstnanci

S pevným přesvědčením o důležitosti svých zaměstnanců se Škoda Auto neustále snaží zlepšovat pracovní prostředí a zvyšovat jejich celkový pracovní komfort. Angažovanost zaměstnanců je klíčová nejen pro finanční výkonnost Společnosti, ale i pro efektivní komunikaci, nastavení mechanismů pro získávání zpětné vazby napříč Společností a inovace ve všech oblastech. V zájmu toho se Škoda Auto podílí na mnoha projektech v různých oblastech, aby posílila zájem zaměstnanců a pocit sounáležitosti.

Škoda Auto si uvědomuje, že získávání a rozvoj talentů jsou klíčovými faktory pro její úspěšný růst. Společnost chce zaměstnance dlouhodobě udržet, a proto je pro ni zásadní reagovat na měnící se potřeby vlastních zaměstnanců, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Společnost se snaží přilákat nové perspektivní zaměstnance z domácích i zahraničních zdrojů, kteří mají zájem přispět k jejímu pozitivnímu rozvoji.

Škoda Auto prosazuje s důrazem na diverzitu principy rovných příležitostí, spravedlivého odměňování a snaží se budovat trvalé a blízké vztahy se všemi svými zaměstnanci.

politika_ambice_bae32017

Politika a ambice týkající se vlastních zaměstnanců Společnosti jsou v souladu se strategií sociální udržitelnosti. Další podrobnosti viz Strategie sociální udržitelnosti.

Podpora flexibility zaměstnanců

I v roce 2023 byla podpora flexibility vlastních zaměstnanců jednou z hlavních priorit společnosti. Podpora moderních forem práce je neodmyslitelnou součástí firemní strategie Next Level Škoda Strategy 2030, kdy klade důraz nejenom na zvýšení počtů sdílených míst, ale také na zvyšování počtu kratších pracovních úvazků. Kratší pracovní úvazky tak zejména podporují rodiče a zaměstnance, kteří jsou pečujícími osobami a potřebují lépe sladit soukromý a profesní život. V roce 2023 vyšla společnost Škoda Auto vstříc více než 200 zaměstnancům a vyhověla jejich požadavkům zkrácením pracovních úvazků. Zároveň se podařilo vytipovat kolem 30 pozic, které byly sdíleny dvěma zaměstnanci s kratšími pracovními úvazky.

Práce na dálku (mobilní práce), která též významně podporuje flexibilitu, využívalo v roce 2023 kolem 9 500 zaměstnanců, jimž to charakter práce umožňoval.

aktivity_bd300268

Aktivity související s bezpečností a ochranou zdraví při práci hrají významnou roli ve snaze o zvýšení celkové kvality života zaměstnanců Škoda Auto. Zaměstnanecké iniciativy jsou navíc navrženy tak, aby rozvíjely pozitivní sociální vliv Škoda Auto a podpořily pocit solidarity mezi zaměstnanci.

Iniciativa ZEBRA si konkrétně klade za cíl zapojit zaměstnance do inovačních a zlepšovatelských aktivit, které mimo jiné pomáhají stále zlepšovat jejich pracovní prostředí, bezpečnost či ergonomii, viz ZEBRA.

Zdraví zaměstnanci v bezpečném pracovním prostředí.

Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost jsou nedílnou součástí oblasti zájmu o well-being ve Škoda Auto. Společnost zavedla programy, které podporují komplexní zdravotní péči o zaměstnance. Velký důraz se klade především na prevenci.

Přístup společnosti k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) je deklarován v Politice společnosti Škoda Auto.

Škoda Auto má od roku 2019 zavedený Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který rozšiřuje rámec zákonných požadavků v oblasti BOZP. V roce 2022 získala v této oblasti po třech letech nový Certifikát.

V roce 2023 prošla Společnost úspěšně prvním kontrolním auditem v rámci certifikačního procesu podle normy ISO45001:2018 Systémy managementu bezpečnostia ochrany zdraví při práci. V tomto systému jsou zahrnuti interní zaměstnanci, agenturní pracovníci a zaměstnanci externích subjektů.

Strategie BOZP ve Škoda Auto se nadále řídí heslem „Zdraví zaměstnanci v bezpečném pracovním prostředí“. Procesní a organizační dokumentace obsahuje proces identifikace a hodnocení rizik, zavádí systém pravidelných kontrol BOZP, vymezuje odpovědnost vedení společnosti a definuje postupy pro evidenci, hlášení a šetření pracovních úrazů.

Součástí motivačních programů na poli BOZP je například tradiční Soutěž o nejlepší výsledky úrazovosti, kde vítěz získává mimo jiné hlavní cenu na jeden rok – Putovní pohár bezpečnosti práce.

Kolektivní smlouva, která upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci a zaměstnavatelem, dále obsahuje kapitolu věnovanou spolupráci společnosti a Odborů KOVO v oblasti BOZP. Pravidelná školení zaměstnanců v této oblasti jsou začleněna do organizační normy.

Požadavky na dodavatele působící v areálech Škoda Auto z hlediska BOZP jsou součástí dokumentu „Závazné podmínky a pokyny pro obchodní partnery poskytující službu v areálech společnosti Škoda Auto z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, který je k dispozici na stránkách pro obchodní
partnery vwgroupsupply.com.

Údaje o pracovních úrazech a pracovní neschopnosti

  2021 2022 2023
Případy úmrtí interních zaměstnanců následkem pracovních úrazů nebo nemocí z povolán 0 0 0
Pracovní úrazy vyžadující pracovní neschopnost 46 35 70
Počet pracovních úrazů vyžadujících pracovní neschopnost na 1 milion odpracovaných hodin 0,9 0,7 1,4
Evidované případy nemocí z povolání 5 3 0
Dny zameškané z důvodu pracovních úrazů 1 688 978 2 205
Dny zameškané z důvodu nemocí z povolání 102 79 0

ZEBRA

Motivační program ZEBRA podporuje inovativní myšlení zaměstnanců a usnadňuje realizaci nápadů na úspory a zlepšení v rámci Společnosti. Zaměstnanci, kteří se do programu úspěšně zapojí, jsou finančně nebo materiálně odměňováni.

Jedná se o nejstarší inovační program ve Škoda Auto pod záštitou oddělení Zlepšovatelství, které úzce spolupracuje s Odbory KOVO. Nápady na zlepšení mohou aktivně ovlivnit všechny procesy a činnosti ve Společnosti. Program pomáhá pravidelně uspořit miliony korun ročně a realizovat tisíce malých i velkých zlepšovacích návrhů, které nelze finančně vyčíslit. Přínosy se týkají úspory materiálů, nákladů a pracnosti, zvýšení efektivity výrobních procesů, zvýšení bezpečnosti zaměstnanců, zlepšení životního prostředí a ergonomie, zvýšení kvality výrobků atd. Tato zlepšení pomáhají Společnosti reagovat na příležitosti a rizika související se změnami na trhu a přímo podporují její efektivitu, ziskovost, konkurenceschopnost a udržitelnost.

Zatímco rok 2022 byl ve znamení změny orientace Zlepšovatelství z kvantity na kvalitu, cílem roku 2023 bylo co nejvíce odpracovat staré dluhy v podobě mnoha návrhů v systému a ten tak uvolnit a připravit na další nápady zaměstnanců. Kromě toho se oddělení zaměřilo na další optimalizaci svého procesu, posílení komunikace a efektivnější poradenství. Zlepšovatelství bude i v dalším období držet současný trend směrem ke kvalitě a efektivitě a plánuje dále posílit komunikaci a vazby na další firemní aktivity a cíle.

V roce 2023 také uplynulo neuvěřitelných 30 let od první Tomboly Zlepšovatelství, ve které mají zaměstnanci pravidelně šanci získat za úspěšný návrh ZEBRA vůz do osobního vlastnictví.

ZEBRA-navrhy_a55041ea

ZEBRA-uspory_7cc8cdfe

posouzeni_rizik_446bdab6

Témata týkající se zaměstnanců byla v rámci dialogu se zainteresovanými stranami vyhodnocena jako významná pro Společnost. Mezi konkrétními významnými tématy byl zařazen vztah Společnosti se zaměstnanci a zdraví a péče o zaměstnance. Viz Strategie udržitelnosti.

Zaměstnanci jsou zároveň nedílnou součástí systému řízení rizik a spadají do skupiny HR rizik (např. oblast zdraví a péče o zaměstnance), viz Systém řízení rizik.

Pravidelná komunikace se zaměstnanci je klíčovým způsobem, který pomáhá Společnosti předcházet rizikům a zmírňuje dopady v oblasti vlastních zaměstnanců. Hlavními tématy probíhající komunikace jsou zaměstnanecké vztahy, pracovní podmínky, odměňování a kolektivní mzdové smlouvy, odborné a profesní vzdělávání, osobní rozvoj a sociální angažovanost, diverzita, zdraví a ergonomie.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců – Stimmungsbarometer

Koncernový průzkum spokojenosti zaměstnanců Stimmungsbarometer umožňuje plně digitální a zcela anonymní sběr zpětné vazby od všech zaměstnanců ve více než 150 společnostech koncernu Volkswagen. Škoda Auto se v roce 2023 zapojila do tohoto průzkumu již popatnácté.

Dotazník se skládá celkem z 24 otázek, tematicky rozdělených do pěti bloků, které jsou hodnoceny na bodové škále s možnostmi od „rozhodně souhlasím“ po „rozhodně nesouhlasím“. Vzhledem k ročnímu intervalu šetření lze pozorovat pozitivní trend zvyšování spokojenosti zaměstnanců v čase. K tomu výrazně přispívá aktivní průběžná práce s výsledky ze strany nadřízených i zaměstnanců. Ta pomáhá zlepšení nálady a situace prostředí v týmech a tím pozitivně ovlivňuje výsledky následných ročníků dotazníku.

index-spokojenosti_8e75679f

Hlavním cílem získávání zpětné vazby od zaměstnanců je hodnocení spokojenosti a identifikace rizik či negativních dopadů na zaměstnance. Zaměstnanci se seznámí s výsledky zpětné vazby od nadřízených, se kterými také společně identifikují témata ke zlepšení. Komunikace dále probíhá prostřednictvím zaměstnaneckého intranetu, zaměstnaneckých newsletterů a dalších interních komunikačních kanálů.

Problémy vyžadující pozornost jsou většinou v týmech identifikovány z týmových výsledků a z diskuze o těchto výsledcích.

Opatření ke zlepšení situace týmy přijímají společně a během následného procesu se sleduje jejich implementace a přínos.

data_b3296a9b

zam-pohlavi_96226839

zeny-core_a9acefcc

struktura-pohl_1f1ceada

management-pohl_d0cc64a3

Charakteristika zaměstnanců

Rok 2023 Ženy Muži Ostatní* nezveřejněno* Celkem
Počet zaměstnanců (head-count/FTE) 7 247 26 878 NA 0 34 125
Počet stálých zaměstnanců (head-count/FTE) 7 027 26 392 NA 0 33 419
Počet dočasných zaměstnanců (head-count/FTE) 980 2 671 NA 0 3 651
Počet zaměstnanců bez předem určeného počtu odpracovaných hodin (head count/FTE) 159 148 NA 0 307
Počet zaměstnanců na plný úvazek (head-count/FTE) 7 055 26 853 NA 0 33 908
Počet zaměstnanců na částečný úvazek (head-count/FTE) 192 25 NA 0 217

* Pohlaví, které uvedli sami zaměstnanci.
 

Rok 2022 Ženy Muži Ostatní* nezveřejněno* Celkem
Počet zaměstnanců (head-count/FTE) 7 136 27 113 NA 0 34 249
Počet stálých zaměstnanců (head-count/FTE) 6 976 26 773 NA 0 33 749
Počet dočasných zaměstnanců (head-count/FTE) 902 2 366 NA 0 3 268
Počet zaměstnanců bez předem určeného počtu odpracovaných hodin (head count/FTE) 134 136 NA 0 270
Počet zaměstnanců na plný úvazek (head-count/FTE) 6 997 27 101 NA 0 34 098
Počet zaměstnanců na částečný úvazek (head-count/FTE) 139 12 NA 0 151

* Pohlaví, které uvedli sami zaměstnanci.
 

Rok 2021 Ženy Muži Ostatní* nezveřejněno* Celkem
Počet zaměstnanců (head-count/FTE) 7 242 27 911 NA 0 35 153
Počet stálých zaměstnanců (head-count/FTE) 6 907 26 995 NA 0 33 902
Počet dočasných zaměstnanců (head-count/FTE) 647 2 724 NA 0 3 371
Počet zaměstnanců bez předem určeného počtu odpracovaných hodin (head count/FTE) 147 162 NA 0 309
Počet zaměstnanců na plný úvazek (head-count/FTE) 7 149 27 903 NA 0 35 052
Počet zaměstnanců na částečný úvazek (head-count/FTE) 93 8 NA 0 101

* Pohlaví, které uvedli sami zaměstnanci.
 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kmenoví zaměstnanci 32 738 33 881 34 514 35 153 34 249 34 125
Učni 958 948 923 879 814 759
Celkem 33 696 34 829 35 437 36 032 35 063 34 884

* Fyzický stav zaměstnanců Škoda Auto k 31.12.2023, v České republice, včetně učňů, bez zapůjčeného personálu (2945 zaměstnanců).

Struktura zaměstnanců podle občanství v roce 2023 (%)

  Výrobní zaměstnanci Technicko - administrativní zaměstnanci Management* Vrcholový management**
Česká republika 18 950 74,55 % 11 020 94,58 % 684 87,36 % 255 81,99 %
Polsko 3 084 12,13 % 12 0,10 %   0,00 %   0,00 %
Slovensko 1 544 6,07 % 308 2,64 % 25 3,19 % 10 3,22 %
Ukrajina 1 146 4,51 % 39 0,33 % 1 0,13 % 1 0,32 %
Německo   0,00 % 114 0,98 % 59 7,54 % 39 12,54 %
Ostatní 694 2,73 % 159 1,36 % 14 1,79 % 6 1,93 %
Celkem 25 418 100 % 11,652 100 % 783 100 % 311 100 %

* Management a vrcholový management jsou podskupinou technicko-administrativních zaměstnanců
** Vrcholový management je podskupinou managementu

 
Struktura zaměstnanců podle občanství v roce 2022 (%)

  Výrobní zaměstnanci Technicko - administrativní zaměstnanci Management* Vrcholový management**
Česká republika 19 599 76,67 % 10 841 94,64 % 652 86,02 % 251 80,45 %
Polsko 2 925 11,44 % 14 0,12 % 2 0,26 % 1 0,32 %
Slovensko 1 541 6,03 % 290 2,53 % 26 3,43 % 12 3,85 %
Ukrajina 897 3,51 % 40 0,35 % 2 0,26 %   0,00 %
Německo 2 0,01 % 114 1,00 % 60 7,92 % 40 12,82 %
Ostatní 598 2,34 % 156 1,36 % 16 2,11 % 8 2,56 %
Celkem 25 562 100 % 11 455 100 % 758 100 % 312 100 %

* Management a vrcholový management jsou podskupinou technicko-administrativních zaměstnanců
** Vrcholový management je podskupinou managementu

 
Struktura zaměstnanců podle občanství v roce 2021 (%)

  Výrobní zaměstnanci Technicko - administrativní zaměstnanci Management* Vrcholový management**
Česká republika 20 007 77,46 % 10 825 94,59 % 659 85,92 % 257 79,81 %
Polsko 2 902 11,24 % 21 0,18 % 2 0,26 % 1 0,31 %
Slovensko 1 693 6,55 % 286 2,50 % 22 2,87 % 8 2,48 %
Ukrajina 598 2,32 % 32 0,28 % 2 0,26 % 0 0,00 %
Německo 2 0,01 % 120 1,05 % 63 8,21 % 47 14,60 %
Ostatní 627 2,43 % 160 1,40 % 19 2,48 % 9 2,80 %
Celkem 25 829 100 % 11 444 100 % 767 100 % 311 100 %

* Management a vrcholový management jsou podskupinou technicko-administrativních zaměstnanců
** Vrcholový management je podskupinou managementu

 

fluktuace_a3517d1d

obcanstvi2023_a2c20188

obcanstvi2022_1cfd4ad3

obcanstvi2021_180f7e82

management2023_d56dd34b

management2022_85c9a1ce

management2021_ae31916f

vzdelani2023_adbb114f

vzdelani2022_742dbf30

vzdelani2021_ccc62338

Odměňování a zaměstnanecké benefity

Škoda Auto má zaveden systém rovného odměňování, který zajišťuje, že zaměstnankyně a zaměstnanci na stejných nebo podobných pozicích budou odměňováni stejně. Tento princip je uplatňován globálně napříč Koncernem. Mzdy zaměstnanců stanovuje kolektivní smlouva platná pro všechny kmenové zaměstnance Škoda Auto v České republice. Mzdový systém se skládá z pevné základní mzdy a pohyblivé složky odměny. Společnost dále poskytuje příplatky například za práci přesčas, pracovní pohotovost nebo práci ve svátek. Mzdy vyplácené za standardní pracovní týden neklesnou pod příslušnou celostátní nebo oborovou minimální mzdu v příslušné zemi. Politika odměňování vychází ze zákoníku práce a dalších předpisů v souladu s českou legislativou.

Kolektivní smlouva se vztahuje na všechny zaměstnance Škoda Auto, kteří mají platnou pracovní smlouvu se Škoda Auto, a rovněž na dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Na pracovníky s dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr se však podle kolektivní smlouvy nevztahují práva související s výpovědí a odměnou.

Charta agenturního zaměstnávání se personálně vztahuje na všechny agenturní zaměstnance. Tedy zaměstnance, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu s agenturou práce, která zaměstnance na smluvně stanovené období dočasně přidělí k práci pod dohledem a vedením uživatele Škoda Auto v rámci systému „Master Vendor“. Platnost je na dobu neurčitou.

kompenzace_e0f15176

Zaměstnanecké benefit

Škoda Auto poskytuje širokou škálu benefitů všem kmenovým zaměstnancům bez ohledu na režim práce na plný/zkrácený úvazek. Benefitní systém je modernizován s důrazem na digitalizaci, flexibilitu a dostupnost a zaměřuje se na individuální potřeby každého zaměstnance.

Mezi nejčastěji využívané zaměstnanecké benefity patří:
— Cafeteria Benefity Škoda
— Příspěvek na doplňkové penzijní spoření
— Příspěvek na stravování v restauracích v areálu závodu
— Odměny za pracovní výročí
— Příspěvky na rekreaci nebo rekondiční pobyty
— Bezúročná zápůjčka na bydlení nebo pořízení vozu Škoda
— Operativní leasing vozů Škoda
— Podpora sportovních aktivit
— Preventivní zdravotní program

V roce 2023 přesáhl rozpočet sociálního fondu na benefity 450,7 mil. Kč. Společnost také poskytuje v souladu s Chartou agenturního zaměstnávání různé atraktivní benefity agenturním zaměstnancům, například zvýhodněné cenové nabídky na vozy a příslušenství nebo účast na vybraných školeních.

Rozpočet sociálního fondu na benefity za rok 2023

Účel čerpání tis. Kč
Rekondiční a rekreační pobyty 164 280
Pracovní výročí 114 195
Příspěvek při narození dítěte 16 000
Sociální výpomoci 47 300
Stravování 108 090
Jesle 800

Sociální ochrana

Škoda Auto působí v České republice, v níž je zaveden silný systém sociální politiky. Tento systém poskytuje zaměstnancům státní podporu při mateřské a rodičovské dovolené, při odchodu do důchodu, nezaměstnanosti, ale i v případě nemoci či pracovní neschopnosti z důvodu úrazu.

Rodiče na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a neplaceném volnu do 4 let dítěte

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
Rodiče na MD/RD/neplaceném volnu do 4 let dítěte 949 1 061 1 151 1 149 1 072
Muži 1,3 % 0,8 % 1,0 % 1,1 % 1,2 %
Ženy 98,7 % 99,2 % 99 % 98,9 % 98,8 %

 

Osoby se zdravotním postižením

Rok 2019 2020 2021 2022 2023
OZP 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 %

 

10 000 Kč za každé dítě narozené rodičům zaměstnaným ve Škoda Auto.

Společnost na základě kolektivní smlouvy poskytuje svým zaměstnancům následující volno při osobních překážkách v práci nad rámec platných právních předpisů, a to v případě:

— narození dítěte manželce (družce) zaměstnance
— úmrtí osoby blízké a účasti na pohřbu
— svatby/registrovaného partnerství a účasti na obřadu
— stěhování s vlastním nábytkem bez ohledu na místo

Společnost dále poskytuje pracovní volno související s péčí o dítě do věku 12 let, volno pro rodinného příslušníka držitele průkazu ZTP/P a volno pro osoby se zdravotním postižením.

Škoda Auto se snaží o podporu rodičovské péče a rodin zaměstnanců a novopečeným rodičům finančně pomáhá. Rodiče, kteří jsou u společnosti zaměstnáni alespoň tři měsíce, mají nárok na příspěvek ve výši 10 000 Kč na každé narozené dítě.

Program seniority po 30 letech nepřetržitého zaměstnání ve společnosti zahrnuje:

— 1 den placeného volna v každém pololetí
— 14denní rekondiční pobyt s finanční dotací
— 5 dnů placeného volna ročně na absolvování rekondičního pobytu od zaměstnavatele

Vzdělávání

Škoda Auto poskytuje svým zaměstnancům širokou škálu možností vzdělávání. Vzdělávací akce se soustředí na rozvoj kompetencí, kariérní managment a personální rozvoj, nová média a digitální vzdělávání, jazykové vzdělávání, technické vzdělání atd.

Školení interních zaměstnanců (2023)

Počet odstudovaných hodin/zaměstnanec 19,65
Počet vzdělávacích akcí/rok 14 012

 

Incidenty

Veškeré stížnosti a podněty týkající se podezření na porušení pracovněprávních povinností jsou prošetřovány podle interních pravidel a evidovány v elektronickém systému.

Podle povahy řešeného skutku (stížnosti či podezření) je případ řešen buď ve spolupráci přímého nadřízeného a personalisty, či se zapojením právního útvaru, resp. právníka specializujícího se na pracovní právo. Na proces a veškerá data i informace je dohlíženo v rámci iniciativy HR Compliance.

Proces je popsán v interní dokumentaci formou metodického pokynu a platí pro všechny přímé nadřízené a taktéž zainteresované útvary. Informace o podezření na porušení pracovní kázně může mít jakoukoli podobu – ústní, písemnou či se může jednat o vidění/slyšení nějakého jednání. Podnět může být obdržen od jakékoli fyzické osoby (a to i anonymně), případně od jiných odborných útvarů, jako je interní audit nebo bezpečnost závodu v rámci společnosti anebo orgánů veřejné moci.

Škoda Auto při disciplinárním řízení sankcionuje zaměstnance za prokázaná porušení pracovněprávních povinností, a to podle intenzity a závažnosti jednání, k němuž došlo. Jakékoli finanční postihy nejsou v pracovním právu přípustné.

Jednotlivá porušení se dělí do celkem čtrnácti kategorií, která byla definována Koncernem. Mezi tyto kategorie patří například delikty z oblasti pracovní doby, majetkové delikty, nevhodné chování či provinění týkající se alkoholu a drog.

Diskriminace

Z důvodu diskriminace nedošlo ve sledovaném období k žádnému ukončení pracovního poměru.

Nucená a dětská práce

Ve sledovaném období nebyly zaznamenány žádné případy související s nucenou prací, obchodováním s lidmi anebo dětskou prací. Taktéž nedošlo k žádnému porušení Globálního paktu OSN a pokynů OECD.

Pracovníci v hodnotovém řetězci

Škoda Auto přistupuje k řízení svého dodavatelského řetězce s ohledem na důležitou roli zaměstnanců v celém procesu, a klade proto důraz na zajištění spravedlivého zacházení a respektu vůči nim.

Společnost je přesvědčena, že je spoluodpovědná za zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí a zároveň za garanci spravedlivého odměňování za práci, která přispívá k hodnotě konečného výrobku. Celkově je takový přístup důležitý nejen z etického hlediska, ale také z hlediska udržitelného rozvoje a dlouhodobé úspěšnosti Společnosti. Škoda Auto si uvědomuje, že firmy, které se starají o zaměstnance v celém svém dodavatelském řetězci, jsou pro zákazníky i pro investory atraktivní a mohou lépe prosperovat v konkurenčním prostředí.

politika_ambice_bae32017

Pokud jde o zabezpečení ochrany pracovníků v celém hodnotovém řetězci, Škoda Auto se plně hlásí k odpovědnosti za lidská práva, viz Lidská práva. Přístup Společnosti je v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv, které odkazují na Všeobecnou deklaraci lidských práv, deklaraci MOP o základních principech a právech v práci a na směrnici OECD pro nadnárodní podniky.

aktivity_bd300268

Náležitá péče o lidská práva

Při řízení svých dodavatelů uplatňuje Škoda Auto trvale udržitelný přístup a klade také zvláštní důraz na ochranu těch skupin osob, které čelí vysokému riziku porušování lidských práv. K tomu využívá procesy due diligence, které jsou stanoveny v jejích směrnicích. Due diligence se v tomto kontextu soustředí na neustálou identifikaci rizik a na stanovení preventivních a zmírňujících opatření. Díky implementaci systému Human Rights Focus dokáže Společnost efektivně reagovat na závažné hrozby pro lidská práva a životní prostředí napříč celým svým dodavatelským řetězcem. Tento systém vychází z interních analýz a umožňuje Společnosti zaměřit se na ty části dodavatelského řetězce, kde je riziko negativního dopadu na lidská práva obzvlášť vysoké.

Dodavatelské řetězce surovin

Při správě dodavatelských řetězců surovin, zejména těch, které mohou pocházet z oblastí postižených konfliktem a/nebo z vysoce rizikových oblastí, projevuje Společnost mimořádnou opatrnost. Její přístup je založen na pokynech OECD pro náležitou péči v této oblasti. Mezi klíčové aspekty tohoto přístupu patří správa, identifikace a prevence rizik, systém kontroly nad subjekty zapojenými do těžby a rafinace a nástroje pro sdělování informací a komunikaci. Tímto způsobem Společnost zajišťuje, že její dodavatelské řetězce surovin jsou založeny na etických a odpovědných principech a že nedochází k podporování konfliktů a neetických praktik při získávání surovin. Tato snaha je v souladu s mezinárodními pokyny a normami a přispívá k udržitelnějšímu přístupu k těžbě surovin.

Posouzení rizik a dopadů

V hlubších propojeních dodavatelského řetězce byla identifikována některá z nejnaléhavějších rizik spojených s lidskými právy. Škoda Auto systematicky minimalizuje tato rizika dodržováním postupů odpovědného získávání zdrojů a implementací detailně popsaných procesů hloubkové kontroly dodržování lidských práv. Společnost rovněž úzce spolupracuje se svými dodavateli mimo Tier 1 (dodavatelé prvního řádu), aby zajistila sociální udržitelnost v celém rozsahu svého hodnotového řetězce. Udržitelnost dodavatelů Společnosti je hodnocena v rámci S-ratingu, viz Chování podniku.

Spotřebitelé a koncoví uživatelé

Orientace na zákazníka zahrnuje soubor aktivit v rámci Společnosti, jimiž systematicky směřuje k jednomu jasnému a společnému cíli – rozvoji vztahů s interními i externími zákazníky Škoda Auto.

Společnost se snaží svým zákazníkům, partnerům, dodavatelům a zaměstnancům co nejlépe porozumět, aby jim mohla poskytovat ty nejlepší služby a zkušenosti. Orientace na zákazníka je jednou z priorit Škoda Auto, proto Společnost dlouhodobě podporuje vzdělávání v této oblasti.

Škoda Auto se zaměřuje na optimalizaci všech procesů tak, aby u zákazníků vyvolaly pozitivní emoce v souvislosti se značkou Škoda. Společnost si uvědomuje, že přísnější legislativní předpisy a měnící se trendy, jakými jsou digitalizace a vyvíjející se preference zákazníků, často poskytují nové vyhlídky pro obchodní podnikání a vytvářejí příležitosti pro vývoj inovativních produktů.

Bezpečnost zákazníků

Bezpečnost zákazníků je pro Společnost jednou z hlavních priorit. Za účelem zvýšení bezpečnosti pasažérů proto významně investuje do inovativních řešení a nejnovějších technologií. Dlouhodobým cílem Společnosti je zvyšovat bezpečnost všech účastníků silničního provozu a posunout běžnou technologii na vyšší úroveň v segmentu kompaktních vozů. Vozy Škoda patří mezi nejbezpečnější vozy ve své třídě.

Více o bezpečnosti a mobilitě viz Strategie sociální udržitelnosti.

politika_ambice_bae32017

Ochrana spotřebitele je nedílnou součástí obchodních aktivit Škoda Auto. Společnost se zavazuje dodržovat veškeré právní a vnitřní předpisy související s ochranou spotřebitele.

Veškeré podněty a stížnosti zákazníků, obdržené prostřednictvím různých komunikačních kanálů (např. e-mail, pošta, infolinka, prodejci automobilů, dovozci a další jednotky Společnosti), se zpracovávají pomocí systému řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management). Společnost má konkrétní útvary odpovědné za řešení těchto podnětů. Každý případ se řeší individuálně. Škoda Auto vždy zohledňuje konkrétní okolnosti. Speciální potřeby zákazníků, kteří mohou být zvláště zranitelní a/nebo marginalizovaní, se řeší individuálně (například automobil s automatickou převodovkou nebo s jinou úpravou nabídnutý zdravotně postiženému spotřebiteli).

aktivity_bd300268

Škoda Auto klade důraz na kvalitu a dostupnost zákaznických služeb a neustále pracuje na jejich zlepšování. V roce 2023 byl například spuštěn projekt například spuštěn projekt CAI (Conversation Artificial Intelligence) Solution for CIC (Customer Interaction Center), kterým má být implementována konverzační umělá inteligence do zákaznických procesů jako podpora mezinárodního callcentra pro digitální služby.

Škoda Auto rovněž spolupracuje se zákazníky prostřednictvím pravidelného zjišťování zákaznické spokojenosti pomocí různých studií a firemních aplikací. Zkušenost a spokojenost zákazníků sleduje mezinárodní studie provedená v celém Koncernu. Tato studie je zaměřena na zjištění spokojenosti zákazníků s produktem, poprodejním servisem a obchodním zastoupením. Společnost jako taková v poslední době významně zlepšila své hodnocení mimo jiné díky projektu Škoda Customer Xperience.

Zvláštní pozornost je věnována kvalitě poprodejních služeb. Spokojenost se službami servisní sítě se pravidelně sleduje. Zákazníci jsou kontaktováni e-mailem nebo SMS do jednoho až tří dnů po převzetí vozu z autoservisu a požádáni o vyplnění základního dotazníku spokojenosti. Výsledky z dotazníku se okamžitě přepisují do zpráv o spokojenosti, což umožňuje Společnosti sledovat vývoj zákaznické zkušenosti v reálném čase. Hlavní pozornost je věnována těm zákazníkům, kteří nebyli se svou poslední návštěvou zcela spokojeni. Tito zákazníci jsou telefonicky kontaktováni nejpozději do 24 hodin a je jim poskytnuto dostatečné vysvětlení a podpora při řešení problému.

V roce 2021 byl spuštěn projekt Customer CentriCITY, jehož cílem je postavit zákazníka do centra myšlení a rozhodování Společnosti. Pro Škoda Auto je důležitý pohled a zpětná vazba od zákazníků nejen ve fázi finálního produktu, ale také ve fázi vývoje.

posouzeni_rizik_446bdab6

Škoda Auto v odůvodněných případech využívá všechny dostupné prostředky ke zmírnění a nápravě významných dopadů na své zákazníky a koncové uživatele, včetně své dobré vůle.

Oddělení péče o zákazníky v rámci své činnosti posuzuje rizika vyplývající ze spolupráce zákazníků s jednotlivými obchodními partnery a řeší stížnosti dovozců. Každému případu v nástroji CRM přiřadí příslušnou prioritu a řeší je individuálně. V případě potřeby se informace předávají ke zpracování dalším konkrétním organizačním útvarům.

Podněty a stížnosti zákazníků se sledují a vyhodnocují, v relevantních případech se buď zahajuje hloubková analýza vozu, nebo proces odstraňování závad. Všechny případy s hmotnou škodou nebo s výskytem negativních následků se řeší individuálně. Společnost pro tyto případy a související kompenzace vytvořila zvláštní rozpočet.

V roce 2023 bylo rozhodnuto o čtyřech svolávacích akcích.