Životní prostředí

environment-header_e5349121

Podnikatelská činnost společnosti Škoda Auto je přímo svázána a ovlivňována životním prostředím a současně ho sama významně ovlivňuje. S vědomím této vzájemné závislosti je environmentální udržitelnost a ochrana životního prostředí jedním z hlavních pilířů environmentální strategie Škoda Auto. Mezi hlavní témata z oblasti životního prostředí mimo jiné patří snižování energetické náročnosti, oběhové hospodářství, dekarbonizace, udržitelné nakládání s vodou či stále opomíjená biodiverzita.

Přístup společnosti Škoda Auto k životnímu prostředí deklaruje její environmentální politika. Je založena na účinném hospodaření s přírodními zdroji a energiemi, jakož i na využívání technologií šetrných k životnímu prostředí a energeticky úsporných, recyklovatelných a recyklovaných materiálů.

Společnost dbá na předcházení znečištění a emisí oxidu uhličitého a jejich eliminování v průběhu životního cyklu výrobku, což v konečném důsledku zlepšuje klíčové ukazatele vlivu na životní prostředí. Škoda Auto se tím snaží přispět ke zmírňování klimatické změny a k ochraně životního prostředí, a být tak hybnou silou pozitivních změn ve společnosti a v komunitách, v nichž působí.

environment1_7439f2de

Environmentální mise goTOzero

Environmentální strategie společnosti Škoda Auto v rámci všech firemních procesů vychází z koncernové environmentální mise goTOzero, která se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti.

Škoda Auto chce být hlavním poskytovatelem udržitelné mobility a benchmarkem v oblasti ochrany životního prostředí. K dosažení tohoto cíle systematicky a prokazatelně snižuje environmentální dopady v rámci celého životního cyklu nabízených produktů a služeb. Dodržování environmentálních předpisů, standardů a dobrovolných závazků je základním předpokladem pro činnosti Společnosti.

Klíčové oblasti

klima_5d0e6843
 
Mezi klíčové environmentální ukazatele Škoda Auto v rámci uvedených oblastí patří klimatická změna a dekarbonizace (dekarbonizační index DKI – viz Změna klimatu), snížení vlivu výroby na životní prostředí (UEP – Umweltentlastung Produktion – viz Strategie GreenFuture/GreenFactory), zachování ekosystému (viz Znečištění a Biodiverzita) a rozvíjení systému environmentálního řízení (ECMS – Environmental Compliance Management System).

Je důležité nejen plnit stále přísnější zákonné požadavky týkající se emisí, ale i výrazně zvýšit podíl nízkoemisních a bezemisních vozidel (bateriových elektrických vozidel – BEV a plug-in hybridních vozidel – PHEV). Viz Změna klimatu.

Škoda Auto je držitelem několika důležitých certifikací, které dokládají její závazek k ochraně životního prostředí jak ve výrobě, tak na úrovni produktu, konkrétně jde například o certifikát ISO 14001 pro environmentální management či ISO 50001 pro energetický management.

Strategie GreenFuture

Firemní strategie GreenFuture pokrývá environmentální témata již více než 10 let. Zajišťuje efektivní řízení a kontrolu všech činností souvisejících s ochranou životního prostředí, což umožňuje stanovení individuálních opatření na úrovni výroby, produktu i prodeje. GreenFuture si klade za cíl minimalizovat vliv všech produktů a služeb v oblasti mobility na životní prostředí během celého jejich životního cyklu – od těžby surovin až po ukončení jejich životnosti. V roce 2023 oslavila strategie GreenFuture 10 let od oficiálního vzniku v roce 2013. K této příležitosti vznikla i nová grafika a nové logo GreenFuture. Cíle však zůstávají stejné – zmírňovat vlivy produktu na životní prostředí v celém jeho životním cyklu.

strategie_7134fa9c

 

Strategie GreenFuture je naplňována ve třech oblastech:

greenproduct_9b45847f

Prioritou Společnosti je vývoj vozidel s nízkými a nulovými provozními emisemi, stejně jako s vysokou energetickou účinností v celém životním cyklu produktu, počínaje výrobou (jak interně ve společnosti Škoda Auto, tak u dodavatelů) přes energetickou spotřebu až po jejich ekologické zpracování po ukončení životnosti.

V rámci firemní strategie Next Level Škoda Strategy 2030 se Škoda Auto zavázala zvýšit do roku 2030 podíl prodeje elektromobilů v Evropě na více než 70 %, v závislosti na vývoji trhu. K dosažení tohoto cíle plánuje Škoda Auto během následujících let rozšířit své portfolio o šest nových modelů s plně elektrickým pohonem. Každá nová generace vozů Škoda je vyvíjena s důrazem na principy neustálého zlepšování a inovací, s cílem dosáhnout nízké spotřeby energie, minimalizace emisí CO2e, optimalizace hmotnosti vozidla a vylepšení aerodynamických vlastností. Společnost chce těmito kroky dosáhnout co nejvyšší účinnosti a udržitelnosti v rámci automobilového průmyslu.

V oblasti oběhového hospodářství a úspory zdrojů se nové modely automobilů vyvíjejí s důrazem na použití udržitelných, zejména recyklovaných a znovu recyklovatelných materiálů. Tento přístup podporuje přechod k systému „uzavřené smyčky materiálových toků“. Ekologická odpovědnost produktu nezaniká v okamžiku, kdy vůz opustí výrobní linku. Automobilka Škoda Auto si klade za cíl podporovat oběhové hospodářství a aktivně se podílí na výzkumných projektech se záměrem vytvářet a implementovat komponenty s nulovými emisemi CO2e. Tyto aktivity jsou součástí strategie směřující k oběhovému hospodářství a udržitelnému využívání zdrojů. Viz Oběhové hospodářství a zdroje.

greenfactory_89721050

Zahrnuje všechny činnosti, které umožňují výrobu respektující přírodní zdroje. Pro sledování vlivu výroby na životní prostředí využívá Škoda Auto tzv. klíčové ukazatele (UEP). Škoda Auto se zavázala ke snižování negativních externalit souvisejících s výrobou: spotřeba energie, emise CO₂, odpady, spotřeba vody a emise VOC (těkavé organické látky).

UEP Škoda Auto ČR * (Výsledky 2023)

vysledky_2023_8aa0c05a

 

*Škoda Auto ČR = Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí
** UEP = Umweltentlastung Produktion = ukazatel snižování vlivu výroby na životní prostředí

greenretail_4ee707aa

Škoda Auto prosazuje a podporuje ve své autorizované prodejní a servisní síti efektivní hospodaření se zdroji a surovinami. Důraz klade zejména na maximalizaci využití odpadů, snížení spotřeby energie a využití dešťové vody. Zároveň Společnost neustále hledá způsoby, jak podporou biodiverzity a sociálních aspektů zlepšit celkové prostředí nejen v místech prodeje a oprav vozidel, ale i v jejich sousedství tak, aby členové prodejní a servisní sítě mohli být vnímáni svým okolím jako „dobrý soused“.

Environmentální závazky společnosti Škoda Auto

Pro nadcházející roky byly ve společnosti Škoda Auto stanoveny ambiciózní cíle přispívající k ochraně životního prostředí:

- 52,5 %

Snižování vlivu výroby na životní prostředí (UEP) o 52,5 % ve srovnání s rokem 2010.

2025

Výroba

> 70 %

Podíl bateriových elektrických vozidel v Evropě více než 70 % v závislosti na vývoji trhu.

2030

40 kg

Podíl recyklovaných plastů v nových modelech vyráběných od roku 2025.

2025

Produkt

- 40 %

Snížení dekarbonizačního indexu (DKI) o 40 % v porovnání s rokem 2018

2030

Net-Zero CO₂

Příspěvek ke koncernovému závazku snížení emisí skleníkových plynů v rámci Scope 1 a Scope 2 a ke sladění se závazkem 1,5 °C (Pařížská dohoda) v českých výrobních závodech.

2030

- 50 %

Snížení emisí CO₂e z výfukových plynů vozového parku o 50 % v porovnání s rokem 2020.

2030

Dekarbonizace

Změna klimatu

Klimatická změna, kterou přináší zesilování přirozeného skleníkového efektu atmosféry lidskou činností, má dalekosáhlé negativní důsledky pro společnost i životní prostředí. Škoda Auto si uvědomuje svou odpovědnost za zmírňování vlivu své činnosti na klima. Zavazuje se splnit ambiciózní cíle snižování emisí skleníkových plynů, které si stanovil Koncern, a pro jejich dosažení zavádí řadu opatření. Toto úsilí je součástí závazku Společnosti přispívat k udržitelnému rozvoji a naplňovat měnící se potřeby zákazníků, zainteresovaných stran a společnosti.

Politika a ambice

Do roku 2050 se chce Koncern stát uhlíkově neutrálním. Škoda Auto tomuto cíli přizpůsobila svou obchodní strategii, rozvoj a podporu inovací. Společnost se proto zaměřuje na osobní dopravu s nízkými či nulovými emisemi, aby přispěla k environmentální transformaci průmyslu, jejíž potřeba je klimatickou změnou umocněna. Celá transformace s sebou přináší výzvy a rizika, která Společnost řeší v rámci Next Level Škoda Strategy 2030, viz Strategie udržitelnosti.

Společnost současně usiluje o proměnu České republiky v centrum elektromobility a nízkoemisní osobní dopravy, podporuje budování související infrastruktury, zajištění stávajících a vytváření nových pracovních míst. Současně se snaží dosáhnout úspěchu na zahraničních trzích. Do konce roku 2028 plánuje Škoda Auto investovat do elektromobility celkem 5,6 miliardy eur.

Plánované uhlíkové neutrality bude dosahováno především pomocí dekarbonizace. Škoda Auto sleduje míru dekarbonizace pomocí interního koncernového dekarbonizačního indexu (DKI). Tento index zahrnuje přímé a nepřímé emise z výrobních závodů, stejně jako další emise CO₂ uvolněné do ovzduší během životního cyklu automobilu, od těžby surovin až po recyklaci na konci životnosti vozu. Cílem Škoda Auto je do roku 2030 snížit DKI svých produktů minimálně o 40 % ve srovnání s rokem 2018.

Tranziční rizika jsou vnímána jako významná strategická a podnikatelská rizika jak pro Společnost, tak pro Koncern. Škoda Auto urychluje přechod na plně elektrické automobily a během následujících let představí šest elektrických modelů, čímž se podíl plně elektrických modelů v její nabídce do roku 2030 zvýší v Evropě na více než 70 %, v závislosti na vývoji trhu. Společnost řeší nejen emise související s užíváním vozidel, ale i emise vznikající během jejich výroby. Škoda Auto si uvědomuje zásadní roli, kterou při přechodu k minimálním emisím hrají její dodavatelé, proto změnila své nákupní procesy v rámci programu New procurement, Významnou roli při nákupu materiálů a dílů hrají stále více kritéria udržitelnosti. Tranziční rizika jsou převážně řízena a řešena prostřednictvím zavedených procesů v rámci náležité péče o obchodní partnery. Interní hodnocení všech dodavatelů Škoda Auto, známé jako S-rating, je založeno na souboru kritérií ESG. S-rating je více než jen nástroj hodnocení, je to prostředek k zahájení dialogu s dodavateli Společnosti za účelem snižování jejich uhlíkové stopy a zvyšování energetické účinnosti. Škoda Auto takto může omezit vliv svých dodavatelů a Společnosti na životní prostředí a zmírnit rizika spojená se změnou klimatu. Více o S-ratingu viz Chování podniku.

2050 Koncernový závazek k uhlíkové neutralitě

zavazek_14159afb

Společnost ŠKO-ENERGO přejde kompletně na biomasu

Dceřiná společnost ŠKO-ENERGO, zajišťující komplexní dodávky energií pro Škoda Auto a tepla pro město Mladá Boleslav, spustila v roce 2023 klíčový projekt modernizace teplárny. Je to jeden z největších projektů svého druhu v České republice s odhadovanými náklady 3,6 miliardy korun. Zahájení výstavby je plánováno na první polovinu roku 2024, přičemž do tří let proběhne kompletní modernizace teplárny. Všechny kotle budou využívat jako výhradní palivo biomasu: ze 70 % dřevní štěpku a ze 30 % pelety z rostlinných zbytků, takzvané fytopelety. Použitá biomasa bude certifikována podle požadavků evropské i české legislativy s důrazem na proces udržitelnosti celého dodavatelského řetězce. Po dokončení přechodu na zmíněná paliva se roční úspora oxidu uhličitého odhaduje na 290 000 tun ročně. Výroba energií se tak stane plně uhlíkově neutrální.

sko_energo_1db391c8

 

 

„Transformace společnosti ŠKO-ENERGO na 100% využití biomasy představuje pro Škoda Auto klíčový krok na cestě k uhlíkové neutralitě. Plánovaný projekt modernizace teplárny je nejen jedním z největších v České republice, ale také výrazným příspěvkem k dosažení ekologických cílů společnosti.“


Jan Hoffman
vedoucí řízení značky

Tranziční plán

Škoda Auto se přizpůsobila cíli Koncernu stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním, který je v souladu s výsledky pařížské konference Organizace spojených národů z roku 2015. K jeho dosažení si Koncern stanovil jako dílčí cíl omezení nárůstu teploty ve srovnání s předindustriální dobou na 1,5 °C pro Scope 1, tj. v oblasti vlastního provozu, a pro Scope 2, tj. v oblasti dodávek energie.

Cíl byl ověřen Science Based Targets Initiative (SBTi). V rámci svého úsilí se Koncern zavázal snížit do roku 2030 celokoncernové emise skleníkových plynů z výroby o 50,4 % ve srovnání s rokem 2018 ve Scope 1 a 2, což znamená snížení emisí z produkce Škoda Auto v České republice a Indii do roku 2030 o více než 79,8 %. Škoda Auto si v letošním roce dala ještě ambicióznější cíl ve výši 90 %. Redukce emisí u Scope 3 jsou zahrnuty v rámci cílů sledovaných DKI indexem.

Strategická rozhodnutí jsou založena na dlouhodobém úsilí Společnosti snižovat emise skleníkových plynů. Zásada používání nejlepších dostupných technik (BAT = Best Available Techniques) platí pro všechny typy dekarbonizačních opatření. Zároveň Škoda Auto není vyčleněna z hodnot navázaných na Pařížskou dohodu (EU Paris-aligned Benchmark), podle kritérií EU Climate Transition Benchmarks Regulation.

Dekarbonizace produktu

V rámci výpočtu DKI si Společnost uvědomuje významnou roli výfukových plynů v celkové uhlíkové stopě vozidla. Zvýšením podílu elektrických vozidel může Škoda Auto výrazně snížit DKI a přispět tak ke splnění svého závazku uhlíkové neutrality. Toto je součást její strategie směřující k udržitelnému rozvoji v automobilovém průmyslu.

V rámci svého závazku k udržitelnosti a snižování dopadů na životní prostředí Společnost přijímá proaktivní přístup k monitorování uhlíkové stopy a podílu recyklátů v každém novém modelu. To je součástí širší strategie, která zahrnuje nejen výrobu, ale i celý dodavatelský řetězec. Při výběru dodavatelů bere Společnost v úvahu environmentální dopady jejich produktů a procesů. Dodavatelé jsou tak motivováni k výrobě produktů s jasně definovaným původem, uhlíkovou stopou a podílem recyklátů.

faze_d654aee7

 

 
Diagram ukazuje základní složení uhlíkové stopy automobilu během jeho životního cyklu (počítáno na průměrný nájezd 200 000 km) od výroby až po jeho konečnou ekologickou likvidaci. U konvenčních vozů tvoří největší podíl emise CO₂ ve fázi užívání, u bateriových elektrických vozidel ve fázi dodavatelského řetězce.

Elektromobily mají ve fázi užívání nulové výfukové emise, ale Společnost musí počítat s vyšší produkcí CO₂e při výrobě elektřiny potřebné k jejich nabíjení. Celková uhlíková stopa BEV je v kontextu evropského energetického mixu nižší než u konvenčních automobilů, a to i přes vyšší uhlíkovou stopu dodavatelského řetězce způsobenou zejména výrobou baterie. Proto hraje zvýšení podílu BEV v produktovém portfoliu významnou roli v dekarbonizačních plánech.

K dalším důležitým cestám k dekarbonizaci patří zvyšování energetické účinnosti ve stadiu výroby a užívání vozidel, stejně jako využívání obnovitelných zdrojů energie ve všech těchto fázích.

Škoda Auto vyvíjí dlouhodobá opatření ke snižování energetické náročnosti vozidel, a to jak v provozu, tak ve výrobě, využíváním vhodných technologií interně i u svých dodavatelů. Společnost zvyšuje využívání obnovitelných energií a podíl recyklovaných materiálů ve svých výrobcích, aby ještě více přispěla ke snížení celkové uhlíkové stopy produktu (DKI).

V roce 2023 činil průměrný DKI modelového portfolia Škoda Auto 38,01 t CO₂e na vozidlo (bez kompenzace výrobní fáze). V dalších letech Společnost očekává pozitivní vývoj s výrazným poklesem DKI díky nárůstu podílu prodejů elektromobilů.

Uhlíková kompenzace produktu (offsetting)
Škoda Auto kompenzuje od počátku výroby elektromobilů v roce 2020 jejich uhlíkovou stopu ve výrobní fázi (včetně dodavatelského řetězce) podporou vybraných projektů. To umožňuje bilančně neutrální předávání nových elektromobilů zákazníkům.

Za tímto účelem jsou emise CO₂e, kterým se dosud nebylo možné vyhnout nebo které nebylo možné omezit, kompenzovány prostřednictvím offsetových certifikátů VER (Verified Emission Reductions) podpořených certifikací TÜV podle normy TN-CC 020.

Protože je program dekarbonizace cílově založen na opatřeních vedoucích ke snížení a zamezení stávajících emisí CO₂e, bude tato kompenzace později nahrazena jinými dekarbonizačními opatřeními.

Navíc ve fázi užívání vozidla Společnost podporuje rozvoj nových zdrojů obnovitelné energie k eliminaci uhlíkové stopy během provozování všech svých elektrických modelů. Škoda Auto se například podílí na výstavbě nové větrné elektrárny ve Finsku. Hodnoty uhlíkové stopy konkrétních modelů vozů Škoda jsou certifikovány TÜV Nord podle DIN EN ISO 14040 a DIN EN ISO 14044. Způsob stanovení DKI včetně ověření výsledných hodnot v rámci koncernu VW je certifikován společností Ernst and Young. Součástí ověření koncernových hodnot jsou i data Škoda Auto.

Dekarbonizace výrobních závodů v České republice
Škoda Auto si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality u energií spotřebovaných při výrobě. Pro dosažení tohoto cíle Společnost vypracovala dekarbonizační plán, který nastiňuje harmonogram a zdroje vyčleněné na realizaci konkrétních opatření. Škoda Auto se zaměřuje na úspory, přeměnu a kompenzační opatření pro zbytkové emise. V oblasti úspor bude Škoda Auto ve výrobních procesech investovat do energetické účinnosti a do využívání nízkoemisních a vysoce účinných technologií.

Společnost mění své energetické zdroje spotřebované při výrobě. Přechod na obnovitelné zdroje energie, např. bioplyn, plánuje Společnost realizovat v druhé polovině této dekády ve svých závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Škoda Auto navíc zmodernizuje svůj hlavní zdroj tepla v Mladé Boleslavi, kterým je společnost ŠKO-ENERGO. Dosáhne toho 100% využitím biomasy místo uhlí (přestavbou kotlů a dosažením 100% pokrytí obnovitelnými zdroji energie do pěti let).

Pořadí významnosti dekarbonizačních opatření

dekarb-opatr_e796447c

 

Uhlíková kompenzace výroby v České republice

Na cestě k uhlíkové neutralitě do roku 2050 a v souladu se scénářem SBTi pro dosažení 1,5 ᵒC se Škoda Auto zavázala minimalizovat emise vzniklé jak při výrobě, tak v průběhu doby užívání vozidla. Zbytkové emise, které nelze snížit nebo kterým nelze zabránit, lze kompenzovat nákupem uhlíkových kreditů z vysoce kvalitních projektů, na které dohlíží dceřiná společnost Volkswagen Kraftwerk GmbH. Emise, jejichž produkci nelze zabránit (Scope 1 a Scope 2), mohou být kompenzovány splněním následujících předběžných požadavků:

A

Zvýšení energetické účinnosti podle ISO 50001 nebo 2% roční zlepšení v absolutním vyjádření (3 roky, normalizováno).

B

Posouzení potenciálu pro účinné snižování emisí (opatření vyhodnocována a řazena podle nákladů na snižování emisí).

C

Dodávka energie z obnovitelných zdrojů nebo vysoce účinná (nejméně 65 %) kombinovaná výroba tepla a elektřiny.

D

Průběžné investice do dekarbonizace a opatření energetické účinnosti se musí rovnat alespoň dvojnásobku ročních nákladů na kompenzaci.

V závodu ve Vrchlabí byly v průběhu roku 2022 kompenzovány pouze nevyhnutelné emise, a to nákupem 170 kreditů. Počet kreditů za rok 2023 nebyl k datu vydání zprávy k dispozici a bude uveřejněn ve zprávě za rok 2024.

aktivity_bd300268

Opatření ke zmírnění změny klimatu
Škoda Auto v roce 2023 aktivně pracovala na snížení nebo zamezení vzniku emisí skleníkových plynů, a tím zmírnění klimatických změn. Snížení uhlíkové stopy a emisí vozidel

Snížení uhlíkové stopy a emisí vozidel

Snížení uhlíkové stopy
V roce 2023 byl každý vůz Enyaq v zemích EU27, Velké Británii, Norsku a na Islandu zákazníkům předán s certifikátem VER o kompenzaci uhlíkové stopy.

Zelená energie ve fázi užívání
Škoda Auto se snaží zmírnit dopady změny klimatu prostřednictvím různých opatření zahrnutých do programu dekarbonizace. Mezi nepřímá opatření ke snížení emisí patří minimalizace uhlíkové stopy vznikající při nabíjení elektrifikovaných vozidel. Pro množství nabíjecí energie potřebné ve fázi užívání (200 000 km), které ještě není „zelené“ podle evropského energetického grid mixu (cca 40 %), je podporováno odpovídající rozšíření dalších kapacit obnovitelných zdrojů pro evropskou energetickou síť. Toto opatření je doloženo spolufinancováním nově budovaných projektů obnovitelné energie. Projekty, jako je výroba elektrické energie ze solárních nebo větrných zdrojů, zvyšují podíl zelené energie na trhu. Pro zákazníky, kteří chtějí mít naprostou jistotu, že jejich domácí nabíjení pochází z garantovaných zelených zdrojů energie, nabízí Škoda instalaci vlastních wallboxů.

Nízkoemisní vozidla

Zavedení výroby nízkoemisních a bezemisních vozů má pozitivní dopad nejen na zmírnění klimatických změn a dekarbonizaci, ale také významně zlepšuje kvalitu ovzduší. Všechny modely Škoda Auto splňují veškerá legislativní kritéria na čistotu výfukových plynů.

Škoda Auto urychluje dekarbonizaci a reaguje na přísnější emisní cíle pro nově vyrobené vozy. Společnost dosáhla v roce 2023 průměrných emisních hodnot CO₂ 114,63 g/km, což je zhruba o −4,18 g/km pod limitem EU.

Elektrifikace produktů

Škoda Auto postupně zvyšuje podíl prodaných plně elektrických a plug-in hybridních vozů. V roce 2023 dosáhl podíl elektrických vozů (BEV) celosvětově 9,7 %. Do roku 2030 Společnost plánuje podíl plně elektrických vozů navýšit v Evropě na více než 70 %, v závislosti na vývoji trhu.

Podíl bateriových elektrických vozidel (BEV) a plug-in hybridních elektrických vozidel (PHEV) celosvětově / EU27 + Velká Británie + Norsko + Island.

  2021 2022 2023
BEV 6,0 % / 8,1 % 7,7 % / 9,3 % 9,7 % / 11,1 %
PHEV 3,9 % / 5,5 % 2,4 % / 3,0 % 2,2 % / 2,8 %

 

Baterie pro platformu MEB (modulární platforma pro elektrovozy)

Výrobu baterií pro vozy platformy MEB v Mladé Boleslavi Společnost zahájila v květnu 2022 a v roce 2023 dosáhla kapacita výroby 1 020 bateriových systémů denně. Pro rok 2024 Škoda Auto plánuje rozšíření kapacity na 1 500. Tento modulární stavebnicový systém umožňuje na totožném podvozku stavět vozy různých velikostí a kategorií se stejnou nebo podobnou konstrukcí elektrické baterie.

Karta Powerpass pro snadné dobíjení

Škoda Auto chce svým zákazníkům usnadnit nabíjení elektromobilů, proto od roku 2021 nabízí službu Powerpass. S kartou Powerpass lze využívat přes 500 tisíc dobíjecích míst po celé Evropě. Zákazníci Společnosti tak mohou nabíjet svá auta s jednou kartou u většiny hlavních poskytovatelů nabíjení v jedné z nejsilnějších dobíjecích sítí v EU. Pro fleetové zákazníky v České republice nabízí Škoda Auto externí řešení nabíjení nazvané Chargee.

GreenFactory

Zásadním cílem Společnosti je maximalizovat efektivní a šetrné využívání zdrojů. Tento cíl se týká i hospodaření s energiemi, což se promítá do strategie GreenFuture viz GreenFuture a Koncernové environmentální mise goTOzero. Jedním z pěti indikátorů tvořících ukazatel snižování vlivu výroby na životní prostředí (UEP) je specifická spotřeba energie na vyrobený vůz.

Snížení spotřeby energie (MWh/vůz)
Společnost si stanovila za cíl do roku 2025 snížit v porovnání s rokem 2010 hodnotu celkového ukazatele snižování vlivu výroby na životní prostředí o 52,5 % (UEP). Plán snížení specifické spotřeby energie na vyrobený vůz o 32 % oproti roku 2010 se v roce 2023 podařilo splnit.

Všech pět environmentálních indikátorů tvořících ukazatel snižování vlivu výroby na životní prostředí (UEP) se sleduje s měsíční frekvencí v tzv. Management cockpitu, kde se skutečná spotřeba energie (za minulé měsíce) a očekávaná spotřeba energie (pro měsíce budoucí) průběžně porovnává s ročním plánem spotřeby energie (cílovou spotřebou). V Management cockpitu se takto sleduje spotřeba i na úrovni jednotlivých závodů.

Díky programům na zvýšení energetické účinnosti a úspor energií a optimálnímu plánování odstávek výroby dosáhla Škoda Auto významného zlepšení v této oblasti.

2022

1,68

MWh/vůz

2023

1,38

MWh/vůz

Aktivity v českých výrobních závodech (Spotřeba energie)   Úspory MWh   Úspory t CO₂/rok
 

2023

       
 

Elektrický proud

       
 

Výměna LED osvětlení v hale M15 v Mladé Boleslavi

   

887

   

514

 

Vytápění

       
 

Regulace světlíků a vjezdů v hale M2 v Mladé Boleslavi

   

675

   

205

 

Zemní plyn

       
 

Úprava lakovacích parametrů v lakovně v Kvasinách

   

887

   

159

 

Úprava odvětrávání technologie v lakovně v Kvasinách

   

847

   

152

Aktivity v českých výrobních závodech (Spotřeba energie)   Úspory MWh   Úspory t CO₂/rok
 

2022

       
 

Elektrický proud

       
 

Kompletní rekonstrukce osvětlovací soustavy v hale M1

   

6 048

   

2 792

Výměna topného/chladicího zařízení Thermobiehl za topné/chladicí zařízení ONI    

2 723

   

1 257

Výměna ústředního elektrického ohřevu praček teplem z kompresorů po úpravě 9barové stanice a tryskačů    

991

  Vrchlabí CO₂

neutrální

 

Vytápění

       
 

Využití odpadního tepla ze 2 žíhacích pecí ve slévárně

   

691

   

189

Zavedení ovládacích prvků skříně se sníženým průtokem vzduchu v hale M17    

637

   

262

 

Lakovna A – zavedení servoventilu + škrticí bypass pro VRC

   

342

   

104

 

Zemní plyn

       
Standard M2 pro použití výrobních zařízení na nižší výrobní kapacitu (endogenerátory) – kalírny    

4 356

   

783

2021        
 

Rekonstrukce osvětlení haly M12 B, C, D

   

10 468

   

5 189

 

Výměna procesního kotle na lince KTL v lakovně

   

3 590

   

645

Doplnění frekvenčních měničů a úprava průtoku HVAC   763

312 teplo

  464

 

GreenLogistic

Logistika Škoda Auto se zavázala k posilování udržitelnosti a snižování ekologické stopy. Zaměřuje se na pět klíčových oblastí, které efektivně modernizují logistiku a snižují environmentální dopady přepravy.

Alternativní pohony
Společnost ve svém areálu provozuje 3 elektrické nákladní vozy pro vnitropodnikovou dopravu a aktivně testuje elektrická vozidla, určená pro přepravu na střední vzdálenosti. Další typy paliv byly v tomto roce nedostupné, neefektivní nebo enormně nákladné.

V roce 2023 začal ve Škoda Auto proces elektrifikace manipulační techniky. Postupem času dojde ke zrušení všech 40 dieselových manipulačních vozíků (z celkových 1 200 kusů).

Intermodální doprava
Vhodnou kombinací různých druhů dopravy minimalizuje Škoda Auto emise skleníkových plynů. Například transporty kontejnerů do evropských přístavů probíhají pomocí intermodální přepravy. V roce 2023 začala Logistika Škoda Auto zpracovávat studii proveditelnosti pro vlakovou přepravu návěsů. Její dokončení očekává na začátku roku 2024.

Nadrozměrná doprava
Speciální nadrozměrná vozidla efektivně snižují počty jízd a Škoda Auto je testuje ve spolupráci se spedicemi. Speciální přepravník hotových vozů má o 25 % vyšší kapacitu. Gigaliner převeze až o 71 % větší objem materiálu ve srovnání se standardním nákladním vozem.

Společnost je také aktivně zapojena do skupin, které systematicky zkoumají a prosazují možnost využití nadrozměrných dopravních prostředků nejen na území České republiky, ale především pro mezinárodní přepravu.

Železniční doprava
Transport bateriových modulů z Německa je pro sériovou výrobu od roku 2023 zajišťován ze 100 % pomocí železniční přepravy, stejně jako expedice hotových baterií k zákazníkům. Škoda Auto maximalizuje využití železniční přepravy pro nákladní dopravu a pracuje na rozšíření destinací pro přepravu hotových vozů. Současně vyhodnocuje výsledky zkušebních transportů vozů do Turecka a vyhledává partnera pro přepravu do Polska. Navzdory trvající železniční krizi se daří držet poměr přepravy hotových vozů po železnici k přepravě na kamionech na hodnotě zhruba 45 % ku 55 %.

Nové technologie a projekty
Škoda Auto aktivně vyhledává a oslovuje soukromé společnosti, start-upy a školy s inovativním přístupem k logistice. Příkladem spolupráce mohou být projekty:

— Plánovač tras (Map & Guide, RIO)
— Plánování a rozložení nakládky (NJDC, Easy Cargo 3D)

Společnost prosazuje nasazování inovací i v oblastech, kde není jejich využití konvenční. Škoda Auto pracuje na studii proveditelnosti pro nasazení autonomního přepravníku vozů, který využívá elektrický pohon a je tím pádem lokálně bezemisní.

Vzdělávání zaměstnanců v logistice

Pro udržitelnost v logistice je důležité, aby zaměstnanci věděli, co uvedené téma znamená, proč se udržitelností zabývat a znát příklady z praxe. Základní školení pro logistiky vysvětluje situaci ohledně klimatické krize, popisuje cíle EU a Koncernu a představuje konkrétní opatření s ukázkami správného použití. Pro hlubší porozumění problematiky emisí CO2 mají pracovníci Škoda Auto k dispozici e-learningové školení.

Vzdělávání budoucích logistiků probíhá ve spolupráci s vysokými školami. V roce 2023 uspořádala Škoda Auto přednášky na téma Zelené logistiky pro dvě vysoké školy v ČR a jednu pro mezinárodní studenty v rámci programu Erasmus.

GreenRetail

Udržitelnost v prodejní a servisní síti
Environmentální udržitelnost a účinné hospodaření s energiemi v rámci autorizované prodejní a servisní sítě jsou od samého počátku v roce 2012 neoddělitelnými prvky strategie GreenFuture. Základní kameny zahrnují především vzdělávací aktivity formou e-learningu nebo webinářů. Důležitým aspektem jsou také přímé individuální poradenské služby (například v oblasti udržitelných architektonických prvků, technologií a nastavení interních procesů) a praktické nástroje, které pomohou identifikovat oblasti s potenciálem snížit celkovou uhlíkovou stopu. Aktuálně je například testován, u některých prodejních a servisních partnerů, systém online monitoringu spotřeb energií a vody, který by měl přispět k větší efektivitě hospodaření se zdroji.

Od roku 2021 Společnost spolupracuje na dekarbonizaci prodejní a servisní sítě také s ostatními koncernovými značkami v rámci projektu „goTOzero Retail“, kde byla mimo jiné nastavena společná dekarbonizační cesta. Do roku 2030 tak Škoda Auto plánuje snížit celkovou uhlíkovou stopu autorizované prodejní a servisní sítě nejméně o 30 %, a to na základě výchozího scénáře z roku 2020. Těchto cílů má být dosaženo výhradně vhodnými opatřeními ke snížení emisí a až teprve při absenci dalších ekonomicky a technicky proveditelných opatření by mělo být přistoupeno ke kompenzaci nevyhnutelných emisí CO2.

Dále byl vyvinut a postupně je implementován systém certifikace „goTOzero Retail“, který je založen na zavedených systémech, jako je norma ISO 14001 nebo ISO 50001, a dalších systémech hodnocení. V roce 2023 byl pilotně spuštěn na jedenácti trzích a od roku 2024 budou následovat další.

Druhý život baterií

Velké množství zkušebních a prototypových vozidel se neprodává jako ojeté vozy, ale po testování se sešrotuje. Recyklace baterií z těchto vozidel by byla obvykle nákladná. Místo toho je jim vdechnut druhý život, což znamená, že mohou být v jiném režimu nadále používány, viz Oběhové hospodářství a zdroje.

Akční kroky k adaptaci na klimatickou změnu

Jsou to aktivity k přípravě a přizpůsobení se jak současným, tak předpokládaným budoucím vlivům změny klimatu, které Škoda Auto realizovala v roce 2023.

Program na úsporu energií

Program pro úspory energií funguje ve Škoda Auto od roku 2013 a je nedílnou součástí strategie GreenFuture. Kromě řady realizovaných opatření přinesl i velmi cennou výměnu zkušeností mezi jednotlivými provozy. Výsledné úspory, které z něho vyplývají, mají zásadní vliv na výdaje za odebrané energie. Škoda Auto je sleduje v souvislosti s legislativními požadavky i během auditů systému energetického managementu (EnMS dle ISO 50 001). Za dobu trvání programu se Společnosti podařilo najít a realizovat opatření v provozech lisoven, svařoven, lakoven, montáží, výroby komponentů a také v oblasti servisních služeb. V roce 2023 přinesl program pozitivní výsledky mimo jiné v lakovně v závodě Kvasiny, kde odpovědní pracovníci identifikovali 20 opatření. Tím nejvýznamnějším byla bezinvestiční úprava technologických parametrů při lakování, která ušetří 6 000 MWh zemního plynu ročně. Celkově se po programu na úsporu energií spolu s dalšími opatřeními podařilo ve sledovaném období (leden–květen) dosáhnout 10% úspory zemního plynu v roce 2023 oproti roku 2019. Významně klesla i spotřeba tepla.

Součástí programu je také získání užitečného zobrazovacího nástroje pro sledování výsledků hospodaření s energiemi. Díky němu je změřená spotřeba kontinuálně porovnávána s matematickým modelem počítaným na základě objemu výroby, počasí apod.

Zaměstnanci sami aktivně podporují udržitelnost a úspory energií v rámci zlepšovatelského programu ZEBRA. Viz Vlastní zaměstnanci.

Elektrárna na biomasu
Na cestě k dosažení uhlíkové neutrality se povedlo učinit následující kroky. Tím prvním je spuštění projektu modernizace teplárny, která zásobí automobilku a město Mladou Boleslav energiemi a teplem. V rámci snížení uhlíkové stopy bude teplárna využívat výhradně biomasu. Více informací k projektu najdete zde.

Fotovoltaika
K uhlíkové neutralitě přispívají také tři nové střešní fotovoltaické systémy v závodě v Mladé Boleslavi a v logistickém centru Škoda Parts Center, které automobilka uvedla do provozu. Více informací k projektu najdete zde.

Snižování spotřeby energií
Škoda Auto rovněž postupně zavádí množství opatření vedoucích ke snížení spotřeby elektrické energie, zemního plynu, tepla i stlačeného vzduchu. V roce 2023 se Škoda Auto soustředila v rámci snížení spotřeby elektrické energie zejména na výměnu starých technologií osvětlení za LED, a to nejen halového osvětlení, ale i technologického. V oblasti úspory tepla snížila teplotu vytápění až o 2 °C ve všech prostorách, kde to technologie umožnily. Snížení teploty vytápění proběhlo i v kancelářských prostorech. Nedílnou součástí z pohledu úspor energií je i využití rekuperace tepla vzniklého v technologických procesech, a to jak pro dotápění prostor, tak pro nahřívání jiných technologií. Dalším velkým přínosem pro spoření energií bylo přehodnocení nastavení některých parametrů u technologických procesů. V této oblasti dosáhla Škoda Auto významných úspor především u spotřeby zemního plynu. Společnost nadále motivuje zaměstnance k dalšímu hledání úspor například formou školení v oblasti energetického managementu a všeobecnou osvětou týkající se problematiky energií i vody.

Zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jí – řešení inspirovaná přírodou
Pro zmírnění klimatické změny a přizpůsobení se jejím vlivům Společnost vysazuje novou a udržuje stávající zeleň (stromy, keře a travní porosty). Tato zeleň nabízí několik základních ekosystémových výhod, jako jsou zachycování a ukládání uhlíkových emisí (zmírnění změny klimatu), zmírnění eroze půdy, zadržování vody a organické hmoty, stínění a chlazení vzduchu (adaptace na změnu klimatu).

Další environmentální aktivitou je projekt s názvem Krakonošovy zahrádky určený pro neziskové organizace z cílových regionů. Viz Biodiverzita.

Posouzení rizik a dopadů

Dekarbonizace byla zařazena mezi tři nejdůležitější témata v rámci dialogu se zainteresovanými stranami. Viz Strategie udržitelnosti.

Aby bylo možné splnit klimatický závazek a být do roku 2050 uhlíkově neutrálním podnikem, je nezbytné, aby Škoda Auto proaktivně identifikovala, předvídala a efektivně řídila rizika a příležitosti v oblasti klimatické politiky. Být připraven na přechod na nízkouhlíkové hospodářství znamená být připraven transformovat produkt směrem k elektrifikaci přijetím kroků vedoucích k využívání energie z obnovitelných zdrojů a klást důraz na energetickou účinnost. Za tímto účelem Společnost v rámci svého systému řízení rizik monitoruje klimatická rizika související s dodržováním flotilových emisí CO₂ a mimovozových emisí CO₂. Viz Systém řízení rizik.

Další informace o fungování systému řízení rizik Škoda Auto naleznete ve Výroční zprávě za rok 2023.

Škoda Auto musí být připravena i na fyzická rizika související s klimatickou změnou. Například jde o rizika spojená s vodou, která je zásadním zdrojem pro výrobní činnost Společnosti. Škoda Auto plánuje a realizuje opatření vedoucí ke snížení spotřeby vody a pečlivě monitoruje její dostupnost a kvalitu, která může být ovlivněna v důsledku klimatických změn. Významné riziko pro Společnost představuje případný nedostatek vody během delších období sucha. Škoda Auto proto vyvíjí udržitelná řešení pro snížení spotřeby vody tím, že do svých závodů dodává průmyslovou vodu. Dalším klimatickým rizikem, kterým se Společnost zabývá, je riziko povodní související s vydatnými srážkami. Aby Škoda Auto toto riziko zmírnila, zkonstruovala velké retenční nádrže a přebytečnou vodu kontrolovaně zadržuje a vypouští. Viz Voda.

Data a konkrétní údaje

Spotřeba energie a energetický mix
Snížení množství spotřebované energie a přechod z fosilních zdrojů energie na obnovitelné zdroje jsou pro Škoda Auto prioritou. Společnost zavedla několik opatření vedoucích ke snížení spotřeby elektřiny, zemního plynu, tepla a stlačeného vzduchu. Uvedená opatření se týkají snižování spotřeby zemního plynu ve výrobních procesech, úspor tepelné energie, urychlení přechodu na LED technologie, využívání alternativních zdrojů a cílí také všeobecně na plýtvání energiemi ve výrobních a administrativních činnostech.

Dalších úspor energií se ve vybraných procesech dosahuje využitím rekuperace tepelné nebo elektrické energie, případně zpětným zužitkováním odpadního tepla z technologií (např. vzduchotechnické jednotky, technologie v hutích či lakovnách, Motorové centrum).

 

Celková spotřeba energie v ČR (MWh)

   

1 288 753

   

1 162 666

   

1 193 208

 

Celková spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů (MWh)

   

814 600

   

754 362

   

702 992

 

Spotřeba paliva z uhlí a uhelných produktů

   

584 881

   

543 750

   

483 769

 

Spotřeba paliva z ropy a ropných produktů

   

   

   

 

Spotřeba zemního plynu

   

229 719

   

210 612

   

219 223

 

Spotřeba paliva z jiných neobnovitelných zdrojů

   

   

   

 

Spotřeba z jaderných zdrojů

   

   

   

Spotřeba nakoupené nebo získané elektřiny, páry, vytápění a chlazení z neobnovitelných zdrojů    

   

   

Podíl spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie (%)    

63 %

   

65 %

   

59 %

Celková spotřeba energie

z obnovitelných zdrojů (MWh)

   

474 154

   

408 304

   

490 216

Spotřeba obnovitelných paliv (včetně biomasy, bioplynu, odpadu z nefosilních paliv, obnovitelného vodíku atd.)    

201 134

   

136 327

   

203 889

Spotřeba nakoupené nebo vyrobené elektřiny, páry, vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů    

273 020

   

271 977

   

286 307

 

Spotřeba nepalivové obnovitelné energie vlastní výroby

   

   

   

 

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie (%)

   

37 %

   

35 %

   

41 %

Emise Scope 1, 2, 3 a celkové emise skleníkových plynů

Podle protokolu GHG, protokol o skleníkovém plynu (Greenhouse Gas Protocol – Corporate Accounting and Reporting Standard), se emise skleníkových plynů vykazují ve třech hlavních oblastech jako celková uhlíková stopa za rok nebo jako průměrná hodnota na vozidlo. Kromě toho se uhlíková stopa za průměrné vozidlo rozděluje do pěti životních fází. Spojení těchto dvou sledovaných oblastí je znázorněno níže.

Scope 1, 2

Výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a Scope 2 ve společnosti Škoda Auto probíhá podle normy VW98000, která je v souladu s GHG Protokolem. Certifikace týkající se uhlíkové stopy a ekologie obecně uděluje certifikační autorita (například TÜV NORD). Výchozím bodem pro výpočty jsou data shromážděná v systému správy environmentálních dat Koncernu. V této zprávě o udržitelnosti jsou emise z českých závodů Společnosti (Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí) zahrnuty ve Scope 1 a 2 a zahrnují i výrobu vozidel Seat a dílů pro další koncernové značky.

Ve Scope 2 je vykazována nulová uhlíková stopa, protože veškeré nakupované energie, které Škoda Auto odebírá, jsou získávány se zárukou původu, který zahrnuje pouze 100 % uhlíkově neutrální zdroje. Škoda Auto zaručuje, že veškerou spotřebovanou energii nakupuje s garancí původu. Uhlíková stopa se vyčísluje v tunách ekvivalentu CO₂ (CO₂e).

To znamená, že do prezentovaných hodnot jsou započteny další emise skleníkových plynů jako metan (CH₄), oxid dusičitý (NO₂), fluorované uhlovodíky (HFC), perfluorované uhlovodíky (PFC) nebo fluorid sírový (SF₆).

Scope 3

Scope 3 se týká ostatních nepřímých emisí skleníkových plynů, které způsobují činnosti Škoda Auto. Výpočet a pravidelné reporty jsou připravovány hromadně pro všechny společnosti Koncernu v souladu se standardy Scope 3 publikovanými Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) a World Resources Institutem (WRI). Koncern a jednotlivé značky vykazují emise CO₂ pro 14 z celkových 15 kategorií Scope 3, přičemž dvě z nich jsou zahrnuty na jiných pozicích. Na základě těchto výpočtů je asi 20 % všech emisí ve Scope 3 součástí emisní kategorie „zakoupené zboží a služby“, zatímco cca 73 % je součástí emisní kategorie „fáze užívání“ (metodou „od zdroje ke kolu“ – „well-to-wheel“). Při výpočtu uhlíkové stopy fáze užívání vozu pro DKI a pro Scope 3 emise podle protokolu GHG se používají průměrné hodnoty vozového parku bez zahrnutí jakýchkoli zákonných úlev. Výpočet emisí CO₂ ve fázi užívání v rámci stanovení Scope 3 se opírá o průměrnou spotřebu modelů společnosti Škoda v příslušných regionech (EU27, Velká Británie, Norsko a Island) podle homologační dokumentace a o objemy prodaných vozů. Příslušné množství odpovídá údajům o registraci vozidel, které se používají pro výpočet uhlíkové stopy celé flotily podle nařízení EU 2019/631. Aby Společnost poskytla co nejkomplexnější obraz, kategorie fáze užívání je rozšířena o emise vzniklé během výroby a přepravy paliv („od zdroje po nádrž“ – „well-to-tank“).

Aby tato zpráva byla v souladu se standardy ESRS, Škoda Auto přistoupila k vykazování celkové uhlíkové stopy za rok v rámci jednotlivých výrobních závodů. Jak již bylo zmíněno, uhlíková stopa je obvykle uváděna jako hodnota na průměrné vozidlo (DKI). Přehled obou hodnot je znázorněn níže.

Uhlíková stopa v reportovaném období pro české závody a Ø vozidlo (t CO₂e/%)

      2021     2022     2023
Σ za rok v českých závodech
Scope 1   384 212 1,7 %   400 360 1,9 %   364 974 1,43 %
Scope 2     0     0     0
Scope 3   21 646 051 98,3 %   20 220 323 98,1 %   25 228 518 98,57 %
Celkem   22 030 263 100,0 %   20 617 546 100,0 %   25 593 491 100,00 %

 

 

Ø hodnoty za vozidlo Škoda
Scope 1   0,56 1,50 %   0,53 1,40 %   0,40 1,06 %
Scope 2 0 0 0
Scope 3   37,78 98,50 %   38,39 98,60 %   37,61 98,94 %
Celkem   38,34 100 %   38,92 100 %   38,01 100,00 %

 

Poznámky:
Scope 1 za rok: všechna vozidla a komponenty vyrobené v českých závodech Škoda Auto (včetně vozů Seat a komponentů pro jiné značky; 2023: 864 889 vozů).

Scope 1 na vozidlo Škoda: hodnota vypočtená (Koncernem) jako průměr vozidel vyrobených v závodech Škoda Auto, v České republice, Indii.

Scope 2: neutrální (veškeré energie zakoupené společností Škoda Auto jsou nakupovány s garancí původu – 100% uhlíkově neutrální zdroje).

Scope 3 na vozidlo: průměrná hodnota na vozidlo podle registrací zákazníků na trzích (EU27, Velká Británie, Norsko a Island).

Scope 3 za rok: hodnoty na vozidlo jsou vynásobené počtem vozidel, která jsou registrována zákazníky v jednotlivých regionech v reportovaném období (EU27, Velká Británie, Norsko a Island) (2023: 670,882 vozů).

V roce 2023 byl průměrný DKI modelového portfolia Škoda Auto 38,01 t CO₂e na vozidlo (bez kompenzace výrobní fáze). V dalších letech Společnost očekává pozitivní vývoj s výrazným poklesem DKI díky nárůstu podílu prodejů elektromobilů.

Podrobný přehled hodnot uhlíkové stopy na vůz (DKI) ve Scope 1, 2, 3 a dalších podkategoriích (t CO₂e/%).
Uhlíková stopa je řazena podle životní fáze vozu.

prehled_hodnot_uhlikove_stopy_0744373b

 

vysvetleni_734700ca

Nové střešní fotovoltaické systémy přispívají k uhlíkově neutrální výrobě

Společnost Škoda Auto, ve spolupráci s ČEZ ESCO a ŠKO-ENERGO, tento rok zprovoznila tři střešní fotovoltaické systémy na střechách budov svého hlavního výrobního závodu a logistického centra v Mladé Boleslavi. Celková plocha solární elektrárny dosahuje 10 000 m2, což odpovídá přibližně 15 tenisovým kurtům. Více než 5 400 fotovoltaických modulů, které byly na střechách budov instalovány, by mělo v budoucnu produkovat více než 2 GWh bezemisní elektřiny ročně. Tímto krokem se Škoda Auto snaží podpořit svůj cíl pro dosažení uhlíkové neutrality ve svých českých závodech do konce roku 2030. Nové fotovoltaické systémy představují významný milník v ekologickém úsilí automobilky a mají potenciál plně dobít přibližně 25 000 vozů Enyaq 85.

„Instalace 5 468 solárních modulů na střechách tří hal byla skutečně velkou výzvou. Je skvělé realizovat další projekt se společnostmi Škoda Auto a ČEZ poté, co jsme již v roce 2019 úspěšně osadili střešní solární panely na Servisním centru v Kosmonosech.“


Tomáš Kubín, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO

Znečištění

Cílem Škoda Auto je vyloučit možná rizika spojená s poškozováním a znečišťováním životního prostředí a ohrožením zdraví. Jedním ze způsobů, jak ho naplnit, je redukce množství a nebezpečnosti chemických látek užívaných ve Společnosti.

politika_b3b0db3c

Zásadní důraz klade Škoda Auto na bezpečnou manipulaci s látkami, které mohou v případě úniku ohrozit půdu nebo podzemní a povrchové vody. Kdykoliv je to technologicky možné, jsou voleny látky s nižším dopadem na životní prostředí a zdraví.

Vlivy na životní prostředí Společnost pravidelně vyhodnocuje v rámci zavedeného systému environmentálního managementu certifikovaného podle normy ISO 14 001. Chemické látky se primárně posuzují s ohledem na prevenci závažných havárii, a to pomocí systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45 001.

Škoda Auto se zavázala redukovat hodnotu ukazatele snižování vlivu výroby na životní prostředí (UEP). Tento ukazatel zahrnuje měrnou spotřebu vody a energie, měrnou produkci těkavých organických látek (VOC), emise CO2 (kg/vůz) a měrnou produkci výrobních odpadů určených ke skládkování. Cílem je snížit UEP do roku 2025 o 52,5 % oproti roku 2010. Viz GreenFuture.

aktivity_bd300268

Díky změně integrovaného povolení dokázala Společnost zvýšit maximální výrobní kapacity v moderní lakovně B v Mladé Boleslavi o 84 000 karoserií za rok. Integrované povolení v sobě zahrnuje limity a podmínky pro všechny složky životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, hluk atd.). Pro minimalizaci dopadu fungování těchto zařízení na životní prostředí jsou striktně vyžadovány tzv. nejlepší dostupné techniky (BAT) z hlediska životního prostředí.

Tato lakovna má díky nejlepší dostupné technice významně nižší dopad na životní prostředí než lakovna A. Navýšení povolené kapacity umožňuje v budoucnu vyrábět karoserie ekologičtějším způsobem v mnohem vyšší míře. Např. specifické výrobní emise těkavých organických látek (VOC) v lakovně B jsou více než 10krát nižší v porovnání s lakovnou A. Rovněž emise tuhých znečišťujících látek z procesu nástřiku jsou o řád nižší.

Vedle výrobních lakoven, které jsou rozhodujícím zdrojem VOC, se Společnost věnuje i menším zdrojům. V Mladé Boleslavi tak v roce 2023 došlo k výměně dvou lakovacích boxů v hale M3, které slouží k opravám laku. Dále se podařilo vyměnit dva lakovací boxy v Technickém vývoji v Modelářském centru a nahradit lakovací box pro potřeby Centrálního technického servisu v hale V17. V nových boxech jsou hořáky na zemní plyn integrovány uvnitř boxu, čímž dochází k úspoře energie a ke snížení spotřeby zemního plynu. Výsledkem je snížení emisí NOx a CO2.

Největší množství chemických látek během celého výrobního procesu vozu využívají bezesporu lakovny. Už v roce 2022 se podařilo implementovat technologické opatření, jež umožnilo nanášet tenčí vrstvy plničů při lakování a ročně ušetřit až 720 tun materiálu. Díky spolupráci Společnosti s dodavateli se v roce 2023 dále podařilo optimalizovat receptury plničů neboli podkladních vrstev, které slouží k vyrovnání mikroskopických nerovností. Původní plniče byly škodlivé pro vodní organismy i pro zdraví zaměstnanců a představovaly zvýšené riziko v případě úniku nebo havárie. Nebezpečí nových plničů spočívá pouze v možném podráždění očí. Jde o další inovativní opatření v procesu lakování.

rizika_7e43b8d1

Pravidelný monitoring a vyhodnocování znečištění je nedílnou součástí práce ve Škoda Auto. Hodnocení vlivu znečištění na životní prostředí se provádí pravidelně minimálně jednou ročně v rámci ECMS a je předmětem auditů podle normy ISO 14 001. Na základě tohoto hodnocení má každá organizační jednotka Společnosti přehled o svém vlivu na životní prostředí a přijímá příslušná opatření ke zmírnění dopadů svých činností. Vedle toho má Škoda Auto také systém pro řízení mimořádných událostí. Společnost řídí riziko kontaminace povrchových a podzemních vod či půdy škodlivými látkami používanými v jejích areálech nebo způsobené havárií. Například při požáru hrozí riziko úniku mimořádných emisí do ovzduší nebo může dojít ke kontaminaci podzemní či povrchové vody hasební vodou se zplodinami hoření. K minimalizaci dopadů těchto mimořádných událostí jsou vytvořeny havarijní plány, provozní řády a vnitřní organizační normy. Při nakládání s látkami závadnými pro vodu Společnost důsledně uplatňuje principy vícebariérové ochrany. Místa se zvýšeným výskytem závadných látek jsou zohledněna v havarijních plánech, které se pravidelně revidují. Riziko možného úniku závadných látek kanalizací je minimální díky zařízení pro záchyt a detekci těchto látek ve výpustech z výrobních závodů. K minimalizaci rizika ve všech výrobních závodech také přispívá trvalá přítomnost hasičského záchranného sboru Společnosti, vybaveného pro zásah při úniku závadných látek. Společnost má rovněž zavedený systém hodnocení a schvalování používaných chemických látek. Důležitou roli v prevenci mimořádných událostí hraje

V roce 2023 nedošlo k žádným únikům nebezpečných látek.

data_b3296a9b

Přehled emisí (t /rok)
(Data 2023: 11 měsíců skutečnost + 1 měsíc kvalifikovaný odhad)

emise_ceb0ee37

 

* Těkavé organické látky
** Těžké kovy

Meziroční navýšení hodnot emisí bylo způsobeno větším počtem vyrobených vozů a menším podílem vozů lakovaných v nové lakovně.

Uvolňování regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů z chladicích zařízení pro potřeby technologie v letech 2021 - 2023
(Data 2023: 11 měsíců skutečnost + 1 měsíc kvalifikovaný odhad)

 

emise_ceb0ee37

Pevné částice rozptýlené ve vzduchu – PM (t /rok)
(Data 2023: 11 měsíců skutečnost + 1 měsíc kvalifikovaný odhad)

 

castice_58ad5c32

Meziroční zvýšení souvisí s navýšením produkce vozů v roce 2023.

Voda

Výroba vozů a automobilových komponentů je nemyslitelná bez dostatečného množství kvalitní vody. Škoda Auto proto pravidelně monitoruje svou spotřebu vody a snaží se ji minimalizovat. Od roku 2010 se podařilo uskutečnit řadu pozitivních opatření a snížit spotřebu vody na jeden vyrobený vůz o 37,7 %. Specifická spotřeba vody na vyrobený vůz je tak jedna z nejnižších v koncernu VW.

politika_ambice_bae32017

Zásadním cílem Společnosti je maximalizovat efektivní a šetrné využívání zdrojů. Tento cíl se týká i hospodaření s vodou, což se promítá do strategie GreenFuture (viz GreenFuture) a Koncernové environmentální mise goTOzero. Jedním z pěti indikátorů tvořících ukazatel snižování vlivu výroby na životní prostředí (UEP) je specifická spotřeba vody na vyrobený vůz. Společnost si stanovila za cíl do roku 2025 snížit UEP v porovnání s rokem 2010 o 52,5 %. Plán snížení specifické spotřeby vody na vyrobený vůz o 31  % oproti roku 2010 se v roce 2023 podařilo splnit. Tento ukazatel by měl do roku 2025 zůstat zachován.

Všech pět environmentálních indikátorů tvořících UEP se sleduje s měsíční frekvencí v reportovacím nástroji, v tzv. Management cockpitu, kde se skutečná spotřeba vody (za minulé měsíce) a očekávaná spotřeba vody (pro měsíce budoucí) průběžně porovnává s ročním plánem spotřeby vody (cílovou spotřebou). V Management cockpitu se takto sleduje spotřeba i na úrovni jednotlivých závodů.

V rámci GreenFactory jde především o uplatnění moderních technologií ve výrobě, díky kterým se voda používá opakovaně, čímž dochází ke snižování nároků na přírodní zdroje vody. Vzhledem ke geografické poloze umístění svých závodů a faktu, že odpadní vody již nyní negativně neovlivňují kvalitu vody ve vodních tocích a nádržích, nepřijala Společnost specifické zásady ani postupy týkající se udržitelnosti oceánů a moří. Vzhledem k charakteru svých činností nepovažuje Škoda Auto v tuto chvíli téma za relevantní.

V roce 2023 se podařilo dosáhnout snížení specifické spotřeby vody na vyrobený vůz o 31 %.

aktivity_voda_8013a86c

Nejvýznamnějším spotřebitelem vody v závodech Škoda Auto jsou lakovny. Z tohoto důvodu se v jejich provozech používají vyspělé technologie pro vícenásobné použití (recyklaci) vody. Mezi ně například patří membránové technologie a zpětné kaskádové oplachy mezi jednotlivými fázemi lakování. Množství recyklované vody v lakovnách v roce 2023 činilo 586 539 m³, což představuje nárůst o 25 % oproti hodnotě 467 759 m³ v roce 2022.

V Mladé Boleslavi v lakovně B se využívá pokročilá metoda suchého odlučování, kdy jsou částice barev, které neulpí na karoserii, zachyceny do jemného vápencového prášku. Tento proces nahrazuje tradiční použití vody a výrazně snižuje množství odpadního kalu, vznikajícího při zachytávání nežádoucího přestřiku.

K efektivnímu hospodaření s vodou pomáhají velké retenční nádrže, které zadržují dešťovou vodu a následně ji regulovaně vypouštějí. V Mladé Boleslavi se část zachycené vody využívá k zalévání zeleně. Jde přibližně o 3 700 m³ tekutiny za rok. Přibližně 1 200 m³ dešťové vody ročně se zužitkuje při úklidu komunikací. Voda zachycená v retenčních nádržích v roce 2023 tuto spotřebu plně pokryla. Zachycená dešťová voda je rovněž k dispozici i pro zalévání městské zeleně.

V roce 2023 se rovněž podařilo optimalizovat čištění filtrů chladicí vody v hale M6 s předpokládanou úsporou 525 m³ této kapaliny za rok.

Množství recyklované vody v lakovnách v roce 2023.

586 539 m³

posouzeni_rizik_446bdab6

Množství recyklované vody v lakovnách
(Data 2023: 11 měsíců skutečnost + 1 měsíc kvalifikovaný odhad)

recyklovana_voda_c216547d

Dostatek kvalitní vody je zásadním aspektem výroby vozů a soustředí se na něj pozornost Společnosti. Téma vody bylo posouzeno jako významné na základě dialogu se zainteresovanými stranami.

Hlavním zdrojem vody pro výrobu je povrchová voda z řek Jizera, Bělá a Labe. Za účelem vyhledávání úspor vody Škoda Auto kontinuálně monitoruje spotřebu vody, produkci a kvalitu odpadních vod a množství znovupoužitelné (recyklované) vody. Na základě těchto údajů se určují rizika a vhodná opatření.

Škoda Auto sleduje a vyhodnocuje aktuální situaci dostupnosti vody ve všech regionech, kde provozuje svou výrobní činnost. Primárně hledá vhodná opatření pro snižování spotřeby vody a dále se snaží vyhledávat její alternativní zdroje.

V závodě Kvasiny bylo riziko možného nedostatku vody z řeky vyhodnoceno jako nejvyšší z výrobních závodů Společnosti. Proto Škoda Auto nechala zpracovat hydrogeologický posudek a provést dlouhodobé čerpací zkoušky. Na základě výsledků těchto aktivit povolil vodoprávní úřad navýšení odběru podzemních vod pro zásobování závodu na 250 000 m3 za rok pro případ, kdy by nebylo možné odebírat vodu z řeky. Odběr tohoto množství je bezpečný a v žádném případě neohrožuje zásoby podzemních vod v lokalitě.

data_udaje_98180dad

Spotřeba vody (m³)
(Data 2023: 11 měsíců skutečnost + 1 měsíc kvalifikovaný odhad)

  Jednotka 2021 2022 2023
Odebraná voda m³/rok 1 352 296 1 350 084 1 485 184
Odpadní voda * m³/rok 1 018 207 1 083 963 1 148 008
Recyklovaná voda ** m³/rok 659 390 595 043 744 911


* Odpadní vody – odpadní vody po fyzikálním a chemickém předčištění vypouštěné do městské čistírny odpadních vod (Mladá Boleslav, Vrchlabí) nebo čistírny odpadních vod v závodě Kvasiny.
** Recyklovaná voda – definice pro účely této zprávy – voda, která byla použita více než jednou. Vícenásobné použití v chladicích okruzích není zahrnuto.

 

Spotřeba vody – odebraná voda (%)
(Data 2023: 11 měsíců skutečnost + 1 měsíc kvalifikovaný odhad)

spotreba_vody_2a264bb9

 

Spotřeba vody – recyklovaná voda (%)
(Data 2023: 11 měsíců skutečnost + 1 měsíc kvalifikovaný odhad)

recyklovana_voda_spotreba_3f412bcd

 

Odpadní vody – nepřímé vypouštění (dusík, fosfor)
(Data 2023: 11 měsíců skutečnost + 1 měsíc kvalifikovaný odhad)

  Jednotka 2021 2022 2023
Celkový dusík kg/rok 53 042 40 778 43 619
 

Celkový fosfor

 

kg/rok

 

5 950

 

4 761

 

4 750

 

Spotřeba vody na vůz (m³)
(Data 2023: 11 měsíců skutečnost + 1 měsíc kvalifikovaný odhad)

vuz_e8f2125a

Specifická spotřeba vody na vyrobený vůz v roce 2023 byla snížena díky stabilizaci výrobního programu.

Současně došlo k procentuálnímu nárůstu podílu recyklované vody na vůz na celkové spotřebě vyplývajícímu ze stabilizace výrobního programu a vyššího podílu vyrobených karoserií v nové lakovně B v závodě Mladá Boleslav.

V roce 2023 byla snížena celková spotřeba vody na vyrobený vůz.

Biodiverzita

S ohledem na vývoj globální politiky, připojení se k EU Úmluvě o biologické rozmanitosti COP15, stanovení vlastní Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a související tržní iniciativy považuje Škoda Auto biologickou rozmanitost za významné téma udržitelnosti. Biodiverzita a ekosystémy se zohledňují v legislativně závazném posuzování vlivů na životní prostředí. Škoda Auto vyvíjí vlastní iniciativy na ochranu a podporu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

politika_ambice_bae32017

Ochrana a zachování biodiverzity a ekosystémů jsou nedílnou součástí environmentální mise Škoda Auto goTOzero, a jsou dlouhodobě jedním z klíčových prvků environmentálního managementu Společnosti. Jeho cílem je snížit negativní vlivy na biologickou rozmanitost a ekosystémy a podporovat projekty, které přispívají k jejich zachování. V roce 2023 byla implementována nová strategie GreenFuture Škoda Auto. Problematika biodiverzity a ekosystémů na souši i ve vodě prošla komplexním posouzením uvnitř i vně výrobních závodů. Stejně tak se Škoda Auto ve své environmentální politice 2025 zavázala k maximálnímu úsilí zmírnit negativní ekologické vlivy a také k výsadbě a péči o zeleň. S ohledem na své hodnotové řetězce plánuje Škoda Auto začlenit úvahy o využívání zdrojů do Etického kodexu vyžadovaného od obchodních partnerů.

Pro účely měření úspěšnosti Společnost vyvíjí jednoznačné indikátory a cíle, aby dosáhla rozvoje podobného přírodnímu (near-natural development) a snížila využívání půdy a zdrojů. Toho dosahuje s pomocí projektů s partnery a zapojení zaměstnanců. Kromě toho se Škoda Auto zavazuje ke konkrétním cílům v dalších oblastech, které přímo ovlivňují stav biodiverzity a ekosystémů, jako je snižování emisí, minimalizace odpadů a znečištění a recyklace materiálů.

V souladu s cíli Koncernu se Škoda Auto snaží být aktivnější v integraci problematiky biodiverzity a ekosystémů do své strategie, identifikaci a vyhodnocování relevantních dopadů, rizik a příležitostí v rámci svého hodnotového řetězce.

V tomto ohledu Společnost pečlivě sleduje vývoj politik, standardů a nástrojů na globální i evropské úrovni.

aktivity_voda_8013a86c

Škoda Auto vypracovává vzdělávací projekty, připravuje specializovanou komunikaci a financuje externí projekty, aby splnila svůj závazek chránit a podporovat biodiverzitu a ekosystémy.

Společnost udržuje a vysazuje biologicky rozmanitou zeleň, jako jsou stromy, keře a travní porosty. Obhospodařuje 208,5 hektaru biologicky rozmanitého lesa na zkušební dráze s využitím služeb externího specialisty. V rámci této péče se monokulturní lesní porost postupně obohacuje o pestrou paletu nových dřevin, včetně druhů, které lépe odolávají měnícím se klimatickým podmínkám a chrání lesní půdu před erozí. Kromě zmírňování změny klimatu a adaptace na ni tyto iniciativy umožňují společnosti Škoda Auto také chránit jednotlivé druhy zeleně, a podporovat tedy biodiverzitu a ekosystémy na této zeleni závislé, včetně zranitelných opylovačů. Dosud se nepodařilo shromáždit žádné kvantitativní důkazy o úspěchu těchto iniciativ.

Relevantní projekty byly podpořeny z grantových programů Nadačního fondu Škoda Auto. Na biodiverzitu a ekosystémy se zaměřuje také grantový program s názvem Krakonošovy zahrádky.

Škoda Auto v roce 2023 podpořila vydání knihy Český ráj, kterou zpracovává RNDr. Zdeněk Mrkáček pod záštitou ČSOP Klenice. Kniha jedinečným způsobem mapuje proměny fauny a flory v průběhu let v CHKO Český ráj, která se nachází nedaleko hlavního závodu Společnosti.

Bezprostřední okolí všech tří českých výrobních závodů společnosti Škoda Auto poskytuje životní prostředí pro řadu rostlin a živočichů. Na celkové ploše zhruba 23 000 m² tu roste kolem 356 000 květin, 1 128 stromů a zhruba 470 keřů. V roce 2023 Společnost na svém území nainstalovala hmyzí domky, zároveň také pečovala o památné stromy ve svém okolí.

Již sedmnáctým rokem Společnost obohacovala českou krajinu o nové stromy. V rámci grantového programu Škoda Stromky tradičně vysadila jeden strom za každý svůj prodaný vůz v České republice. Prostřednictvím tohoto projektu do konce roku 2023 vysadila již celkem 1 244 080 stromů, což odpovídá rozloze 395 fotbalových hřišť, a to ve více než 240 lokalitách po celé České republice. V rámci podpory biodiverzity Společnost společně s Nadačním fondem Škoda Auto otevřela grant Krakonošovy zahrádky, který se zaměřuje na zvýšení biologické rozmanitosti v regionech Mladoboleslavska, Kvasinska a Vrchlabska. Města, místní samosprávy a další organizace mohou na financování svých projektů získat grant až do výše 250 000 korun. V roce 2023 podporu získalo šestnáct projektů.

Nad rámec těchto aktivit Společnost podporuje aktivní zapojení zaměstnanců do konkrétních projektů. Společnost Škoda Auto a její zaměstnanci se tak už podeváté zapojili v rámci projektu Ukliďme Česko do úklidu v okolí svých závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. V roce 2023 se zaměstnanci vydali do přírodně cenných lokalit v Orlických horách, Krkonoších a bývalém vojenském prostoru Ralsko, aby jim ulevili od ekologické zátěže. Celkem se do akce zapojilo 250 zaměstnanců, kteří sesbírali 8,5 tuny odpadu. Množství obdobných aktivit na úrovni různých organizačních jednotek firmy probíhalo po celý rok 2023.

Při příležitosti Dne Země se Škoda Auto opět připojila k iniciativě #Project1Hour koncernu Volkswagen. Tato celofiremní výzva připomíná význam osobního zapojení do ochrany klimatu a vyzývá zaměstnance, aby se zamysleli nad vlastním přispěním ke snížení ekologické stopy.

V rámci akce GreenWeek, pořádané Společností již třetím rokem, dostali zaměstnanci příležitost diskutovat s experty z různých oblastí Společnosti i s pozvanými externími odborníky. Debaty o aktuálních projektech posloužily k odhalování dosud nevyužitých možností v oblasti udržitelnosti a zvýšení povědomí o udržitelnosti v rámci firmy či o tom, co znamená udržitelnost ve všedních dnech.

208,5 ha biologicky rozmanitého lesa na zkušební dráze

rizika_dopady_fb7e2333

Stav biodiverzity a její ovlivnění aktivitami jednotlivých výrobních závodů se na úrovni Koncernu hodnotí pomocí nástroje pro hodnocení biologické rozmanitosti (Biodiversity Site Assessment Tool). Identifikace a posouzení potenciálního negativního vlivu na biodiverzitu se řídí zákonným procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Tento akt se uskutečňuje před jakýmkoli významným rozvojovým projektem, jako je výstavba nových objektů, navyšování výrobní kapacity nebo zásadní změny technologie. Výsledky EIA opakovaně potvrdily, že rozvojové projekty Společnosti nemají žádný nebo mají zanedbatelný vliv na biodiverzitu. V roce 2023 byly takto posouzeny dva nové projekty, a to „Rozšíření skladu hotových vozů, sklad prázdných obalů a odpadové hospodářství“ v závodě Kvasiny a projekt „Paint4Future – Nová lakovna A“ v Mladé Boleslavi. V případě identifikace negativních vlivů na biodiverzitu či ekosystémy by byly tyto účinky vyhodnoceny a přijala by se příslušná opatření pro jejich zmírnění.

Pro účely sledování rizik a dopadů vede Škoda Auto seznam chráněných území vzdálených méně než 10 km od výrobních závodů. Tento seznam zahrnuje klíčové údaje o stavu jejich ochrany (viz tabulka níže v této kapitole).

Ohrožené druhy
Nedílnou součástí posuzování vlivu na životní prostředí je i potenciální vliv na ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů. Všechny dosud posuzované projekty byly vyhodnoceny jako projekty, které nemají žádný nebo mají jen nevýznamný negativní vliv na ohrožené druhy.

Odlesňování
Škoda Auto se při výběru lokalit pro své rozvojové projekty vyhýbá lesním pozemkům a raději investuje do stávajících areálů nebo využívá plochy po předchozí průmyslové činnosti, tzv. brownfieldy. V oblasti obalového hospodářství upřednostňuje opakovaně použitelné obaly, čímž minimalizuje vznik dřevěného odpadu. Dřevěné a papírové odpady z výroby se předávají k materiálové recyklaci.

Půda
Využití půdy je pro výrobní závody společnosti Škoda Auto klíčové, proto se s ní snaží zacházet zodpovědně.

Pokud jde o nové projekty, Společnost preferuje jejich umístění ve stávajících areálech nebo využívá tzv. brownfieldy. V rámci procesů EIA se také posuzuje potenciální vliv na půdu. Všechny dosud posuzované projekty byly vyhodnoceny jako projekty bez negativního vlivu nebo s nevýznamným vlivem na půdu. V areálu závodu Mladá Boleslav a servisního střediska Kosmonosy Společnost řeší sanace starých ekologických zátěží z dob před její privatizací. Situace znečištění se pravidelně monitoruje a průběžně probíhá sanace podzemních vod. Při rekonstrukcích a přestavbách dochází i k sanacím kontaminovaných stavebních konstrukcí a půdy. Staré ekologické zátěže jsou tak postupně odstraňovány, což má pozitivní vliv na kvalitu podzemních vod a horninového prostředí.

Společnost nemá přijaty zásady a postupy týkající se udržitelného zemědělství, protože tato oblast není vzhledem k jejím činnostem relevantní. V provozech závodního stravování se Společnost snaží prostřednictvím externího poskytovatele služeb uplatňovat suroviny od lokálních farmářů.

zavod_MB_bbb993f6

zavod_Kvasiny_9ff8ef0f

Grantová výzva „Krakonošovy zahrádky“

Nadační fond Škoda Auto ve spolupráci s oddělením Ekologie a pracovní ochrany ve Škoda Auto spustil v roce 2023 grantovou výzvu Krakonošovy zahrádky nazvanou podle místa v horní části krkonošské Úpské jámy, které se vyznačuje bohatou biodiverzitou s mnoha vzácnými druhy fauny a flóry. Grant navazuje na již sedmnáctiletý program společnosti Škoda Stromky. Odborným garantem výzvy Krakonošovy zahrádky je Správa Krkonošského národního parku, partnery jsou CHKO Kokořínsko, CHKO Orlické hory a Volkswagen Financial Services. Program se věnuje ochraně přírody a podpoře biodiverzity – například z hlediska druhů v konkrétním prostředí a ekosystémů v určité lokalitě. Mohou se do něj přihlásit místní samosprávy a organizace z Mladoboleslavska, Rychnovska či Vrchlabska a Jilemnicka. V roce 2023 byly zrealizovány projekty zaměřující se na návrat kriticky ohrožených druhů do krajiny, například vybudování nových tůní v lokalitách přírodní památky Dymokurské louky a obce Vlčí Pole na Mladoboleslavsku. V těchto místech nyní ochranáři zaznamenali vzácné obojživelníky – rosničku, kuňku, ropuchu, čolka obecného a skokana štíhlého i hnědého. Další z podpořených projektů se soustředí na navrácení kriticky ohroženého jasoně červenookého, kterému se také přezdívá motýlí král, zpět do české přírody.

„Klíčovým cílem Krakonošových zahrádek je snaha o zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí, a jejich aktivní zapojení do péče o něj. Jde o podporu takových prvků, jako jsou například kvetoucí záhony, včelíny, hmyzí domky, broukoviště, ještěrkoviště, ale také o sběr dešťové vody, výsadbu původních odrůd, budování biotopových jezírek, mokřadů, meandrů nebo tůní.“


Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto (NFŠA)

Oběhové hospodářství a zdroje

Zdroje a nakládání s odpady jsou pro Škoda Auto jedním z klíčových témat v oblasti udržitelnosti, která zároveň přispívají k plnění klimatických závazků. Dlouhodobým cílem Společnosti je přechod na oběhové hospodářství uplatňováním cirkulárních postupů v celém hodnotovém řetězci. Uvedené principy oběhového hospodářství definuje akční plán EU pro oběhové hospodářství.

Společnost zaznamenala významný úspěch v odpadovém hospodářství, když dosáhla nulového množství skládkovaného odpadu z výroby v České republice. Poprvé se to podařilo v roce 2020 a nastolený trend se povedlo splnit i v roce 2023. Škoda Auto vnímá aplikaci cirkulárních postupů jako cestu ke snižování vlivů na životní prostředí, šetrné nakládání se zdroji a možnost zajištění surovinové bezpečnosti.

Žádný odpad z výroby na skládku ani v roce 2023.

politika_ambice_bae32017

Udržitelný přístup k využívání zdrojů a materiálů je zakotven v Politice Společnosti a Cílech životního prostředí do roku 2025, které byly schváleny představenstvem Společnosti. Mezi environmentální cíle pro rok 2025 patří ambice snížit množství používaných materiálů a redukovat odpadní produkty. Udržitelný přístup se dále promítá do strategie GreenFuture a jejích tří pilířů: GreenFactory pro oblast výroby, GreenProduct pro oblast výrobku a GreenRetail pro oblast servisní a dealerské sítě.

greenproduct_9b45847f

Škoda Auto, jak je definováno v její Politice a cílech, systematicky usiluje o efektivní využívání zdrojů a inovuje své přístupy podle principů oběhového hospodářství.

Všechny modely vozů v současnosti vyráběné společností Škoda Auto jsou homologovány v souladu s požadavky na recyklovatelnost uvedenými ve směrnicích 2005/64/ES a 2009/1/ES.

Společnost v rámci značení plastových dílů vozidel uvádí informace o použitých materiálech. To pomáhá určit složení každé části a zjednodušuje následné třídění a zpracování odpadu podle různých materiálových skupin. Tímto postupem se snižuje celkový vliv výrobku na životní prostředí a zvyšuje se podíl recyklovaných materiálů, které lze použít jako náhradu primárních surovin.

Pro naplnění stanovených cílů minimalizovat vlivy na životní prostředí používá Škoda Auto recyklované a ekologicky šetrné materiály, například materiály na biologické bázi, které mají stejnou kvalitu jako primární materiály. Zároveň upřednostňuje použití lokálních surovin s nižší uhlíkovou stopou (v porovnání s primárními materiály).

Ukázka udržitelných materiálů používaných v současných modelech Škoda.

Povrchová/vrchní textilní vrstva stropu modelu Superb 2023 se 100% recyklátem z PET.

Vkládané rohože modelu Superb 2023 s 34% obsahem recyklátu.

Podíl recyklovaných materiálů v budoucích modelech dále poroste. V první fázi se obsah recyklovaných plastů v nových modelech od roku 2025 oproti současným výrobkům zdvojnásobí na cca 40 kg čisté hmotnosti materiálu.

Cíl týkající se podílu recyklovaných plastů bude průběžně revidován a rozšiřován na další materiály, jako jsou kovy, sklo atd., s ohledem na průzkum trhu a očekávanou legislativu.

Podíl recyklovaných plastů v nových modelech od roku 2025 až 40 kg čisté hmotnosti materiálu.

greenfactory_89721050

V oblasti výroby se Škoda Auto snaží předcházet vzniku odpadů a šetrně využívat surovinové zdroje. Pokud již odpad ve výrobním procesu vznikne, je důsledně uplatňována hierarchie odpadového hospodářství. Materiálové a energetické využití má přednost před skládkováním.

hierarchie_aecba041

Společnost se při nakládání s odpady vždy řídí následujícími zásadami:

— Veškerý vyprodukovaný odpad je předáván výhradně provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkům v souladu se zákonem o odpadech.
— Veškerý odpad produkovaný Společností se váží a eviduje v souladu s legislativou.
— Ve výběrových řízeních na odběratele odpadů Škoda Auto upřednostňuje řešení zajišťující vyšší úroveň nakládání podle hierarchie odpadového hospodářství.

Strategie GreenFuture si stanovila cíle pro oběhové hospodářství a zdroje, například snížení produkce odpadu na jeden vyrobený vůz. Tyto mety jsou součástí cíle snížit UEP o 52,2 % do roku 2025. Více viz Strategie GreenFuture.

V oblasti výroby se Škoda Auto snaží předcházet vzniku odpadů.

greenretail_4ee707aa

Strategie GreenRetail se také zaměřuje na nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností. Prioritním cílem je zabezpečit přeměnu odpadů na zdroje, které mohou být použity při výrobě nových vozidel a jejich komponentů. Když není možné recyklované odpadní materiály s ohledem na kvalitativní požadavky využít přímo v automobilovém průmyslu, preferuje Společnost partnery, kteří dokáží vyrobit výrobky s maximální přidanou hodnotou.

Prioritním cílem je zabezpečit přeměnu odpadů na zdroje.

aktivity_voda_8013a86c

GreenProduct

Důraz na ekologii u nových modelů Superb a Kodiaq podtrhují textilní potahy vyrobené výhradně z recyklovaných materiálů. Také charakteristické Simply Clever prvky – deštník a škrabka na led – nyní vznikají z recyklovaných plastů. Toto řešení se postupně uplatní v celém modelovém portfoliu.

GreenFactory

Škoda Auto prověřuje nakládání s odpady vznikajícími při výrobě vozů, aby zajistila co nejvyšší úroveň jejich využití v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. V roce 2023 se jí například podařilo rozběhnout materiálové využití odpadních nemrznoucích a brzdových kapalin, které byly dříve předávány k energetickému využití. Nově se tyto kapaliny upravují destilací, která umožňuje jejich opakované použití v souladu s principy oběhového hospodářství. Dalším příkladem je projekt opětovného použití vybraných IBC (intermediate bulk container) kontejnerů, které byly také předávány k energetickému využití. Nově je Společnost předá provozovateli zařízení, který zajistí jejich vyčištění a připraví je pro opětovné použití. Jednou vyrobené IBC kontejnery tak mohou opakovaně sloužit původnímu účelu. Touto změnou dochází k úsporám zdrojů a energie. V rámci hledání nových možností v odpadovém hospodářství se Škoda Auto stala členem Českého cirkulárního hotspotu, což je platforma pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe a výměnu informací v této oblasti.

GreenRetail

Druhý život baterií
Škoda Auto používá ve svých elektromobilech odolné baterie s dlouhou životností. U akumulátorových, plně elektrických vozidel poskytuje Škoda Auto záruku 8 let nebo 160 000 km (podle toho, co nastane dříve) a garantuje, že baterie bude mít kapacitu minimálně 70 %. U plug-in hybridních vozidel Společnost poskytuje stejnou záruku, ale bez garance minimálně 70% kapacity.

Podobně jako u vozidel se spalovacími motory je provozováno mnoho zkušebních a prototypových vozidel, která poté nejsou prodávána jako tzv. ojetá auta, ale po testování se likvidují. Recyklace baterií z těchto vozidel by byla nákladná. Místo toho jsou využity pro jiný účel: je jim vdechnut tzv. druhý život, což znamená, že mohou být v jiném režimu používány další roky. Vzhledem k tomu, že baterie používané při typickém stacionárním skladování energie spotřebují pouze zlomek energie oproti automobilům, i starší a použité baterie mají dostatek energie pro svůj druhý život. Stacionární systémy akumulace energie slouží jako boostery pro stejnosměrné rychlodobíjecí stanice, záložní zdroje (nahrazují dieselové generátory) a akumulují zelenou energii z fotovoltaiky. Proto mohou baterie po uplynutí své životnosti v přepravě přispět svým druhým životem ke snížení CO₂ v energetice. Škoda Auto získala v letech 2021 až 2023 následující objemy baterií a bateriových modulů pro druhý život, z toho 99,9 % z interních zdrojů. Celkem bylo v letech 2021 až 2023 shromážděno více než 250 tun baterií.

Přehled projektu druhý život baterií
Rozdílné meziroční poměry mezi počtem, hmotností a kapacitou baterií jsou způsobeny zastoupením různých typů baterií.

    2021   2022   2023
 

Počet

   

1 040

   

1 726

   

2 674

Hmotnost (kg)   61 088   40 092   149 764
Kapacita (kWh)   8 702   8 686   26 507

 

Nárust počtu baterií v roce 2023 je způsoben z důvodu rozšíření 2nd life programu o více typů bateriových modulů, a to baterie a moduly z nového Superb PHEV a Kodiaq PHEV.

Zpětný odběr – pneumatiky, akumulátory a autovraky
V České republice se nachází více než 800 míst, kde je možné v rámci zpětného odběru odevzdat zdarma pneumatiky a olověné akumulátory. Celkem se v nich za rok 2023 podařilo shromáždit a recyklovat přes 2 214 tun pneumatik. Naprostou většinu materiálů získaných recyklací těchto použitých produktů se podařilo zužitkovat při výrobě nových produktů, včetně nových olověných akumulátorů, tlumicích a antivibračních prvků, protihlukových stěn, vybavení dětských hřišť a dalších výrobků na bázi pryžového granulátu. Stará vozidla a autovraky je možné v ČR odevzdat zdarma (pokud jsou kompletní) u více než 20 partnerů, kteří jsou zárukou, že vozidlo bude zpracováno a následně materiálově využito v nejvyšší možné míře.

Celkem se v nich za rok 2023 podařilo shromáždit a recyklovat přes 2 214 tun pneumatik.

rizika_dopady_fb7e2333

V rámci dialogu zainteresovaných stran bylo téma využití zdrojů a oběhového hospodářství hodnoceno jako významné a bylo označeno za jednu z hlavních priorit společnosti Škoda Auto i zainteresovaných stran. Viz Strategie udržitelnosti.

data_udaje_98180dad

Níže uvedený graf představuje procentuální materiálové složení vozů Škoda Enyaq 80 a Škoda Octavia.

Materiálové složení vybraných automobilů
Materiálové složení modelů se spalovacími motory a čistě elektrických modelů BEV určují rozdílné konstrukce a použité komponenty. Ve vozech BEV se zvýšil objem hliníku a materiálů, které jsou obsaženy v baterii. Kvůli novému materiálovému složení vozidla, které je často z pohledu výroby energeticky náročnější, Společnost hledá cesty, jak dále snižovat hodnotu dekarbonizačního indexu (DKI). Jednou z variant je nalezení dodavatelů, kteří využívají energie z obnovitelných zdrojů, používají recykláty a pracují podobně jako Škoda Auto na snižování své uhlíkové stopy.

vozy_aefae342

 

Níže uvedené grafy prezentují údaje o celkovém množství odpadu Škoda Auto z vlastních provozů v tunách

Celkový odpad podle druhu (v tisících tun)
(Data 2023: 11 měsíců skutečnost + 1 měsíc kvalifikovaný odhad)

odpad_792c4351

V roce 2023 došlo ke zvýšení, které souvisí s nárůstem výrobní činnosti.

Typ operace Nebezpečný odpad příklady materiálů Ostatní odpad příklady materiálů
Příprava k opětovnému použití kovové obaly  
Recyklace železné a neželezné kovy, autovraky železné a neželezné kovy, materiál pro otryskávání, papír, plast, sklo
Energetické využití absorpční činidla, odpadní barvy a laky kompozitní obaly, směsné plasty, směsný komunální odpad
Spalování zdravotnický odpad  
Skládkování uliční smetky, stavební odpad uliční smetky, stavební odpad

 

 

 

 

 

 

2023_3c0fb9ab

2022_5245cc96

2021_e121d77f